Koaliční smlouva mezi ODS, KDU-ČSL a SZ (červen 2006)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Koaliční smlouva
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: iDnes.cz
Vydáno: 26. června 2006
Licence: PD CZ

Občanská demokratická strana

zastoupená předsedou Mirkem Topolánkem,

prvním místopředsedou Petrem Nečasem,

místopředsedou Pavlem Bémem

a

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

zastoupená předsedou Miroslavem Kalouskem,

prvním místopředsedou Janem Kasalem,

místopředsedou Milanem Šimonovským

a

Strana zelených

zastoupená předsedou Martinem Bursíkem,

první místopředsedkyní Danou Kuchtovou,

místopředsedkyní Džamilou Stehlíkovou


uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 2. a 3. června 2006, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

I. Preambule[editovat]

Občanská demokratická strana, Křesťanská demokratická unie -Československá strana lidová a Strana zelených uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2. a 3. června 2006 tuto dohodu, která zakládá koalici. Koaliční strany hodlají na základě mandátu od občanů České republiky převzít plnou odpovědnost za správu věcí veřejných v naší zemi, pokračovat v budování parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země a jejích obyvatel.

Koaliční strany se zavazují, že budou Českou republiku spravovat s důrazem na zachování otevřené občanské společnosti oddané hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech právního státu, tržní ekonomiky, sociální a ekologické odpovědnosti.

Koaliční strany se plně hlásí k tradicím české státnosti a integraci České republiky do bezpečnostních a nadnárodních politických struktur, jakými jsou Severoatlantická aliance a Evropská unie, které garantují bezpečnost země, aktivní zapojení do mezinárodních vztahů i zvyšování životní úrovně občanů. Koaliční strany dokončí proces sbližování právního řádu České republiky s legislativou Evropské unie.

Koaliční strany jsou vedeny snahou o budování moderního vstřícného a efektivního státu, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé i snadno dostupné služby a který bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná. Naopak nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

Smyslem spolupráce koaličních stran je řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních problémů naší země, a proto se koaliční partneři zavazují k plnění politické vize, která si klade za cíl položit dlouhodobě základy pro stabilní a produktivní správu věcí veřejných v naší zemi.

Naše základní priority jsou:

- Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost

- Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury

- Právní stát bez korupce

- Zdravé veřejné finance

- Moderní ekonomika a nová pracovní místa

- Kvalita života ve městě i na venkově

II. Programové cíle koalice[editovat]

1. Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost[editovat]

Zavazujeme se k aktivní, realistické a praktické zahraniční politice respektující naši geografickou a geopolitickou realitu, projevující však i dostatek tvořivosti a ofenzivního jednání, například při obhajobě lidských práv.

Chceme přispět k takové podobě institucí a politik EU, která bude odpovídat novým výzvám 21. století a která zajistí, že půjde o projekt úspěšný. Chceme EU otevřenou, srozumitelnou lidem, demokratickou, efektivní a globálně konkurenceschopnou. Tyto principy budeme prosazovat i během českého předsednictví EU v roce 2009.

Proto:

 • podporujeme další rozšiřováni EU
 • podporujeme společný postup EU vůči jejímu nejbližšímu okolí a sousedům, který napomůže stabilitě a prosperitě těchto oblastí, a tudíž i stabilitě EU
 • aktivně se zúčastníme diskuse o budoucí podobě EU s cílem nalézt integrační model umožňující přiblížit EU občanům a reagující na výzvy spojené s rozšiřováním EU
 • podporujeme zásadní reformy některých společných politik EU, zejména společné zemědělské politiky

Aby Česká republika mohla v maximální míře profitovat ze svého členství v EU, zasadíme se o co nejrychlejší ukončení všech přechodných období vůči novým členům EU a zajistíme efektivní, průhledné a smysluplné využívání finančních prostředků z fondů EU. Zasadíme se o zlepšeni koordinačních mechanismů evropské agendy na úrovni vlády.

Soustředíme se na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze základních prostředků české zahraniční politiky. V tomto rámci také jasně vymezíme a sjednotíme kompetence v oblasti marketingu a prezentace České republiky, podpory exportu, investic a cestovního ruchu. Podpoříme vytvoření sjednoceného a efektivního systému rozvojové a humanitární pomoci a spolupráce.

Budeme aktivně prosazovat liberalizaci světového obchodu, odstraňování bariér svobodné výměny zboží a služeb a dodržování ochrany duševního vlastnictví s tím, aby tyto kroky byly prováděny citlivě s ohledem na rozvoj nejzaostalejších zemí světa.

V kontextu nových bezpečnostních hrozeb a rizik a z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky považujeme euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný. Nezbytné je pro nás udržení a další rozvíjení transatlantické vazby mezi EU a USA. Hodláme plně využívat rámce NATO, zároveň podporujeme výraznější převzetí zodpovědnosti evropských členů NATO za společnou bezpečnost, aniž by došlo k narušeni stávajícího bezpečnostního rámce.

Při budováni profesionální armády České republiky budeme dbát na kvalitu a efektivitu. Budeme prosazovat vyvážený rozvoj všech potřebných druhů vojsk s výrazným zaměřením na specializaci ozbrojených sil.

Budeme podporovat kroky, které vedou k nápravě všude tam, kde jsou lidé kráceni na základních lidských právech, zejména kroky vedoucí k osvobození obyvatel vězněných či dokonce mučených pro politické nebo náboženské postoje.

Budeme podporovat demokratizační procesy všude ve světě, zejména v Evropě a jejím blízkém okolí, jako výraz naší globální spoluzodpovědnosti. Budeme prosazovat, aby požadavek určitého standardu demokracie a dodržovaní lidských práv byl základním východiskem Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

2. Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury[editovat]

Vytvoříme maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru. Svobodu slova považujeme za základní předpoklad pro fungováni demokratické společnosti. Média vnímáme jako součást kultury. Zachováme duální systém elektronických médií.

Budeme usilovat o ochranu občanů před diskriminací v jakékoliv formě a budeme důslední při ochraně menšin. Budeme usilovat o prevenci a odstranění sociálního vyloučení.

Navrhujeme zřízení Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny. Sjednotíme příslušné agendy rodiny v tomto resortu. Prosadíme změnu charakteru sociálně právní ochrany dětí s preferencí rodinné péče před péčí ústavní. Agenda sociálně právní ochrany dítěte bude sjednocena pod jeden resort.

Vytvoříme podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému. Umožníme větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílení role otce při péči o děti. Prosadíme větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a zvýšíme motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Podpoříme zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě nerodičovskou osobou. Zvláštní pozornost budeme věnovat zvýšení kvality života seniorů.

Zachováme bezplatné základní a střední vzdělání ve standardním rozsahu. Zajistíme rovnost podpory vzdělání, které je veřejnou službou, bez rozdílu druhu školy nebo jejího zřizovatele. Dokončíme rámcové vzdělávací programy a teprve v návaznosti na to postupně zavedeme státní maturity.

Budeme podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích. Podpoříme alternativní vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na integraci hendikepovaných, sociálně vyloučených a dětí se speciálními potřebami.

Vytvoříme podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů. Snížíme sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Navýšíme prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum. Nezavedeme školné, ale otevřeme diskusi o větším zapojení soukromých zdrojů do financováni vysokých škol, vědy a výzkumu.

Prosadíme zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu pro ministerstvo kultury postupně až na 1% státního rozpočtu. Budeme věnovat zvýšenou pozornost památkové péči a péči o kulturní dědictví. Dokončíme narovnání vztahů mezi státem a církvemi, včetně smlouvy mezí Českou republikou a Vatikánem.

3. Právní stát bez korupce[editovat]

Prosadíme řadu opatření, jež povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů. Tohoto cíle hodláme dosáhnout cestou zjednodušení procesních předpisů, změnou zákona o soudech a soudcích (posílení kárné odpovědnosti, kariérní řád), personálním auditem justice a stanovením pořádkových lhůt pro rozhodováni soudů.

Máme zájem na zvýšení bezpečnosti občanů. Toho hodláme dosáhnout prostřednictvím reformy Policie České republiky postavené na nezávislosti vyšetřování trestné činnosti policistů, změně organizační struktury a systému řízení policie, moderním služebním zákonu příslušníků bezpečnostních sborů, zbavení policie nadbytečné administrativy a na zlepšení materiálně-technického zabezpečeni policie.

Zvýšíme efektivitu činnosti složek integrovaného záchranného systému, včetně dostatečného materiálního zabezpečení při přírodních katastrofách a krizových situacích.

Provedeme revizi platného práva s cílem zjednodušit a zpřehlednit náš právní řad. Prosadíme nová pravidla pro tvorbu právního řádu a dokončíme legislativní práce na nových základních kodexech.

Budeme trvat na důsledném a objektivním vyšetření všech případů korupce. Boj proti korupci postavíme na třech pilířích: prevenci, průhlednosti a postihu. Za tímto účelem prosadíme odpovídající legislativní, institucionální a další opatření.

Přijmeme opatření posilující transparentnost veřejných zakázek na všech úrovních státní správy a samosprávy, včetně právnických osob s většinovou majetkovou účastí státu nebo samosprávy. Zavazujeme se k úplnému zrušení všech druhů přestupkové imunity.

4. Zdravé veřejné finance[editovat]

Uskutečníme reformu veřejných financí. Jejími hlavními cíli budou:

 • snížení nezaměstnanosti
 • podpora hospodářského růstu
 • postupné snižováni deficitu veřejných rozpočtů tak, aby byla splněna Maastrichtská kritéria do roku 2008 a aby v následujícím funkčním období 2010-2014 bylo dosaženo vyrovnaného státního rozpočtu

Reforma veřejných financí bude postavena na těchto principech:

 • snížení celkové daňové a odvodové zátěže pro všechny občany, živnostníky a podniky,
 • uplatnění zásady jediné sazby daní (u DPH s výjimkami),
 • zjednodušení a racionalizace daňového, sociálního, důchodového a zdravotního systému s cílem snížit náklady na jejich správu a omezit byrokracii.

Daň z příjmu (DPPO, DPFO)

Zavedeme jednotnou sazbu daně z příjmu u fyzických i právnických osob, budou zvýhodněny rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Zvážíme možnost ročních daňových prázdnin pro živnostníky a zvýhodnění v oblasti odepisování majetku pro subjekty s obratem do 15 mil. Kč. Podpoříme investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií. Zrušíme zdanění dividend a kapitálových výnosů.

Daň z přidané hodnoty

Stanovíme jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty ve stejné výši jako u daně z příjmu, z této jednotné sazby budou následující výjimky:

 • pekárenské výrobky, obiloviny
 • chléb
 • pšeničná mouka
 • rýže
 • maso
 • ryby
 • vejce
 • mléko čerstvé i trvanlivé
 • oleje a tuky
 • máslo
 • jedlé oleje
 • ovoce
 • zelenina
 • minerální vody
 • ubytovací služby
 • protetické pomůcky
 • hromadná osobní doprava
 • knihy, brožury, noviny a časopisy, ve kterých reklama nepřesahuje 50%
 • sportovní služby
 • kulturní služby
 • dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka a palivové dřiví
 • technologická zařízení pro lokální výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů

Dnešní plnění osvobozená od DPH zůstávají beze změn (např. sociální a zdravotní služby). V případě, že se u některých položek nepodaří vyjednat výjimky s 0 sazbou, budou zařazeny do snížené sazby, jejíž výše bude dodatečně stanovena.

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědickou zrušíme i ve II. skupině. Daň darovací zachováme ve stávající podobě. Daň z převodu nemovitosti bude mít jednu sazbu ve výši 1% a zrušíme princip ručení kupujícího za daňový závazek prodávajícího.

Daň z nemovitosti

Zrušíme daň z nemovitosti u pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (obcím bude kompenzován výpadek daňových příjmů v zákoně o rozpočtovém určení dani).

Ekologická daňová reforma (spotřební daně na energie)

Od 1.8.2008 zavedeme v souladu s požadavky EU a závazkem ČR spotřební daně na energie, sazby této daně nebudou nižší než sazby stanovené EU. V důsledku zavedení těchto daní prosadíme příslušné sociální kompenzace. Spotřební daně na energie budou v nezbytné míře diferencovány v závislosti na míře negativního dopadu výroby elektřiny a tepla na životní prostředí při zachování jednoduchosti a spravovatelnosti těchto nových spotřebních daní. Ekologická daňová reforma nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže.

Odvody na zdravotní a sociální pojištění

Odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance budou v plném rozsahu uváděny na jeho výplatní pasce. Odvod na zdravotní pojištění ponecháme ve stejné výši jako dnes. Odvod na sociální pojištění snížíme. U odvodů na sociální a zdravotní pojištění stanovíme strop a budeme je vybírat na finančních úřadech spolu s daní z příjmu.

Důchodová reforma

Prosadíme změnu v důchodovém systému. Sledovat budeme zejména tyto principy:

 • zachování mezigenerační solidarity,
 • zvýšení individuální odpovědnosti,
 • podporu rodin s dětmi,
 • dlouhodobou finanční rovnováhu sytému

Snížíme odvod na sociální pojištění. I nadále ponecháme rozhodující roli solidárnímu státem vyplácenému důchodu financovanému z průběžného systému. Tento systém doplníme tak, aby zesílil motivaci k vytváření individuálních zdrojů na stáří. V zájmu zvýšení úrovně důchodu zvýšíme státní podporu na dobrovolné důchodové připojištění a životní pojištění.

V důchodovém systému zvýhodníme rodiny s dětmi, a to buď formou tzv. bonusu za vychované děti, nebo snížením sociálního odvodu v závislosti na počtu dětí.

Sociální systém

Systém nastavíme tak, aby byla obnovena motivace k práci, tj. aby práce za mzdu byla výhodnější než pobírání sociálních dávek. Sociální dávky se stanou doplňkem k nedostatečným vlastním příjmům, nikoliv jako dnes jejich alternativou.

Systém zdravotnictví

Reforma systému zdravotní péče a jeho stabilizace na principu zachování  solidarity je naší programovou prioritou. Zásadním pilířem financování zdravotnictví bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven. Provedeme transformaci zdravotních pojišťoven, propojíme systémy zdravotního a nemocenského pojištění pod jejich správou a současně zřídíme nezávislého regulátora dohlížejícího nad finančním zdravím, fungováním zdravotních pojišťoven a zajištěním dostupnosti zdravotní péče.

Posílíme postavení pacienta ve zdravotním systému. Zásadním opatřením bude vymezení standardního nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny. Na základě vlastního svobodného výběru bude možné sjednání i jiného než standardního rozsahu pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a zavedení zdravotního spoření s podporou státu. Vytvoříme možnost oficiálně si připlatit za nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění.

Občané budou mít prostřednictvím osobních účtů přehled a kontrolu nad svými penězi určenými na zdravotní péči a budou motivováni k prevenci, zdravému životnímu stylu a zodpovědné spotřebě péče. Posílíme rovnou soutěž zdravotnických zařízení a postavení lékařů bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu. Pro zajištění stability a rovnosti poskytovatelů dojde ke zrušení zákona o "neziskových nemocnicích".

5. Moderní ekonomika a nová pracovní místa[editovat]

Zdravá tržní ekonomika má nezastupitelné místo pro celkový rozvoj společnosti, vytváření pracovních míst a zvyšování životní úrovně občanů. Současně vnímáme globální změny, ke kterým dochází na světových trzích, a jsme si vědomi nutnosti adekvátně reagovat směrem k vyšší míře pružnosti ekonomiky, významu vzdělání a orientaci na špičkové technologie. Stejně tak podpoříme malé a střední podnikání, které je zdrojem zaměstnanosti zejména na venkově.

Snížíme odvodové zatížení práce a provedeme audit legislativy regulující jednotlivé podnikatelské činnosti s cílem odstranit zbytečné byrokratické překážky v podnikání. Urychleně navrhneme a prosadíme změny zjednodušující živnostenské i ostatní formy podnikání, včetně možnosti zavedení jednoročních daňových prázdnin pro živnostníky.

Budeme usilovat o zvýšení konkurenčního prostředí v síťových odvětvích. Za tím účelem provedeme revizi legislativy a pravomocí příslušných regulačních úřadů. Zajistíme transparentnost veřejných zakázek. Kde to bude vhodné, budeme prosazovat systém internetových aukcí.

Provedeme revizi systému investičních pobídek a selektivních dotačních programů. Důraz bude kladen na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele a na podporu revitalizace starých průmyslových objektů (brownfields). Budeme pokračovat v privatizaci majetkových účastí státu v obchodních společnostech a zaměříme čerpání fondů EU v hospodářských resortech prioritně na financování infrastruktury. Zjednodušíme systém a podmínky čerpání těchto zdrojů.

Zavedeme motivační systém adresné sociální podpory založený na přirozeném požadavku, že pracovat se musí vyplatit. Zvýšíme mobilitu pracovní síly prosazením funkčního trhu s byty a zkvalitněním dopravního systému.

Prosadíme zpružnění pracovního trhu a přijmeme opatření na podporu zaměstnanosti zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů. Přijmeme speciální stimulační programy podpory strukturálně postižených regionů s důrazem na řešení nezaměstnanosti.

6. Kvalita života ve městě i na venkově[editovat]

Jsme si vědomi významu zvyšování kvality životních podmínek pro občany České republiky. Proto svou pozornost zaměříme do oblasti venkova, bydlení, dopravy a energetiky, životního prostředí a zemědělství.

Budeme pokračovat v politice podpory bydlení ve městě i na venkově. Dokončíme proces deregulace nájemního bydlení, včetně narovnání vztahu mezi pronajímateli a nájemci.

Urychlíme dostavbu dálniční sítě, sítě rychlostních komunikací a modernizaci železniční sítě. Připravíme program urychlené obnovy a modernizace nevyhovujících komunikací 1. třídy. Provedeme reformu Českých drah a zpoplatnění dopravní infrastruktury tak, aby se železniční doprava stala konkurenceschopnou alternativou silniční kamionové dopravy.

Provedeme revizi nákladů výstavby dopravní infrastruktury s cílem zvýšit efektivitu vynakládaných finančních prostředků. Budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a po prvním roce fungování nového zákona o silničním provozu provedeme jeho vyhodnocení. Vrátíme regulaci jízdy kamionů do stavu před 1. 7. 2006 a vypracujeme racionální systém omezení jejich víkendového provozu. Podpoříme rozvoj veřejné hromadné dopravy.

Budeme usilovat o energetickou bezpečnost státu a provedeme analýzu potřebnosti dalších elektroenergetických zdrojů s důrazem na nejmodernější technologie zajištující vysokou efektivnost využití zdrojů a ochranu životního prostředí. Podpoříme výzkum a vývoj alternativních energetických zdrojů a úspor energií. Zachováme územní limity těžby hnědého uhlí a nebudeme prosazovat výstavbu nových jaderných bloků.

Budeme usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Zásadně urychlíme proces pozemkových úprav a zajistíme přímé platby v plném možném rozsahu národního spolufinancování. Zabezpečíme realizaci protipovodňových programů.

Dokončíme audit environmentální legislativy s cílem jejího sjednocení, zjednodušení a decentralizace prvoinstančního rozhodování. Zajistíme systematické hodnocení dopadů nové legislativy (RIA) a efektivní využití investic do ochrany životního prostředí, zejména sladění financování z fondů EU, veřejných prostředků a soukromých zdrojů.

Zachováme stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení. Zvýšíme úroveň ochrany spotřebitele.

III. Principy koaliční spolupráce[editovat]

1. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem 16 členů, bude uplatněno zastoupení ODS, KDU-ČSL a SZ v poměru 10 : 3 : 3, v rozdělení, které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy a které po vzájemné dohodě předloží pověřený premiér Mirek Topolánek prezidentu republiky. Vláda bude rozhodovat většinovým hlasováním.

2. Smluvní strany předloží a v Poslanecké sněmovně svým hlasováním i podpoří případné změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, jak je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují, že po celé volební období budou postupovat jednotně a v plném počtu svých poslanců při hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry vládě a při jejím sestavení.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrhy na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné strany.

5. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina z přítomných ministrů z každé koaliční strany.

6. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů

- o státním rozpočtu

- o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy

- s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů

- týkající se ochrany vlastnictví

- zásadní rozhodnutí týkající se zahraniční a obranné politiky státu

budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu     .

7. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího řízení na úrovni K3 nebo K9 nebo Koaliční rady.

8. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnulo jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko vlády. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za porušení koaliční smlouvy, které může vést až k vypovězení koaliční smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Proto se zavazují, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

Jednání zástupců koaličních stran

K3

Schůzka předsedů koaličních stran Předsedové se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z nich či na základě požadavků dalších koaličních orgánů. Termín dohodnou předsedové, zápis se zpravidla nepořizuje.

K9

Schůzka zástupců vedení koaličních stran

Jednání svolává premiér zpravidla 1x za dva týdny. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Řeší aktuální i střednědobě úkoly. Přiměřeně řeší i personální záležitosti. Zápis se pořizuje.

Koaliční rada

Toto jednání svolávají předsedové koaličních stran nejméně 2x do roka. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany, místopředsedové strany, generální sekretář (tam, kde je členem nejužšího stranického grémia) a předsedové parlamentních klubů. Kromě aktuálních úkolů řeší i dlouhodobé úkoly a perspektivy společného vládnutí. Zápis se pořizuje. Závěry koaličního summitu jsou zveřejněny formou tiskové zprávy.

Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny

K6

Schůzka předsedů klubů + jednoho dalšího zástupce

Schází se pravidelně v úterý výborových a plenárních týdnů. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. K6 je zodpovědná za udržení plné účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání.

K100

Setkání všech koaličních poslanců

Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny se pro Senát použije přiměřeně.

Spolupráce odborných komisí

Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě nových legislativních aktivit. Scházejí se na vyžádání kterékoliv koaliční strany.

Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla 2x do roka neformální setkání s koaličními poslanci příslušných výborů. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace (aby bez ohledu na stranickou příslušnost vnímali ministra "jako svého" a naopak).

10. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných legislativních nebo exekutivních aktů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení dohadovací nebo smírčí jednání.

11. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohadovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Projednání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohadovacího nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu jednoho týdne.

IV. Závěrečná ustanovení[editovat]

1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání smluvních stran.

2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních včetně tří příloh, která byla na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsána uvedenými zástupci koaličních politických stran a potvrzena usneseními poslaneckých klubů všech zúčastněných stran.

V Praze dne 26. června 2006

Za ODS

Za KDU-ČSL

Za Stranu zelených