Dekret presidenta o hospodaření uhlím a palivovým dřívím

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 115/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 10.listopadu 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945
o hospodaření uhlím a palivovým dřívím.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Aby bylo na celém území republiky Československé jednotně řízeno hospodaření uhlím a palivovým dřívím, vytěženým na tomto území nebo sem dovezeným, zřizuje se Ústřední rozdělovna uhlí se sídlem v Praze (v dalším Rozdělovna).

(2) Rozdělovna rozděluje zejména uhelnou těžbu, vykázanou v předběžných odhadech jednotlivých revírů, jakož i uhlí dovezené, na tři hlavní spotřební skupiny: železnice, průmysl a ostatní spotřebu, a to po slyšení zástupců těchto skupin. Zástupce skupiny „železnice“ jmenuje ministr dopravy, skupiny „průmysl“ ministr průmyslu v dohodě s ministrem výživy a skupiny „ostatní spotřeba“ ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministry ochrany práce a sociální péče a zemědělství.

(3) Uhlím se rozumí veškeré druhy uhlí kamenného a hnědého a všechna pevná paliva z nich vyrobená.

(4) Palivovým dřívím se rozumí palivové dříví všeho druhu k topným účelům s výjimkou těch druhů, kterých je třeba k výrobě dříví generátorového.

§ 2.

Rozdělovna jest právnickou osobou veřejného práva. Jest právní nástupkyní úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu, zřízené vládním nařízením ze dne 3. října 1944, č. 223 Sb., o hospodaření uhlím.

§ 3.

(1) Rozdělovna podléhá přímo předsednictvu vlády.

(2) Rozdělovnu zastupuje před soudem i mimo soud její přednosta.

(3) Přednostu Rozdělovny a jeho zástupce jmenuje vláda.

(4) Rozdělovna podléhá kontrole nejvyššího účetního kontrolního úřadu podle ustanovení zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

§ 4.

Při předsednictvu vlády zřizuje se komise, složená ze zástupců generálního sekretariátu Hospodářské rady a ministerstev průmyslu, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, zemědělství, financí, výživy a dopravy, která stanoví zásadní směrnice prohospodaření uhlím. Jednání komise se zúčastňuje přednosta Rozdělovny s hlasem poradním.

§ 5.

Rozdělovna vydává se schválením předsednictva vlády v rámci zásadních směrnic, stanovených podle § 4, předpisy o úpravě hospodaření uhlím,palivovým dřívím a o dozoru na ně. Tyto předpisy budou uveřejňovány v Úředním listě republiky Československé.

§ 6.

Úřady, veřejné orgány a zájmové organisace hospodářské jsou povinny, žádá-li o to Rozdělovna, spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu.

§ 7.

Pro zprávy požadované Rozdělovnou a pro její pokyny použije se až na další ustanovení § § 6, 7 a 10 vládního nařízení ze dne 26. června 1943, č. 175 Sb., o oběhu zboží.

§ 8.

Přednosta Rozdělovny vydá pro ni jednací řád, který vyžaduje schválení předsednictva vlády.

§ 9.

(1) Rozdělovna sestaví do 1. prosince každého roku rozpočet pro následující kalendářní rok a předloží jej předsednictvu vlády ke schválení.

(2) Do 1. března každého roku sestaví Rozdělovna účetní závěrku za uplynulý rozpočtový rok a předloží ji ke schválení předsednictvu vlády, které ji projedná v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem.

§ 10.

(1) Náklad na vydržování Rozdělovny se opatří příspěvky.

(2) Příspěvky jsou povinni odváděti:

a) za domácí paliva dodávající uhelná organisace, po případě prodejní organisace dodávajícího dolu;
b) za domácí paliva, která nejsou prodávána uhelnou organisací nebo prodejní organisací dodávajícího dolu, dodávající závod;
c) za dovezená paliva dovozce.

(3) Výši příspěvků a podmínky jejich vybírání stanoví ministr financí po slyšení předsedy nejvyššího úřadu cenového. Z příspěvků včas nezaplacených jest platiti 4 % úrok z prodlení.

(4) Platební rozkazy na příspěvky, vydané Rozdělovnou, jsou exekučním titulem; jejich splnění se vymáhá politickou exekucí.

§ 11.

Všechna právní jednání, listiny, podání a úřední úkony, jimiž se plní úkoly tímto dekretem Rozdělovně uložené, jsou prosty poplatků, kolků a dávek.

§ 12.

Jednání a opominutí, příčící se předpisům tohoto dekretu nebo předpisům a pokynům, které vydá Rozdělovna v rámci svého oboru působnosti, trestá na návrh Rozdělovny, pokud nejde o čin trestný soudem, okresní národní výbor pokutou do 3 000 000,- Kčs nebo vězením do jednoho roku nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, budiž pro případ nedobytnosti vyměřen zároveň náhradní trest vězení, a to podle míry zavinění do jednoho roku.

§ 13.

V případě zrušení Rozdělovny jmenuje předsednictvo vlády likvidátora a rozhodne po slyšení ministra průmyslu a ministra vnitřního obchodu o jejím jmění.

§ 14.

Použivatelnost vládního nařízení č. 223/1944 Sb. se zrušuje.

§ 15.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.