Dodatek ke koaliční smlouvě (2011)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dodatek ke koaliční smlouvě koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: [1]
Licence: PD CZ
Související: Programové prohlášení vlády Petra Nečase, Koaliční smlouva ODS, TOP09 a Věcí veřejných

Dodatek ke koaliční smlouvě

koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci


uzavřená mezi

 • Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem
 • stranou TOP 09 zastoupenou předsedou Karlem Schwarzenbergem
 • stranou Věci veřejné zastoupenou předsedou Radkem Johnem

Dne 30. června 2011

Preambule[editovat]

Občanská demokratická strana, TOP 09 a Věci veřejné se na základě shody, ke které došly v koaličních jednáních, rozhodly sepsat Dodatek ke koaliční smlouvě vlády rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci. Koalice tímto potvrzuje svůj cíl provést reformu veřejných financí s cílem zastavit zadlužování českých občanů, realizovat reformu důchodového systému a zdravotnictví. Bude pokračovat v realizaci zásadních opatření pro boj s korupcí a byrokracií. Dodatek koaliční smlouvy podrobněji rozvádí závazky koaličních stran v plnění těchto priorit a dotýká se i aktualizace procesních a personálních otázek. Svou vůli podpořit takto doplněnou koaliční smlouvu stvrzují předsedové zúčastněných stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu.

Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém[editovat]

Závazek koaličních stran snížit státní podporu stavebního spoření v navrhované podobě nadále platí, pouze se v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu odkládá účinnost na prostředky vyplacené v roce 2012. Nadále budeme chránit občany a podnikatele před vysokými cenami energií, které by způsobily prudký propad konkurenceschopnosti České republiky v evropském i světovém kontextu. Z toho důvodu vláda zavádí následující opatření: odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odvod za výrobu elektřiny ze slunečního záření ze zařízení uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 a darovací daň z emisních povolenek přidělených v letech 2011 a 2012. Vláda zákonem o loteriích umožní obcím účinně regulovat vedle stávajících další hazardní a sázkové hry obsluhované přímo sázejícím, včetně interaktivních videoloterijních terminálů a jiných podobných her. Vláda navrhne zrušení osvobození daně z příjmů právnických osob pro loterijní společnosti a navrhne zavedení zvláštní loterijní daně tak, aby celková výše odvodů do veřejných rozpočtů byla vyšší, než stanovuje poslaneckou sněmovnou schválená novela loterijního zákona. Koalice učiní všechny nezbytné kroky, aby legislativní proces byl ukončen do 31. 12. 2011 tak, aby loterijní daň byla zavedena od 1. 1. 2012. V oblasti naplnění základních principů vzniku účetnictví státu dojde k prvnímu sestavení konsolidovaných účetních výkazů za rok 2012. Systém Státní pokladny bude uveden do rutinního provozu od roku 2013. Vláda dodrží maximální schodek státního rozpočtu na rok 2011 ve výši 135 miliard korun. V následujících letech dojde k poklesu deficitu veřejných rozpočtů na maximálně 3,5 procenta HDP v roce 2012, 2,9 procenta HDP v roce 2013 a 1,9 procenta HDP v roce 2014 s cílem dosáhnout do konce roku 2016 vyrovnaných veřejných rozpočtů. Koalice bude prosazovat Konvergenční program se snižováním deficitů a tomu uzpůsobí i výši daňové a odvodové zátěže. Proto pro roky 2012 až 2014 budou zajištěny příjmy tak, aby nedošlo k poklesu pod stav v roce 2011. U daně z příjmů fyzických osob vláda odstraní daňovou degresi nad stropy sociálního pojištění. V rámci daňové reformy koalice zruší daň z dividend. Koalice zachová daňovou úlevu na hypotéky a stanoví horní limit pro odpočet daně na výši 80 000 Kč úroků ročně. Vláda upraví sazby daně z přidané hodnoty následujícím způsobem: v roce 2012 dojde ke zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 procent, v roce 2013 dojde ke sjednocení sazeb na 17,5 procenta. Veškerý dodatečný výnos z této změny bude účelově vázán ve prospěch financování transformačních nákladů důchodové reformy. Sociálně citlivé skupiny budou z důvodu změn DPH z 10 na 14 procent kompenzovány, a to tímto způsobem: Občané pobírající důchod budou kompenzováni valorizací, která bude automaticky zvyšována o růst životních nákladů a o třetinu růstu průměrné mzdy. Rodičům s vyživovanými dětmi vzroste daňové zvýhodnění o 1800 Kč ročně na jedno dítě. Valorizace po sjednocení DPH na 17,5 procent v roce 2013 bude řešena obdobným způsobem. Vláda upraví výpočet důchodů v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu. Nově se prodlužování věku odchodu do důchodu bude týkat všech pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977. Prodlužování věku odchodu do důchodu o 2 měsíce ročně u mužů i u žen bude pokračovat i pro ročníky narozené po roce 1977 bez nastavení horní hranice věku odchodu do důchodu, což dává prostor budoucím vládám k dalším úpravám dle skutečného vývoje. Důchodová reforma umožní dobrovolné vyvázání části prostředků z I. pilíře u pojištěnců do 35 let, ostatní se budou moci rozhodnout v období půl roku před spuštěním nového systému a rozhodnutí již nebude možné změnit. Vyvázáním se sníží pojistná sazba odváděná do I. pilíře o 3 p. b., které půjdou do II. pilíře spolu s dalšími 2 p. b. z vlastních prostředků pojištěnců. Vláda bude garantovat maximální výši poplatků ve II. pilíři. Pro fond státních dluhopisů bude limit 0,3 % z vložených aktiv, pro konzervativní fond 0,4 %, pro vyvážený fond 0,5 % a pro dynamický fond 0,6 %. Investiční správu ve II. pilíři budou provádět penzijní společnosti. Podmínky pro vznik penzijních společností budou nastaveny tak, aby byla zaručena dostatečná konkurence na trhu a vstup bude umožněn všem finančním institucím, které splní zákonné podmínky. Každá penzijní společnost bude povinně nabízet čtyři fondy – všeobecný státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený a dynamický. Všeobecný fond bude investovat výhradně do státních dluhopisů, a to do dluhopisů České republiky a států se stejným, nebo lepším ratingem tak, aby docházelo k dostatečnému rozložení rizika. Vláda umožní, aby se prostředky ve II. pilíři, které budou vlastnictvím účastníka, mohly stát v případě jeho úmrtí v době spořící fáze nebo po skončení spořící fáze v případě výplaty renty po dobu 20 let předmětem dědictví. To bude možné pouze ve formě nároků z II. pilíře. Vyplácení prostředků bude realizováno na základě písemné smlouvy s vybranou životní pojišťovnou. Účastníci si budou moci zvolit mezi doživotním starobním důchodem s možností sjednání výplaty pozůstalostního důchodu na 3 roky anebo starobním důchodem na dobu 20 let. Vláda zajistí pokrytí transformačních nákladů spojených s reformou zejména ze zdrojů plynoucích ze sjednocení sazeb DPH. Dividendy podniků se státní účastí lze kvůli pravidlům EU využit jen časově omezeně. Veškeré privatizační příjmy budou automaticky převedeny na důchodový účet. Příjmy zákonem určené pro I. pilíř nelze v žádném případě použít pro II. a III. pilíř. Pro posílení mezigenerační solidarity vláda umožní dětem zvýšit příjmy svých rodičů ve starobním důchodu. Každý plátce bude moci požádat o převedení částky ve výši 1 % svého vyměřovacího základu pro povinné pojistné na účet rodičů. Zvýšení příjmů rodičů nebude mít přitom žádný dopad na příjem poplatníka z průběžného či spořícího pilíře a bude hrazeno ze státního rozpočtu. Vláda upraví definici nelegální práce a zvýší maximální částky pokuty za nelegální práci, a zavede sdílené zprostředkování zaměstnání a možnost volby druhu rekvalifikace uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Vláda připraví další opatření, která podpoří zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob. V případě zrušení slev na dani pro firmy zaměstnávající zdravotně postižené (ZTP/P) bude toto zrušení plně kompenzováno z prostředků MPSV. V podnicích s účastí státu bude zaveden jednotný systém ohodnocení manažerů s cílem posílení efektivnosti a spravedlnosti principu ohodnocení. Vláda sloučí dosavadní dávky sociální péče v oblasti mobility do jednoho měsíčně se opakujícího příspěvku na mobilitu a zavede jednorázové dávky na opatření zvláštních pomůcek. MPSV a MZd připraví koncepci sociálně zdravotní péče. Bude provedena změna způsobu posuzování zdravotního stavu pro účely výplaty dávek lékařskou posudkovou službou včetně její reorganizace v rámci České správy sociálního zabezpečení. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů včetně související administrativní podpory přejde do gesce MPSV. V oblasti péče o děti budou přijatá opatření k podpoře náhradní péče v rodinném prostředí. V souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů vláda zruší povinnosti zaměstnavatelů hlásit každé volné pracovní místo. Vláda také zavede možnost, aby si potvrzení o tzv. bezdlužnosti žadatele o některý z příspěvků mohl vyžádat se souhlasem žadatele úřad práce sám.

Zdravotnictví[editovat]

Nárok pacienta na poskytnutí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění bude definován v obecné podobě zákonem. Konkretizace detailů geografické a časové dostupnosti bude provedena nařízením vlády a plně hrazené výkony vyhláškou ministerstva (Seznam výkonů s bodovými hodnotami). Definice nároku bude obsahovat jednoznačné vymezení „základní varianty“ a „ekonomicky náročnější varianty“ zdravotní péče, přičemž základní varianta musí zaručit dostatečnou zdravotní péči. Poskytovatelé zdravotních služeb budou povinni nabídnout zdravotní péči v základní variantě a informovat pacienta podrobně i o ekonomicky náročnější variantě. Porušení těchto povinností bude pokutováno částkou ve výši do 1 000 000 Kč, opakované porušení povinností povede k ukončení smlouvy se zdravotním zařízením. Nejpozději k 1. 1. 2012 bude definován ministerstvem zdravotnictví nadstandard, který bude připraven ve spolupráci s ČLK, odbornými lékařskými společnostmi, lékařskými fakultami a zdravotními pojišťovnami. Nadstandard bude definován na základě současných poznatků lékařské vědy a podmínek, za kterých mohou být tyto zdravotní výkony poskytovány pojištěncům ekonomicky náročnějším způsobem. Novou lékovou politikou budou dosaženy další úspory systému. Zákonem o zdravotních pojišťovnách bude zvýšena jejich odpovědnost za finanční toky a hospodaření ve zdravotním systému. Finanční spoluúčast pacientů se bude ze současných 17 % v následujících letech zvyšovat následujícím způsobem: v roce 2012 o 1 p.b., tj. na 18 %, v roce 2013 o 2 p.b., tj. na 20 %, a v roce 2014 o 2 p.b., tj. na 22 %, a zároveň v letech 2012-2014 budou nalezeny celkové vnitřní úspory ve zdravotnictví ve výši 5,5 mld. Kč za každý rok, mimo výdaje na mzdy zdravotnického personálu. Regulace nových technologií, tj. zdravotnických materiálů, prostředků, přístrojů a postupů a jejich vstup do úhrad z veřejného zdravotního pojištění bude respektovat finanční možnosti systému a bude podléhat podobným rozhodovacím procesům jako je tomu u léků.

Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce[editovat]

Koalice se zavazuje, že naplní přijatou protikorupční strategii. V zákoně o zadávání veřejných zakázek vláda prosadí kromě jiného podmínku transparentního uchazeče. Každý uchazeč musí doložit všechny vlastníky, kteří mají podíl vyšší než 10 % a seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů za poslední 3 roky. Zákon také odstraní omezení účasti v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. U veřejných zakázek nad 300 milionů korun zadávaných Českou republikou a organizačními složkami státu bude součástí zadávací dokumentace vyjádření nezávislého experta. Odstraníme výběr dodavatele prostřednictvím losování. U významných veřejných zakázek bude mít hodnotící komise nejméně 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. V boji proti korupci budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi a dle možností je budeme podporovat. Protikorupčním nástrojem bude i katalog vzorové dokumentace a roční předkládání výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v ČR. Koalice prosadí zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vláda vymezí základní strategický rámec pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek. Vláda předloží legislativní úpravu financování politických stran, včetně financování volebních kampaní. Bude přitom vycházet z devíti doporučení závěrečné zprávy skupiny GRECO. Posílíme práva obětí trestných činů a budeme chránit svědky v souvislosti s trestním řízením. Ředitele FAÚ MF bude jmenovat vláda na návrh ministra financí. Jako u zpravodajských služeb bude i vůči FAÚ zřízen parlamentní kontrolní orgán. Vláda navrhne legislativu maximálně možným způsobem omezující anonymní vlastnictví obchodních společností, včetně příslušných změn v nově předloženém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Vláda do konce roku 2011 předloží zákon o obecném referendu. Koalice bude usilovat o dohodu s opozicí týkající se přímé volby prezidenta tak, aby příští volba prezidenta proběhla již přímou volbou. Koalice do konce roku 2011 předloží změny Jednacího řádu PS, které zajistí povinné začlenění CIA do důvodové zprávy a povinnost předložit důvodovou zprávu ke každému pozměňovacímu návrhu. Součástí návrhu bude celkové zpřísnění podávání pozměňovacích návrhů a zákaz „přílepků“. Koalice předloží úpravu zákona o střetu zájmů tak, aby bylo omezeno vyplácení odměn pro politiky v dozorčích a správních radách podniků se státní, krajskou a obecní účastí. V souvislosti s novelou Ústavy ČR a novelou zákona o NKÚ bude vytvořena koaliční pracovní skupina, která projedná možnost dalšího rozšíření pravomocí NKÚ a jeho postavení. Reforma justice Bude zřízena koaliční pracovní skupina pro reformu justice a soustavy státního zastupitelství. Dojde k posílení specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů státního zastupitelství. Bezplatná právní pomoc bude posílena povinným zapojením uchazečů o vstup do právních profesí. Koalice přijme zákon o mediaci v netrestních věcech.

Školství, věda, výzkum, kultura[editovat]

MŠMT připraví nový model financování regionálního školství s termínem implementace 1. 1. 2013, který zabrání neefektivnímu vynakládání finančních prostředků. Garantem financování zůstane MŠMT. Po vyhodnocení výsledků realizace nové maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 provede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy důkladnou analýzu celého procesu a připraví návrh na další případné úpravy modelu nové maturitní zkoušky tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší možné míry efektivity vynaložených nákladů. Nejpozději k 31. 12. 2013 připravit elektronickou podobu státní maturity. Ministerstvo školství připraví nutné legislativní kroky v oblasti podpory sportu podle schválené koncepce. Zároveň vytvoří exekutivně podmínky pro její naplňování. Prostředky na podporu sportu budou účelově vázaným ukazatelem státního rozpočtu v kapitole MŠMT. Pro rok 2012 neklesne výše těchto výdajů proti roku 2011. Od roku 2013 budou tyto výdaje stoupat v souvislosti se zdaněním hazardu. Podpoříme zlepšení vzdělávacích podmínek pro žáky se sociálním znevýhodněním. Životní prostředí, zemědělství a venkov Koalice odstraní ještě v roce 2011 z horního zákona možnost vyvlastnění a dalších omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí a obcí v dobývacích prostorech. Koalice vytvoří pracovní skupinu zabývající se Státní energetickou koncepcí, která podá K9 první dílčí zprávu do konce září 2011.

Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury a bydlení[editovat]

Přeměření administrativní zátěže podnikatelů bude provedeno formou Standard Cost Model. Tento model je založen na rozdělení legislativních aktů do jednotlivých měřitelných komponent. Vláda bude podporovat rozvoj elektronických komunikací v České republice podle schválené strategie Digitální Česko. Vláda analyzuje silné a slabé stránky konkurenceschopnosti České republiky, a na základě této analýzy připraví sadu opatření pro zlepšení mezinárodního postavení ČR v této oblasti. Bude formulována koncepce bytové politiky, která bude zahrnovat i podporu nájemního bydlení. Garantem realizace bude SFRB.

Principy koaliční spolupráce[editovat]

Smluvní strany se v rámci Dodatku koaliční smlouvy dohodly na následujících principech formování Vlády České republiky: ve vládě, která bude mít celkem 16 členů, bude uplatněno zastoupení ODS, TOP 09 a VV v poměru 6 (ODS), 5 (TOP 09), 4 (VV) a jeden nestranický kandidát.

Jednání zástupců koaličních stran

K 115 Setkání všech koaličních poslanců Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně. Spolupráce ministrů s výbory Ministři iniciují zpravidla 2x do roka neformální setkání s koaličními poslanci příslušných výborů. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace napříč K 115, aby bez ohledu na stranickou příslušnost byl ministr vnímán ze strany K115 „jako náš“ koaliční ministr a naopak. Podpora vlády Smluvní strany potvrzují svůj závazek, že po celé volební období Poslanecké sněmovny budou postupovat jednotně a v plném počtu svých poslanců při hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry vládě a při jejím sestavení. Koaliční strany se zavazují, že nebudou v případě hlasování o nedůvěře (důvěře) vládě hledat podporu mimo poslanecké kluby koaličních stran, ani separátně mezi jednotlivými poslanci koaličních stran, a nepostaví fungování vlády na „přeběhlících“. Další ujednání Procedury RIA (Regulatory Impact Assessment - hodnocení dopadu na regulaci) a CIA (Corruption Impact Assessment - hodnocení dopadu na korupci) budou v rámci legislativního procesu spadat pod předsedu LRV. Návrh zákona, který obdrží negativní vyhodnocení CIA, bude na jednání vlády zařazen jen po dohodě předsedy vlády a předsedy LRV. Koalice zřídí pracovní skupinu pro veřejné rozpočty, která povede diskusi nad vývojem veřejných rozpočtů do roku 2014. Na základě této diskuse navrhne do 31. 12. 2011 případnou revizi Programového prohlášení vlády. Hodnocení práce vlády Každý rok k 15. 12. proběhne revize plnění koaliční smlouvy včetně zhodnocení práce jednotlivých ministerstev. Zbývající principy koaliční smlouvy se aplikují nadále v plném rozsahu.

Složení Vlády České republiky[editovat]

Smluvní strany se dohodly: ve vládě, která bude mít celkem 16 členů, bude uplatněno zastoupení ODS, TOP 09 a VV v poměru 6:5:4.

 • Předsedou vlády je Petr Nečas (ODS).
 • Ministrem vnitra je po dohodě všech tří koaličních stran nestranický kandidát.
 • 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí (TOP 09)
 • Místopředseda vlády – předseda Legislativní rady vlády a předseda Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí (VV)
 • Ministr obrany (ODS)
 • Ministr průmyslu a obchodu (ODS)
 • Ministr životního prostředí (ODS)
 • Ministr spravedlnosti (ODS)
 • Ministr zemědělství (ODS)
 • Ministr financí (TOP 09)
 • Ministr zdravotnictví (TOP 09)
 • Ministr práce a sociálních věcí (TOP 09)
 • Ministr kultury (TOP 09)
 • Ministr vnitra (nestraník)
 • Ministr dopravy (VV)
 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy (VV)
 • Ministr pro místní rozvoj (VV)

Závěrečná ustanovení[editovat]

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran, a potvrzena usneseními příslušných stranických orgánů všech zúčastněných stran.

V Praze dne 30. 6. 2011

 • Petr Nečas, předseda ODS
 • Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
 • Radek John, předseda VV