Žalmy Davidovy/Žalm 16

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 16
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative c'' {
 \clef "treble"
 \key c \major
 \time 2/2
 \repeat volta 2 {
  c2 b c g4 e a g f g e2^\fermata
  e f4 g e2 a gis4 a c d b2 \partial 2 a^\fermata
 }
 \partial 2 c g4 e a2 g c4 e d c d2 \partial 2 g,^\fermata
 g a4 b c2 a g4 e f e d2 c^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Svou o -- stří -- hej mne, Bo -- že, moc -- no -- stí!
Neb v_sa -- mém to -- bě dou -- fám ča -- su vše -- ho.
Ač do -- bro -- ta má nic ti ne -- pro -- spě -- je,
Přec však mi lá -- ska tvá vždy hoj -- ně pře -- je.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Rciž du -- še má vždy Pá -- nu s_vdě -- čno -- stí:
Tys Pa -- ne Bůh můj, ská -- la srd -- ce mé -- ho;
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Svou ostříhej mne, Bože, mocností!
Neb v samém tobě doufám času všeho.
Rciž duše má vždy Pánu s vděčností:
Tys Pane Bůh můj, skála srdce mého;
Ač dobrota má nic ti neprospěje,
Přec však mi láska tvá vždy hojně přeje.

2. Jáť svaté, kteříž na zemi zde jsou,
A znamenité sobě oblibuji;
Kdož k cizím bohům spějí myslí svou,
Tiť bolesti své jen vždy rozmnožují;
Jáť oběti jich nechci zachutnati,
Ni ve rty své kdy jména jejich bráti.

3. Hospodin jest můj kalich radosti,
Pán jest můj poklad, částa dílu mého;
Jáť, Pane, tvou se těším milostí,
Ty zdržuješ sám los můj času všeho;
Můj provazec mi padnul v živých zemi,
A dědictví díl vzácný dostal se mi.

4. Ját Pánu čest i chválu vroucí vzdám,
I v noci mne má ledví vyučují;
Onť mi vždy radí, jak choditi mám,
Jáť Pána před tvář vždy si představuji.
A kdyžť on stále mi jest po pravici,
Pak nepohnu se ani ve vichřici.

5. Tou příčinou se srdce veselí,
I moje sláva plesá v nadšenosti;
An též stan mého těla zetlelý
Vždy přebývati bude v bezpečnosti;
Neb nenecháš mé duše v ponížení,
Ni uzří svatý tvůj kdy porušení.

6. Ty oznámíš mi cestu života,
A před tváří tvou hojnou veselostí
Tvá nasytí mne, Pane, dobrota,
Bych utěšení zdejší po žalosti
Měl dokonalé tobě po pravici,
A slávy došel věčně trvající.