Josef Srb-Debrnov

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Josef Srb-Debrnov
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy. roč. 44, čís. 242, s. 2
Dostupné online.
Vydáno: Národní listy, roč. 44. (1904), číslo 242 (2. září), s. 2
Licence: PD old 100
Související: Autor:Josef Srb
Související články ve Wikipedii:
Josef Srb-Debrnov

Z řad našeho hudebnictva odešel opět rázovitý typ, jeden z členů staré gardy, která viděla, podporovala, spoluvytvářela a v kruhu svém soustředila vznik onoho podivuhodného vývoje uměleckého, který vyspěl ke zvláštní osobitosti národní a hrdě dnes před světem nese jméno „české hudby“. Odešel muž ideálního snažení, ryzího vlastenectví.

Včera o páté hodině ranní zemřel český hudební spisovatel, věrný druh Bedřicha SmetanyJosef Srb-Debrnov. Zvěčnělý narodil se 18. záři 1836, studoval v Praze na universitě, byl nějakou dobu supplentem akad. gymnasia, pak vychovatelem v rodině Bondyů, posléze v jednom z pražských sirotčích ústavů. Přišed u vykonávání povinnosti svých k úrazu, začal postonávati, zotavil se sice ještě na čas, ale poslední léta upoután byl skoro úplně na lůžko, kde pod údery krutých bolestí hroutila se jeho mohutná postava, kdysi tak význačná svým zjevem. Zůstaly mu do posledních chvil jen živé, dobré oko v tváři, silným plnovousem vroubené, jenž dodával zjevu Srbovu čehosi poulnického, zvučný, velící hlas a neoblomný duch. Ano, byl Srb jakýmsi poutníkem, vytrvalým, neúnavným — za uměním, jemuž oddán byl celou duší. Zesnulý byl spoluzakladatelem pražského „Hlaholu“, dlouholetým jednatelem jeho a stálým, vždy obětavým pracovníkem při všech národních podnicích, kdekoli pomoci jeho bylo žádáno. Dlouhá léta tvořil takořka ohnisko všeho hudebního ruchu pražského. Byl věrným druhem Karla Bendla, s nímž již jako student v pěveckém kvartettu v Čechách a na Moravě na různých místech koncertoval. Byl obětavým, do smrti věrným přítelem Smetanovým. Obcoval dlouhá léta s Dvořákem, Nápravníkem, Laubem, Hřímalým, později s mladšími skladateli našimi Kličkou, Knittlem. Všem byl dobrým rádcem, nenahraditelným přítelem. Prvotiny skladeb Bendlových, Dvořákových, Smetanových a j. byly v bytě jeho v Jirchářích v kruhu úzkém ponejprve provozovány. Zde dán podnět k celé řadě hudebních podniků, odtud vycházela inspirace k mnohým skladbám, zejména sborovým, k nimž Srb-Debrnov namnoze sám psal texty. Jest mnoho menších i větších sborů a příležitostných skladeb, mnoho písní psáno na slova jeho. Upravoval a překládal zejména pro „Hlahol“ texty sborů cizích a to až do svého ochuravění, ba nepřestal ani v těžké chorobě brati účastenství na všech podnicích, zvláště hudby české se týkajících.

Zesnulý byl přispěvatelem hudebních listů domácích i cizích, napsal různá samostatná díla i množství drobných článků, týkajících se hudebního a uměleckého života v Čechách. Ze spisů jeho jmenujeme dosud v rukopise uložený objemný slovník hudebních umělců světových a samostatný slovník hudebníků a skladatelů českých, obsahující mnoho cenného, pečlivě sebraného materiálu, dále „Stručné dějiny české hudby“ (vyšly r. 1891 nákladem Matice české), spis o „Instrumentaci“ nákladem F. Urbánka r. 1883, spolu s jinými napsal a vydal praktické školy pro různé nástroje hudební, s Ferd. Tadrou vydal „Památník pražského Hlaholu“ na oslavu 25leté činnosti spolku (1886), dále „Stručné dějiny konservatoře pražské“ za dobu 1808—1878 a velmi cenné příspěvky k životopisu zakladatele české školy hudební „Z denníku Bedřicha Smetany“ (knihovna Dalibora, 1902). V rukopise zanechal kromě již uvedených slovníků články o houslařství, varhanářství, zvonařství českém, poslední se seznamem a popisem zvonů. Známy jsou Srbovy bohaté sbírky manuskriptů, zvláště korrespondencí s čelnými hudebními umělci našimi. V dopisech jeho leží kus důležité historie české hudby. Listy Smetanovy, jemu psané, rovněž Bendlovy a j. podávají cenné dokumenty biografické. Také museum české chová ve své sbírce hudebnin a rukopisů přečetné dary jeho na českých rukopisech hudebních. Při požáru Národního divadla byl to Srb, který pamětliv rukopisů Smetanových oper, přičinil se o jich zachránění. Rukopisy ty přechovával starostlivě pak po dlouhá léta a opatřil jich věrné přepisy pro divadlo.

Srb-Debrnov byl pracovníkem pilným, obětavým do vyčerpání všech svých sil, hudební život český ztrácí v něm vzácného průkopníka. Trvalá paměť buď zachována jeho jménu!

Pohřeb zesnulého konán bude z kostela sv. Tomáše v sobotu, jak na jiném místě blíže jest udáno. Pochován bude na hřbitov vyšehradský poblíže věrného druha svého Bedřicha Smetany.