Kjótský protokol

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Kjótský protokol
Podtitulek: K Rámcové úmluvě Organizace spojených Národů o změně klimatu
Autor: Organizace spojených Národů
Zdroj: www.chmi.cz
Licence: PD CZ

Mapa států které protokol ratifikovaly.
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii


Preambule[editovat]

Strany tohoto Protokolu, jakožto Strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, dále jen „Úmluva“,

sledujíce konečný cíl Úmluvy, jak je formulován v jejím Článku 2,
připomínajíce si ustanovení Úmluvy, řídíce se Článkem 3 Úmluvy,
vycházejíce z Berlínského mandátu, přijatého na základě usnesení 1/CP.1 Konference stran této Úmluvy na jejím prvém zasedání,

se dohodly takto :

Článek 1[editovat]

Pro potřeby tohoto Protokolu budou platit definice, obsažené v čl.1 Úmluvy. Dále:

 1. „Konference stran“ označuje Konferenci smluvních stran Úmluvy.
 2. „Úmluva“ označuje Rámcovou úmluvu OSN o změnách klimatu, přijatou v New Yorku 9.května 1992.
 3. „Mezivládní panel o změnách klimatu“ označuje Mezivládní panel o změně klimatu, ustavený v roce 1988 společně Světovou meteorologickou organizací a Programem OSN pro životní prostředí.
 4. „Montrealský protokol“ označuje Montrealský protokol o látkách narušujících ozónovou vrstvu Země, a který byl přijat v Montrealu dne 16.září 1987, ve znění následných úprav a doplňků.
 5. „Přítomné a hlasující Strany“ označují Strany, které jsou přítomny a hlasující pro nebo proti návrhu.
 6. „Strana“ označuje, pokud z kontextu nevyplývá jinak, Stranu tohoto Protokolu.
 7. „Strana Dodatku I“ označuje Stranu uvedenou v Dodatku I Úmluvy nebo Stranu, která podala oznámení ve smyslu čl.4, odst.2(g) Úmluvy.

Článek 2[editovat]

 1. Každá Strana Dodatku I bude ve snaze plnit své kvantifikované závazky na omezení nebo snížení emisí podle Článku 3 a na podporu trvale udržitelného rozvoje :
  1. uskutečňovat a/nebo dále rozpracovávat přístupy a opatření v souladu se svými národními podmínkami, jako:
   1. Zvyšování energetické účinnosti ve významných odvětvích hospodářství;
   2. Ochrana a zvyšování propadů a reservoárů skleníkových plynů, které nejsou pod kontrolou Montrealského protokolu, s přihlédnutím ke svým závazkům podle příslušných mezinárodních dohod o životním prostředí; podpora trvale udržitelných způsobů lesního hospodaření, zalesňování a obnovování lesních porostů;
   3. Podpora trvale udržitelných forem zemědělství v duchu úvah o změnách klimatu;
   4. Podpora, výzkum, rozvoje a zvýšeného využití nových a obnovitelných forem energie, technologií odlučování oxidu uhličitého a moderních a inovačních technologií, příznivých pro životnímu prostředí;
   5. Postupné omezování či vyloučení nedostatků trhu, daňových stimulů, daňových a celních úlev a dotací ve všech sektorech, které emitují skleníkové plyny a které působí proti cílům Úmluvy a uplatňování tržních nástrojů;
   6. Podpora vhodných reforem v důležitých odvětvích, které budou zaměřeny na podporu přístupů a opatření, omezujících a snižujících emise skleníkových plynů, které nespadají pod kontrolu Montrealského protokolu;
   7. Podpora opatření v sektoru dopravy k omezení nebo snížení emisí těch skleníkových plynů, které nejsou kontrolovány Montrealským protokolem;
   8. Omezení nebo snížení emisí metanu v odpadovém hospodářství jeho zachycováním a užitím, stejně jako při výrobě, přepravě a distribuci energie;
  2. spolupracovat s jinými takovými Stranami k zdokonalení individuální nebo společné účinnosti jejich přístupů a opatření, přijatých na základě tohoto Článku v souladu s čl.4, odst.2(e)(i) Úmluvy. Za tím účelem podniknou tyto Strany kroky k sdílení svých zkušeností a k výměně informací o těchto metodách a opatřeních, včetně vypracování cest k zlepšování porovnatelnosti, průhlednosti a efektivnosti. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, zváží na svém prvním zasedání anebo co nejdříve jak to bude možné, jak usnadnit tuto spolupráci s přihlédnutím ke všem důležitým informacím.
 2. Strany zahrnuté do Dodatku I budou ve spolupráci Mezinárodní organizací civilní letecké dopravy (ICAO) a s Mezinárodní námořní organizací (IMO) působit na stanovení omezení nebo snížení emisí skleníkových plynů, které nejsou kontrolovány Montrealským protokolem a pocházejí z užití paliv v letectví a v námořní dopravě.
 3. Strany zahrnuté do Dodatku I budou usilovat o naplňování přístupů a opatření podle tohoto článku tak, aby minimalizovaly škodlivé účinky, počítaje v to i negativní účinky změny klimatu, účinky na mezinárodní obchod a sociální, environmentální a ekonomické dopady na jiné Strany, zejména v rozvojových zemích a zvláště pak na ty, jež jsou označeny v čl.4, odst.8 a 9 Úmluvy s přihlédnutím k čl.3 Úmluvy. Konference stran, která slouží jako jednání Stran Protokolu, může provést další zásahy, které uzná za vhodné, na podporu provádění ustanovení tohoto odstavce.
 4. Jestliže Konference stran, která slouží jako jednání Stran Protokolu, rozhodne, že by bylo prospěšné koordinovat kterékoli přístupy a opatření podle odstavce 1(a) shora a přihlédne k odlišným národním okolnostem a potenciálním účinkům, zváží způsoby a prostředky jak rozpracovat koordinaci těchto přístupů a opatření.

Článek 3[editovat]

 1. Strany Dodatku I zajistí jednotlivě nebo společně, aby jejich úhrnné antropogenní emise skleníkových plynů, vyjádřené v ekvivalentech oxidu uhličitého a uvedené na seznamu v Příloze A, nepřestoupily množství, která jim byla přidělena a vypočtena podle jejich kvantifikovaných závazků na omezení nebo snížení emisí ve smyslu Přílohy B a v souladu s ustanoveními tohoto Článku, s výhledem na snížení celkových emisí těchto plynů nejméně o 5 procent pod úroveň roku 1990, a to v období mezi roky 2008 až 2012.
 2. Každá Strana Dodatku I učiní do roku 2005 prokazatelný pokrok v plnění svých závazků podle tohoto Protokolu.
 3. Ke splnění závazků podle tohoto Článku použije každá Strana Dodatku I hodnotu změny mezi emisemi skleníkových plynů ze zdrojů a snížení těchto emisí propady jako důsledku přímé antropogenní změny při využívání půdy a lesnických činností, omezených na zalesnění, opětovné zalesňování a odlesňování od roku 1990 a měřené jako ověřitelné změny v zůstatcích v každém období závazku. Emise skleníkových plynů ze zdrojů a jejich snížení propady, spojené s těmito činnostmi, budou oznamovány průhledným a ověřitelným způsobem a budou přezkoumány v souladu s Články 7 a 8.
 4. Před prvním zasedáním Konference stran, která slouží jako jednání Stran Protokolu, poskytne každá Strana Dodatku I k posouzení Podpůrnému orgánu vědecko-technického poradenství (SBSTA) data ke stanovení své úrovně stavu uhlíku v roce 1990 a k umožnění provedení odhadu jejích změn v následujících letech. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, na svém prvém zasedání nebo co nejdříve jak to bude možné, rozhodne o formách, pravidlech a směrnicích jak a které další antropogenní činnosti, vztahující se ke změnám emisí skleníkových plynů či k jejich propadům při užívání zemědělské půdy a pozemků a v kategoriích lesnictví, budou připočteny k množství nebo odečteny od množství, které bylo Stranám Dodatku I přiděleno s přihlédnutím k nepředvídatelnostem, k průhlednosti vykazování, ověřitelnosti, metodologické práci Mezivládního panelu o změně klimatu, pokynům Podpůrného orgánu vědecko-technického poradenství v souladu s Článkem 5 a k usnesením Konference stran. Toto usnesení bude platit ve druhém a v dalších obdobích závazků. Strana může uplatnit takové usnesení o dodatečných antropogenních činnostech v prvém období svého závazku za předpokladu, že k těmto činnostem došlo od roku 1990.
 5. Strany Dodatku I, které se nacházejí v procesu přechodu k tržní ekonomice a jejichž výchozí rok nebo období byly stanoveny v souladu s usnesením 9/CP.2 Konference stran na jejím druhém zasedání, použije výchozího roku nebo období pro naplňování svých závazků podle tohoto Článku. Kterákoli jiná Strana Dodatku I, která se nachází v procesu přechodu k tržní ekonomice a která dosud nepředložila své první národní sdělení podle čl.12 Úmluvy, může rovněž sdělit Konferenci stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, že má v úmyslu použít jiný minulý výchozí rok nebo období než rok 1990 pro naplňování svých závazků dle tohoto Článku. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, rozhodne o tom, zda bude takové sdělení přijato.
 6. S přihlédnutím k čl.4, odst.6 Úmluvy bude Konferencí stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, povolen Stranám Dodatku I, které se nacházejí v procesu přechodu k tržní ekonomice, při plnění svých závazků podle Protokolu a jiných než těch, které jsou obsaženy v tomto Článku, určitý stupeň volnosti.
 7. V prvém období kvantifikovaného závazku na omezení nebo snížení emisí od roku 2008 do 2012 se množství přidělené každé straně Dodatku I bude rovnat pětinásobku hodnoty, která je pro ni zapsána v Příloze B, a to z jejích úhrnných antropogenních emisí skleníkových plynů v ekvivalentu oxidu uhličitého podle Přílohy A v r.1990 nebo ve výchozím roce či období, stanoveném v souladu s výše uvedeným odst.5. Ty Strany Dodatku I, v nichž změny ve využívání krajiny a lesnictví tvořily čistý zdroj emisí skleníkových plynů v roce 1990, zahrnou do výpočtu jim přiděleného množství do emisí svého výchozího roku 1990 nebo období úhrnné antropogenní emise v ekvivalentu oxidu uhličitého po odečtení propadů v důsledku změny ve vyžívání krajiny v roce 1990.
 8. Každá Strana Dodatku I může pro účely výpočtů použít rok 1995 jako svůj výchozí rok pro hydrogenované fluorovodíky, polyfluorovodíky a fluorid sírový, o nichž se zmiňuje výše uvedený odst.7.
 9. Závazky Stran Dodatku I pro další období budou stanoveny v doplňcích Přílohy B k tomuto Protokolu, které budou přijaty v souladu s ustanoveními Článku 20,odst.7. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, zahájí úvahy o těchto závazcích nejméně sedm let před ukončením prvého období závazků, o kterém se zmiňuje výše uvedený odst.7.
 10. Každá jednotka snížení emisí nebo každá část přiděleného množství, kterou jakákoliv Strana získá od jiné Strany v souladu s ustanoveními Článku 6 a Článku 16bis, se připočte k přidělenému množství oné Strany.
 11. Každá jednotka snížení emisí nebo každá část přiděleného množství, které nějaká Strana přesune jiné Straně v souladu s ustanoveními Článku 6 a Článku 16bis, se této Straně odečte od přiděleného množství.
 12. Všechna ověřená snížení emisí, které nějaká Strana získá od jiné Strany v souladu s ustanoveními Článku 12, budou připočtena k množství, přidělenému oné Straně.
 13. Jestliže emise nějaké Strany Dodatku I v průběhu období závazku budou nižší než množství, které jí bylo přiděleno podle tohoto Článku, bude tento rozdíl, na žádost této Strany, připočten k množství, které bylo této Straně přiděleno pro další období závazku.
 14. Každá Strana Dodatku I bude usilovat o naplňování závazků, o nichž se zmiňuje odst.1 shora tak, aby byly minimalizovány nepříznivé sociální, ekologické a ekonomické dopady na Strany rozvojových zemí, zejména těch, které jsou označeny v čl. 4, v odst. 8 a 9 Úmluvy. V souladu s příslušnými usneseními Konference stran o uskutečňování obsahu těchto odstavců, zváží Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, na svém prvém zasedání, jaké akce jsou zapotřebí k minimalizaci nepříznivých účinků změny klimatu a/nebo dopadů protiopatření na Strany, o kterých se zmiňují tyto odstavce. Mezi zvažovanými otázkami bude zavedení financování, pojištění a předávání technologie.

Článek 4[editovat]

 1. U Stran Dodatku I, které se dohodly, že své závazky podle Článku 3 splní společně, budou tyto závazky považovány za splněné za předpokladu, že jejich úhrnné agregované antropogenní emise skleníkových plynů v ekvivalentech oxidu uhličitého, zapsané v Příloze A, nepřesáhnou jim přidělená množství, vypočtená podle jejich kvantifikovaných závazků omezení a snížení emisí, jak jsou zapsány v Příloze B a v souladu s ustanoveními Článku 3. Jednotlivé hladiny emisí, přidělené každé z těchto Stran dohody, budou stanoveny v oné dohodě.
 2. Strany, které se účastní jakékoli takové dohody, uvědomí Sekretariát o podmínkách dohod v den uložení jejich listin ratifikace, přijetí, souhlasu nebo přistoupení. Sekretariát následně uvědomí Strany a signatáře Úmluvy o podmínkách této dohody.
 3. Dohoda zůstane v platnosti po dobu trvání období závazku, jak je to specifikováno v Článku 3,odst.7.
 4. Jestliže Strany, které jednají společně, tak činí v rámci regionální organizace ekonomické integrace a spolu s ní, pak se žádná změna ve složení organizace po přijetí tohoto Protokolu nedotkne stávajících závazků podle tohoto Protokolu. Každá změna ve složení organizace se bude týkat jen účelu závazků podle Článku 3, které budou přijaty po této revizi.
 5. V případě, že Strany, které se účastní této dohody, nedosáhnou své úhrnné spojené úrovně snížení emisí, bude každá Strana, která se této dohody účastní, odpovědna za svou vlastní hladinu emisí, uvedenou v dohodě.
 6. Jestliže Strany, které jednají společně, tak činí v rámci regionální organizace ekonomické integrace a spolu s ní, a ta je sama Stranou tohoto Protokolu, pak každý členský stát oné regionální organizace ekonomické integrace individuálně a společně s regionální organizací ekonomické integrace, jednající v souladu s Článkem 23, bude, v případě, že nebude dosaženo úhrnné spojené hladiny snížení emisí, odpovědným za svou hladinu emisí, jaká byla oznámena v souladu s tímto Článkem.

Článek 5[editovat]

 1. Každá Strana Dodatku I bude mít nejpozději do jednoho roku před začátkem svého prvého období závazku svůj národní systém odhadu antropogenních emisí skleníkových plynů, které nejsou kontrolovány Montrealským protokolem, a to podle zdrojů a propadů. Směrnice pro takové národní systémy, v nichž budou zpracovány metodologie, podrobně uvedené v odst.2 dále, budou stanoveny Konferencí stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, na jejím prvém zasedání.
 2. Metodika odhadu antropogenních emisí skleníkových plynů, které nejsou kontrolovány Montrealským protokolem, a to podle zdrojů a odstranění emisí dle propadů, budou ty, které byly přijaty Mezivládním panelem o změně klimatu a na nichž se shodla Konference stran na svém třetím zasedání. Tam, kde se těchto metodologií neužívá, se použije vhodného přizpůsobení podle metodologií, na nichž se shodla Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu na svém prvém zasedání. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu bude na základě práce, mimo jiné, Mezivládního panelu o změně klimatu a doporučení Podpůrného orgánu vědecko-technického poradenství, pravidelně přezkoumávat a podle potřeby i revidovat tyto metodiky a jejich přizpůsobení, s plným přihlédnutím ke každému příslušnému usnesení Konference stran. Každá revize metodik nebo jejich přizpůsobení bude provedena pouze za účelem zjištění, jak jsou plněny závazky podle Článku 3 vzhledem ke každému období závazku, který byl přijat po této revizi.
 3. Hodnoty potenciálů globálního ohřevu, kterých bude použito k výpočtu ekvivalentní hodnoty antropogenních emisí oxidu uhličitého jejich propadů, budou ty, které byly přijaty Mezivládním panelem o změně klimatu a na nichž se dohodla Konference stran na svém třetím zasedání. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, bude na základě, mimo jiné, práce Mezivládního panelu o změně klimatu a doporučení Podpůrného orgánu vědecko-technického poradenství pravidelně přezkoumávat a podle potřeby revidovat potenciál každého takového skleníkového plynu pro globální ohřev, s plným přihlédnutím ke každému příslušnému usnesení Konference stran. Každá revize potenciálu globálního ohřevu se bude vztahovat pouze na ony závazky podle Článku 3, týkající se každého období závazku, který byl přijat po této revizi.

Článek 6[editovat]

 1. Za účelem splnění svých závazků podle Článku 3 může každá Strana Dodatku I převést na jinou Stranu nebo převzít od každé jiné Strany jednotky snížení emisí, které jsou výsledkem projektů, zaměřených na snížení antropogenních emisí skleníkových plynů podle zdrojů nebo zvýšením propadů v kterémkoli odvětví národního hospodářství za předpokladu, že
  1. každý takový projekt byl dotčenými Stranami schválen;
  2. každý takový projekt přinese snížení emisí ze zdrojů nebo zvýšením propadů a které je doplňkem situace, k níž by došlo jinak;
  3. nepřevezme žádné jednotky snížení emisí, jestliže to nesplňuje její povinnosti podle Článků 5 a 7;
  4. převzetí jednotek snížení emisí bude doplněno domácími zásahy za účelem splnění závazků podle Článku 3.
 2. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, může na svém prvém zasedání anebo co možná nejdříve poté, dále rozpracovat směrnice pro naplňování tohoto Článku, včetně pro ověřování a vykazování.
 3. Každá Strana Dodatku I může zmocnit právnické osoby, aby se na svou odpovědnost podílely na akcích, které povedou k vytváření, transferu a přejímání jednotek snížení emisí na základě tohoto Článku.
 4. Jestliže bude vzhledem k některé Straně Dodatku I zjištěna nějaká pochybnost o naplňování požadavků, k nimž se vztahuje tento odstavec, v souladu s příslušnými ustanoveními Článku 8, může se pokračovat v transferu a přejímání jednotek snížení emisí až poté, kdy bude pochybnost rozřešena.

Článek 7[editovat]

 1. Každá Strana Dodatku I do své roční inventury antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů a propadů, které nejsou kontrolovány Montrealským protokolem, a která byla předložena v souladu s příslušnými usneseními Konference stran, zařadí za účelem zajištění splnění ustanovení Článku 3 nutné doplňující informace, které budou stanoveny v souladu s odst.4 níže.
 2. Každá Strana Dodatku I zařadí do svého národního sdělení předloženého podle čl.12 doplňující informace nutné k prokázání splnění jejích závazků podle Protokolu a které budou stanoveny v souladu s odst.4 níže.
 3. Každá Strana Dodatku I předloží informace požadované podle odst.1 shora každoročně, počínaje první inventurou, k níž je zavázána podle Úmluvy, za prvý rok období závazku poté, kdy Protokol pro ni nabyl platnosti. Každá taková Strana předloží informace požadované podle odst.2 shora jako část prvého národního sdělení, k němuž je zavázána podle Úmluvy poté, kdy Protokol pro ni nabyl platnost a poté, kdy byly přijaty směrnice, jak je uvedeno v odst.4 níže. Jak často budou předkládány informace, požadované podle tohoto Článku, bude určeno Konferencí stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu s přihlédnutím k jakémukoli časovému plánu pro předkládání národních sdělení, o němž rozhodne Konference stran.
 4. Konference stran, sloužící k jednání Stran Protokolu, přijme na svém prvém zasedání a bude následně periodicky revidovat, směrnice pro přípravu informací, požadovaných podle tohoto Článku, s přihlédnutím ke směrnicím pro přípravu národních sdělení Stran Dodatku I, jak je přijme Konference stran. Konference stran, sloužící k jednání Stran Protokolu, rozhodne rovněž před prvním obdobím závazků o formách zúčtování přidělených množství.

Článek 8[editovat]

 1. Informace, předložená podle Článku 7 Stranou Dodatku I, bude přezkoumána kontrolními expertními týmy v souladu s příslušnými usneseními Konference stran a v souhlasu se směrnicemi, které pro tento účel přijala Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, podle odst.4 níže. Informace, předložená podle Článku 7, odst.1 Stranou Dodatku I, bude přezkoumána jako součást roční bilance inventur emisí a přidělených množství. Navíc informace předložená podle Článku 7, odst.2 Stranou Dodatku I bude přezkoumána jako součást kontroly sdělení.
 2. Kontrolní týmy expertů bude koordinovat Sekretariát a týmy budou složeny z expertů, vybraných z těch, které nominovaly Strany Úmluvy a, podle uvážení, i mezivládní organizace, ve shodě s vodítky, které pro tento účet poskytla Konference stran.
 3. Proces kontroly poskytne důkladné komplexní zhodnocení všech aspektů provádění Úmluvy Stranou Protokolu. Kontrolní týmy expertů připraví zprávu pro Konferenci stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, která zhodnotí plnění závazků té které Strany a označí všechny potenciální problémy při plnění závazků a faktory, které je ovlivňují. Tyto zprávy rozešle Sekretariát všem Stranám Úmluvy. Sekretariát pořídí seznam těch problémů provádění, na které tyto zprávy poukáží, aby se s nimi dále zabývala Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu.
 4. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu na svém prvém zasedání přijme a následně bude periodicky revidovat směrnice pro kontrolu provádění revizními týmy expertů, s přihlédnutím k příslušným usnesením Konference stran.
 5. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, zváží, za asistence Podpůrného orgánu pro provádění Úmluvy (SBI) a, podle uvážení, Podpůrného orgánu vědecko-technického poradenství:
  1. informace, předložené Stranami podle Článku 7 a zprávy revizních týmů expertů o nich, které byly vypracovány podle tohoto Článku; a
  2. ty problémy provádění, uvedené na seznamu připraveném Sekretariátem podle odst.3 shora, jakož i jakékoli otázky, vznesené Stranami.

Na základě svého zvážení informací, o nichž se zmiňuje odst.5 shora, rozhodne Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, o všech požadovaných záležitostech provádění Protokolu.

Článek 9[editovat]

 1. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu bude periodicky přezkoumávat Protokol ve světle nejlepších dostupných vědeckých informací a odhadů rizika změny klimatu a jeho účincích, a rovněž důležitých technických, sociálních a ekonomických informací. Tyto revize budou koordinovány s trvalými revizemi podle Úmluvy, zvláště pak s těmi, které požaduje čl.4, odst. 2(d) a čl.7, odst. 2(a) Úmluvy. Na základě tohoto přezkoumávání přistoupí Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, ke vhodným opatřením.
 2. Prvé kontrola se uskuteční na druhém zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu. Další kontroly budou prováděny v pravidelných intervalech a ve vhodné době.

Článek 10[editovat]

Všechny Strany, s přihlédnutím ke své společné avšak diferencované odpovědnosti a k prioritám, cílům a okolnostem svého národního a regionálního rozvoje, aniž by zavedly jakékoli nové závazky pro Strany, které nejsou pojaty do Přílohy I, avšak potvrzujíce znovu stávající závazky v čl.4, odst.1 Úmluvy a pokračujíce v pokroku provádění těchto závazků, aby dosáhly trvale udržitelného rozvoje, berouce v úvahu čl.4, odst. 3, 5 a 7 Úmluvy, budou:

 1. formulovat, kde je to důležité a v míře, která je možná, nákladově efektivní národní a tam, kde je to vhodné i regionální programy ke zlepšení kvality lokálního ovzduší, data o aktivitách a/nebo modely, které odrážejí sociálně-ekonomické podmínky každé ze Stran, pro přípravu a periodickou aktualizaci národních inventur antropogenních emisí skleníkových plynů, které nejsou pod kontrolou Montrealského protokolu, podle jejich zdrojů a propadů za použití porovnatelných metodik, na kterých se shodne Konference stran a které jsou konsistentní se směrnicemi pro národní sdělení, které přijala Konference stran;
 2. formulovat, realizovat, publikovat a pravidelně aktualizovat národní, a tam kde je to vhodné, regionální programy, obsahující opatření k zmírnění rizika změny klimatu a opatření k usnadnění přiměřené adaptace ke změnám klimatu
  1. tyto programy se budou, mezi jiným, týkat odvětví energetiky, dopravy a průmyslu a rovněž zemědělství, lesnictví a odpadového hospodářství. Kromě toho by adaptaci ke změnám klimatu mohly zlepšit adaptační technologie a metody k zlepšení prostorového plánování; a
  2. Strany Dodatku I předloží informace o akcích podle Protokolu, včetně národních programů, podle směrnic formulovaných v Článku 8; a další Strany se budou snažit pojmout do svých národních sdělení, podle uvážení, i informace o programech, které obsahují opatření, o nichž se Strany domnívají, že mají vztah ke změně klimatu a k jejím nepříznivým účinkům, včetně snížení růstu emisí skleníkových plynů a zvyšování jejich propadů, budování personálních kapacit a adaptačních opatření;
 3. spolupracovat při podpoře efektivních forem pro rozvoj, aplikaci a jejich šíření a podnikat všechny využitelné kroky k podpoře, usnadnění a financování a, podle uvážení, předávání nebo přístupu k technologiím, které jsou prospěšné životnímu prostředí, know-how, technice a procesům týkajících se změn klimatu, zvláště pak pro rozvojové země, včetně formulace způsobů a programů efektivního předávání technologií příznivých pro životní prostředí a jsoucích ve veřejnoprávním vlastnictví a vytvoření příznivého prostředí pro soukromý sektor, podporujícího a zdokonalujícího přístup k technologiím, příznivým pro životní prostředí a jejich předávání;
 4. spolupracovat ve vědeckém a technickém výzkumu a podporovat udržování a rozvíjení systémů soustavného pozorování a vytváření archivů dat, aby se zmenšila nejistota ve vztahu k změně klimatu, k jejím nepříznivým účinkům a ekonomickým a sociálním důsledkům různých odvetných strategií a podporovat rozvíjení a posilování endogenních kapacit a schopnosti participace v mezinárodních a mezivládních aktivitách, programech a sítích výzkumu a systematického pozorování, s uvážením čl.5 Úmluvy;
 5. na mezinárodní úrovni a tam, kde je to vhodné, s využitím stávajících útvarů spolupracovat a podporovat rozvoj, uskutečňování programů výuky a výcviku, včetně posilování vytváření národních personálních kapacit, zejména personálních a institucionálních, výměnu a výchovu odborníků v tomto oboru zejména pro rozvojové země, a na národní úrovni podporovat výchovu obyvatelstva a přístup veřejnosti k informacím o změně klimatu. Bude třeba vypracovat vhodné přístupy k uskutečňování těchto aktivit pomocí příslušných orgánů Úmluvy, s uvážením čl.6 Úmluvy;
 6. do svých národních sdělení zahrnovat informace o programech a činnostech, které byly podniknuty v souladu s tímto Článkem a v souladu s příslušnými usneseními Konference stran, při naplňování závazků, obsažených v tomto Článku v plné míře věnovat pozornost čl.4,odst.8 Úmluvy.

Článek 11[editovat]

 1. Při naplňování Článku 10 vezmou Strany v úvahu ustanovení čl.4,odst.4, 5, 7, 8 a 9 Úmluvy.
 2. V kontextu provádění čl.4, odst.1 Úmluvy, ve shodě s ustanoveními čl.4, odst. 3 a čl.11 Úmluvy a pomocí operací subjektu či subjektů mechanismu financování Úmluvy, Strany ekonomicky vyspělých zemí a další Strany uvedené v Dodatku II k Úmluvě:
  1. opatří nové a dodatečné zdroje financování, které by plně pokryly dohodnuté úplné náklady, které vzniknou Stranám rozvojových zemí ve snaze dále pokročit v plnění existujících závazků podle čl.4, odst.1(a) Úmluvy, které jsou obsahem Článku 10, pododstavce (a) a
  2. rovněž opatří takové finanční zdroje, včetně předávání technologií potřebné pro Strany rozvojových zemí, jimiž budou plně hrazeny dohodnuté plné zvýšené náklady na další pokrok v plnění stávajících závazků v čl.4, odst.1 Úmluvy, které jsou obsahem Článku 10 a které byly dohodnuty mezi Stranou rozvojové země a mezinárodním subjektem či subjekty, o nichž se zmiňuje čl.11 Úmluvy, ve shodě s oním Článkem. Plnění stávajících závazků vezme v úvahu reálnost a předvídatelnost finančních toků a význam přiměřeného rozdělení břemene mezi Stranami ekonomicky vyspělých zemí. Řízení finančního mechanismu Úmluvy v příslušných usneseních Konference stran, včetně dohodnutých před přijetím Protokolu, bude platit mutatis mutandis na ustanovení tohoto odstavce.
 3. Strany ekonomicky vyspělých zemí a jiné Strany Dodatku II Úmluvy mohou rovněž poskytnout a Strany rozvojových zemí mohou využívat finanční zdroje pro provádění Článku 10, prostřednictvím dvoustranných, regionálních a mnohostranných dohod.

Článek 12[editovat]

 1. Tímto se definuje mechanismus čistého rozvoje.
 2. Účelem mechanismu čistého rozvoje bude napomáhat Stranám, které nejsou zahrnuty do Dodatku I, dosáhnout trvale udržitelného rozvoje a přispět ke svrchovanému cíli Úmluvy a napomáhat Stranám Dodatku I ke splnění jejich kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí dle Článku 3.
 3. Na základě mechanismu čistého rozvoje :
  1. budou mít Strany, které nejsou zahrnuty do Dodatku I, prospěch z působení projektů, jejichž výsledkem bude ověřené snížení emisí a
  2. Strany Dodatku I smějí užít ověřené snížení emisí, které vyplyne z takového působení projektů, aby přispěly ke splnění části svých kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí dle Článku 3 jak to stanovila Konference stran sloužící jako jednání Stran Protokolu.
 4. Mechanismus čistého rozvoje bude podléhat pravomoci a vedení Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu a bude pod dohledem Výkonné rady mechanismu čistého rozvoje.
 5. Snížení emisí, které bude výsledkem působení každého projektu, bude ověřováno operačními subjekty, které určí Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, a to na základě:
  1. dobrovolné spoluúčasti, schválené každou dotčenou Stranou;
  2. reálného, měřitelného a dlouhodobého prospěchu ve vztahu k zmírnění změny klimatu; a
  3. snížení emisí, k němuž by došlo bez ověřeného působení projektu.
 6. Mechanismus čistého rozvoje bude napomáhat při zařizování financování ověřeného působení projektů dle potřeby.
 7. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu vypracuje na svém prvém zasedání formy a postupy s cílem zabezpečit průhlednost, efektivnost a zodpovědnost prostřednictvím nezávislého auditu a ověřování činností projektu.
 8. Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu zajistí, že určitá část výnosů z ověřených činností projektů bude použita k úhradě administrativních výdajů a také na pomoc Stranám rozvojových zemí, které jsou zvláště zranitelné nepříznivými účinky klimatické změny, k úhradě nákladů adaptace.
 9. Účast v rámci mechanismu čistého rozvoje, včetně na činnostech, zmíněných v odst. 3(a) shora a nabývání ověřeného snížení emisí se může týkat jak soukromých tak i veřejnoprávních subjektů a musí být podřízena jakémukoli usměrňování, které stanoví Výkonná rada mechanismu čistého rozvoje.
 10. Ověřená snížení emisí, kterých se docílí v průběhu období od roku 2000 až do začátku období prvého závazku, mohou být použita jako příspěvek k splnění závazků prvého období.

Článek 13[editovat]

 1. Konference stran, jakožto svrchovaný orgán Úmluvy, bude sloužit jako jednání Stran Protokolu.
 2. Strany Úmluvy, které nejsou Stranami Protokolu, se mohou podílet na jednání kteréhokoli zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, jako pozorovatelé. Pokud bude Konference stran pracovat jako jednání Stran Protokolu, budou usnesení na základě Protokolu činěna pouze těmi Stranami, které jsou jeho účastníky.
 3. Pokud bude Konference stran pracovat jako jednání Stran Protokolu, bude každý člen Výboru Konference stran, který reprezentuje některou Stranu Úmluvy, která však v té době není členem Protokolu, nahrazen dalším členem, který bude zvolen Stranami Protokolu a z jejich řad.
 4. Konference stran, která slouží jako jednání Stran Protokolu, bude pravidelně přezkoumávat uskutečňování Protokolu a v rámci svého mandátu bude činit nutná usnesení na podporu jeho efektivního uskutečňování. Bude vykonávat funkce, které jí Protokol uložil a bude
  1. na základě všech dostupných informací a v souladu s ustanoveními Protokolu, provádět hodnocení provádění Protokolu Stranami, hodnocení všeobecných dopadů opatření, která byla na základě Protokolu provedena, zejména účinků na životní prostředí, ekonomických a sociálních a rovněž jejich kumulativních dopadů a rozsahu, v němž je dosahováno pokroku v duchu cílů Úmluvy;
  2. periodicky hodnotit závazky Stran podle Protokolu s příslušnou pozorností ke všem kontrolám, jak je požaduje čl.4,odst.2(d) a čl.7,odst.2 Úmluvy v duchu cíle Úmluvy, hodnotit zkušenosti, získané při jejím uskutečňování a hodnotit vývoj vědeckých a technologických poznatků a v tomto ohledu zvažovat a přijímat pravidelné zprávy o uskutečňování Protokolu;
  3. podporovat a usnadňovat výměnu informací o opatřeních, které Strany přijaly vzhledem ke změně klimatu a jejím účinkům, s uvážením rozdílných okolností, odpovědností a schopností Stran a jejich příslušných závazků na základě Protokolu;
  4. na žádost dvou nebo více Stran usnadňovat koordinaci opatření, které tyto Strany přijaly ve vztahu ke změně klimatu a jejím účinkům, s uvážením rozdílných okolností, odpovědností a schopností Stran a jejich příslušných závazků na základě Protokolu;
  5. podporovat a vést v souhlasu s cílem Úmluvy a s ustanoveními Protokolu a s plným uvážením příslušných usnesení Konference stran rozvoj a periodické aktualizace porovnatelných metodik pro efektivní uskutečňování Protokolu, dohodnutých Konferencí stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu;
  6. činit doporučení ke všem záležitostem, které jsou nutné pro uskutečňování Protokolu;
  7. hledat cesty k mobilizaci dodatečných finančních zdrojů, v souladu s Článkem 11, odst. 2;
  8. ustavit takové podpůrné útvary, které bude považovat za nutné pro uskutečňování Protokolu;
  9. vyhledávat a využívat, kde je to vhodné, spolupráci s kompetentními mezinárodními organizacemi a mezivládními a nevládními orgány, jakož i informace, které mohou poskytnout; 4. vykonávat takové funkce, kterých je zapotřebí pro uskutečňování Protokolu a zabývat se všemi úkoly, které vyplývají z usnesení Konference stran.
 5. Procedurální pravidla Konference stran a finanční procedury Úmluvy se budou v záležitostech Protokolu uplatňovat mutatis mutandis, pokud nebude na základě jednomyslného souhlasu Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu rozhodnuto jinak.
 6. První zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu bude svoláno Sekretariátem spolu s prvním zasedáním Konference stran, které je plánováno po dni, kdy Protokol nabude platnosti. Následující řádná zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu se budou konat každý rok ve spojení s řádnými zasedáními Konference stran, pokud nebude Konferencí stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu rozhodnuto jinak.
 7. Mimořádná zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, se budou konat v takových termínech, jaké uzná za nutné Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu nebo na písemnou žádost kterékoli Strany za předpokladu, že v období šesti měsíců ode dne, kdy Sekretariát sdělil tuto žádost Stranám, bude tato žádost podpořena nejméně jednou třetinou Stran.
 8. Organizace Spojených národů, její specializované agentury a Mezinárodní agentura pro jadernou energii, jakož i každý její členský stát nebo její pozorovatelé, kteří nejsou Stranami Úmluvy, mohou být zastoupeni na zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu jako pozorovatelé. Každý orgán nebo agentura, ať národní či mezinárodní, vládní či nevládní, kvalifikované v záležitostech, k nimž se vztahuje Protokol a které informovaly Sekretariát o svém přání být zastoupeny na některém zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu jako pozorovatelé, mohou být připuštěny, ledaže by proti tomu vznesla námitky nejméně jedna třetina přítomných Stran. Přístup a účast pozorovatelů podléhá procedurálním pravidlům, jak se o nich zmiňuje odst.5 shora.

Článek 14[editovat]

 1. Sekretariát, ustavený podle čl.8 Úmluvy bude sloužit jako Sekretariát Protokolu.
 2. Čl.8,odst.2 Úmluvy o funkcích Sekretariátu a čl.8,odst.3 Úmluvy o úpravách pro fungování Sekretariátu bude platit mutatis mutandis pro tento Protokol. Sekretariát bude navíc vykonávat funkce, přidělené mu tímto Protokolem.

Článek 15[editovat]

 1. Podpůrný orgán vědecko-technologického poradenství a Podpůrný orgán pro provádění Úmluvy, ustavené podle čl.9 a 10 Úmluvy budou sloužit jako Podpůrný orgán vědecko-technologického poradenství a jako Podpůrný orgán pro provádění i pokud se týká Protokolu. Ustanovení, které se vztahují k činnosti obou těchto orgánů na základě Úmluvy, budou platit mutatis mutandis i pro Protokol. Zasedání Podpůrného orgánu vědecko-technologického poradenství a Podpůrného orgánu pro provádění Protokolu se budou konat ve spojení s jednáními jak Podpůrného orgánu pro vědecko-technologického poradenství tak i Podpůrného orgánu pro provádění Úmluvy.
 2. Strany Úmluvy, které nejsou Stranami Protokolu, se mohou účastnit při jednání kteréhokoliv zasedání podpůrných orgánů jako pozorovatelé. V případech, kdy podpůrné orgány slouží jako podpůrné orgány Protokolu, budou usnesení na základě Protokolu činěna jen Stranami Protokolu.
 3. Kdykoli podpůrné orgány, ustavené na základě čl.9 a 10 Úmluvy vykonávají své funkce vzhledem k záležitostem, které se týkají Protokolu, bude každý člen Výborů těchto podpůrných orgánů, zastupující Stranu Úmluvy, která však v té době není Stranou Protokolu, zastoupen dalším členem, zvoleným Stranami Protokolu z jejich řad.

Článek 16[editovat]

Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu, se bude co nejdříve zabývat tím, jak na Protokol aplikovat a, podle uvážení, na něj ve světle každého příslušného usnesení, které v budoucnu učiní Konference stran, modifikovat mnohostranný konzultativní proces, o němž se zmiňuje čl.13 Úmluvy. Každý mnohostranný konzultativní proces, který bude na Protokol uplatněn, bude působit aniž by to bylo porušením procedur a mechanismů, zřízených v souladu s Článkem 17.

Článek 17[editovat]

Konference stran bude definovat příslušné principy, formy, pravidla a směrnice, zejména pro ověřování, podávání zpráv a odpovědnost za obchodování s emisemi. Strany uvedené v Příloze B se mohou podílet na obchodování s emisemi za účelem splnění svých závazků na základě Článku 3 Protokolu. Každý takový obchod bude doplňkem domácích aktivit za účelem splnění kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí na základě příslušného Článku.

Článek 18[editovat]

Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu schválí na svém prvém zasedání vhodné a účinné způsoby a mechanismy a zabývat se případy nesplnění ustanovení Protokolu, včetně vypracování seznamu naznačených následků s uvážením příčiny, typu, míry a četnosti nesplnění. Všechny procedury a mechanismy na základě tohoto Článku, obsahující závazné důsledky, budou přijaty formou dodatku k tomuto Protokolu.

Článek 19[editovat]

Ustanovení čl.14 Úmluvy o urovnávání sporů budou platit mutatis mutandis pro Protokol.

Článek 20[editovat]

 1. Každá Strana může navrhnout dodatek k tomuto Protokolu.
 2. Dodatky a pozměňovací návrhy k tomuto Protokolu budou přijímány na řádném zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu. Text jakéhokoliv dodatku k Protokolu sdělí Stranám Sekretariát nejméně šest měsíců před jednáním, na kterém bude navrhováno jeho přijetí. Sekretariát sdělí rovněž text každého navrženého dodatku Stranám, signatářům Úmluvy a pro informaci i depositáři.
 3. Strany vynaloží veškeré úsilí k dosažení dohody o každém navrženém dodatku k Protokolu jednomyslným souhlasem. Jestliže veškerá snaha o dosažení jednomyslného souhlasu bude vyčerpána a nebude dosaženo dohody, bude dodatek schválen většinou tří čtvrtin hlasů všech přítomných a hlasujících Stran. Schválený dodatek sdělí Sekretariát depositáři, který jej rozešle všem Stranám k přijetí.
 4. Listiny přijetí dodatku budou uloženy u depositáře. Dodatek přijatý v souladu s odst.3 shora nabude platnosti pro Strany, které jej přijaly, v devadesátý den po dni, kdy depositář obdržel listiny přijetí od nejméně tří čtvrtin Stran Protokolu.
 5. Dodatek nabude platnosti pro každou jinou Stranu devadesátého dne po dni, kdy tato Strana uloží u depositáře svoji listinu přijetí zmíněného dodatku.

Článek 21[editovat]

 1. Přílohy k Protokolu budou tvořit jeho nedílnou součást a pokud o tom výslovně nebylo ustanoveno jinak, znamená odkaz na Protokol současně i odkaz na každou jeho přílohu. Všechny přílohy, přijaté poté, kdy Protokol nabyl platnosti, se omezí na seznamy, formuláře a každý jiný materiál popisné povahy, tj. vědecké, technické, procedurální nebo administrativní povahy.
 2. Každá Strana může podat návrhy na přílohu k Protokolu a může navrhovat dodatky a pozměňovací návrhy k přílohám Protokolu.
 3. Přílohy k Protokolu a dodatky či pozměňovací návrhy k přílohám Protokolu budou schvalovány na řádném zasedání Konference stran, sloužící jako jednání Stran Protokolu. Text jakékoli přílohy nebo dodatku k příloze bude Stranám sdělen Sekretariátem nejméně šest měsíců před jednáním, na kterém bude navrženo jeho schválení. Sekretariát sdělí rovněž text každé navrhované přílohy nebo dodatku k příloze Stranám a signatářům Úmluvy a pro informaci také depositáři.
 4. Strany vynaloží veškeré úsilí k dosažení dohody o každé navrhované příloze nebo dodatku k příloze jednomyslným souhlasem. Po vyčerpání veškeré snahy o dosažení jednomyslného souhlasu aniž bylo dosaženo dohody, bude nakonec příloha či dodatek přílohy přijat většinou tří čtvrtin hlasů na schůzi přítomných a hlasujících Stran. Schválenou přílohu nebo dodatek přílohy sdělí Sekretariát depositáři, který je rozešle všem Stranám k přijetí.
 5. Příloha jiná než Příloha A nebo B, která byla přijata nebo doplněna v souladu s odst.3 a 4 shora, nabude platnosti pro všechny Strany Protokolu šest měsíců poté, kdy depositář sdělil těmto Stranám přijetí nebo dodatek přílohy, s výjimkou těch Stran, které písemně sdělily depositáři v rámci této lhůty, že přílohu nebo dodatek přílohy nepřijímají. Příloha nebo dodatek přílohy nabude platnosti pro ty Strany, které odvolají své oznámení o nepřijetí devadesátého dne po datu, kdy depositář obdržel odvolání takového oznámení.
 6. Jestliže je pro přijetí jakékoliv přílohy nebo dodatku přílohy zapotřebí pozměnit nebo doplnit Protokol, nenabude příloha nebo dodatek přílohy platnosti až do doby, kdy nabude platnosti dodatek či pozměňovací návrh k tomuto Protokolu.
 7. Dodatky či pozměňovací návrhy k Přílohám A nebo B budou přijímány a budou nabývat platnosti v souladu s procedurou, formulovanou v Článku 19 za předpokladu, že dodatek či pozměňovací návrh k Příloze B bude přijat jen po písemném souhlasu Strany, které se to týká.

Článek 22[editovat]

 1. Každá Strana bude mít jeden hlas s výjimkou ustanovení v odst.2 níže.
 2. Organizace regionální ekonomické integrace budou v záležitostech v rámci své kompetence, vykonávat své hlasovací právo počtem hlasů, který se rovná počtu jejich členských států, které jsou Stranami Protokolu. Tato organizace nebude vykonávat své hlasovací právo, jestliže kterýkoli z jejích členských států vykoná své právo hlasovat, a vice versa.

Článek 23[editovat]

Depositářem Protokolu bude generální sekretář Spojených národů.

Článek 24[editovat]

 1. Tento Protokol bude vyložen k podpisu a bude podléhat ratifikaci, přijetí nebo schválení státy a organizacemi regionální ekonomické integrace, které jsou Stranami Úmluvy. Bude vyložen k podpisu v ústředí Spojených národů v New Yorku od 16.března 1998 do 15.března 1999. K tomuto Protokolu bude možné přistoupit počínaje dnem po dni kdy skončí jeho vyložení k podpisu. Listiny ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení budou ukládány u depositáře.
 2. Každá organizace regionální ekonomické integrace, která se stane Stranou Protokolu, aniž kterýkoli její členský stát je Stranou, bude vázána všemi povinnostmi podle Protokolu. V případech takových organizací, kdy jeden či více jejich členských států je Stranou Protokolu, rozhodne tato organizace a její členské státy o tom, které povinnosti jim přísluší pro výkon jejich povinností na základě Protokolu. V těchto případech nebudou moci organizace a její členské státy vykonávat svá práva na základě Protokolu souběžně.
 3. Ve svých listinách ratifikace, přijetí, schválení či přistoupení, vyhlásí organizace regionální ekonomické integrace rozsah své kompetence vzhledem k záležitostem, upraveným tímto Protokolem. Tyto organizace rovněž vyrozumí depositáře, který bude opět informovat Strany o každé podstatné modifikaci v rozsahu jejich kompetence.

Článek 25[editovat]

 1. Tento Protokol nabude platnosti devadesátého dne po dni, o kterém ne méně než 55 Stran Úmluvy se zahrnutím Stran Dodatku I, odpovědných za nejméně 55 procent celkových emisí oxidu uhličitého v roce 1990 ze Stran Dodatku I, uložilo své listiny ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení.
 2. Pro účely tohoto Článku znamenají „celkové emise oxidu uhličitého za rok 1990 ze Stran Dodatku I“ množství, které bylo sděleno v den nebo přede dnem přijetí Protokolu Stranami Dodatku I v jejich prvém národním sdělení, které bylo předloženo v souladu s čl.12 Úmluvy.
 3. Pro každý stát nebo organizaci regionální ekonomické integrace, které Protokol ratifikují, přijmou nebo schválí anebo k němu přistoupí poté, kdy byly splněny podmínky pro nabytí platnosti dle odst.1 shora, Protokol nabude platnosti devadesátého dne následujícího po dni uložení jejich listin ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení.
 4. Pro účely tohoto Článku nebude žádná listina uložená organizací regionální ekonomické integrace považována jako dodatečná k těm, které byly uloženy členskými státy organizace.

Článek 26[editovat]

Vůči tomuto Protokolu nelze vznášet žádné výhrady.

Článek 27[editovat]

 1. Kdykoli po uplynutí tří let od data, kdy Protokol nabyl platnosti pro některou Stranu, může tato Strana odstoupit od Protokolu tím, že o tom podá depositáři písemné oznámení.
 2. Každé takové odstoupení nabude platnosti po vypršení jednoho roku ode dne, kdy depositář obdržel oznámení o odstoupení nebo od toho pozdějšího data, které může být uvedeno v oznámení o odstoupení.
 3. Každá Strana, která odstupuje od Úmluvy, bude považována rovněž za Stranu, která odstoupila od Protokolu.

Článek 28[editovat]

Originál tohoto Protokolu, jehož arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění mají shodné znění, bude uložen u generálního sekretáře Organizace spojených národů.

Dáno v Kyotu, desátého dne měsíce prosince roku tisícího devítistého devadesátého sedmého.

Na důkaz tohoto podepsaní a řádně zmocnění připojují ve vyznačených dnech k tomuto Protokolu své podpisy.