Kongruový zákon

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných
Autor: Národní shromáždění republiky Československé
Původní znění: Zákon č. 122/1926 Sb.
Zdroj: Sbírka zákonů r. 1926
Účinnost od: 1. 1. 1926
Licence: PD CZ
Další novelizace: Dekret presidenta republiky č. 116/1945 Sb.
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Nejnižší příjem (kongrua) duchovenstva kongruálních církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, činného při správě farních úřadů, jakož i jiné veřejné duchovní správě na místech systemisovaných se souhlasem státní správy kultové, stanoví se roční částkou Kč 9000,-, která se zvyšuje po každých třech rocích započitatelné služební doby vždy o 972,- Kč, nejvýše však celkem desetkrát.

(2) Duchovní mají nárok na výchovné, které činí při jednom nezaopatřeném dítěti 1224,- Kč, při více nezaopatřených dětech 1800,- Kč ročně. Pro nárok na výchovné, jeho trvání a zánik, platí příslušná ustanovení platná pro státní zaměstnance.

(3) Do těchto nových platů převádějí se duchovní podle doby služební ztrávené před účinností tohoto zákona ve veřejné duchovní správě.

(4) Nárok na kongruu přísluší však duchovním jen, jsou-li československými státními občany, a přiznává se jim:

a) v plném obnosu (odst. 1. a 2.), mohou-li prokázati, že vykonali s úspěchem zkoušku maturitní na tuzemském gymnasiu státním nebo s právem veřejnosti,
b) dvěma třetinami celkového obnosu, jestliže absolvovali s úspěchem aspoň šest tříd tuzemského gymnasia státního nebo s právem veřejnosti,
c) jednou třetinou celkového obnosu, jestliže absolvovali s úspěchem aspoň čtyři třídy tuzemského gymnasia státního nebo s právem veřejnosti.

(5) Doplněk nejnižšího příjmu (kongrua) snižuje se o jiný stálý příjem, jehož duchovní požívá z veřejných prostředků. Toto ustanovení nevztahuje se na odměny a cestné za vyučování náboženství a na platy členů Národního shromáždění.

(6) Duchovní, kteří podle předpisů dosud platných požívali vzhledem ke svému vzdělání (§ 5 zákon. čl. XIV. z r. 1898) kongruy jenom snížené, obdrží kongruu podle odst. 4., lit. c), lež že by vyhovovali předpisu odst. 4., lit. b), v kterémžto případě přísluší jim kongrua podle tohoto ustanovení.

(7) Duchovní, kteří dosud požívali kongruy nesnížené, obdrží kongruu ve výměře stanovené odst. 4., lit. a).

§ 2.

Duchovní (§ 1) a jejich pozůstalí mají nárok na odpočivné a zaopatřovací platy podle obdoby příslušných předpisů o odpočivných a zaopatřovacích platech státních pragmatikálních úředníků s následujícími úchylkami, při čemž pensijní základnu tvoří dosažená kongrua, zmenšená o 20 % a zaokrouhlená na nejblíže vyšší číslici, dělitelnou dvanácti:

a) Průkazu o nezpůsobilosti k dalšímu zastávání funkce je třeba i po 35tileté službě a dokonaném 60. roce věku.
b) Pensijní příspěvek platiti jest i po 35ti letech aktivní služby, a to z celé pensijní základny, byť i duchovní dostával jenom doplněk kongruy, nebo vůbec ani doplňku nedostával.
c) Odpočivné a zaopatřovací platy snižují se na 2/3, resp. na 1/3 za týchž podmínek, jako kongrua duchovenstva aktivního (§ 1).
§ 3.

(1) Na kongruální mez (§ 1) doplňuje se ryzí příjem duchovního spojený bezprostředně s příslušným duchovním místem a funkcí a zaokrouhlený dolů tak, aby příslušný kongruální doplněk pokud se týče jeho dvě třetiny nebo jedna třetina byly dělitelny dvanácti.

(2) Tento příjem stanoví se vždy na 5 let (lustrum) napřed, podle průměru posledních tří let lustru předcházejících. První pětiletí počne běžet ode dne účinnosti tohoto zákona.

(3) Ryzí příjem duchovního stanoví se na základě fasse, pro jejíž úpravu a příslušné další řízení jsou rozhodnými předpisy dosud platné s těmito úchylkami:

a) Výnos nemovitostí (mimo farní budovu) započítává se výnosem skutečným, který zjišťují politické úřady I. stolice. Zevrubnější předpisy určí se vládním nařízením.
b) Dávky placené u příležitosti úředních výkonů duchovních se paušalisují pro každou duchovní správu částkou 0,50 Kč za každého příslušníka dotyčného vyznání podle posledního úředního sčítání lidu a do fassovního příjmu jednotlivých duchovních započítávají se kvotou na percipienta připadající. Duchovním ustanoveným u duchovní správy, která na počátku lustra měla podle posledního úředního sčítání lidu více než 12.000 příslušníků dotyčného vyzvání, započítávají se uvedené dávky průměrem skutečného výnosu posledních tří let lustru předcházejících, který se zjišťuje přiznáním percipienta.
c) Daň důchodová (z příjmu), 6%ní pensijní příspěvek a poplatkový paušál nejsou položkami odpočitatelnými.
d) Posavadní paušál za úřední povozy (koně) odečítá se částkou 1000 Kč.
§ 4.

(1) Ustanovení §§ 1 - 3 platí také pro výměru platů a odpočivných a zaopatřovacích požitků představených kněžských seminářů, členů kapitol a kapitolních vikaristů (kapitolních kaplanů, na Slovensku chorových kaplanů) a konsistorních úředníků, pokud jsou duchovními, jakož i při vyšší statutární administrativě kongruálních církví a náboženských společností zaměstnaných duchovních úředníků, pokud jde o místa systemisovaná se souhlasem státní správy kultové.

(2) Platnost ustanovení článku I. a III. zákona ze dne 18. března 1920, čís. 189 Sb. z. a n., rozšiřuje se i na profesory theologických učilišť diecesních na Slovensku a Podkarpatské Rusi, pokud jde o místa systemisovaná se souhlasem státní správy kultové.

§ 5.

(1) Církvím a náboženským společnostem zákonně uznaným před účinností tohoto zákona, avšak nekongruálním, náleží na doplnění platů a odpočivných a zaopatřovacích požitků jejich duchovenstva, činného ve veřejné duchovní správě na místech, systemisovaných se souhlasem státní správy kultové, paušální dotace ze státních prostředků, kterýžto zásadní nárok uplatniti jest u ministerstva školství a národní osvěty zvláštním podáním do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Tato dotace, která se stanoví vždy na pět let (lustrum) předem podle průměru posledních tří let lustru předcházejících, pro první lustrum 1926 - 1930 však podle roku 1926, a která jest splatná ve čtvrtletních předem jdoucích lhůtách, má se k souhrnu veškerých kongruových doplňků a odpočivných a zaopatřovacích platů všemu kongruálnímu duchovenstvu ze státní pokladny skutečně vyplácených, zmenšenému o celkovou sumu zaplaceného pensijního příspěvku, o vlastní příjmy Náboženské Matice, o úhrnnou sumu výchovného jakož i vdovských a sirotčích zaopatřovacích platů tak, jako počet příslušníků jednotlivých církví a náboženských společností nekongruálních k úhrnnému počtu příslušníků všech církví a náboženských společností kongruálních dohromady, jak se příslušná čísla jeví podle výsledků posledního úředního sčítání lidu.

(3) K dotaci (odst. 1. a 2.) poskytne se ještě další obnos v takové výši, aby dotyčná nekongruální církev nebo náboženská společnost mohla svým duchovním (odst. 1.) vyplatiti výchovné jakož i vdovské a sirotčí zaopatřovací platy a to za stejných podmínek, jako kdyby byli duchovními kongruálními (§§ 1 a 2).

§ 6.

Všeliká právní ustanovení o kongrue se zrušují, pokud odporují tomuto zákonu. Zároveň se zrušují všechny posavadní předpisy o poplatcích štolových, o odměnách a jiných platech, poskytovaných posavadními zákony kongruovými ještě vedle kongruy, o rodinných přídavcích, o separaci plodin uprázdněných nižších beneficií, pokud se týkají součinnosti administrativních úřadů při separaci a účasti náboženských fondů na výnosu zmíněných beneficií, jakož i § 5 zákona ze dne 20. května 1874, čís. 68 ř. z., pokud vyžaduje průkazu o pohotovosti hmotných prostředků k vydržování duchovního správce.

§ 7.

Pokud tento zákon neobsahuje ustanovení nutných k jeho provedení, buďtež vydána nařízením.

§ 8.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1926. Provede je ministr školství a národní osvěty v dohodě s ministrem financí a ministrem vnitra.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Dr. Krčmář v. r.