Přeskočit na obsah

Listina o koncesi pro místní dráhu z Friedlanda k říšským hranicím u Hermsdorfa

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
info
info
Údaje o textu
Titulek: Listina o koncesi pro místní dráhu z Friedlanda k říšským hranicím u Hermsdorfa
Právní oblast: Veřejné právo
Platnost: Rakousko-Uhersko
Původní znění: Listina o koncessi ze dne 15. února 1899 pro místní dráhu z Friedlanda k říšským hranicím u Hermsdorfa
Zdroj: Zákonník říšský pro království a země v říšské radě zastoupené: [1] [2]
Účinnost od: 28. února 1899
Licence: PD CZ
Listina o koncessi

ze dne 15. února 1899

pro místní dráhu z Friedlanda k říšským hranicím u Hermsdorfa

Na základě Nejvyššího zmocnění uděluji ve shodě s účastnými ministeriemi okresnímu výboru Friedlandskému v Čechách žádanou koncessi ke stavbě a ku provozování lokomotivní železnice, která budiž zřízena jako místní dráha o rozchodu úzkém, ze stanice Friedlandské, ležící na Jihoseveroněmecké dráze spojovací, k říšským hranicím u Hermsdorfa podle ustanovení zákona o povolování železnic ze dne 14. září 1854, Z. Ř. č. 238, jakož i podle zákona ze dne 31. prosince 1894, Z. Ř. č. 2 z r. 1895, pod podmínkami tuto určenými:

§ 1.

Ustanovení o případném připojení povolené dráhy k saské síti železničné u Hermsdorfa, jakož i o dopravní službě na připojovací stanici budou určena státní smlouvou, která s královskou saskou vládou bude učiněna, a koncessionář jest povinen podrobiti se těmto ustanovením a závazkům z toho vznikajícím.

§ 2.

Železnici, o níž jedná tato koncessní listina, povolují se výhody v článku V zákona ze dne 31. prosince 1894, Z. Ř. č. 2 z r. 1895, vytčené.

§ 3.

Koncessionář jest povinen stavbu povolené železnice ihned po obdrženém povolení stavebním započíti, ji nejdéle do dvou let počítajíc ode dneška dokonati, vystavěnou dráhu pak veřejné vozbě odevzdati a po celou dobu koncesse pravidelnou vozbu po ní provozovati.

Za dodržení stavební lhůty tuto dotčené, jakož i za vystavění a vystrojení dráhy podle koncesse koncessionář jest povinen dáti jistotu, slože kauci 20.000 zlatých v papírech cenných k ukládání sirotčích peněz způsobilých.

Kauce tato může prohlášena býti za propadlou, nedostojí-li se uvedenému závazku.

§ 4.

K vystavění této povolené železnice propůjčuje se koncessionářovi právo expropriační podle ustanovení příslušných předpisů zákonných.

Totéž právo bude koncessionářovi propůjčeno také při vlečných drahách, od něho snad vystavěných, když státní správa uzná, že zřízení jich jest veřejnosti prospěšné.

§ 5.

Koncessionář chovati se má při stavbě povolené dráhy a při vozbě po ní podle obsahu této koncesse a podle podmínek koncessních, které určí ministerium železničné, jakož i podle příslušných zákonův a nařízení, zejména podle zákona o povolování železnic, daného dne 14. září 1854, Z. Ř. č. 238, a vozebního řádu železničného, daného dne 16. listopadu 1851, Z. Ř. č. 1 z roku 1852, pak podle zákonův a nařízení, jež příště snad budou vydány. Co se týče provozování vozby, bude se moci od opatření bezpečnostních, předepsaných ve vozebním řádě železničném a v příslušných dodatečných nařízeních, upustiti dotud, pokud ministerium železničné shledá, že se to může, hledíc ke zvláštním dopravním a vozebním poměrům, zejména ke zmírněné rychlosti největší povoliti, a budou pak platnost míti zvláštní předpisy o provozování vozby, které vydá ministerium železničné.

§ 6.

Ostatně železničná trať svrchu naznačená budiž pokládána za doplňující část železničného podniku, o němž jedná koncessní listina ze dne 15. února 1899, Z. Ř. č. 37, a mají proto k ní vztahovati se ustanovení §§ 5–14 dotčené listiny koncessní.

Wittek m. p.