Dekret presidenta o správě soudních věznic a trestních ústavů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 112/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 1.ledna 1946
Licence: PD CZ
zrušen 1.února 1949
Dekret presidenta republiky
ze dne 26. října 1945
o správě soudních věznic a trestních ústavů.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.
Obecná zásada.

Řízení a správa soudních věznic a trestních ústavů, jakož i dozor na ně, náleží k věcem justiční správy.

§ 2.
Správa soudních věznic.

(1) Věznice okresních soudů řídí přednostové okresních soudů, u nichž jsou věznice zřízeny; spravují je za pomoci soudních nebo vězeňských zřízenců.

(2) Věznice krajských soudů řídí presidenti krajských soudů, u nichž jsou věznice zřízeny; spravují je za pomoci úředníků, zřízenců a ostatních zaměstnanců věznice. Presidentům krajských soudů náleží též vykonávati za pomoci úředníků věznice krajského soudu dozor na věznice podřízených okresních soudů.

(3) Je-li v témž místě věznice krajského soudu a zvláštní věznice okresního soudu, řídí a spravuje president krajského soudu také věznici tohoto okresního soudu. § 3. Správa trestních ústavů.

(1) Trestní ústavy řídí jejich přednostové a spravují je za pomoci úředníků, zřízenců a ostatních zaměstnanců ústavu.

(2) Místní dozor na ústav vykonává ústavní komisař (jeho náměstek), ustanovený ministerstvem spravedlnosti. Komisařem (jeho náměstkem) může býti ustanoven jen kdo má způsobilost pro úřad soudcovský.

§ 4.
Společná ustanovení.

Jsou-li v témž ústavu umístěny ve zvláštních odděleních trestní ústavy různého druhu, vztahuje se působnost přednosty ústavu a ústavního komisaře na všecka zvláštní oddělení, umístěná v témž ústavu. To platí obdobně také o presidentu krajského soudu, vykonávají-li se ve zvláštním oddělení věznice krajského soudu tresty a opatření, které by se měly vykonávati v trestním ústavu.

§ 5.
Působnost ministerstva spravedlnosti.

(1) Ministerstvo spravedlnosti vykonává dosavadní správní působnost zemských soudů ve věcech soudníc h věznic a trestních ústavů, dále v osobních věcech jejich úředníků zdravotní, duchovní, vězeňské správní a výchovné služby, úředníků a zřízenců strážní služby jakož i pomocných dozorců vězňů a zaměstnanců věznic, jejichž služební poměr je založen na individuální smlouvě.

(2) Věci nevyžadující nezbytně jednotného řízení přenechá ministerstvo spravedlnosti správní působnosti přednostů okresních soudů, presidentů krajských soudů s trestní pravomocí a přednostů trestních ústavů.

(3) Přednostové okresních soudů jsou v těchto věcech podřízeni presidentu nadřízeného krajského soudu s trestní pravomocí, presidenti krajských soudů a přednostové trestních ústavů přímo ministerstvu spravedlnosti.

§ 6.

Ministerstvu spravedlnosti přísluší vrchní dozor na soudní věznice a trestní ústavy; může je kdykoliv dáti prohlédnouti osobami k provádění prohlídek zvláště určenými.

§ 7.

Ministerstvo spravedlnosti vydává domácí řády pro soudní věznice a trestní ústavy, instrukce pro orgány pověřené jejich řízením a správou a dozorem na ně, jakož i služební předpisy pro zaměstnance soudních věznic a trestních ústavů.

§ 8.

(1) Ministerstvo spravedlnosti může se závažných důvodů, zejména z důvodů hospodárného využití soudních věznic a trestních ústavů naříditi:

a) aby tresty a opatření, které by se měly vykonávati v trestních ústavech různého druhu, byly vykonávány ve zvláštních odděleních téhož ústavu,
b) aby tresty a opatření, které by se měly vykonávati v trestním ústavu, byly vykonávány ve zvláštním oddělení k tomu vhodných věznic krajských soudů,
c) aby kratší tresty na svobodě, které by se měly vykonávati ve věznici krajského soudu, byly vykonávány ve věznicích okresních soudů.

(2) Ministerstvo spravedlnosti může oprávnění uvedené v odst. 1, písm. c) zcela nebo zčásti přenésti na presidenty krajských soudů s trestní pravomocí.

§ 9.
Závěrečná ustanovení.

(1) Pozbývají účinnosti:

a) nařízení ze dne 25. října 1865, č. 109 ř. z., jímž bylo vyhlášeno převzetí řízení a správy vězeňství ministerstvem spravedlnosti,
b) § § 10 až 15 zákona ze dne 1. dubna 1872, č. 43 ř. z., o vykonávání trestů v samovazbě a zřizování komisí pro výkon trestu,
c) § 4 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 284 Sb., jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva.

(2) Zrušuje se použivatelnost těchto předpisů:

a) vládního nařízení ze dne 10. srpna 1939, č. 218 Sb., o správě soudních věznic a trestních ústavů,
b) vládního nařízení ze dne 17. října 1942, č. 380 Sb., kterým se mění předpisy o správě soudních věznic a trestních ústavů.

§ 10.

Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží nejsou tímto dekretem dotčena.

§ 11.

Tento dekret nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po jeho vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.