Dopis Adama ze Šternberka Zdeňkovi z Lobkovic z 27. prosince 1600

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dopis Adama ze Šternberka Zdeňkovi z Lobkovic z 27. prosince 1600
Autor: Adam II. ze Šternberka
Zdroj: DVORSKÝ, František. Staré písemné památky žen a dcer českých [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2013 [2013-09-06]. 159. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/91/13/90/stare_pisemne_pamatky.html.
Licence: PD old 70

Adam z Šternberka žádá Zdenka z Lobkovic, aby ho k svatebnímu veselí dcery jeho Marie s Jaroslavem B. z Martinic navštívil.[red 1]

Na Bechyni. 1600, 27. prosince. (Orig. arch. Roudn.)[red 2]

Službu svou V. M. vzkazuji, urozený pane, pane švakře a bratře můj zvláště milý. Přál bych V. M. od pána Boha zdraví i jiného všeho dobrého věrně. J. M. etc. Český král, pán, pán můj nejmilostivější ráčil jest mně milostivé psaní učiniti i také skrze vzáctné osoby oznámiti dáti, že by toho milostivě vděčen býti ráčil, abych dceru svou, urozenou pannu, pannu Marii* šlechtičnu z Šternberka, k stavu svatého manželství urozenému pánu, panu Jaroslavovi Bořitovi z Martinic na Smečně a Vokoři zamluvil, a tak se pánem a Jich M. pány přátely páně se spříznil; jakož pak pán z Martinic sám osobně, též i skrze Jich M. pány přátely své při mně náležitě a ve vší poctivosti o takové naše společné spříznění vyhledávati jest ráčil. – I poznávaje, že to bezpochyby z vůle pána Boha všemohoucího, též J. M. C. pána mého nejmilostivějšího, pochází a uradivši se také s Jich M. předními pány přátely svými, nadepsanému pánu z Martinic dcerku mou pannu Marii k stavu svatého manželství jsem zamluvil, a den k dodání v neděli po svaté Skolastice, to jest jedenáctého dne měsíce února nejprve příštího v domě mém v Menším městě Pražském na Oujezdě ležícím, pánu jsem jmenoval. V. M. svého zvláště milého pana švakra a bratra s pilností žádám, že na týž nahoře jmenovaný den v hodinu první po polední na půl orloji do téhož domu ku poctivosti mé a rodu mého se najiti dáti a podle jiných Jich M. pánův přátel s obojí strany dožádaných, téhož veselí svadebního dcery mé přítomni jsouce, osobou svou ozdobiti, a aby to v bázni Boží k svému šťastnému vykonání přijíti mohlo, nápomocni býti ráčíte. Předně V. M. v domě svém rád viděti a V. M. všelijakou náležitou uctivost a přátelskou službu prokazovati, i také toho se všelijak bohdá dobrým přátelstvím odměňovati i odsluhovati zakazuji Odpovědi, kterou bych se spraviti mohl, od V. M. očekávati budu. Milost pána Boha s námi býti a nás všecky ode všech zlých, a nešťastných příhod na každém místě dobrotivě ochraňovati rač. Datum na Bechyni v středu [sic!] den památný svatého Jana evangelisty Páně léta 1600. V. M. upřímný a služebný švakr

Adam z Šternberka, rukou svou.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. shrnutí dopisu od Františka Dvorského
  2. redakční pozn. Františka Dvorského