Žalmy Davidovy/Žalm 47

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 47
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative c'' {
 \clef "treble"
 \key f \major
 \time 4/4
 c2 a f4 g a2 bes4 a g g f2^\fermata
 c' c d4 e f2 c4 d bes c a2^\fermata
 f g a4 bes a2 g4 f f e f2^\fermata
 c' d c4 bes a2 a4 g a bes c2^\fermata
 f e d4 d c2 d4 c bes a g2^\fermata
 f a c4 bes a2 g4 f f e f2^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Vši -- ckni sta -- vo -- vé
V-my -- sli ho -- to -- vé
Ru -- kou ple -- sej -- te,
K_Bo -- hu spě -- chej -- te;
Hla -- si -- tý váš zpěv
Ra -- dost va -- ši zjev.
Neb Pán nej -- vyš -- ší,
Hroz -- ný ve -- skrý -- ši,
Ve -- li -- ký jest král
Sám všech ho -- den chval
Vlád -- na nad vše -- mi
Lid -- mi na ze -- mi.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Všickni stavové
V mysli hotové
Rukou plesejte,
K Bohu spěchejte;
Hlasitý váš zpěv
Radost vaši zjev.
Neb Pán nejvyšší,
Hrozný ve skrýši,
Veliký jest král
Sám všech hoden chval
Vládna nad všemi
Lidmi na zemi.

2. Pán nás zastává,
V moc nám poddává
Všecky národy;
Dárce svobody
Sklonil pod nohy
Nám lid přemnohý.
Za dědictví nám
Oddělil Bůh sám
Jákobovu čest,
Jehož Bohem jest,
Jejž vždy miloval,
Jakž byl sliboval.

3. Bůh, jenž vykoupil
Lid svůj, vystoupil
S zvukem troubení;
Pán jde v zvýšení
S mnohou slavností.
Ej nuž s vroucností
Žalmy zpívejte,
Bohu plesejte;
Králi našemu,
Pánu slavnému
Pějte vesele
Jeho ctitelé.

4. Bůh sám hoden chval,
Jest vší země král;
V duši horoucí
Žalmy převroucí
Jemu zpívejte,
Pána vzývejte.
Bůh náš kraluje,
Svět sám spravuje;
Sedě na svatém
Trůnu, v bohatém
Smilování sám
Jest všem lidem znám.

5. Lidu knížata,
Vidouc díla ta,
Též se připojí
K Bohu v pokoji.
Boží pavézy
Slavně vítězí;
Naše naděje
V Pánu okřeje.
Tak mu každý čest
Vzdej, neb zvýšen jest
V nebi náramně,
I zde ve chrámě.