Dekret presidenta o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 79/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 12. října 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 19. září 1945
o zatímní úpravě soudnictví
v zemích České a Moravskoslezské.

K návrhu vlády ustanovuji:

Územní organisace soudnictví.[editovat]

§ 1.

(1) Územní organisace řádných soudů a úřadů veřejné žaloby v zemích České a Moravskoslezské obnovuje se v tomto uspořádání a stavu, v jakém byla dne 29. září 1938 podle tehdy platných předpisů.

(2) Odchylkou od ustanovení odstavce 1 se až do další úpravy územní organisace stanoví:

V Moravské Ostravě se ponechává okresní soud pro Moravskou Ostravu - západ s obvodem dřívějšího okresního soudu v Moravské Ostravě a okresní soud pro Moravskou Ostravu - východ s obvodem dřívějšího okresního soudu v Slezské Ostravě.

Obvody okresních soudů ve Velké Bíteši, Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě a Městě Žďáře se ponechávají v obvodu krajského soudu v Brně.

Obvod okresního soudu v Náměšti nad Oslavou se přenáší do obvodu krajského soudu v Brně.

(3) Až do další úpravy územní organisace soudnictví přenáší se

A. v zemi České působnost

I-------------------------------------------------------------------I
I I I
I okresního soudu v: I na okresní soud v: I
I-------------------------------------------------------------------I
I Benešově nad Ploučnicí I Děčíně I
I Bezdružicích I Plané I
I Bochově I Žluticích I
I České Kamenici I Varnsdorfu I
I Českém Dubu I Turnově I
I Doupově I Kadani I
I Dubé I České Lípě I
I Haňšpachu I Rumburku I
I Hartmanicích I Sušici I
I Horní Blatné I Nejdku I
I Horní Plané I Českém Krumlově I
I Hoře Sv. Kateřiny I Horním Litvínově
I I Hoře Sv. Šebestiána I Chomutově I
I Hostouni I Horšovském Týně I
I Chrastavě I Liberci I
I Chvalšinách I Českém Krumlově I
I Jesenici I Podbořanech I
I Jirkově I Chomutově I
I Kašperských Horách I Sušici I
I Králíkách I Žamberku I
I Lanškrounu I Ústí nad Orlicí I
I Lázních Kynžvartu I Mariánských Lázních I
I Maršově I Trutnově I
I Městě Teplé I Bečově nad Teplou I
I Mimoni I České Lípě I
I Německém Jablonném I Liberci I
I Nové Bystřici I Jindřichově Hradci I
I Novém Městě pod Smrkem I Frýdlantu I
I Nových Hradech I Trhových Svinech I
I Nýrsku I Klatovech I
I Poběžovicích I Horšovském Týně I
I Postoloprtech I Žatci I
I Přimdě I Tachově I
I Přísečnici I Vejprtech I
I Rokytnici nad Jizerou I Jilemnici I
I Rokytnici v Orl. Horách I Žamberku I
I Šluknově I Rumburku I
I Štětí I Litoměřicích I
I Teplici nad Metují I Polici nad Metují I
I Touškově I Plzni I
I Úštěku I Litoměřicích I
I Vildštejnu I Chebu I
I Volarech I Prachaticích I
I Vyšším Brodě I Kaplici I
I Žacléři I Trutnově I
I-------------------------------------------------------------------I

B. v zemi Moravskoslezské působnost

I-------------------------------------------------------------------I
I I I
I okresního soudu v: I na okresní soud v: I
I-------------------------------------------------------------------I
I Bílovci I Klimkovicích I
I Cukmantlu I Frývaldově I
I Dvorcích I Rýmařově I
I Fulneku I Novém Jičíně I
I Horním Benešově I Bruntále I
I Jablunkově I Českém Těšíně I
I Jaroslavicích I Znojmě I
I Javorníku I Frývaldově I
I Jindřichově I Krnově I
I Městě Albrechticích I Krnově I
I Městě Libavé I Olomouci I
I Odrách I Vítkově I
I Osoblaze I Krnově I
I Pohořelicích I Židlochovicích I
I Slavonicích I Dačicích I
I Starém Městě I Šumperku I
I Svitavách I Moravské Třebové I
I Šilperku I Zábřehu I
I Uničově I Šternberku I
I Vidnavě I Frývaldově I
I Vízmberku I Šumperku I
I Vranově I Znojmě I
I Vrbně I Bruntále I
I-------------------------------------------------------------------I


(4) Obvod okresního soudu, jehož působnost byla podle ustanovení odstavce 3 přenesena na okresní soud z obvodu jiného krajského soudu, přičleňuje se na tu dobu k obvodu tohoto krajského soudu.

(5) Změny, které podle tohoto dekretu nastávají v organisaci sborových soudů, platí obdobně i o organisaci příslušných úřadů veřejné žaloby.

(6) Organisace soudů, vyplývající z ustanovení odstavců 1 až 4, je patrna z přílohy tohoto dekretu.

§ 2.

Pro veškeré řádné soudy platí doba ode dne, kdy tento dekret nabude účinnosti, až do 31. prosince 1947 za dobu jejich nové organisace podle § 99 ústavní listiny.

§ 3.

(1) Pokud by to vyžadovaly mimořádné poměry, může ministr spravedlnosti na přechodnou dobu vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení učiniti opatření odchylná od úpravy podle § 1 s výjimkou změny obvodů a sídel soudů. Může zejména:

  1. přenésti působnost některých krajských nebo okresních soudů na jiné soudy téhož druhu anebo obnoviti činnost soudů, jejichž působnost byla přenesena na jiný soud,
  2. odsunout den, kdy některé soudy zahájí svou činnost.

(2) Opatření učiněná podle předchozího odstavce stran sborových soudů platí přiměřeně pro úřady veřejné žaloby.

§ 4.

== Sjednocení předpisů o organisaci a řízení v občanských věcech právních. == Na pohraniční území zemí České a Moravskoslezské rozšiřuje se platnost předpisů, které platí pro ustrojení a příslušnost soudů, působících nyní na ostatním území jmenovaných zemí, jakož i platnost předpisů o řízení před těmito soudy.

Likvidace bývalého německého soudnictví v občanských věcech právních.

§ 5.

(1) Občanské věci právní, vedené u bývalých německých soudů jako soudů první stolice, vede dále ten soud, který by byl pro věc příslušný, kdyby byla zahájena za účinnosti tohoto dekretu; při tom se, co se týká místní příslušnosti, přihlíží k důvodu založivšímu pro věc místní příslušnost německého soudu.

(2) Pro pokračování v občanských věcech sporných se užije § 412, odst. 2 civilního řádu soudního.

§ 6.

K projednání opravného prostředku podaného do rozhodnutí bývalého německého soudu je příslušný soud opravné stolice, který by byl povolán jej vyříditi, kdyby v první stolici byl rozhodl soud příslušný podle § 5.

§ 7.

Rozhodnutí bývalých německých soudů, která v den, kdy nabude účinnosti tento dekret, nebyla ještě v právní moci a proti kterým do toho dne nebyl podán opravný prostředek, lze vzíti v odpor jen podle předpisů uvedených v § 4.

§ 8.

(1) Spisy v občanských věcech právních, kterých se týkají § § 5 až 7, odevzdá soudní úřad, který je má zatím v úschově, soudu nyní příslušnému.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro odevzdání spisového materiálu týkajícího se skončených občanských věcí právních.

== Likvidace bývalého německého soudnictví v trestních věcech. == § 9.

(1) V trestních věcech, které byly zahájeny nebo projednávány u bývalých německých soudů neb státních zástupců na území zemí České a Moravskoslezské, je ke všem úkonům, jež má podle práva platného v době nabytí účinnosti tohoto dekretu provésti soud, povolán ten soud, který by byl podle tohoto práva příslušný k jednání o trestném činu, jenž byl předmětem trestního řízení.

(2) Byl-li však předmětem řízení čin, který podle práva zmíněného v odstavci 1 není trestný, je příslušný vždy sborový soud I. stolice.

§ 10.

Spisy v trestních věcech, zahájených nebo projednaných u bývalých německých soudů nebo státních zástupců, zašle úřad, který je má v úschově, pokud nejde o spisy v trestních věcech uvedených v § 13 tohoto dekretu, neprodleně státnímu zastupitelství u sborového soudu I. stolice, příslušného podle § 9 nebo v jehož obvodě leží okresní soud příslušný podle tohoto ustanovení.

§ 11.

Trestní věci, které dosud nebyly právoplatně skončeny, posoudí státní zástupce podle práva platného v době nabytí účinnosti tohoto dekretu. Neshledá-li dostatečného důvodu, aby dal proti určité osobě zavésti trestní řízení, spisy odloží, v opačném případě podá buď návrh na zavedení přípravného vyhledávání nebo vyšetřování nebo podá spis obžalovací (návrh) nebo navrhne potrestání okresním soudem.

§ 12.

Trestní věci pravoplatně skončené přezkoumá státní zástupce s hlediska ustanovení článku 9 až 11 ústavního dekretu presidenta republiky z 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku. Shledá-li, že jsou dány podmínky pro postup podle těchto ustanovení, zašle spisy příslušnému soudu ( § 9) s návrhem tomu odpovídajícím; v ostatních případech je odevzdá tomuto soudu k jinému zákonnému opatření. Spisy bývalých německých státních zástupců u sebe uschová.

§ 13.

(1) V trestních věcech zahájených na soukromou žalobu a dosud právoplatně neskončených, jichž předmětem je čin, který se stíhá na soukromou žalobu též podle práva platného v době nabytí účinnosti tohoto dekretu, zašle úřad spisy, které má v držení, příslušnému soudu ( § 9), který provede řízení podle zásad platných pro řízení v první stolici.

(2) Žádost o trestní stíhání pokládá se za podanou zavčas, byla-li ve lhůtě stanovené právem platným v době nabytí účinnosti tohoto dekretu podána u bývalého německého soudu.

§ 14.

(1) Německé trestní rejstříky převezme státní zastupitelství, v jehož obvodě měl sídlo bývalý německý úřad, u něhož byl trestní rejstřík veden.

(2) Toto státní zastupitelství rozešle zprávy o trestu tam uložené těm státním zastupitelstvím, která jsou úřadem rejstříku trestů podle § 14 vládního nařízení ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky.

(3) Státní zastupitelství příslušné jako úřad rejstříku trestů vyhotoví na základě došlých zpráv o trestu trestní listy, s nimiž naloží podle předpisů o ukládání trestních listů ( § 16 vládního nařízení uvedeného v předchozím odstavci). Sčítací trestní listy se nevyhotovují a opisy trestních listů se nezasílají místům uvedeným v § 4 uvedeného vládního nařízení.

(4) Ustanovení odstavce 3 se však nevztahují na zprávy o trestu, který byl uložen pro čin, jenž není trestný podle československého práva (čl. 9, odst. 2 ústavního dekretu presidenta republiky z 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku) a na zprávy o trestu, který je v rejstříku trestů zanesen na základě zpráv došlých již dříve.

Ustanovení přechodná a závěrečná.[editovat]

§ 15.

Pokud před účinností tohoto dekretu byly provedeny při výkonu soudnictví procesní úkony soudy, které podle tohoto dekretu teprve počnou působiti, anebo před nimi, hledí se na ně tak, jako by byly provedeny za účinnosti tohoto dekretu.

§ 16.

Ustanovení § § 5, 6 a 8 se užije přiměřeně i na občanské věci právní vedené u jiných soudů než bývalých německých soudů, pokud změnou soudního obvodu je dotčen důvod založivší dřívější místní příslušnost.

§ 17.

K zjednodušení a usnadnění kancelářské agendy u soudů s přenesenou působností ( § 1, odst. 3) může ministr spravedlnosti vydati potřebná opatření v cestě správní.

§ 18.

(1) Platnosti pozbývají veškeré předpisy, které se příčí s ustanovením tohoto dekretu.

(2) Dále se zrušují ustanovení:

  1. § § 13 až 17 a § 19 nařízení ministra spravedlnosti ze dne 26. srpna 1944, č. 183 Sb., o zjednodušení v občanském soudnictví; ve věcech odsunutých podle § § 13 až 17 soud z úřední moci nařídí pokračování v řízení anebo vyzve stranu (účastníka), aby učinila případný návrh;
  2. § 2, odst. 1 a § 3 nařízení ministra spravedlnosti ze dne 2. září 1944, č. 194 Sb., o zjednodušení justiční organisace; obsazení senátů nejvyššího soudu se řídí předpisy platnými dne 29. září 1938.

§ 19.

Tento dekret nabývá účinnost sedmým dnem po vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.


Příloha k § 1, odst. 6[editovat]

I----------------------------------------------------------------------------------I
I I. Nejvyšší soud v Brně I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I II. Vrchní soud v Praze I
I I
I Krajské a okresní soudy jeho obvodu: I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Krajský soud I Okresní soud I vykonává též působnost I
I I I okresního soudu I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Krajský soud civilní v Praze I Okresní soud civilní proI I
I I vnitřní Prahu I I
I Krajský soud obchodní v PrazeI Okresní soud civilní proI I
I I Prahu - východ I I
I Krajský soud trestní v Praze I Okresní soud civilní proI I
I I Prahu - západ I I
I I Okresní soud civilní proI I
I I Prahu - sever I I
I I Okresní soud civilní proI I
I I Prahu - jih I I
I I Okresní soud exekuční v I I
I I Praze I I
I I Okresní soud obchodní v I I
I I Praze I I
I I Okresní soud trestní v I I
I I Praze I I
I I Beroun I I
I I Brandýs nad Labem I I
I I Český Brod I I
I I Dobříš I I
I I Hořovice I I
I I Jílové I I
I I Kladno I I
I I Kostelec nad Černými I I
I I lesy I I
I I Kralupy nad Vltavou I I
I I Křivoklát I I
I I Mělník I I
I I Nové Strašecí I I
I I Příbram I I
I I Rakovník I I
I I Říčany I I
I I Slaný I I
I I Unhošť I I
I I Velvary I I
I I Zbiroh I I
I I Zbraslav I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Česká Lípa I Česká Lípa I Dubá I
I I I Mimoň I
I I Bor u České Lípy I I
I I Cvikov I I
I I Rumburk I Haňšpach I
I I I Šluknov I
I I Varnsdorf I Česká Kamenice I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I České Budějovice I České Budějovice I I
I I Český Krumlov I Horní Planá I
I I I Chvalšiny I
I I Hluboká nad Vltavou I I
I I Jindřichův Hradec I Nová Bystřice I
I I Kaplice I Vyšší Brod I
I I Lišov I I
I I Lomnice nad Lužnicí I I
I I Trhové Sviny I Nové Hrady I
I I Třeboň I I
I I Týn nad Vltavou I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Hradec Králové I Hradec Králové I I
I I Broumov I I
I I Česká Skalice I I
I I Dvůr Králové n. Labem I I
I I Jaroměř I I
I I Kostelec nad Orlicí I I
I I Náchod I I
I I Nechanice I I
I I Nové Město nad Metují I I
I I Opočno I I
I I Police nad Metují I Teplice nad Metují I
I I Rychnov nad Kněžnou I I
I I Úpice I I
I I Žamberk I Králíky I
I I I Rokytnice v Orlických I
I I I Horách I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Cheb I Cheb I Vildštejn I
I I Aš I I
I I Bečov nad Teplou I Město Teplá I
I I Falknov nad Ohří I I
I I Jáchymov I I
I I Karlovy Vary I I
I I Kraslice I I
I I Loket I I
I I Mariánské Lázně I Lázně Kynžvart I
I I Nejdek I Horní Blatná I
I I Planá I Bezdružice I
I I Tachov I Přimda I
I I Žlutice I Bochov I
I------------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Chrudim I Chrudim I I
I I Hlinsko I I
I I Holice I I
I I Litomyšl I I
I I Nasavrky I I
I I Pardubice I I
I I Polička I I
I I Přelouč I I
I I Skuteč I I
I I Ústí nad Orlicí I Lanškroun I
I I Vysoké Mýto I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Jičín I Jičín I I
I I Hořice I I
I I Hostinné I Chvalšiny I
I I Chlumec nad Cidlinou I I
I I Jilemnice I Rokytnice nad Jizerou I
I I Libáň I I
I I Lomnice nad Popelkou I I
I I Městec Králové I I
I I Nová Paka I I
I I Nový Bydžov I I
I I Semily I I
I I Trutnov I Maršov I
I I I Žacléř I
I I Vrchlabí I I
I I Vysoké nad Jizerou I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Klatovy I Klatovy I Nýrsko I
I I Kdyně I I
I I Plánice I I
I I Sušice I Hartmanice I
I I I Kašperské Hory I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Kutná Hora I Kutná Hora I I
I I Čáslav I I
I I Dolní Kralovice I I
I I Habry I I
I I Humpolec I I
I I Chotěboř I I
I I Kolín I I
I I Kouřim I I
I I Ledeč nad Sázavou I I
I I Německý Brod I I
I I Poděbrady I I
I I Polná I I
I I Přibyslav I I
I I Štoky I I
I I Uhlířské Janovice I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Liberec I Liberec I Chrastava I
I I I Německé Jablonné I
I I Frýdlant I Nové Město pod Smrkem I
I I Jablonec nad Nisou I I
I I Tanvald I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Litoměřice I Litoměřice I Štětí I
I I I Úštěk I
I I Děčín I Benešov nad Ploučnicí I
I I Chabařovice I I
I I Libochovice I I
I I Lovosice I I
I I Roudnice nad Labem I I
I I Teplice-Šanov I I
I I Ústí nad Labem I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Mladá Boleslav I Mladá Boleslav I I
I I Bělá pod Bezdězem I I
I I Benátky nad Jizerou I I
I I Mnichovo Hradiště I I
I I Nymburk I I
I I Sobotka I I
I I Turnov I Český Dub I
I I Železný Brod I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Most I Most I I
I I Bílina I I
I I Duchcov I I
I I Horní Litvínov I Hora sv. Kateřiny I
I I Chomutov I Hora sv. Šebestiána I
I I Vysoké Mýto I Jirkov I
I I Kadaň I Doupov I
I I Louny I I
I I Podbořany I Jesenice I
I I Vejprty I Přísečnice I
I I Žatec I Postoloprty I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Písek I Písek I I
I I Blatná I I
I I Březnice I I
I I Horažďovice I I
I I Mirovice I I
I I Netolice I I
I I Prachatice I Volary I
I I Strakonice I I
I I Vimperk I I
I I Vodňany I I
I I Volyně I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Plzeň I Plzeň I Touškov I
I I Blovice I I
I I Dobřany I I
I I Domažlice I I
I I Horšovský Týn I Hostouň I
I I I Poběžovice I
I I Kralovice I I
I I Manětín I I
I I Nepomuk I I
I I Přeštice I I
I I Rokycany I I
I I Stod I I
I I Stříbro I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Tábor I Tábor I I
I I Bechyně I I
I I Benešov I I
I I Kamenice nad Lipou I I
I I Milevsko I I
I I Mladá Vožice I I
I I Neveklov I I
I I Pacov I I
I I Pelhřimov I I
I I Počátky I I
I I Sedlčany I I
I I Sedlec I I
I I Soběslav I I
I I Veselí nad Lužnicí I I
I I Vlašim I I
I I Votice I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I III. Vrchní soud v Brně. I
I I
I Krajské a okresní soudy jeho obvodu: I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Krajský soud I Okresní soud I vykonává též působnost I
I I I okresního soudu I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Krajský soud civilní v Brně I Okresní soud civilní proI I
I I Brno - město I I
I Krajský soud trestní v Brně I Okresní soud civilní proI I
I I Brno - okolí I I
I I Okresní soud trestní v I I
I I Brně I I
I I Blansko I I
I I Boskovice I I
I I Břeclav I I
I I Bučovice I I
I I Bystřice nad Perštejnem I I
I I Hustopeče I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Krajský soud civilní v Brně I Ivančice I I
I Krajský soud trestní v Brně I Jevíčko I I
I I Klobouky I I
I I Kunštát I I
I I Město Žďár I I
I I Moravská Třebová I I
I I Náměšť nad Oslavou I I
I I Nové Město na Moravě I I
I I Slavkov u Brna I I
I I Tišnov I I
I I Velká Bíteš I I
I I Vyškov I I
I I Ždánice I I
I I Židlochovice I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Jihlava I Jihlava I I
I I Dačice I Slavonice I
I I Telč I I
I I Třebíč I I
I I Třešť I I
I I Velké Meziříčí I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Moravská Ostrava I Moravská Ostrava -východ I I
I I Moravská Ostrava -západ I I
I I Bohumín I I
I I Český Těšín I Jablunkov I
I I Frýdek I I
I I Fryštát I I
I I Místek I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Nový Jičín I Nový Jičín I Fulnek I
I I Bystřice pod Hostýnem I I
I I Frenštát pod Radhoštěm I I
I I Hranice I I
I I Lipník nad Bečvou I I
I I Příbor I I
I I Rožnov pod Radhoštěm I I
I I Valašské Meziříčí I I
I I Vsetín I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Olomouc I Olomouc I Město Libavá I
I I Kojetín I I
I I Konice I I
I I Litovel I I
I I Mohelnice I I
I I Plumlov I I
I I Přerov I I
I I Prostějov I I
I I Rýmařov I Dvorce I
I I Šternberk I Uničov I
I I Šumperk I Staré Město I
I I I Vízmberk I
I I Zábřeh I Šilperk I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Opava I Opava I I
I I Bruntál I Horní Benešov I
I I I Vrbno I
I I Frývaldov I Cukmantl I
I I I Javorník I
I I I Vidnava I
I I Hlučín I I
I I Klimkovice I Bílovec I
I I Krnov I Jindřichov I
I I I Město Albrechtice I
I I I Osoblaha I
I I Vítkov I Odry I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Uherské Hradiště I Uherské Hradiště I I
I I Bojkovice I I
I I Hodonín I I
I I Holešov I I
I I Kroměříž I I
I I Kyjov I I
I I Napajedla I I
I I Strážnice I I
I I Uherský Brod I I
I I Uherský Ostroh I I
I I Valašské Klobouky I I
I I Vizovice I I
I I Zdounky I I
I I Zlín I I
I----------------------------------------------------------------------------------I
I Znojmo I Znojmo I Jaroslavice I
I I I Vranov I
I I Hrotovice I I
I I Jemnice I I
I I Mikulov I I
I I Moravské Budějovice I I
I I Moravský Krumlov I I
I----------------------------------------------------------------------------------I