Dekret o úpravách platového zákona pro profesory vysokých škol a asistenty

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret o úpravách platového zákona pro profesory vysokých škol a asistenty
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 73/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 1. ledna 1944
Licence: PD CZ
zrušen 1. dubna 1950
Dekret presidenta republiky
ze dne 6. září,
kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb.,
pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty.

K návrhu vlády ustanovuji:

Čl. I.

Ustanovení § § 56, 57, 58, 59 a 91 platového zákona č. 103/1926 Sb. se mění a znějí takto:

§ 56.
Služné mimořádných profesorů.

Služné mimořádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:

1. stupeň 45 120,- K
2. 48 720,- K
3. 52 320,- K
4. 55 920,- K
5. 59 520,- K
6. 63 120,- K
7. 66 720,- K

§ 57.
Činovné mimořádných profesorů.

(1) Činovné mimořádných profesorů se vyměří podle skupiny míst A, B, C, D ( § 12) a stanoví se pro všechny stupně služného v ročních částkách takto:

ve skupině míst A 16 896,- K
B 14 532,- K
C 12 168,- K
D 9 804.- K

(2) Ustanovení § 12, odst. 8 platí obdobně.

§ 58.
Služné řádných profesorů.

(1) Služné řádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:

1. stupeň 54 000,- K
2. 58 500,- K
3. 63 000,- K
4. 67 500,- K
5. 72 000,- K
6. 76 500,- K
7. 81 000,- K

(2) Řádným profesorům, kteří strávili se služným 7. stupně aspoň tři roky a vykazují zvláště vynikající práce ve svém vědním oboru, může být výjimečně vládou k souhlasnému návrhu ministerstva školství a osvěty a ministerstva financí po slyšení zvláštní komise vysokých škol povoleno další zvýšení služného až o částku 13 560,- K ročně. Podrobnosti určí vládní nařízení.

§ 59.
Činovné řádných profesorů.

(1) Činovné řádných profesorů se vyměří podle skupin míst A, B, C, D ( § 12) a stanoví se v ročních částkách takto:

Ve skupině míst pro služné
1. až 4. stupně 5. až 7. stupně
K
A 20 520,- 24 324,-
B 17 652,- 20 916,-
C 14 784,- 17 520,-
D 11 904,- 14 112,-

(2) Ustanovení § 12, odst. 8 platí obdobně.

§ 91.
Remunerace a činovné.

(1) Při prvém ustanovení náleží asistentu remunerace na služebním místě systemisovaném:

v první služební skupině
ve služebním roce ve skupině míst
A B C D
ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému
K
prvém 28 560 21 768 27 420 20 904 26 280 20 028 25 140 19 164
druhém 30 720 23 160 29 496 22 236 28 272 21 312 27 036 20 388
ve druhé služební skupině
ve služebním roce ve skupině míst
A B C D
ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému
K
prvém 22 680 19 080 21 780 18 324 20 868 17 556 19 968 16 800
druhém 24 000 20 088 23 040 19 296 22 080 18 492 21 120 17 688

(2) Při opětném ustanovení náleží asistentu na služebním místě systemisovaném:

v první služební skupině
ve služebním roce remunerace a činovné ve skupině míst
A B C D
K
třetím až pátém 23 520 12 600 10 836 9 072 7 308
šestém až osmém 26 160 12 600 10 836 9 072 7 308
ve druhé služební skupině
ve služebním roce remunerace a činovné ve skupině míst
A B C D
K
třetím až pátém 18 360 12 240 10 536 8 820 7 104
šestém až osmém 23 520 12 240 10 536 8 820 7 104

(3) Asistentům uvedeným v § 89, odst. 3 náleží remunerace 30 480,- K ročně a činovné, které činí ve skupině míst A 13 320,- K, ve skupině míst B 11 460,- K, ve skupině míst C 9 600,- K a ve skupině míst D 7 728,- K ročně.

(4) Asistentům, kteří dosáhli práva čísti na vysoké škole (soukromým docentům) přísluší ( § 141):

po uplynutí od habilitace nikoli však dříve než po celkové asistentské službě remunerace
roční
činovné (§ 12) ve skupině míst
A B C D
K
3 let
6 "
9 "
"
"
"
11leté
14 "
17 "
35 160
39 120
43 080
13 800 11 868 9 936 8 004
12 let
15 "
18 "
"
"
"
20leté
23 "
26 "
47 040
51 000
54 960
15 600 13 416 11 232 9 048

Ministerstvo školství a osvěty může po příznivém návrhu profesorského sboru a v dohodě s ministerstvem financí přiznati tento platový postup i asistentům vysokých škol, kteří nejsou soukromými docenty, ale buď vykazují předběžnou praktickou činnost, která jest ke značnému prospěchu vysokých škol, nebo vynikají odbornou činností vědeckou nebo uměleckou.

(5) Výpomocným asistentům náleží remunerace:

ve skupině míst
A B C D
ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému
K
22 680 19 080 21 780 18 324 20 868 17 556 19 968 16 800

Dosáhne-li výpomocný asistent kvalifikace předepsané pro dosažení služebního místa, na němž jest ustanoven, obdrží pro zbytek doby, na kterou byl ustanoven, remuneraci podle odstavce 1. Doba strávená před dosažením této kvalifikace se nečítá pro zvýšení remunerace.

(6) Ustanovení § 12, odst. 8 platí obdobně.

Čl. II.

Jinak platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 12. ledna 1944, č. 15 Sb. (novela platového zákona).

Čl. III.

Tento dekret, který platí v zemích České a Moravskoslezské, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1944; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.