Česká mariánská muzika

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Česká mariánská muzika
Autor: Adam Václav Michna z Otradovic
Zdroj: http://alarmo.nostalghia.cz/CMse.htm
Licence: PD old 70

Česká mariánská muzika je sbírka písní od Adama Michny z Otradovic vydaná v roce 1647. Celý název sbírky: ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA radostná i žalostná, v tři díly rozdělená. Ke cti nerozdílné jediné Trojice, nejsvětější Rodičky a všech svatých. Složená a vydaná od ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC, Jindřichohradeckého etc.

Obsah[editovat]

PRVNÍ DÍL[editovat]

O narození Pána Krista[editovat]

 1. Vánoční rosička (Již jest spadla rosička)
 2. Vánoční noc (Chtíc, aby spal, tak zpívala)
 3. Vánoční magnét a střelec (Vitej, Pane Jezu Kriste, narozený z Panny čisté)
 4. Vánoční roztomilost (Toto malé děťátko, to milé nemluvňátko)
 5. Vánoční kolíbka a kolibání (Čas jest, děťátko, poď, pacholátko)
 6. Vánoční vinšovaná pošta (Bůh se nám dnes narodil)
 7. Vánoční hospoda (Když veškeren svět byl popsán)

O Kristu Pánu a jeho svatém jménu[editovat]

 1. Slova lásky ku Kristu Pánu (Kdykoli mysl s pilnosti zpytuje)
 2. Lahodnost Kristova (Sladký med jest pouhá hořkost)
 3. Rána života od ruky Spasitele (Raní mne: však jaká rána?)
 4. Ježíš outočiště pokušeného srdce (Kdo mé volání uslyší?)
 5. Svaté lásky labyrinth (Ach, ach, nevím kudy kam)
 6. Láska k Lásce suplikuje (Poslyš, Ježíši, vzdychání)

Postní, aneb o umučení Páně[editovat]

 1. Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená
  • Actus první (Zde, zde chtěj se dát najíti)
  • Actus druhý (Ó lásko, lásko, Kriste můj)
  • Actus třetí (Ó kráso, kráso, jsouc z nebe)
  • Actus čtvrtý (Ach, ó nešťastnou hodinu)
 2. Divadlo krvavé, Kristus trpící
  • Díl první (Když v myšlení usmrcení Ježíše rozjímám)
  • Díl druhý (Tuť svatá tvář, anjelská zář)
 3. Utrpná s Kristem trpícím a umirajícím společnost (Tak tedy, lásko jediná, ode mne jsi rozloučená?)
 4. Salve a Vale umirájícího křesťana k ukřižovanému Pánu Ježíši (Mdlím, Kriste: smrt jest za dveři)
 5. Kytka aneb snopček myrhový. Aneb o umučení Páně (Všecky práce a bolesti)

Velikonoční[editovat]

 1. Velikonoční alleluja (Ej vesele prozpěvůjme, svaté písně opakůjme)
 2. Lev z pokolení Júda (Přivitejte, čeští lvové, Lva)
 3. Velikonoční pasameza (Nyní se vše proměnilo)
 4. Io vicimus. Aneb velikonoční vítězství (Vstal z mrtvých Kristus, vítězný Kristus)

O Vstoupení Páně[editovat]

 1. Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše (Všickni lidé se radůjte, mladí, staří, se veselte)
 2. Jiná o vstoupení. Šťastnější a milejší křesťanský Icarus (Vstup na nebe, sám od sebe, Svítěziteli Kriste)

Svatodušní[editovat]

 1. Svatodušní Holubička (Svatodušní Holubičko, neprodlívej)
 2. Oheň svatodušní (Ó sem z nebe, vydej sebe, ó ohni vinšovaný)

O svaté Trojici[editovat]

 1. Boží jednota a Trojice (Ó Bože můj, ó kdo jsi ty?)
 2. Lidská křaplavost a anjelská líbeznost při muzice na svatou Trojici (Ohniví serafinové, láskou plápolající)

O Božím těle[editovat]

 1. Sladké hody těla Božího (Patř každý, jak se skrývá v oblaku chléba)
 2. Skrytá střela těla Božího (Drahý plode z Panny čisté)

DRUHÝ DÍL PÍSNÍ o slavnostech Rodičky Boží[editovat]

O Očišťování Panny Marie[editovat]

 1. O Očišťování blahoslavené Panny Marie (Opět veselost, Panenko, veselme se)

O Zvěstování[editovat]

 1. Archanjelské poselství, aneb Zvěstování Panny Marie (Novinu poslouchejte nikdy neslýchanou)
 2. Archanjelské Ave. Druhá píseň o Zvěstování Panny Marie (Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí)

O bolestné Panně Mariji[editovat]

 1. Utrpná mdloba bolestné Matky Boží pod křížem (Já Maria, Matka Boží, ach jaké, ach tratím zboží!)
 2. Matka bolestná (Tečte, slzy, vláhu dejte)
 3. Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem
  • Díl první (Stála Matka litující u dřeva kříže plačící)
  • Díl druhý (Svatá máti, rač popříti, bych moh mé srdce raniti)

O Navštívení Panny Marie[editovat]

 1. Panenské Alžběty navštívení (Jak jest Maria seznala, že jest Alžběta počala)

O Nanebevzetí Panny Marie[editovat]

 1. Veleslavnost blahoslavené Panny Nanebevzetí (Panno, čas jest, nech žalosti)
 2. Mariánská dennice. Aneb o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Tak tehdy Matka nás nebožátka opouští?)
 3. První Panenské Nanebevzetí (Ó Panno, božskou moudrosti ozdobená!)
 4. Staročeská třidcatina. Aneb slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Radůjte se, ó Čechové, mariánští sodálové)

O Narození Panny Marie[editovat]

 1. Panenské narození (Přešťastný den narození blahoslavené Panny)

O Obětování Panny Marie[editovat]

 1. Mariánská obět. Aneb o obětování Panny Marie (Mariji vyprovázejme do chrámu vstupujíci)

O Zasnoubení Rodičky Boží[editovat]

 1. Zasnoubení Rodičky Boží (Den tento jest veselosti, den lásky jest)

Obecné o Matce Boží a k Matce Boží[editovat]

 1. Lilium mezi trním. Aneb nepoškvrněné početí Rodičky Boží (Co se divíte? což prv nevíte?)
 2. Druhé nepoškvrněné početí Rodičky Boží (Právě, že jsi nejkrásnější, jsi Maria nejčistější)
 3. Mariánský milovník (Maria, Boží Matičko, poslyš)
 4. Mariánský rytíř (Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji)
 5. Mariánská kající hrdlička (Poslyš, ó Panno milosti)
 6. Mariánské Ave (Stotisíckrát pozdravuji, k tobě lásku obnovuji)
 7. Mariánské larmo (Kdož mne může spokojiti?)
 8. Mariánské laskavé zakázaní (Ej všickni, jenž milujete Mariji)
 9. Mariánská myslivost (Mariánští milovníci, Matky Boží služebníci)

TŘETÍ DÍL PÍSNÍ o umírajících a zemřelých pobožných křesťanův[editovat]

 1. Alarmo soudu všeobecného (Den, hněvu den, ten hrozný den)
 2. Tužebné pobožně umírajícího melankolie
  • Díl první (Jak dlouho po tvém bodláku)
  • Druhý díl (Což nad věk náš bídnějšího?)
  • Třetí díl (Ach nechte tak, ó přátelé)
 3. Smrt – konec – zvonec (Co smrt jest, chcete věděti?)
 4. Neskončená věčnost (Ach běda mně, běda, odkud nic nevěda)
 5. Pobožně umirajícího Vale a Salve (Poslední bije hodina)
 6. Duše v očistcovém ohni
  • První díl (Není, není v mé možnosti)
  • Druhý díl (Ó jazyku nezkrocený)
  • Třetí a poslední díl (Ach, že jsem se v šanc sadila)

Písně[editovat]