Koaliční dohoda mezi ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA (1992)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Koaliční dohoda mezi ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: Úřad vlády ČR
Licence: PD CZ
I.

ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA (dále jen „koaliční partneři“) se rozhodly na základě výsledků voleb z 5. a 6.června 1992 vytvořit vládu České republiky, se záměrem sloužit uskutečňováním společného vládního programu zájmům České republiky a jejích občanů.

II.

Základní východiska společné práce vlády jsou obsažena v materiálech, označených jako Příloha 2. Na základě těchto materiálů bude vytvořeno Programové prohlášení vlády České republiky.

III.

Koaliční partneři respektují dohodu o rozdělení resortů ve vládě a jejich jmenovitém obsazení, jak to vyplývá z Přílohy i této koaliční dohody. Koaliční partneři respektují také právo na návrhy změn v personálním obsazování jednotlivých resortů, vyplývající z jejich rozdělení podle Přílohy 1. Příloha 1 a Příloha 2 jsou nedílnými součástmi této koaliční dohody.
Koaliční partneři souhlasí s přesuny kompetencí mezi ministerstvy České republiky, které jsou nezbytné pro zlepšení činnosti státní správy a s případnými přesuny kompetencí z federace na republiky. Jednotliví členové vlády při výběru svých náměstků konzultují s ostatními koaličními partnery. Výběr náměstků činí na základě vysoké odbornosti a nepreferují přitom členy politických stran, které je do funkcí ve vládě kandidovaly (apolitičnost). V personální politice ministerstev se koaliční partneři zavazují respektovat zásadu vysoké odbornosti a přihlížet k případným námitkám ostatních koaličních partnerů.
Při obsazování ministerstva vnitra bude respektována zásada obsazení míst náměstků odborníky navrženými koaličními partnery.

IV.

V případě rekonstrukce vlády České republiky bude zachován dohodnutý poměr zastoupení koaličních partnerů, tak jak to vyplývá z Přílohy 1.

V.

Koaliční partneři se zavazují, že se zasadí o to, aby návrhy vlády získaly podporu České národní rady, přičemž není dotčeno právo poslanců podávat pozměňovací návrhy. Budou-li takové návrhy podány, vyvinou koaliční partneři veškeré úsilí o nalezení shodného stanoviska.
Obdobný postup platí i pro iniciativní návrhy a interpelace poslanců koaličních stran, které je třeba vždy společně koordinovat s příslušnými členy vlády.
Koaliční partneři se zavazují postupovat koordinovaně i v případě iniciativních návrhů a interpelací poslanců jiných než koaličních stran.
Budou-li v České národní radě vzneseny návrhy bez koordinace mezi koaličními partnery a bez předběžného dosažení jejich shodného stanoviska, zavazují se předsedové poslaneckých klubů koaličních stran, že v průběhu parlamentních diskusí povedou rozhovory, jejichž cílem bude dohoda o společném postupu.

VI.

Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení ve vládě České republiky a v České národní radě budou přijímána po vzájemné dohodě všech koaličních partnerů. Zpravidla jednou za měsíc se sejdou předsedové koaličních stran ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA, popřípadě jimi zmocnění zástupci, ke společné schůzce, na které projednají otázky koaliční spolupráce.

VII.

Koaliční partneři se zavazují nést i před veřejností spoluodpovědnost za všechna společná rozhodnutí a nezpochybňovat ani ta, k nimž dali svůj souhlas pouze v zájmu zachování koalice.

VIII.

Koaliční partneři jsou si vědomi toho, že konstituování a práce zákonodárných i výkonných orgánů na federální i republikové úrovni jsou poznamenány nejistým vývojem v oblasti státoprávního uspořádání. Zavazují se proto, že budou společně usilovat o co nejrychlejší vyřešení této otázky.

IX.

Tato dohoda platí na dobu VII. volebního období České národní rady.

X.

Veškeré přílohy této dohody a případné dodatky k ní jsou jejími nedílnými součástmi a musejí být schváleny všemi koaličními partnery.

XI.

Všechny části koaliční dohody jsou závazné pro všechny koaliční partnery. Koaliční partneři se zavazují po dobu platnosti této dohody podporovat program vlády, vytvořený na základě společných východisek.

XII.

Tato dohoda bude zveřejněna v plném znění.

Příloha 1 - Složení vlády České republiky
Příloha 2 - Společná východiska pro vypracování programového prohlášení vlády České republiky