Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Píseň novou zpívejte Pánu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Píseň novou zpívejte Pánu (Ž 98)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative g' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key g \major
 \time 2/2
 g1 e2 d g g a c b1 a \divisio
 d b2 b g c b1 a g \divisio
 g e2 d g g a c b1 a \divisio
 d c2 b a g g fis g1 \divisio
 d' d2 c b1 a g2 fis e1 d \divisio
 d g2 g fis e g1 a b \divisio
 g g2 a b g c c b1 a \divisio
 d c2 b a g g fis g\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
PÍ -- seň no -- vou zpí -- vej -- te Pá -- nu
neb div -- ných vě -- cí do -- ká -- zal
sám pra -- vi -- cí svou pře -- dů -- stoj -- nou
ví -- těz -- ství slav -- né ob -- dr -- žel
on též po -- slou -- žil i k_zná -- mo -- sti
to -- ho spa -- se -- ní dra -- hé -- [ho]
ne -- u -- kryl i své spra -- vedl -- no -- sti
před tvá -- ří v_svě -- tě kaž -- dé -- ho.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Píseň novou zpívejte Pánu
neb divných věcí dokázal
sám pravicí svou předůstojnou
vítězství slavné obdržel
on též posloužil i k známosti
toho spasení drahé[ho]
neukryl i své spravedlnosti
před tváří v světě každého.

Neboť ráčil pamětliv býti
na svá zaslíbení mile
v nich na pravdu, že se ujíti
chtěl, o svého Izraele:
Ej jižť vidí všecky končiny
spasení Boha našeho;
protož jej za tak slavné činy
ctěte vší chvály hodného.

Plesejte před ním a zpívejte
žalmy, jeho velebnosti;
i na citaře zvuk vydejte
prozpěvujíce radostí:
Troubami před ním i pozouny
ať se libý hlas vydává
i moře zvuč na všecky strany
i vše což v světě přebývá:

I řeky před Pánem plesejte
vesele vždy s ochotností
i hory Páně okoušejte
s potěšením přítomnosti:
Nebť se beře k rozsuzování
spravedlivě světa všeho
svých všech chudých k obhajování
i k pomstě z pyšných každého.