Listina o koncesi pro místní dráhu z Prachatic do Volar

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Listina o koncesi pro místní dráhu z Prachatic do Volar
Právní oblast: Veřejné právo
Platnost: Rakousko-Uhersko
Původní znění: Listina o koncessi ze dne 22. května 1898 pro místní dráhu z Prachatic do Volar
Zdroj: Zákonník říšský pro království a země v říšské radě zastoupené: Částka XXXI. ze dne 27. května 1898 [1] [2] [3] [4]
Účinnost od: 22. května 1898
Licence: PD CZ
Listina o koncessi

ze dne 22. května 1898

pro místní dráhu z Prachatic do Volar

Na základě Nejvyššího zmocnění uděluji za podmínek dále uvedených ve shodě s účastnými ministeriemi akciové společnosti „místní dráhy z Vodňan do Prachatic“ žádanou koncessi ke stavbě a k provozování lokomotivní železnice, která budiž vystavěna jako dráha místní o rozchodu pravidelném, ze společnostní stanice Prachatické do Volar, podle zákona o povolování železnic ze dne 14. září 1854, Z. Ř. č. 238, jakož i zákonů ze dne 31. prosince 1894, Z. Ř. č. 2 z r. 1895, a ze dne 21. července 1896, Z. Ř. č. 141:

§ 1.

Železnici, o níž jedná tato koncessní listina, povolují se výhody v článku V zákona ze dne 31. prosince 1894, Z. Ř. č. 2 z r. 1895, uvedené.

§ 2.

Stavba povolené železnice budiž po uděleném povolení stavebním ihned započata a nejdéle do dvou let počítajíc ode dneška dokonána. Vystavěná dráha pak budiž veřejné vozbě odevzdána a budiž po celou dobu koncesse pravidelná vozba po ní provozována.

§ 3.

K vystavění této povolené železnice propůjčuje se společnosti právo expropriační podle ustanovení příslušných předpisů zákonných.

Totéž právo bude společnosti propůjčeno také při vlečných drahách, od ní snad vystavěných, když státní správa uzná, že zřízení jich jest veřejnosti prospěšné.

§ 4.

Stavba povolené dráhy bude provedena podle předpisův, železničným ministeriem v této příčině daných, za bezprostředního řízení a dozoru železničného ministeria, vztažmo služebního místa od něho k tomu delegovaného.

Stavba a dodávky buďte zadány podle podrobného návrhu a rozpočtu, zdělaného za přiměřeného vlivu státních orgánů, a za bezprostředního spolupůsobení vlády a co možná podle podmínek obvyklých u státních staveb železničných.

Stavební práce buďte zadány odděleně od opatření peněz.

Dodávky materialu, odstupy pozemků a jiné dávky, které by za přejmutí kmenových akcií byly slíbeny, buďte oceněny ve srozumění státu s účastníky, a kdyby jeho nebylo dosaženo, dobrovolným soudním odhadem.

Vozební prostředky, kolejnice a jiné části železničné, jakož i všechny věci výstrojné buďte opatřeny výhradně z domácích závodův.

Železničné ministerium ve shodě s ministeriem obchodním povoliti může z toho potud výjimku, prokáže-li se, že domácí závody nemohou dodati příslušných věcí za stejných podmínek hledíc k ceně, jakosti a dodavacímu času, jako nabídnuty byly od cizozemských závodův.

§ 5.

Řečená svrchu místní železnice z Prachatic do Volar budiž ostatně pokládána za doplňující část podniku místní dráhy z Vodňan do Prachatic, o které jedná Nejvyšší koncesní listina ze dne 18. dubna 1892, Z. Ř. č. 75, a předpisy této Nejvyšší koncessní listiny kromě ustanovení tam v §§ 1, 2, 8, 9, 11 a 12, odstavci 1 až včetně 5, pak v odstavci 9 a 10 obsažených, která mají místo toliko u právě řečené dráhy místní, mají vztahovati se k obojím řečeným tratem železničným jakožto k podniku jednotnému způsobem tímto:

I. Ustanovení v §§ 4, 5, 7, 10, 12, odstavci 6 až 8, pak v §§ 13 až 16 a 18 až 20 vztahují se také ku pokračovací trati, o které jedná tato Nejvyšší listina koncessní, s tou obměnou

1. že smlouva o uzavření prioritní nebo hypoteční půjčky pro tuto pokračovací trať, vztažmo formuláře dílčích úpisů dlužních, které snad budou vydány, a plán o jejich umoření jsou podrobeny schválení správy státní, a že

2. také kolkové poplatky z kuponů, správní příspěvky a nahrazené snad daně a poplatky, které by byly placeny za dotčenou půjčku, smějí zařaděny býti do provozovacího účtu jako položka výdajová,

3. že ustanovení uvedených paragrafů, ku prioritním obligacím se vztahující, mají míti obdobnou platnost pro hypoteční půjčku, která snad bude učiněna za příčinou opatření peněz na trať pokračovací, a že

4. doba koncessní pro trať pokračovací i pro dráhu kmenovou projde dne 17. dubna 1982.

II. Na místo ustanovení v §§ 3, 6 a 17 dotčené svrchu Nejvyšší listiny koncessní, která se zrušují, mají nastoupiti ustanovení tato:

1. Obojí místní dráze z Vodňan do Prachatic a z Prachatic do Volar, v jednotný podnik spojené, stát zaručuje roční společný ryzí výtěžek, který se rovná částce, které bude třeba k čtyřprocentnímu zúrokování a umořovací kvotě prioritní jmenovité půjčky 800.000 zl. r. č. v notách na místní dráze z Vodňan do Prachatic knihovně zajištěné, čítajíc k tomu částku téhož způsobu, které jest třeba pro další prioritní nebo hypoteční půjčku nejvyšším obnosem jmenovitým 837.000 zl. r. č. v notách, která pro opatření peněz na stavbu trati pokračovací bude učiněna a na právě této trati knihovně zajištěna, jakož i čtyřprocentní dividendě a umořovací kvotě pro společnostní prioritní kapitál 100.000 zl. r. č. v notách.

Kdyby roční ryzí výtěžek obojí dráhy nedosahoval obnosu zaručeného, tedy státní správa doplní schodek.

Zaručený roční ryzí výnos stanoví se těmito nejvyššími obnosy, a to:

a) na dobu až do zahájení vozby po pokračovací trati z Prachatic do Volar na 37.859 zl. r. č. v notách;

b) odtud až do 18. dubna 1967 na 73.459 zl. r. č. v notách;

c) na další dobu až do projití 76. roku koncessní doby trati pokračovací na 44.594 zl. r. č. v notách;

d) na zbývající dobu koncessní částkou 8994 zl. r. č. v notách.

2. Suma, kterou státní správa zaplatí následkem převzaté záruky, pokládá se toliko za zálohu čtyřmi ze sta ročně zúročitelnou.

Jestliže by ryzí výnos drah převyšoval zaručenou roční sumu, tedy přebytek buď odveden ihned státní správě na splátku dané zálohy i s úroky až do úplného vyrovnání.

Při tom dospělé úroky buďte zapraveny před vrácením záloh.

Čeho by stát na takových zálohách neb úrocích, které v čase, kdy koncesse zanikne nebo když dráha bude zakoupena, ještě nebyly zaplaceny, měl pohledávati, buď zapraveno ze zbývajícího ještě jmění podniku.

3. Správa státní zůstavuje sobě právo, obojí dráhu povolenou po jejím dostavení a po zavedení dopravy na ní v kterékoli době zakoupiti za těchto podmínek:

a) Náhrada, která za zákup má býti dána, bude záležeti v tom, že stát místo akciové společnosti „místní dráhy ze Strakonic do Volar“ sám ze svých peněz zaplatí dlužným ještě obnosem prioritní vztažmo hypoteční půjčky v § 5, odstavci II, čís. 1, dotčené a jinaké snad půjčky od společnosti se schválením státní správy učiněné, a že akciový kapitál, pokud by v čase dotčeném nebyl ještě splacen, vyplatí úplnou hodnotou jmenovitou hotově nebo ve státních úpisech dlužních.

Tyto dlužní úpisy státní buďte počítány při tom podle průměrného, úředně zaznamenaného kursu peněžního na burse vídeňské, jaký dlužní úpisy státní stejného druhu měly v pololetí právě předcházejícím;

b) zákupem drah a ode dne tohoto zákupu nabude stát, vyplativ náhradu v lit. a) vytčenou a jsa prost vší další náhrady, nezávadného, vztažmo toliko ještě zbytky půjček se svolením státní správy uzavřených zavazeného vlastnictví a požitků tuto povolených drah se všemi k nim příslušnými věcmi movitými i nemovitými, pojímajíc v to i oboz dopravní, jakož i zásoby materialní a hotovost pokladničnou, vlečné dráhy a společnostní vedlejší závody, vlastnictvím společnosti snad jsoucí, též i fondy vozební a reservní ze zakládacího kapitálu zřízené, ač pokud by fondy tyto nebyly již zpotřebovány podle svého určení se schválením správy státní;

c) Státní správa má své rozhodnutí, že chce vykonati právo zákupní státu příslušející, což pokaždé státi se má počátkem roku kalendářního, oznámiti podniku železničnému nejpozději až do 31. října roku bezprostředně předcházejícího způsobem prohlášení.

V tomto prohlášení bude ustanoveno:

aa) čas, kterým zákup se stane;

bb) železniční podnik, jehož zákup se týče, a jiné majetkové předměty, které jakožto příslušenstvo podniku železničného nebo k zapravení pohledávek státních z poměru ručebního (§ 5, odstavec 3, číslo 1) nebo z jinakých právních titulů mají připadnouti státu;

cc) zákupné, které stát zapraví železničnému podniku a které po případě s výhradou dodatečné opravy bude prozatímně vyhledáno (lit. a), s uvedením platební lhůty a místa platebního;

d) Státní správa má právo, zároveň s doručením zákupného prohlášení zříditi zvláštního komisaře, který by nad tím bděl, aby stav majetkový od tohoto času počínajíc nebyl změněn v neprospěch státu.

Ku každému zcizení nebo zavazení nemovitostí v zákupném prohlášení uvedených jest od času prohlášení zákupného třeba, aby bylo schváleno tímto komisařem zvláštním.

Totéž platí o každémkoli převzetí nových závazků, které přesahují obyčejné provozování obchodu nebo které zakládají břímě trvalé.

e) Společnost jest povinna o to se postarati, aby fysická držba veškerých majetkových předmětů v zákupném prohlášení uvedených mohla převzata býti státní správou v den k zákupu ustanovený.

Jestliže by společnost tomuto závazku nedostála, státní správa má právo, také bez svolení společnosti a bez zakročení soudního uchopiti se fysické držby dotčených předmětů majetkových.

Ode dne zákupu budou zakoupené dráhy provozovány na účet státní a proto od tohoto dne připadnou státu všechny vozební příjmy i vozební výdaje.

Ryzí výtěžky, které zúčtováním až do dne zákupu na jevo vyjdou, zůstanou železničnému podniku, který naproti tomu jest povinen sám zapraviti všechny zúčtované dluhy vzniklé až do tohoto času stavbou a provozováním drah a passiva jinaká.

f) Vláda má právo na základě zákupného prohlášení (lit. c) provésti vklad státního vlastnictví ke všem nemovitostem, které zákupem na stát přejdou.

Společnost jest povinna, právní listiny, kterých k tomuto konci z její strany bude třeba, státní správě k její žádosti vydati.

Wittek m. p.