Dekret presidenta o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 82/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 10. října 1945
Licence: PD CZ
zrušen 24. srpna 1946
Dekret presidenta republiky
ze dne 28. září 1945
o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Do konečné úpravy náhrady válečných škod ( § 8, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 31. srpna 1945, č. 54 Sb., o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry) lze poskytnouti ze státních prostředků zálohy na náhradu za škody, které utrpěli v době od 30. září 1938 do skončení válečných operací českoslovenští státní příslušníci v obvodu zemí České a Moravskoslezské nebo v cizině poškozením, odcizením, zavlečením mimo státní území, zabráním, zničením nebo jinakou ztrátou věcí movitých nebo nemovitých, byla-li škoda způsobena jakýmkoli válečným činem některé válčící strany, jejích bojových jednotek nebo příslušníků.

§ 2.

Zálohu lze poskytnouti toliko na náhradu za škody ( § 1), které byly přihlášeny, vyšetřeny a zjištěny podle dekretu presidenta republiky č. 54/1945 Sb., a jen osobám sociálně slabým, které osvědčí,

a) že si opatřily (zřídily) již náhradní věc za věc odcizenou, zavlečenou, zabranou, zničenou nebo ztracenou, po případě že poškozenou věc uvedly do dřívějšího stavu, nebo že si takovou náhradní věc mohou opatřiti, po případě že pro zřízení nebo obnovu věci mají k disposici potřebný materiál i pracovní síly, dále
b) že neprodlené opětné opatření (zřízení) odcizené, zavlečené, zabrané, zničené nebo ztracené věci, po případě uvedení poškozené věci do dřívějšího stavu bylo nebo je nezbytně nutné proto, aby se obnovila jejich existence nebo aby se zabránilo dalším národohospodářským škodám, a konečně
c) že náklady na opětné opatření (zřízení) věci, po případě na její uvedení do dřívějšího stavu, nemohou hraditi z vlastních prostředků.

§ 3.

Záloha na náhradu za škodu se poskytuje v penězích, výjimečně též ve věcech (in natura). Zálohu ve věcech lze poskytnouti také v případech, kdy se žádá o zálohu v penězích a naopak.

§ 4.

Podrobnější směrnice o poskytování záloh vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ministerstvy.

§ 5.

(1) Řízení o poskytnutí zálohy na náhradu za škodu se zavede na návrh poškozeného nebo jeho právního nástupce, po případě osoby spravující poškozený majetek. Návrh jest podati u orgánu (úřadu), u něhož škoda byla přihlášena ( § 6, odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 54/1945 Sb.).

(2) K návrhu musí býti připojeny doklady o tom, že jsou splněny podmínky pro přiznání zálohy podle § 2.

§ 6.

(1) Okresní národní výbor rozhodne o poskytnutí zálohy, nepřevyšuje-li škoda zjištěná podle dekretu presidenta republiky č. 54/1945 Sb. 250 000 K. Jinak rozhodne zemský národní výbor. Okresní i zemský národní výbor rozhodují s konečnou platností.

(2) Výplatu přiznané zálohy provádí zemský národní výbor.

§ 7.

Z poskytnutí zálohy na náhradu za škodu nevzniká straně právní nárok na tuto náhradu. Nepřizná-li se náhrada za přihlášenou škodu, bude strana povinna zálohu ihned vrátiti na vyzvání příslušného národního výboru ( § 6), pokud národní výbor jí neposkytne na řádně odůvodněnou žádost v případech hodných zvláštního zřetele přiměřené úlevy při plnění této povinnosti.

§ 8.

Soudy, úřady a orgány veřejné správy jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu.

§ 9.

Kdo v návrhu na poskytnutí zálohy na náhradu za škodu nebo v řízení o něm učiní vědomě nesprávné údaje nebo se jakýmkoli jinakým způsobem pokusí vylákati nebo skutečně vyláká poskytnutí zálohy, bude potrestán - nejde-li o čin trestný soudně - okresním národním výborem pro přestupek pokutou do 50 000,- K nebo trestem vězení do šesti měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě.

§ 10.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.