Dekret presidenta o řízení výroby

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o řízení výroby
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 109/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 7.listopadu 1945
Licence: PD CZ
zrušen 20.června 1966
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945
o řízení výroby.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Za účelem docílení plynulého chodu podniků, jejich hospodárného, stejnoměrného a plánovitého provozu a řádného zásobování obyvatelstva mohou býti v mezích působnosti ministerstva průmyslu, na Slovensku pověřence Slovenské národní rady pro průmysl a obchod v oboru průmyslu, řízeny těžba, opatřování surovin, polotovarů, pomocných látek, strojů energie a jiných zařízení, výroba a odbyt.

§ 2.

K provádění úkolů podle § 1 mohou býti zejména stanoveny:

a) rozsah a způsob těžby, výroby, zpracování a opracování, oprav, dodávek a odbytu,
b) způsob opatřování a příděly surovin, polotovarů, pomocných látek, strojních a jiných zařízení podniku, energie a nakládání s nimi,
c) účelné využití podniků,
d) druh, jakost a označení výrobků,
e) dodávkové, odběrní a skladovací povinnosti,
f) podmínky dodávek, odběru a soutěže,
g) povinnost hlásiti skutečnosti, rozhodné pro řízení těžby, výroby a odbytu, zejména o zásobách surovin, polotovarů, zboží a pomocných látek,
h) povinnost a způsob zápisů o těžbě, výrobě a odbytu, potřebných pro kontrolu stanovených opatření, jakož i způsob vedení obchodních knih za součinnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu,
ch) povinnost ke sdružení podniků za účelem úpravy těžby, výroby a odbytu,
i) dávky k úhradě nákladů, spojených s prováděním stanovených opatření.

§ 3.

(1) Opatření podle § § 1 a 2 vydává ministr průmyslu, a to pokud jsou všeobecné povahy vyhláškami v Úředním listě republiky Československé; na Slovensku vydává je ministr průmyslu v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod, a to pokud jsou všeobecné povahy vyhláškami uveřejněnými v Úředním věstníku.

(2) Opatření podle odstavce 1, je-li významu celostátního, činí ministr průmyslu v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod.

§ 4.

(1) Hospodářské organisace a trhová sdružení jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu a vykonávati všechny úkoly a pokyny, které jim budou uloženy.

(2) Ministr průmyslu, na Slovensku ministr průmyslu v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod, může v mezích své působnosti pověřiti hospodářské organisace a trhová sdružení, aby pod jeho dozorem prováděly určité úkoly, jejichž rozsah bude stanoven vyhláškou, uveřejněnou v Úředním listě, na Slovensku v Úředním věstníku, po případě může i taková trhová sdružení zříditi.

(3) Pověřené hospodářské organisace a trhová sdružení samy hradí prostředky potřebné k výkonu činnosti.

§ 5.

Místní, okresní a zemské národní výbory jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu.

§ 6.

(1) Ministerstvo průmyslu, na Slovensku ministerstvo průmyslu v dohodě s pověřenectvem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod, a jimi pověřené orgány jsou oprávněny ke splnění úkolů podle § § 1 a 3 požadovati od podniků i jejich odběratelů potřebné zprávy a předložení zboží a jiných předmětů, zejména vzorků a zkoušek zboží a dokladů a prováděti kontrolu, po případě ustanoviti do podniků, hospodářských organisací a trhových sdružení stálé dozorčí orgány.

(2) Dozorčí orgánové jsou oprávněni v rozsahu nezbytně nutném pro výkon kontroly nahlížeti do záznamů, obchodních knih a jiných dokladů, provésti prohlídku podniku a odebrati na potvrzení vzorky. Stálí dozorčí orgánové jsou kromě toho oprávněni sledovati provoz podniku a činiti ke splnění úkolů podle § § 1 až 3 tohoto dekretu příslušná opatření. Při tom třeba dbáti ustanovení §- 8 až 10 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního, případně § § 6 až 9 zákona ze dne 11. května 1944 č. 50 Sl. z., o ochraně osobní svobody, domovního klidu, jich dočasnému omezení, jakož i omezení jiných práv a svobod.

§ 7.

(1) Orgány pověřené prováděním úkolů podle tohoto dekretu nebo na nich zúčastněné, zejména též dozorčí orgánové, znalci a všechny pomocné síly jsou povinni zachovati mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při své činnosti, zejména o obchodním a výrobním tajemství a zdržeti se jakéhokoliv zhodnocení takových tajemství.

(2) Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo vystoupením ze služebního poměru.

§ 8.

(1) Přestupky předpisů tohoto dekretu anebo předpisů podle tohoto dekretu vydaných trestají okresní národní výbory peněžitou pokutou do 5 000 000,- Kčs nebo vězením do 3 let nebo oběma těmito tresty najednou. Byla-li uložena pokuta, budiž pro případ nedobytnosti uložen zároveň náhradní trest vězení, a to podle míry zavinění do tří let.

(2) Jestliže povinnost jednati určitým způsobem nebo něco opominouti postihuje právnické osoby nebo jiné soubory osob, jsou za porušení předpisů tohoto dekretu nebo předpisů podle něho vydaných trestně odpovědny, bylo-li porušení zaviněno jejich orgány, zmocněnci, zástupci nebo jejich zaměstnanci, také právnické osoby nebo jiné soubory osob.

(3) Přestupky předpisů tohoto dekretu nebo předpisů na základě něho vydaných se promlčují ve třech letech.

(4) Věci, jimiž byl přestupek spáchán, které jím byly získány nebo které jsou zřejmě určeny jen ke spáchání přest upku, jakož i neoprávněně získaný výdělek nebo jiný prospěch, lze prohlásiti za propadlé ve prospěch státní pokladny, a to i když pachatel nemůže býti stíhán nebo odsouzen.

(5) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti nebo při výkonu povolání, může býti proti potrestanému vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění nebo zákaz výkonu povolání, a to buď dočasně nebo na trvalo.

§ 9.

Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, zůstávají nedotčena.

§ 10.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Laušman v. r.