Dekret o zatímním vedení státního hospodářství

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 52/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 30. května 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1. ledna 1946
Dekret presidenta republiky
ze dne 14. srpna 1945
o zatím vedení státního hospodářství.


K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovují:

§ 1.

V přechodném období do vyhlášení státního rozpočtu, schváleného zákonodárným sborem, nejdéle do 31. prosince 1945, buďtež hrazeny jen takové výdaje, kterých nutně vyžadují státní správa a státní hospodářství v mimořádných poměrech.

§ 2.

Ministr financí se zmocňuje,

a) aby úvěrovými operacemi opatřoval úhradu pro státní výdaje, neuhrazené státními příjmy,

b) aby k nahrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry.

§ 3.

Ústřední úřady hospodařící výdaji a příjmy, jakož i státní podniky a fondy jsou povinny zaslati ministerstvu financí vždy do 20. dne běžného měsíce výkazy peněžních výdajů a příjmů, očekávaných v příštím kalendářním měsíci. O těchto výdajích rozhoduje vláda. Za úřady a podniky na Slovensku zasílá tyto měsíční výkazy peněžních výdajů a příjmů Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie.

§ 4.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby poskytoval nebo zárukou státu zajišťoval úvěr podnikům, důležitým pro hospodářskou rekonstrukci a pro zásobování lidu, pokud si tyto podniky nemohou opatřit dostatečných prostředků z jiných pramenů. Záruky za dlužníky na Slovensku přejímá povereník Slovenskej národnej rady pre financie podle jednotlivých celostátních podmínek.

(2) Záruční listiny a záruční doložky, vydané na základě zmocnění v předchozím odstavci uvedených, jsou osvobozeny od poplatků.

§ 5.

(1) Daně, dávky a poplatky včetně nedoplatků, jakož i jiné státní příjmy jest předpisovati a vybírati podle československých právních předpisů, platných dne 29. září 1938. Do 31. prosince 1945 budou se však tyto platební povinnosti předpisovati a vybírati podle předpisů dosud užívaných v jednotlivých územích Československé republiky, pokud se tyto předpisy nepříčí svým obsahem znění nebo demokratickým zásadám československé ústavy (ústavní listiny, jejích součástek a zákonů ji měnících nebo doplňujících, vydaných do 29. září 1938). Předchozí ustanovení tohoto odstavce platí jen, pokud pro jednotlivá území k odchylné úpravě.

(2) Doba nesvobody (ode dne 30.září 1938 do dne, který bude vládním nařízením) se započítává do promlčecích lhůt, stanovených platnými předpisy pro právo státu vyměřovat a vymáhat daně, dávky, poplatky a jiné státní příjmy.

§ 6.

(1) Úroková sazba československého státního dluhu budiž obstarávána podle dosavadních předpisů. To platí až na další i o dluzích, sjednaných držiteli výkonné moci v době nesvobody na území Československé republiky; při tom buďtež vyrovnány i úrokové zadrželosti, vzniklé dosavadním odkladem úrokové služby.

(2) Umořování dluhů uvedených v předcházejícím odstavci se až na další odkládá, pokud ministr financí, po případě, pokud se týká Slovenska, na návrh povereníka SNR pre financie nestanoví jinak.

§ 7.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 30. května 1945; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Kopecký v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichner v. r.