Dekret o Úředním listě republiky Československé

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 66/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 15. září 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1. ledna 1950
Dekret presidenta republiky
ze dne 14. srpna 1945
o Úředním listě republiky Československé.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Uveřejňování právních předpisů, dále vyhlášek o rozhodnutích a opatřeních soudů a státních i jiných veřejných úřadů a orgánů, které je třeba uvésti ve veřejnou známost, jakož i jiných sdělení, důležitých pro veřejnost, pokud pro uveřejňování těchto předpisů, vyhlášek a sdělení není předepsáno vyhlášení ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé nebo v jiném úředním věstníku, se děje v Úředním listě republiky Československé (v dalším jen „Úřední list“ - zkratka „Ú. l.“)

(2) Uveřejnění právních předpisů, jejichž územní platnost se vztahuje na obvod, nepřesahující obvod jedné země, a pro něž není výslovně předepsáno uveřejnění v Úředním listě, může redakce Úředního listu ( § 5, odst. 1) odmítnouti, pokud by šlo o právní předpisy menší závažnosti, které mohou býti uvedeny ve veřejnou známost i jiným vhodným způsobem. Obdobně může redakce Úředního listu odmítnouti uveřejnění jiných sdělení (odstavec 1), jež mají význam místně jen úzce vymezený.

§ 2.

(1) Úřední list se vydává ve dvou samostatných dílech.

(2) Do prvního dílu Úředního listu (Úřední list I, zkratka Ú. l. I) se zařazují právní předpisy uvedené v § 1, odst. 1. Jsou to na př.:

a) rozhodnutí presidenta republiky o udělení amnestie a nařízení abolice,
b) nařízení, vyhlášky a normativní výnosy ústředních úřadů a orgánů republiky Československé,
c) nařízení, vyhlášky a normativní výnosy jiných správních úřadů a orgánů,
d) usnesení rozšířeného senátu nejvyššího správního soudu, obsahující právní zásadu závaznou pro správní úřady.

(3) Do druhého dílu Úředního listu (Úřední list II, zkratka Ú. l. II) se zařazují vyhlášky o rozhodnutích a opatřeních uvedených v § 1, odst. 1. Jsou to na př.:

a) listy presidenta republiky o jmenování a propuštění předsedy vlády, jeho náměstků a ostatních členů vlády (ministrů a státních tajemníků), jakož i jiná rozhodnutí (opatření) presidenta republiky,
b) rozhodnutí (opatření), usnesení a vyhlášky vlády (nebo jejího předsednictva, úřadů a orgánů uvedených v § 2, odst. 2, písm. b) a
c) zvláště vyhlášky o osobních změnách ve veřejné správě a soudnictví, vyhlášení veřejných soutěží na obsazení míst a na zadání prací (dodávek), vyhlášky o povolení a zákazu filmů a divadelních her a j.,

dále vyhlášky předepsané v řízení konkursním a vyrovnávacím, vyhlášky zápisů do rejstříku obchodního a do rejstříku společenstevního, vyhlášky nálezů ve věcech tiskových, vyhlášky o dražbách, prohlášeních za mrtva, umoření listin a pod.

§ 3.

(1) Každý díl Úředního listu se vydává v částkách postupně číslovaných, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento den platí za den uveřejnění.

(2) Jednotlivá uveřejnění v prvním dílu Úředního listu se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

§ 4.

Tiskové chyby v textu Úředního listu a nesprávnosti ve vnitřní jeho úpravě se opravují v Úředním listě redakčním sdělením.

§ 5.

(1) Redakce a administrace Úředního listu přísluší ministerstvu vnitra.

(2) Obce jsou povinny opatřiti si aspoň jeden výtisk Úředního listu. Částky Úředního listu musí býti přístupny v místnostech obecního úřadu v úředních hodinách každému, kdo o to požádá.

§ 6.

Úřední list jest podnikem spravovaným podle zásad obchodního hospodaření.

§ 7.

(1) Tento dekret nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení. Zároveň pozbývá platnosti vládní vyhláška ze dne 30. prosince 1919, č. 4 Sb. z roku 1920, o úředních listech československého státu.

(2) Tento dekret provede ministr vnitra.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.