Přeskočit na obsah

315/1924

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
info
info
Údaje o textu
Titulek: Vládní nařízení č. 315/1924 Sb. z. a n. ze dne 23. prosince 1924,
Podtitulek: kterým se mění hranice mezi obcemi Nedvězím v zastupitelském, soudním a politickém okrese poličském a Ubušínkem v soudním okrese Bystřickém a politickém okrese novoměstském na Moravě a tím i hranice zastupitelského, soudního a politického okresu poličského se soudním okresem bystřickým a politickým okresem novoměstským na Moravě, jakož i hranice župy II. (pardubické) s župou XI. (brněnskou) a zemské hranice česko-moravské.
Autor: vláda republiky Československé
Právní oblast: vládní nařízení
Platnost: Československá republika
Původní znění: 315/1924 Sb. z. a n.
Účinnost od: 1. ledna 1925
Licence: PD CZ
Zdroj: Částka 141/1924 Sbírky zákonů a nařízení státu československého
315.

Vládní nařízení
ze dne 23. prosince 1924,

kterým se mění hranice mezi obcemi Nedvězím v zastupitelském, soudním a politickém okrese poličském a Ubušínkem v soudním okrese Bystřickém a politickém okrese novoměstském na Moravě a tím i hranice zastupitelského, soudního a politického okresu poličského se soudním okresem bystřickým a politickým okresem novoměstským na Moravě, jakož i hranice župy II. (pardubické) s župou XI. (brněnskou) a zemské hranice česko-moravské.


Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákonů ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., a ze dne 21. prosince 1923, č. 257 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změnám hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.

§ 1.

Osada Nedvězíčko vylučuje se v mezích svého katastru z obvodu obce Ubušínku, ze soudního okresu bystřického a politického okresu novoměstského na Moravě, jakož i z obvodu župy XI. (brněnské) a země Moravy a připojuje se k obvodu obce Nedvězí, k zastupitelskému, soudnímu a politickému okresu poličskému, župě II. (pardubické) a zemi české.

§ 2.

Na území, jež se připojuje k obci Nedvězí, platí ode dne účinnosti tohoto nařízení zemské zákony české.

§ 3.

Obec Nedvězí jest povinna nahraditi státní správě veškeré výlohy, jež jí vzejdou provedením změny v operátech katastrálních, knihách pozemkových a mapách.

§ 4.

Majetkové vyrovnání mezi obcemi Nedvězím a Ubušínkem a mezi zastupitelským okresem poličským a silničním okresem bystřickým, pokud vyrovnání to jest změnou hranic mezi zmíněnými obcemi a okresy podmíněno, a přiměřená náhrada obci Ubušínku za úbytek daňové základny, upraví se vzájemnou dohodou obcí a okresů. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o majetkovém vyrovnání vláda, slyševši zemský správní výbor v Praze a zemský výbor v Brně, při čemž vezme za základ stav jmění a dluhů zmíněných obcí a okresů ze dne 31. prosince 1924.

§ 5.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1925 a provedou je ministři vnitra, financí a spravedlnosti.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Čipera v. r.
Krejčí v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.