Deklarace Obrodného proudu v Československé straně lidové

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Deklarace Obrodného proudu v Československé straně lidové
Autor: kolektiv autorů a signatářů viz. text
Krátký popis: politická deklarace
Zdroj: archiv Bohumila Svobody
Vydáno: 14. října 1989
Licence: PD manifesto
Související články ve Wikipedii:
Obrodný_proud_v_Československé_straně_lidové

Tímto prohlašujeme, že členové a funkcionáři Čs. strany lidové usilující o morální, ideovou a politickou obrodu ČSL v duchu zásad křesťanství a demokracie se zformovali v obrodný proud.

Prohlašujeme, že obrodný proud je výrazem uvědomělých snah nejširší členské základny vtisknout ČSL rysy plně odpovídající politickému a náboženskému přesvědčení naprosté většiny členů strany.

Obrodný proud vznikl jako důsledek politických, morálních a ideologických deformací strany, jako důsledek represí politické administrativy ÚV ČSL potlačující iniciativní návrhy na zlepšení činnosti strany, jako důsledek nečinnosti stranických orgánů a jejich neschopnosti vyvést stranu z krizové situace.

Obrodný proud vyrostl ze spontánního úsilí členů otevřeně vystoupit na obranu pravdy, práva a spravedlnosti – základních pilířů křesťanství, z nichž ČSL v minulosti vždy vycházela, jež však v posledních desetiletích opustila.

A. Prohlašujeme, že za situace, kdy

 • vedení strany ani ústřední výbor nejsou jednotné a existují protichůdné názory v základních otázkách dalšího postupu strany;
 • vedoucí představitelé ČSL hrubě porušují stanovy strany a základní demokratické principy činnosti strany;
 • stranické orgány a členská základna jsou cílevědomě neobjektivně informovány o situaci ve straně;
 • množství dopisů adresovaných v posledním roce ústřednímu výboru ČSL nebylo tomuto nejvyššímu orgánu vůbec předloženo;
 • ústřední výbor nereaguje na stovky podpisů žádajících odvolání ústředního tajemníka J. Andrše;
 • politická kultura jednání ústředního výboru poklesla natolik, že tribuna ÚV je oficiálně zneužívána k hlásání polopravd, lží, ke skandalizování a osočování členů strany;
 • řada členů ústředního výboru nevyjadřuje vůli svých členů a orgánů, ale upřednostňuje osobní zájmy;
 • část aparátu strany se pod tlakem sekretariátu ÚV přeměnila v mocenský a potlačovatelský nástroj k provádění politiky jednotlivců ve vedení strany, bez ohledu na mínění nejširší členské základny;
 • členové upozorňující na porušování stanov strany nejvyššími představiteli jsou zastrašováni, vyhazováni ze služeb strany, jsou veřejně napadáni;
 • celá dlouhá období byly systematicky tlumeny jakékoliv projevy křesťanské a demokratické aktivity členů strany i celých organizací;
 • někteří vedoucí představitelé strany se v uplynulých letech prosazováním ateizujících tendencí natolik odcizili smýšlení členské základny, že ani současný obrat k verbálním proklamacím křesťanských zásad, ani podbízivé projevy plné náboženských citací nemohou obnovit ztracenou důvěru, ani vytvořit jednotu mezi vedením a členskou základnou;
 • krizi ve straně, která se vinou vedení strany vytvořila a která trvá již déle než rok, není stávající ústřední výbor schopen vyřešit v souladu s požadavky členské základny;
 • vedení strany bojkotuje snahy o svolání sjezdu v polovině roku 1990 i poté, kdy se za svolání sjezdu oficiálně vyslovily na svých krajských konferencích dvě krajské organizace (jihomoravská a Praha-město) a tisíce dalších členů,:
 • vedení strany tento hlas členů zcela ignoruje, dělá jako by neexistoval a odmítá jej jako hlas „nezodpovědných jedinců“,

my, účastníci tohoto stranického fóra shromáždění ze všech krajů Čech a Moravy, se v této pro stranu vážné chvíli ujímáme mohutného proudu aktivit našich členů, směřujících k obrodě strany, a jsme odhodláni požadavky a tužby nejširší členské základny ČSL dovést k žádoucímu cíli.

B. Klademe si za cíl:

 • vstoupit do politického života vkladem křesťanských hodnot jako neodmyslitelného základu budování společného „evropského domu“;
 • učinit stranu způsobilou aktivně se podílet na probíhající přestavbě společnosti. To vyžaduje přestavbu samotné ČSL;
 • přivést stranu k plné obnově křesťanských, demokratických a vlasteneckých principů;
 • nastolit ve straně skutečně bratrské vztahy mezi členy a fungující vnitřní řád strany;
 • dosáhnout toho, aby ve všech orgánech – od místních organizací až po vedení strany tvořily funkcionářský sbor osoby, pro které zájem strany a blaho vlasti jsou víc nežli osobní prospěch;
 • vytvořit takovou ČSL, v jejímž čele budou stát představitelé, kteří již v minulosti osvědčili věrnost křesťanským a demokratickým zásadám;
 • chceme budovat stranu moderního typu, která bude schopna vědeckými přístupy analyzovat a zobecňovat požadavky věřících občanů, s cílem dosáhnout jejich uplatnění při tvorbě a uskutečňování politiky, při tvorbě právních norem, při vytváření odpovídajícího společensko-politického prostředí;
 • budovat stranu, která bude požívat vážnosti všech občanů ČSSR, která bude požívat důvěry věřících, pro něž se ČSL stane přitažlivou a práce v ní smysluplnou.

K realizaci těchto cílů musí strana vytvořit odpovídající ideologický projekt, který ctí křesťanskou stupnici hodnot.

Ideologická východiska musejí jednoznačně akceptovat křesťanské chápání světa, společnosti a místo člověka v ní.

Ideové určení strany musí vycházet z nezadatelných a nezcizitelných práv člověka a občana, jak jsou formulována v Paktu o lidských právech. Odmítáme tezi, že náboženství je soukromou záležitostí občanů. Náboženství chápeme jako neodmyslitelnou složku duchovní kultury národa, která má nezastupitelný význam a vliv při utváření společnosti a formování jednotlivců.

Budeme stavět na těch hodnotách, které se ve vývoji lidské pospolitosti osvědčily jako spolehlivé zdroje mravního a kulturního vzestupu civilizace.

C. Vyzýváme všechny poctivé a obětavé členy strany, kteří zůstali věrni duchu lidovectví, všechny funkcionáře, tajemníky i další stranický aparát, aby ve svých orgánech otevřeně a neohroženě vystoupili za očistu strany a podpořili proud obrodných aktivit ČSL.

D. Obroda strany je neoddělitelně spjata s očistou stranických orgánů od těch funkcionářů, kteří ztratili důvěru členů ČSL a tím i morální nárok vést stranu, byť byli zvoleni sjezdem.

Proto vyzýváme vedení strany a ty členy ústředního výboru, kteří svými postoji brání pozitivním změnám ve straně a nevyjadřují vůli svých voličů, aby neprodleně odstoupili ze svých funkcí a umožnili vyřešit vzniklou krizi ve straně.

Vyzýváme ústřední výbor, aby si uvědomil vážnost situace a realitu širokého obrodného proudu vzal na vědomí a přistoupil – v zájmu zachování jednoty strany – ke konstruktivnímu dialogu.

Shromáždění účastníci pověřili za mluvčí obrodného proudu: br. ing. Jiřího Karase, br. PhDr. Michala Karlického, br. MUDr. Karla Reka, br. JUDr. Richarda Sachera, br. PhDr. Bohumila Svobodu a ses. Cecilii Trojanovou.

V Praze dne 14. října 1989

Deklarace byla podrobně projednána a stvrzena podpisy 73 přítomných účastníků.

Za správnost:

Ing. Jiří Karas, Třebíč

PhDr. Michal Karlický, Český Těšín

MUDr. Karel Rek, Kout na Šumavě

JUDr. Richard Sacher, Praha 2

PhDr. Bohumil Svoboda, Praha 6

Cecilie Trojanová, Jablonec nad Nisou