Dekret o reaktivaci provdaných žen ve veřejné službě

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 74/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 3. října 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1. dubna 1950
Dekret presidenta republiky
ze dne 10. září 1945
o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Tento dekret se vztahuje na ženy české, slovenské neb jiné slovanské národnosti, které jako provdané (družky, rozvedené) nebo v důsledku provdání opustily činnou státní neb jinou veřejnou službu podle ustanovení části první, oddílu III vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 379 Sb., o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě tím, že

a) se dobrovolně vzdaly služby ( § 6),
b) vstoupily do trvalé výslužby ( § § 7 a 14 a § 15, odst. 2),
c) jejich služební poměr byl rozvázán výpovědí ( § 8), d) jejich služební poměr byl rozvázán v důsledku sňatku uzavřeného za účinnosti uvedeného nařízení ( § 15).

(2) Státní neb jinou veřejnou službou podle odstavce 1 se rozumí služba

a) u státu,
b) u svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací,
c) u ústavů, podniků, fondů a zařízení náležejících subjektům uvedeným pod písm. a) a b) nebo jimi spravovaných,
d) učitelská podle zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. (učitelského zákona).

§ 2.

(1) Vyžaduje-li toho zájem služby, možno v případě podle § 1, odst. 1, písm. b) zaměstnankyně, které

a) nepřekročily dosud 60. rok věku,
b) jsou duševně i tělesně schopny dalšího výkonu činné služby a
c) jsou v ohledu státní a národní spolehlivosti bezúhonné znovu povolati (reaktivovati) na služební místa odpovídající jejich poslednímu služebnímu a platovému zařadění před přeložením do výslužby.

(2) V naléhavých služebním zájmem zvláště odůvodněných případech mohou býti za splnění předpokladů uvedených v odstavci 1, písm. b) a c) zcela výjimečně reaktivovány i zaměstnankyně starší 60 let.

(3) Reaktivaci lze provésti jen na žádost zaměstnankyně, již nutno podati nejpozději do šesti měsíců po vyhlášení dekretu u příslušného osobního úřadu. Vyhoví-li se žádosti, je zaměstnankyně povinna nastoupiti službu do jednoho měsíce ode dne doručení dekretu ( § 4, odst. 1).

§ 3.

(1) Reaktivaci ( § 2) jest provésti ke dni, v němž zaměstnankyně nastoupila (nastoupí) činnou službu.

(2) Reaktivací zaniká nárok na dosavadní odpočivný plat. Zaměstnankyni přísluší služební plat odpovídající jejímu poslednímu platovému zařadění v činné službě. O počátku výplaty služebního platu platí ustanovení § 139 platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. (obdobných předpisů).

§ 4.

(1) Reaktivace se provede dekretem o opětném povolání do činné služby, jejž přísluší vydati osobnímu úřadu. Není-li osobní úřad zároveň úřadem ústředním, je oprávněn reaktivovati pouze takové zaměstnankyně, které může sám přeložiti do výslužby.

(2) K reaktivaci podle § 2, odst. 2 je zapotřebí souhlasu příslušného ústředního úřadu, u zaměstnanců svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací souhlasu příslušného státního dohlédacího úřadu.

§ 5.

(1) Ženy, jichž služební poměr byl rozvázán způsobem uvedeným v § 1, písm. a), c) a d), lze opětně ustanoviti v činné službě. Při tomto opětném ustanovení sluší postupovati podle obdoby předpisů § § 2 až 4 tohoto dekretu.

(2) Při opětném ustanovení je pro postup do vyšších platů započitatelná doba, jež byla započitatelná ke dni rozvázání služebního poměru.

(3) O opětném ustanovení rozhodne úřad (orgán) oprávněný k propůjčení služebního místa, na něž se zaměstnankyně ustanovuje.

§ 6.

(1) Pro nárok na výslužné a jeho výměru započte se při opětném ustanovení služební doba, jež byla k tomuto účelu započitatelná ke dni zrušení služebního poměru, vrátí-li zaměstnankyně v přiměřených lhůtách přijaté odbytné, pokud přesahuje částku 20 000,- K. Započtení stává se právně účinným teprve vrácením poloviny zbývající částky, aniž tím zaniká povinnost vrátiti její druhou polovinu. Od vrácení odbytného může býti zcela upuštěno u zaměstnankyň, které byly v době nesvobody persekvovány z politických důvodů. O tom rozhodne příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem financí.

(2) Služební doba uvedená v předchozím odstavci započte se v případě opětného ustanovení také zaměstnankyni, která si při rozvázání služebního poměru vyhradila zajištění podle § 13 vládního nařízení č. 379/1938 Sb. Všeobecný pensijní ústav zruší v tomto případě pojištění provedené podle tohoto ustanovení a vrátí zaměstnavateli částku, kterou mu zaměstnavatel vydal podle § 13, odst. 2 uvedeného nařízení po srážce dávek z tohoto pojištění případně již vyplacených. Případné pojistné zaplacené zaměstnankyni podle § 13, odst. 4 téhož nařízení vrátí Všeobecný pensijní ústav zaměstnankyni rovněž po srážce dávek případně vyplacených.

§ 7.

Vzdá-li se zaměstnankyně, jež byla podle tohoto dekretu opětně ustanovena, do tří let dobrovolně služby, budou jí vyplaceny jen částky odbytného vrácené podle § 6, odst. 1.

§ 8.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.