Klášter bl. Anežky Přemyslovny a obnova jeho/V. Postup práce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: V. Postup práce
Autor: Ferdinand Josef Lehner
Zdroj: LEHNER, Ferdinand Josef. Klášter bl. Anežky Přemyslovny a obnova jeho. Praha : Jednota pro obnovu kláštera bl. Anežky, 1896. s. 14–18.
Digitální knihovna MKP
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Anežský klášter

Nezbytným podkladem obnovy jsou plány stávajícího kláštera podrobně provedené, na jejichž základě lze jednak vypracovati správné návrhy na slohovou obnovu, jednak i vzdělati potřebné rozpočty, z nichž by bylo zjevno, jakého nákladu vyžadovati bude úprava požadavkům doby, jakož i příštím poměrům místním přiměřená. Plánů bude však třeba též jakožto příloh a dokladů, až Jednota pro obnovu kláštera bl. Anežky domáhati se bude peněžité pomoci království českého a říše, bez jejichž přispění nebylo by lze dílo tak nákladné ve skutek uvésti. Vzdělání plánů přesně provedených bylo tudíž prvním krokem, k němuž ředitelstvo Jednoty přikročilo, s vděkem přijavši nabídku člena svého, architekta Jana Zeyera, který se uvolil, že celý klášter vyměří, jakož i plány v přiměřeném měřítku nakreslí a to za pouhé uhražení výloh s prací nezbytně spojených. Nakreslil zároveň v malém měřítku profesorem Janem Koulou vyřešené půdorysy přízemku, prvního i druhého patra nového rozluštění, jak tuto se spatřují.

Zakoupením kostela sv. Barbory umožnilo se Jednotě, že plánů zhotovených bude lze užiti ihned k praktickému řešení obnovy kláštera, kterou ještě během letošního roku Jednota zahájí ohledáním základů a usazením scházejících kružeb do oken, které na štěstí ve dvou oknech částečně se zachovaly. Kružby tyto výtečně charakterisují sloh přechodní, nejsouce sestrojeny z kruhových součástí, jako pozdější sloh gotický činíval, nýbrž z rovnočárných hvězd o pěti paprscích. Okna v závěrku chorovém byla však nádherněji provedena, jelikož kružba jejich nespočívala na pouhých prutech, jako v době gotické, nýbrž na útlých k prutům přistavených sloupkách slohovými patkami a hlavicemi opatřených, které rovněž na jednom z oken se zachovaly, tak že k usazování nových kružeb nebude třeba žádných nových nákresů, nýbrž pracovati se budou prostě dle zachovaných vzorů. Architektonické články uvnitř kostela, hlavice, pásy, žebra a svorníky, jsou celkem výtečně zachovány a bude třeba pouze doplniti, co zde a onde jest na ornamentice poroucháno. Na hlavicích zachovaly se stopy zlacení a na stěnách pozůstatky nástěnných maleb a polychromie, z nichž bude snad lze sestrojiti soustavu bývalé polychromie, která by se pak v témž duchu opětně provedla. V souhlasu s polychromií vrátilo by se též oknům barevné zasklení dle vzorů jinde z doby přechodní zachovaných. Do svatyně, polychromní výzdobou stěn a oken v souhlasu s bohatou architekturou okrášlené, postaví se pak do choru oltář slohu odpovídající na oslavu blahořečení zakladatelky kláštera bl. Anežky zbudovaný, načež kostel na jméno nové světice překřtěný slavným posvěcením odevzdá se opětně po stoletém znesvěcení prvotnému účelu svému, aby v něm slavila se posvátná bohoslužba. Bude to veliký den a národní slavnost stověžaté Prahy a celého království Českého, až zastkví se v srdci vlasti na Františku první kostel nové světice bl. Anežky Přemyslovny.

Prve než první dílo toto Jednota pro obnovu kláštera bl. Anežky dokoná, postoupí regulace Prahy v této končině tou měrou, že nezbytně bude třeba přikročiti k nasypání veškerého uličního pozemku kolkolem celého kláštera a tudíž ku koupi všech zbývajících budov klášterních, čímž Jednotě nastane teprv vykonati hlavní úkol svůj, aby totiž kromě nezbytné obnovy ambitu, konventní síně, a kaple sv. Maří Magdaleny a choru kostela sv. Františka, od základu zbudovala sbořenou čásť lodě, téhož kostela, jakož i projektované chodby na severní a západní straně ambitu, domek vrátného s portálem a schodištěm, jakož i zvýšení věže kostelní a klášterské kuchyně. Přistaví-li se k východní zevní stěně ambitu prostorná síň společná co refektář (I., 12), anebo druhý, menší ambit, jak původně býval při mužském klášteře menších bratří, ukáže příští potřeba. Jednotě pro obnovu kláštera bl. Anežky nastává tudíž úkol nejen vděčný, nýbrž i rozsáhlý, jehož se však neděsí, spoléhajíc na účinnou pomoc veškerých povolaných i dobrovolných činitelů. Odvahou a vytrvalostí vše se překoná, jako bojácností a nestálostí všeliký podnik se ničí. Zkušenost jest toho dokladem. Když spisovatel těchto listů před dvanácti léty zahajoval dokonání monumentálního chrámu sv. Cyrilla a Methoda v Karlíně, aby vnitřek výzdobou svou odpovídal velkoleposti architektury románské a sestaviv umělecký program vypočetl také náklad vnitřní úpravy na 100.000 zl., nelekl se této cifry, ačkoli z opatrnosti ani s jedinou duší na světě s ní se nesdělil. Znal své zlaté Karlíňany a v pomoc jejich doufal. A Karlín úkolu svému plnou měrou dostál. Za dvě léta bude s pomocí Boží vnitřek Karlínské svatyně úplně dokonán. Jednota pro okrášlení chrámu Páně sv. Cyrilla v Karlíně vydala dosud hotově 80.000 zl. pouze v Karlíně sebraných, po odečtení 8.000 zl. na obrazy votivní redaktorem „Methoda“ od čtenářů téhož časopisu složených, a k úplnému dokončení potřebných 20.000 zl. máme již v pokladně Jednoty Karlínské pohotově.

Co Jednota pro okrasu chrámu sv. Cyrilla a Methoda zdárně vykonala, podaří se bohdá! také Jednotě pro obnovu kláštera bl. Anežky. K vykonání úkolu, v jehož uskutečnění Jednota se uvázala, jest ovšem třeba nepoměrně většího nákladu. Patronkou však díla započatého jest královská Praha, přispívateli jsou města, okresní zastupitelstva, záložny a dobrodincové po celém království českém a budou bohdá! i sněm a říše vydatnou pomocí. Dlužno tudíž národ český pouze seznámiti s úkolem, jaký Jednota naše za cíl si vytkla. Lásku jeho k vykonání díla vlasteneckého není třeba teprve probouzeti. Ta bdí nade vším, co k srdci národa přirostlo. Štědrá ruka česká jest stále otevřena, jde-li o památníky naší minulosti. Účelem těchto listů jest pouze upozornění, že záchrana velikého památníku historického i uměleckého jest nutná. To ostatní národ sám vykoná. Čím vydatnější bude pomoc Jednotě pro obnovu kláštera poskytovaná, tím rychleji dosažen bude vytknutý cíl:

Důstojná obnova kláštera bl. Anežky Přemyslovny.

Podivuhodné vzkříšení slavil národ český. Kéž obnovou kláštera naší světice z rodu královského vrátí se nám na její přímluvu staré, zlaté časy slávy české. Až z nynějšího ponížení a spuštění, z prachu a rumu obrozený památník její zaskvěje se opětně v bývalé kráse a záři, jakož za přispění krále Václava vzdělán byl dcerou Přemysla krále, obrozená svatyně bude věštkyní obrozené slávy národa českého.

V klidné velebě zadumán rozkládati se bude na náměstí Svato-Anežském, obklopen pyšnými budovami dvacátého století, skromný sice, avšak dojemný a významný klášter bl. Anežky Přemyslovny, — zkamenělá pohádka dávnominulých dob slávy české.