Koaliční smlouva mezi ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU (2004)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Koaliční dohoda mezi ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: iDnes.cz
Licence: PD CZ

Česká strana sociálně demokratická a Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Unie svobody - Demokratická unie

- vedeny společnou vůlí posilovat demokratický stát, posilovat občanskou společnost a úctu k lidským právům, zlepšovat fungování právního státu a chránit vlastnictví - vědomy si významu evropské integrace a transatlantické a mezinárodní spolupráce pro bezpečnost občanů a zvyšování jejich životní úrovně - přesvědčeny, že zdravá společnost musí poskytovat sociální ochranu, založenou na principech solidarity bohatších s chudšími, zdravých s nemocnými a mladších se staršími na principu moderního sociálního státu - rozhodnuty aktivně podporovat trvale udržitelný hospodářský růst, založený na zdravých veřejných financích, sociálně a ekologicky odpovědném tržním hospodářství a sociálním dialogu

vyjadřují společný zájem navázat na výsledky práce předešlé koaliční vlády i vlád předchozích a v zájmu pokračování, prohloubení a urychlení klíčových reformních procesů cílených do roku 2010. proto uzavírají

KOALIČNÍ SMLOUVU

Vycházejíce ze společně chápané odpovědnosti za další rozvoj České republiky, prohlašují smluvní strany, že budou ve své koaliční spolupráci sledovat těchto devět hlavních cílů:

1. Rozvíjení a ochranu zájmů České republiky v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance a v ostatních mezinárodních organizacích s cílem posilovat mezinárodní postavení a bezpečnost České republiky v měnícím se světě. 2. Zajištění národní bezpečnosti a boj s terorismem. 3. Urychlení hospodářského růstu na základě inovací, investic do moderních technologií a podpory malých a středních podniků.

4. Podpora rodin s dětmi vytvářením příznivého sociálního a ekonomického prostředí, aby se mít děti vyplácelo.

5. Podpora společnosti znalostí a rozvoj lidských zdrojů - úplné otevření přístupu občanů k celoživotnímu vzdělávání a zvýšení investic státu do vědy, výzkumu a vývoje.

6. Snížení nezaměstnanosti vyšší výkonností ekonomiky, zlepšením podmínek pro podnikání, aktivní politikou zaměstnanosti, zejména v strukturálně postižených regionech.

7. Důsledný boj s korupcí, s kriminalitou, šedou a černou ekonomikou a zlepšení vymahatelnosti práva.

8. Zvýšení kvality života na venkově a respektu k životnímu prostředí.

9. Ozdravení veřejných financí a zvyšování efektivity veřejných výdajů, s cílem dosažení podmínek pro přístup k Evropské měnové unii nejpozději do roku 2008.

Společná politika koaličních stran bude otevřená dalším rozumným názorům, které mohou pomoci naší zemi k plnému využití jejího velkého potenciálu. Proto budeme veřejnosti podávat pravidelně zprávu o tom, jak se nám spolu s občany naší země daří naplňovat těchto devět základních cílů.


I. Společný evropský dům - naše příležitost
Smluvní strany

a) budou podporovat posilování Evropské unie, neboť silná a vlivná Evropská unie znamená silnou a vlivnou Českou republiku

b) budou podporovat další prohlubování evropské integrace při zachování principu rovnoprávnosti všech členů Evropské unie jako základních předpokladů udržení její politické a sociální soudržnosti

c) budou usilovat, aby se rozhodování v Evropské unii co nejvíce přiblížilo občanům členských zemí

d) budou připravovat referendum o přijetí Evropské ústavní smlouvy, která má rozhodující význam pro další rozvoj demokratického evropského integračního procesu, s cílem získat potřebný souhlas občanů s tímto zásadním integračním krokem

e) budou vytvářet podmínky pro dosažení nejvyšší možné efektivity při využívání evropských finančních nástrojů pro další rozvoj České republiky

f) zabezpečí přípravu na zvýšené čerpání prostředků Evropské unie pro Českou republiku podle finanční perspektivy EU na roky 2007 až 2013.

II. My a svět
Smluvní strany

a) budou podporovat aktivní a vyváženou zahraniční a bezpečnostní politiku, založenou na principech demokracie, mezinárodního práva a multilateralismu, jehož pilířem je Organizace spojených národů

b) budou nadále podporovat úsilí mezinárodního společenství vedeného Organizací spojených národů předcházet ozbrojeným konfliktům a válkám, řešit vzniklé konflikty především mírovou cestou a čelit novým bezpečnostním hrozbám jak vojenskými, tak nevojenskými prostředky

III. Důstojný život pro všechny a podpora rodin s dětmi
Smluvní strany

a) všestranně podpoří rodiny s dětmi a vytvoří sociálně ekonomické podmínky pro to, aby bylo možné skloubit péči o děti s pracovním uplatněním rodičů

b) změní strukturu systému sociálních dávek tak, aby podporoval rodiny s dětmi a motivoval k hledání zaměstnání

c) připraví důchodovou reformu a budou pro ni hledat celospolečenský konsensus

d) podpoří všechny formy bydlení, zejména dostupnost bydlení pro mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny obyvatel, připraví postupné otevření trhu s bydlením

e) předloží nový zákon o nemocenském pojištění, založený na vyrovnaném hospodaření

f) připraví reformu systému zdravotní péče jako veřejné služby, založené na ústavním právu na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění

g) zjednoduší přístup k celoživotnímu vzdělávání, včetně možnosti daňového uplatnění některých prokazatelných nákladů na vzdělání

IV. Urychlení hospodářského růstu - účinný boj s nezaměstnaností a rozvoj venkova
Smluvní strany

a) budou podporovat vznik nových malých a středních podniků jako klíčového zdroje nových pracovních míst

b) zjednoduší právní a administrativní rámec podnikání, přijmou opatření ke kultivaci tržního a institucionálního prostředí a prosadí praxi jednoho úředního místa pro podnikatele

c) budou usilovat o zlepšení dostupnosti úvěrů pro tuzemské podniky

d) zaměří investiční pobídky státu na obory s vyšší přidanou hodnotou, včetně výzkumných a vývojových podnikatelských aktivit

e) daňově podpoří odvětví s vysokým potenciálem růstu a zaměstnanosti

f) rozšíří veřejnou podporu pro průmyslový výzkum a vývoj, technologické inovace a rozvoj dopravní infrastruktury, připraví a budou rozvíjet možnosti jejich spolufinancování z fondů EU i soukromých zdrojů

g) budou všestranně podporovat obnovu venkova a zejména multifunkční využití zemědělské půdy

h) podpoří konkurenceschopnost českých zemědělců v evropském hospodářském prostoru

i) rozšíří nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

j) budou prosazovat aktivní opatření v oblasti bydlení a dopravy, směřující ke zvyšování mobility pracovních sil

k) budou posilovat princip veřejně prospěšných prací v systému podpor v nezaměstnanosti

l) rozšíří nabídku studijních příležitostí, možností celoživotního vzdělávání a programů pro zvyšování kvalifikace

m) projednají zásadní opatření týkající se sociálního a hospodářského rozvoje před jejich přijetím se sociálními partnery s cílem zachování sociálního smíru.

V. Právo včas a pro každého stejně
Smluvní strany

a) dokončí reformu soudnictví za účelem posílení vymahatelnosti práva

b) připraví právní úpravy, které urychlí zápisy do obchodního rejstříku

c) dokončí rekodifikační práce v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, úpadkového a trestního

d) předloží ústavní zákon o referendu

e) budou prosazovat zajištění právní pomoci pro ty, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit soudní řízení

f) budou pokračovat v řešení otázky uspořádání vzájemného vztahu státu a církví


VI. Boj s korupcí a kriminalitou
Smluvní strany

a) se zasadí o rozšíření zákona o střetu zájmů i na další veřejné činitele a o zvýšení jeho účinnosti

b) zvýší účinnost výběru daní a poplatků

c) budou prosazovat snižování byrokracie a zjednodušení veřejné administrativy jako cestu k omezení prostoru pro korupci

d) navrhnou přísnější tresty pro výrobce a prodejce drog a pro pachatele násilných trestných činů

e) prosadí nový trestní kodex

f) posílí exekutivní a legislativní nástroje pro boj s organizovaným zločinem a s terorismem


VII. Zdravé veřejné finance


Smluvní strany

a) zajistí trvalé snižování schodku veřejných rozpočtů s výhledem dosažení měnového integračního cíle nejpozději v roce 2008; to předpokládá schodek veřejných rozpočtů v roce 2006 nižší než čtyři procenta HDP

b) budou sledovat cíl zavedení společné evropské měny v České republice nejpozději v roce 2010

c) budou prosazovat rozpočtově neutrální zavedení ekologických daní do daňového systému v České republice

d) prosadí snižování podílu mandatorních výdajů ve veřejných rozpočtech

e) budou stabilizovat daňovou kvótu na úrovni již dohodnutých zákonů k reformě veřejných financí

f) posílí strategické řízení, zefektivní systém státní služby, zavedou výkonnostní audity a povinné programování veřejných výdajů

g) prosadí snížení počtu ústředních orgánů


VIII. Spolupráce

1. Smluvní stany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem 18 členů, bude uplatněno zastoupení ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU v poměru 12:3:3 v rozdělení, které je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy a které po vzájemné dohodě předloží pověřený premiér Stanislav Gross prezidentu republiky. Vláda bude rozhodovat většinovým hlasováním. 2. Smluvní strany předloží a v Poslanecké sněmovně svým hlasováním podpoří i případné změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, jak je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy.

3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře vládě České republiky a zajistí její podporu.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrhy na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné strany.

5. Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti. Bude respektována zásada obsazení míst náměstků odborníky, kteří budou navrženi koaličními partnery a akceptováni příslušnými ministry.

6. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a ani se k takovému hlasování nepřipojí.

7. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina z přítomných ministrů z každé koaliční strany.

8. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů

 • o státním rozpočtu na rok 2005 a 2006
 • o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy
 • s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů
 • týkající se ochrany vlastnictví a bydlení
 • a zásadní rozhodnutí týkající se zahraniční a obranné politiky státu

budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 7.


9. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího řízení.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko vlády.

11. Smluvní strany se zavazují že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Proto se zavazují, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

A) Jednání koaličních stran

a1) K3: Schůzka předsedů koaličních stran Předsedové se schází na požádání předsedy kterékoliv z nich, či na základě požadavků dalších koaličních orgánů. Termín dohodnou předsedové, zápis se zpravidla nepořizuje.

a2) K9: Jednání představitelů koaličních stran Jednání svolává premiér zpravidla 1x za dva týdny. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Řeší aktuální i střednědobé úkoly. Přiměřeně řeší i personální záležitosti. Zápis se pořizuje. a3) Koaliční rada Toto jednání svolávají předsedové koaličních stran nejméně 2x do roka. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany, místopředsedové strany, generální sekretář (tam, kde je členem nejužšího stranického grémia) a předsedové parlamentních klubů. Kromě aktuálních úkolů řeší i dlouhodobé úkoly a perspektivy společného vládnutí. Zápis se pořizuje. Závěry koaličního summitu jsou zveřejněny formou tiskové zprávy.

B) Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny

b1) K6: Schůzka předsedů klubů + jednoho dalšího zástupce Schází se pravidelně v úterý výborových a plenárních týdnů. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. K6 je zodpovědná za udržení koaliční převahy při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání.

b2) K101: Setkání všech koaličních poslanců Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

C) Spolupráce v Senátu Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny se pro Senát použije přiměřeně.

D) Spolupráce odborných komisí Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě nových legislativních aktivit. Scházejí se na vyžádání kterékoliv koaliční strany. Odborné komise zvou na své jednání příslušné ministry. Činnost koordinují příslušní místopředsedové koaličních stran. Zápis se zpravidla pořizuje.

E) Spolupráce ministrů s výbory Ministři iniciují zpravidla 3x do roka neformální setkání s koaličními poslanci příslušných výborů. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace (aby bez ohledu na stranickou příslušnost vnímali ministra „jako svého“ a naopak)

12. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných legislativních nebo exekutivních aktů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení dohodovací nebo smírčí jednání.

13. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohodovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Projednání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího, nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu jednoho týdne.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání smluvních stran. 2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních včetně tří příloh, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran a potvrzena usneseními poslaneckých klubů všech zúčastněných stran.

V Praze dne 2. 8. 2004

Příloha č. 2 Návrh na rozdělení odpovědností ve vládě ČR (podle čl. VIII. Koaliční smlouvy)


      Předseda vlády: ČSSD 
      Místopředseda vlády: ČSSD 
      Místopředseda vlády: ČSSD 
      Místopředseda vlády: KDU-ČSL 
      Místopředseda vlády: US-DEU 

      Další členové vlády: 

      Ministr financí: ČSSD 
      Ministr zahraničních věcí: KDU-ČSL 
      Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: ČSSD 
      Ministr kultury: ČSSD 
      Ministr práce a sociálních věcí: ČSSD 
      Ministr zdravotnictví: ČSSD 
      Ministr spravedlnosti: US-DEU 
      Ministr vnitra: ČSSD 
      Ministr průmyslu a obchodu: ČSSD 
      Ministr pro místní rozvoj: ČSSD 
      Ministr zemědělství: ČSSD 
      Ministr obrany: US-DEU 
      Ministr dopravy: KDU-ČSL 
      Ministr životního prostředí: KDU-ČSL 
      Ministr pro informatiku: US-DEU 
      Ministr bez portfeje, předseda Legislativní rady vlády: ČSSD 


Příloha č. 3 Dohoda o návrhu na ustavení orgánů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

1. Smluvní strany podpoří volbu předsedy a 6 místopředsedů Poslanecké sněmovny tak, že ČSSD připadne funkce předsedy a jednoho místopředsedy PS, KDU-ČSL funkce jednoho místopředsedy PS a US-DEU rovněž funkce jednoho místopředsedy PS.

2. ČSSD připadnou na základě dohody smluvních stran funkce předsedů Hospodářského výboru, Zemědělského výboru, Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, Zahraničního výboru, Stálé komise pro bankovnictví, Stálé delegace do Meziparlamentní unie a Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

3. KDU-ČSL připadnou na základě dohody smluvních stran funkce předsedů Rozpočtového výboru, Ústavně právního výboru, Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO a Stálé delegace do Středoevropské iniciativy.

4. US-DEU připadnou na základě dohody funkce předsedů Výboru pro evropské záležitosti, Stálé delegace do Shromáždění Západoevropské unie.

5. Smluvní strany se na úrovni výborů a komisí vzájemně podpoří při volbě místopředsedů výborů či komisí a to v poměru daném dohodou předsedů koaličních klubů.