Dekret o Sbírce zákonů a nařízení

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 19/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 11. července 1945
Licence: PD CZ
zrušen 8. srpna 1948
Dekret presidenta republiky
ze dne 23. června 1945
o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.


K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


§ 1.

Sbírka zákonů a nařízení státu Československého se nazývá Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé (v dalším jen „Sbírka“). Její zkratka je „Sb.“

§ 2.

Ve Sbírce se vyhlašují:

a) zákony (dekrety presidenta republiky),

b) mezinárodní smlouvy,

c) vládní nařízení,

d) nařízení a vyhlášky všeobecné povahy ústředních úřadů a orgánů, jestliže jich vyhlášení ve Sbírce vyžaduje zákon nebo vládní nařízení.

§ 3.

(1) Sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento dne platí za den vyhlášení.

(2) Jednotlivé právní předpisy a mezinárodní smlouvy ve Sbírce se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

§ 4.

(1) Právní předpisy, uvedené v § 2 písm. a), c) a d), vyžadují ke své platnosti vyhlášení podle tohoto dekretu.

(2) Přílohy právních předpisů a mezinárodních smluv, vyhlašovaných ve Sbírce, mohou býti platně vyhlášeny mimo Sbírku vhodným způsobem, stanoveným přímo v předpisu nebo smlouvě, jejichž jsou součástí.

§ 5.

(1) Pokud v právních předpisech samých ani jinde není nic jiného stanoveno, nastává jejich účinnost patnáctého dne po uplynutí dne jich vyhlášení ( § 3, odst. 1).

(2) Vzájemný časový poměr právních předpisů, zařazených do Sbírky, se řídí dnem vyhlášení ( § 3, odst. 1).

§ 6.

(1) Redakce a administrace Sbírky přísluší ministerstvu vnitra.

(2) Obce jsou povinny opatřiti si aspoň jeden výtisk Sbírky. Částky Sbírky musí býti v místnostech obecního úřadu v úředních hodinách přístupny každému, kdo o to požádá.

§ 7.

Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě Sbírky opravují se ve Sbírce vyhláškou ministerstva vnitra.

§ 8.

Vyhlašování právních předpisů platných jen na Slovensku upravuje se zvláště.

§ 9.

(1) Tento dekret platí na území celého státu a nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení. Zároveň pozbývají platnosti zákon ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1921, č. 500 Sb., a dekret presidenta republiky ze dne 26. října 1940, č. 4 Úř. věst. čsl., jímž se upravuje veřejné vyhlášení nové vydávaných právních ustanovení československé vlády.

(2) Tento dekret provede ministr vnitra.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.