Přeskočit na obsah

Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu[red 1]
Zdroj: [red 2][red 3]
Účinnost od: 1. června 1988
Licence: PD CZ

ČSSR, SSSR a NDR, řídíce se cíli a principy Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze 14. května 1955 í a konkrétně pak jejím článkem 2, se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK I.

 • 1. ČSSR, SSSR a NDR se dohodly, že inspekční činnost v souvislosti s článkem XIII. smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu, podepsané ve Washingtonu 8. prosince 1987, může být vykonávána na území ČSSR a NDR, a to podle zásad protokolu o inspekcích v souvislosti se smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu.
 • 2. ČSSR a NDR, dále uváděné jako státy rozmístění, se dohodly, že budou napomáhat plnění závazků SSSR vyplývajících ze smlouvy včetně protokolu o inspekcích k této smlouvě na svých územích v souladu s touto dohodou.
 • 3. Nic v této dohodě se nedotýká suverénního práva státu rozmístění zajišťovat, aby osoby, které se nacházejí na jeho území v souvislosti s prováděním inspekční činnosti, dodržovaly jeho zákony a ustanovení při zachování privilegií a imunit poskytovaných těmto osobám.
 • 4. Státy rozmístění nepřijímají podle této dohody žádné závazky a neposkytují žádná práva vyplývající ze smlouvy nebo protokolu o inspekcích kromě těch, které byly přímo přijaty nebo poskytnuty v souladu s touto dohodou.
 • 5. Jestliže stát rozmístění má důvody k tomu, aby se domníval, že v důsledku provádění inspekční činnosti na jeho území jsou ohrožena jeho práva a zájmy, SSSR na žádost tohoto státu podnikne nezbytná opatření pro ochranu těchto práv a zájmů.

ČLÁNEK II. Definice termínů pro cíle této dohody.

 • 1. Termín »smlouva« označuje smlouvu mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu.
 • 2. Termín »protokol o inspekcích« označuje protokol mezi SSSR a USA o inspekcích podle smlouvy o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu.
 • 3. Termín »kontrolovaná strana« označuje SSSR.
 • 4. Termín »kontrolující strana« označuje USA.
 • 5. Termín »inspekční skupina« označuje inspektory určené kontrolující stranou k provádění konkrétní inspekce.
 • 6. Termín »inspektor« označuje osobu navrženou USA k provádění inspekcí a zahrnutou do seznamu inspektorů USA v souladu s ustanoveními oddílu III protokolu o inspekcích.
 • 7. Termín »místo inspekce« označuje oblast, bod nebo objekt, kde se provádí inspekce.
 • 8. Termín »období inspekce« označuje časové období od okamžiku příjezdu inspekční skupiny na místo inspekce do jejího odjezdu z místa inspekce, s výjimkou doby věnované všem předinspekčním a poinspekčním procedurám.
 • 9. Termín »místo vstupu« označuje pro ČSSR letiště Praha (Ruzyně), pro NDR letiště Lipsko (Schkeuditz).
 • 10. Termín »doba pobytu v zemi« označuje časové období od okamžiku příjezdu inspekční skupiny do místa vstupu po okamžik, kdy opustí zemi v místě vstupu.
 • 11. Termín »osoby doprovázející uvnitř země« označuje osoby vyčleněné kontrolovanou stranou, které v případě nezbytnosti provázejí inspektory a členy posádky letadla a napomáhají jim po celou dobu pobytu v zemi.
 • 12. Termín »člen posádky letadla« označuje osobu, která plní povinnosti spojené s provozem letadla a zahrnutou do seznamu členů posádky letadla kontrolující strany.

ČLÁNEK III. Oznamování.

 • 1. Poté, co tato dohoda nabude platnosti, zřídí kontrolovaná strana a každý stát rozmístění trvalé spojení pro předávání a příjem oznámení o inspekcích a potvrzení jejich příjmu.
 • 2. Okamžitě po přijetí oznámení od kontrolující strany o jejím úmyslu provést inspekci na území příslušného státu rozmístění uvědomí o tom kontrolovaná strana kompetentní orgán tohoto státu, oznámí datum a předpokládanou dobu příjezdu inspekční skupiny do místa vstupu i jmenovité složení členů posádky letadla. Poté, co obdrží od kontrolující strany plán letu z posledního letiště před vstupem do vzdušného prostoru státu, na jehož území se nachází místo inspekce, do místa vjezdu, předá kontrolovaná strana tento plán kompetentnímu orgánu tohoto státu ke schválení. Stát rozmístění, na jehož území se bude provádět inspekce, oznámí kontrolované straně schválení plánu letu nejméně čtyři hodiny před plánovanou dobou odletu inspekční skupiny.
 • 3. Kontrolovaná strana poté, co obdrží od vedoucího inspekční skupiny zprávu o konkrétním místě inspekce, informuje o tom bez prodlení kompetentní orgány státu rozmístění, oznámí místo inspekce a jeho zeměpisné souřadnice.
 • 4. Stát rozmístění může změnit místo vstupu uvedené v bodu 9 článku II. této dohody. V tomto případě stát rozmístění bude informovat kontrolovanou stranu o této změně a ta o ní uvědomí stranu kontrolující. Změna týkající se místa vstupu nabývá platnosti pět měsíců po obdržení tohoto oznámení kontrolující stranou.

ČLÁNEK IV. Opatření před prováděním inspekce.

 • 1. Kontrolovaná strana předá státům rozmístění předběžné seznamy inspektorů a členů posádek letadel, předložené kontrolují čí stranou, a rovněž oznámí všechny návrhy kontrolující strany na změnu v těchto seznamech okamžitě po jejich obdržení. Do patnácti dnů od okamžiku přijetí předběžných seznamů a do sedmi dnů od okamžiku přijetí navrhované změny uvědomí státy rozmístění kontrolovanou stranu o svém souhlasu se zařazením inspektorů a členů posádek letadel do příslušných seznamů.
 • 2. Do dvaceti pěti dnů od přijetí původních seznamů inspektorů a členů posádek letadel nebo všech dalších změn v těchto seznamech poskytne stát rozmístění každé osobě, která obdržela jeho souhlas, vízum a v případě nezbytnosti další dokumenty požadované pro vstup každého inspektora nebo člena posádky letadla na jeho území a dovolující nacházet se tam po dobu pobytu v zemi za účelem provádění inspekční činnosti v souladu s ustanoveními protokolu o inspekcích. Tato víza a dokumenty se vydávají na dobu nejméně dvaceti čtyř měsíců. V případě vyloučení kterékoli osoby ze seznamu inspektorů a členů posádek letadel z důvodů vyložených v bodu 7 článku III. protokolu o inspekcích bude o tom kontrolovaná strana bez prodlení informovat stát rozmístění, který na tomto základě zruší víza a příslušné dokumenty, které byly této osobě vydány, v souladu s tímto bodem dohody.
 • 3. Do dvaceti pěti dnů poté, co vstoupí v platnost tato dohoda, oznámí stát rozmístění kontrolované straně číslo diplomatického povolení pro letadla kontrolující strany, která dopravují inspektory a zařízení nezbytné pro provádění inspekcí na jeho území. Přitom stát rozmístění oznamuje kontrolované straně stanovené mezinárodní letecké trasy do místa vstupu na svém území.
 • 4. Za účelem efektivního provádění funkcí inspektorů a členů posádek letadel poskytne jim stát rozmístění po dobu celého období pobytu na svém území privilegia a imunity obsažené v příloze k této dohodě. Rozumí se, že inspektoři a členové posádky letadla jsou při zachování privilegií a imunit povinni ctít zákony a ustanovení státu rozmístění a nevměšovat se do jeho vnitřních záležitostí. V případě, kdy kontrolující strana odmítne splnit svůj závazek, přijatý v souladu s bodem 7 článku III. protokolu o inspekcích, týkající se vyřazení inspektora nebo člena posádky letadla, který porušil podmínky upravující provádění inspekcí nebo spáchal trestný čin, pak tomuto inspektorovi nebo členu posádky letadla může být odmítnuto další poskytování jeho práva na tato privilegia a imunity.
 • 5. Zařízení a materiál dovážené kontrolující stranou k provádění inspekce jsou státem rozmístění zproštěny od celních poplatků.
 • 6. Zástupci státu rozmístění, ve kterém se bude provádět inspekce, mají právo společně s kontrolovanou stranou prohlédnout zařízení a materiály dovážené kontrolující stranou za tím účelem, aby se přesvědčili, že toto zařízení nemůže být využito pro plnění funkcí, které nejsou spojeny s inspekcemi prováděnými v souladu s protokolem o inspekcích. Jestliže stát rozmístění vznese námitky proti dovozu toho kterého zařízení nebo materiálu, pak kontrolovaná strana zajistí jejich odvezení z území státu rozmístění prvním letadlem kontrolující strany, které je k dispozici.

ČLÁNEK V. Provádění inspekcí.

 • 1. Po poskytnutí informace kontrolovanou stranou v souladu s bodem 3 článku III. této dohody, týkající se místa inspekce, podnikne stát rozmístění nezbytná opatření pro poskytnutí všech povolení i pomoci kontrolující straně za tím účelem, aby inspekční skupina mohla bez prodlení odjet k místu inspekce a dojet na místo inspekce nejpozději během devíti hodin poté, co kontrolující strana informovala o místě uskutečnění inspekce. Kontrolovaná strana a stát rozmístění, ve kterém se nachází místo inspekce, se navzájem konzultují o použitelném druhu dopravy. Stát rozmístění má právo stanovit trasu mezi místem vstupu a místem inspekce.
 • 2. Stát rozmístění je v případě potřeby nápomocen kontrolované straně při zajištění telefonního spojení inspektorů s velvyslanectvím kontrolující strany.
 • 3. Kontrolovaná strana a stát rozmístění, na jehož území se nachází místo inspekce, provádějí vzájemné konzultace v otázkách zajištění ochrany, obsluhy a zásobení palivem letadla kontrolující strany i zajištění ubytování, stravy a služeb pro inspektory a členy posádek letadla v místě vstupu i na místě inspekce. Výdaje za veškeré služby vyžádané kontrolovanou stranou a poskytnuté státem rozmístění hradí kontrolovaná strana.
 • 4. V případě, že kontrolující strana požádá o prodloužení původní dvacetičtyřhodinové lhůty inspekce o dobu, která nesmí přesáhnout osm hodin, kontrolovaná strana o tomto prodloužení informuje okamžitě stát rozmístění.

ČLÁNEK VI. Konzultace.

 • 1. Do pěti dnů po vstupu této dohody v platnost kontrolovaná strana a státy rozmístění uspořádají poradu ke koordinaci provádění inspekční činnosti předpokládané článkem XI. smlouvy, protokolem o inspekcích a touto dohodou.
 • 2. Konzultace mezi kontrolovanou stranou a státem rozmístění za účelem posouzení otázek realizace této dohody se konají do pěti dnů po žádosti kontrolované strany nebo státu rozmístění o provedení těchto konzultací.
 • 3. V případě, že vznikne jakákoli otázka, která podle názoru státu rozmístění vyžaduje okamžitou pozornost, může se stát rozmístění spojit s orgánem kontrolované strany, který se zabývá otázkami oznamování inspekcí. Kontrolovaná strana okamžitě potvrdí příjem požadavků a neodkladně posoudí přednesenou otázku.
 • 4. V případě, jestliže stát rozmístění zjistí, že inspektor nebo člen posádky letadla porušil podmínky stanovené pro provádění inspekcí nebo spáchal trestný čin na jeho území, uvědomí o tom stát rozmístění kontrolovanou stranu, která oznámí kontrolující straně nutnost vyhoštění této osoby z území státu rozmístění.
 • 5. Po skončení inspekce informuje o tom kontrolovaná strana stát rozmístění, na jehož území se konala inspekce, a na žádost státu rozmístění podá vysvětlení týkající se provedené inspekce.
 • 6. V případě, že k článku XI. smlouvy nebo k protokolu o inspekcích je navrhována změna, která se bezprostředně dotýká práv, zájmů nebo závazků státu rozmístění, nebude kontrolovaná strana souhlasit s provedením takové změny bez souhlasu státu rozmístění.

ČLÁNEK VII. Doba platnosti dohody.

Tato dohoda podléhá schválení vlád ČSSR, SSSR a NDR v souladu se zákonodárstvím těchto států. Po skončení těchto procedur vstupuje v platnost současně se zahájením platnosti smlouvy a zůstává v platnosti do té doby, dokud se budou na území států rozmístění provádět inspekce v souladu se smlouvou a protokolem o inspekcích.

Sjednáno v Berlíně dne 11. prosince 1987 ve třech vyhotoveních, každé v jazyce českém, ruském a německém.

Za ČSSR ministr zahraničních věcí BOHUSLAV CHŇOUPEK.

Za SSSR ministr zahraničních věcí EDUARD ŠEVARDNADZE.

Za NDR ministr zahraničních věcí OSKAR FISCHER.

PŘÍLOHA. Ustanovení o privilegiích a imunitě inspektorů a členů posádek letadel.

V zájmu efektivního provádění funkcí inspektorů a členů posádek letadel se jim poskytují za účelem realizace smlouvy, a nikoli v jejich osobních zájmech privilegia a imunity uvedené v této příloze. Privilegia a imunity se poskytují na celé období pobytu na území státu rozmístění, kde se koná inspekce.

 • 1. Inspektoři a členové posádek letadel požívají stejné nedotknutelnosti jako diplomatičtí zástupci podle článku 29 vídeňské konvence o diplomatických stycích z 18. dubna 1961.
 • 2. Písemnosti a korespondence inspektorů a členů posádek letadel požívají nedotknutelnosti, jak to uvádí článek 30 vídeňské konvence o diplomatických stycích. Letadlo inspekční skupiny rovněž požívá nedotknutelnosti.
 • 3. Inspektoři a členové posádek letadel požívají imunit, které se poskytují diplomatickým zástupcům podle bodu l, 2 a 3 článku 31 vídeňské konvence o diplomatických stycích. Imunity pro inspektora nebo člena posádky letadla se kontrolující strana může zříci v těch případech, kde podle jejího názoru překáží imunita výkonu soudnictví, a lze se jí zříci bez újmy pro realizaci ustanovení smlouvy. Zřeknutí se imunity musí být vždy vyjádřeno určitě.
 • 4. Inspektorům a členům posádek letadel kontrolující strany se dovoluje přivážet na území státu rozmístění, kde se nachází místo inspekce, bez placení jakýchkoli celních poplatků nebo jiných s tím spojených dávek předměty, které jsou určeny pro jejich osobní použití, s výjimkou předmětů, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem neboje upravován karanténními předpisy.
 • 5. Inspektor nebo člen posádky letadla se nesmí na území kontrolované strany nebo státu rozmístění zabývat profesionální nebo obchodní činností za účelem osobního prospěchu.
 • 6. Pohyb a cesty inspektorů a členů posádek letadel se uskutečňují v případě nezbytnosti za účasti osob, které je doprovázejí uvnitř země, jak je to uvedeno v protokolu o inspekcích.
 • 7. Domnívá-li se stát rozmístění, že došlo ke zneužití privilegií a imunit uvedených v této příloze, konají se mezi ním a kontrolovanou stranou konzultace, aby se zjistilo, zda k takovému zneužití došlo, a aby se v případě potvrzení této skutečnosti předešlo opakování takového zneužití.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Celý název zní „Dohoda mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu“
 2. Smlouva vyšla i v Rudém Právu 12. prosince 1987 : Smlouva číslo jedna. Washington Prosinec 1987: Setkání M. Gorbačov - R. reagan. Svědectví, názory, dokumenty
 3. Dohoda byla zveřejněna vyhláškou MZV, viz Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 29. července 1988