Loutna česká/Povolání duchovné nevěsty

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Povolání duchovné nevěsty
Podtitulek: Dialogus
Autor: Adam Václav Michna z Otradovic
Zdroj: http://alarmo.nostalghia.cz/index_lc.htm
Vydáno:
 • Adam Michna z Otradovic. Loutna česká. Staré Město pražské : [s.n.], 1953.  
 • Adam Michna z Otradovic. Loutna česká. České Budějovice : Státní vědecká knihovna ve spolupráci s Jihočeským nakladatelstvím, 1984. Faksimile, průvodní slovo, transkripce a úprava. 
 • ČEJKA, Mirek. Adam Michna z Otradovic. Básnické dílo, texty písní 1647-1661. Praha : Lidové noviny, 1999. 718 s. Dostupné online. ISBN 80-7106-329-0. Pouze text. 
Licence: PD old 70

\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new PetrucciVoice = "C.I." \relative c'' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \key f \major
 \time 6/4
 c4 c g a2 b4 c d2 c es4 d2 c4 bes2 c4 bes a2 g2.
 bes4 bes c bes2 g4 as f2 es bes'4 c2 d4 es2 f4 es d2 c2.
 \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 c\breve \once \hide Staff.BarLine
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  By -- ly tři ně -- kdy bo -- hy -- ně,
  se -- šly se v_je -- dné ho -- di -- ně.
  Mě -- la jabl -- ko nej -- pěk -- něj -- ší
  z_nich vzí -- ti ta nej -- krás -- něj -- ší.
 }
 \new PetrucciVoice = "C.II." \relative g' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \key f \major
 \time 6/4
 g4 g e8 d c4( f) f es d g \once \set suggestAccidentals = ##t e2 c'4 bes2 a4 g d es8 f g2 fis4 g2.
 g4 g es8 f g4( d) es es es( d) es2 g4 a2 b4 c4.( b16 c) d4 c c( \once \set suggestAccidentals = ##t b) c2.
 \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 c\breve \once \hide Staff.BarLine
 }
\new PetrucciStaff = "B.C."
 \figuremode {
  s2. s2 <6+>4 s <4> <3> s2. <6>4 s1. <4>4 <3> s1. s1 <4>4 <3> s2. <6 4>2 <6+>4 s2 <6>4 <7>
 }
\context PetrucciStaff = "B.C." \relative c {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "mensural-f"
 \key f \major
 \time 6/4
 c2 e4 f4. es8 d4 c g2 c c4 d^6 \once \set suggestAccidentals = ##t ces d g2 c,4 g d'2 g,2.
 g'4 g as g2 es4 as, bes2 es2 es4 es2 d4 c2 f,2 g2 c2.
 \undo \hide Staff.BarLine \bar ":|.|:"
 c\breve \once \hide Staff.BarLine
 }
>>

Byly tři někdy bohyně,
sešly se v jedné hodině.
Měla jablko nejpěknější
z nich vzíti ta nejkrásnější.

Teď stojí z nebe mládenec,
má zlaté jablko, má věnec,
v němž Boha na svět přináši,
lidé do nebe přenáši.

Anjel: Dí on: Zprávu dej Adame:
od tebe, otče, žádáme,
zdaliž k tomu zasnoubení
jest v světě která, neb není?

Adam: Dal mně Bůh Evu manželku,
tu bych rád dal za milenku,
kdyby to zas navrátila,
co jest svým pádem ztratila.

Anjel: V cestu Evu nevycházím,
jiná jest, k níž já přicházím,
uvedla Eva neštěstí,
k mému jablku nemá štěstí.

Adam: Sem Sáro, Judit přemilá,
sem Rebeko roztomilá:
jedna z vás jablko dostane,
tak naše hádka přestane.

Anjel: Ach, mejliš se, ó Adame,
těm zlate jablko nedáme,
Judita mně zastrašila,
s krví ruku obarvila.

Adam: Ej, teď Ester přívětivá,
královna vzdy milostivá,
onať jest lid svůj hájila,
před zkažením obhájila.

Anjel: Aniž ta žena obstojí,
mé jablko o ní nestojí,
za Amana neprosila,
od smrti nevyprosila.

Aby se křivda nestala,
svět křičí, aby povstala,
která by všecky slyšela,
žádného neoslyšela.

Adam: ZUZANA ještě přichází,
jenž jako slunce vychází,
její tvář jako ružička,
jako lilium dušička.

Anjel: Ach, příliš byla jest pěkná,
odtud i přišla nepěkná
oných dvouch starcuv horlivost,
pohoršitedlná horlivost!

Muže byt Boží nevěsta,
překrásná v tváři nevěsta,
však aby k lásce čistotné
popouzela srdce ctnostné.

Anno, tehdy pozustáváš,
k naději srdce dodáváš:
dostav se sem, ctná matrono,
mé této svadby patrono.

A[nna]: Jsem již mnohým věkem sešlá,
krása všecka již odešla,
jsem manželka, ctná panenka
má býti Boha milenka.

Panenka nevěstou Boží
má býti, hojného zboží:
podlé těla, podlé duši,
kterou žádný hřích nezruší.

Anjel: Anno, na tobě přestanu,
odtud jinam nepovstanu:
tvá dcera všecko napraví,
tak dí Bůh, tak nebe praví.

Neodpírej, šťastná matko,
vezmi zlaté sobě jablko:
a poroď nám světa perlu,
jíž panskou dá nebe berlu.