Gen. Eliáš s členy vlády u říšského protektora

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Gen. Eliáš s členy vlády u říšského protektora
Autor: Jako celek anonymní, převážná část: Alois Eliáš
Zdroj: Národní listy, roč. 79, č. 122. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 04. 05. 1939
Licence: PD old 70

ČTK. — Praha. — První vláda Protektorátu Čechy a Morava, vláda div. generála inž. Aloise Eliáše, vykonala návštěvu u říšského protektora, svobodného pána šl. Konstantina Neuratha v jeho úřadovně v Černínském paláci na Hradčanech.

Předseda vlády div. gen. inž. Eliáš oslovil říšského protektora česky takto: „Pane říšský protektore! Vláda Protektorátu Čechy a Morava, kterou jste potvrdil v úřadě, přichází k vám jako orgán českého národa, povolaný prakticky prováděti a uskutečňovati zásady loyální spolupráce. Usilovati o prohloubení ducha této spolupráce bude nejen posláním mé vlády jako celku, ale také posláním všech jejích členů, které si dovoluji Vaší Excelenci představiti. Po ukončení údobí přechodné vojenské správy v zemi České a Moravské přistupujeme nyní k naplnění protektorátního zřízení. Jsem přesvědčen, že český národ, který prokázal v uplynulých dnech nejen svoji schopnost kázně za okolností, v dějinách národů opravdu ojediněných, nýbrž i vyspělý smysl pro hodnocení skutečnosti, dovede hledati a nalézti praktické formy a konkrétní náplň autonomního zřízení, jež mu zabezpečuje výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března.“ Německy potom předseda vlády pokračoval: „Dovolte mně, pane říšský protektore, abych zde upřímně řekl, že obyvatelstvo Protektorátu s neobyčejnou pozorností a neobyčejným zájmem sledovalo vaše projevy, ze kterých se dovědělo, jak svůj úřad chápete a v jakém duchu hodláte vykonávat svoje poslání. Nejenom všechny české kruhy, politicky odpovědné, nýbrž i celý národ vzal s uspokojením na vědomí slova Vaší Excelence, že chcete

respektovat čest a přirozená práva českého národa.

Zdůraznil jste význam české cti ještě dříve, nežli jste vkročil na území Protektorátu, a to znamená v našich očích důkaz, že národ český a jeho země nalézají ve vaší osobě skutečného ochránce, jenž hodlá vykonávati svůj úřad s upřímným porozuměním pro naši historickou minulost, pro psychologickou svéráznost a pro všechno, co jest pro můj národ důležité a co je mu drahé.“

Česky dovozoval předseda vlády div. gen. Eliáš dále: „Má vláda stoji před úkoly neobyčejně odpovědnými. Jejich zdárné splnění má životní důležitost pro budoucnost českého lidu. Ujímáme-li se práce s nadějí v její úspěšné dovršení, činíme tak do značné míry proto, že se spoléháme, pane říšský protektore, na vaši pomoc a porozumění.“ Německy pak předseda vlády zakončil: „Jsme pevně přesvědčeni, že budete vždy podporovat snahy první vlády Protektorátu Čechy a Morava, kterou jste potvrdil a jejíž zemi a lid přijal pod svou ochranu Vůdce a říšský kancléř národa německého.“

Říšský protektor svob. pán Neurath odpověděl na proslov předsedy vlády gen. inž. Eliáše kratší řečí.

Poděkoval nejprve za projev, který předseda vlády učinil jménem svým a jménem členů své vlády. „Toto prohlášení„“ — dovozoval protektor dále — „chápu v tom smyslu, že vláda chce loyálně spolupracovati k cíli, aby bylo uskutečněno vyrovnání s českým národem a jeho včlenění do nových poměrů. Pan předseda vlády zcela správně naznačil, jak si ve funkci říšského protektora představuji svoji úlohu. Nemám, co bych k jeho slovům dodal.“ „Víte také z nedávné řeči Vůdcovy, pronesené v říšském sněmu, jak Vůdce o českém národu smýšlí a jak jej hodnotí. Doufám, že jeho slova nalezla také správný ohlas v národě českém.“ V dalším pak dovozoval říšský protektor, že

úkol první protektorátni vlády je těžký

a že on sám se vynasnaží, aby práce vlády nebyla ztěžována. Každá přechodná doba přináší těžkosti a nesnáze. Bylo tomu tak odjakživa. Proto musí býti společně děláno všechno, co usnadňuje překonání nesnází. „Jsem si také vědom,“ pravil protektor, „že nové poměry převážnou většinu národa překvapily. Proto je třeba, aby v lidu bylo teprve probuzeno úplné porozumění pro věci, které se staly. To je nejpřednější úkol vlády, na který musí soustředit všechnu pozornost.“ V závěru svého projevu pak říšský protektor poznamenal, že není možno za jedinou noc uskutečnit všechno, čeho je třeba. Je třeba trpělivosti, ale při dobré vůli může býti dosaženo všechno. V těsnou součinnost vlády říšský protektor doufá.

Po svém projevu setrval říšský protektor ještě chvíli v rozhovoru s vládou Protektorátu, kterého se zúčastnili všichni její členové. Znovu tu bylo konstatováno; je třeba důkladného objasnění nových poměrů všem vrstvám národa; jenom součiností a vzájemnou dohodou může býti vytvořena pevná základna pro další zdárný rozvoj věcí. Říšský protektor se potom srdečně rozloučil s členy vlády a setrval ještě chvíli v rozhovoru s předs. vlády, div. gen. Eliášem.