Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/12

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


a od toho dne pohlížel závistivě na Davida. Dne následujícího Saul opět upadl v těžkomyslnost; David hrál před ním jako dříve a Saul dvakráte hodil po Davidovi kopím, avšak tento se vyhnul. Saul odstranil Davida od sebe a učinil jej nejvyšším náčelníkem vojska. V tomto novém postavení svém David byl stále šťasten, neboť Hospodin byl s ním; svojí udatností získal si lásky veškerého národa.

Hřích závisti Závist učinila Saula nešťastného a vedla jej k pronásledování Davida, jenž o vlast velkých zásluh si získal poražením Goliáše. Závist jest neřestí, zachmuřuje mysl člověka a pobádá jej k všelikým zločinům.

17. Čím více David si získal lásky národa, tím větší, byla nenávist Saulova proti němu. Saul odevzdal mu vedení válek s Filištínskými, doufaje, že David v boji proti nim padne. Také přislíbil mu dáti svou dceru za manželku, jestliže mu přinese sto zabitých Filištínů. David se vzchopil, zabil dvě stě Filištínských a dal je přinésti králi, načež Saul mu dal svoji dceru Michaelu za manželku. David ještě vícekráte vyznamenal se vítěznými boji proti Filištínům, čimž nevraživost Saulova proti němu ještě vzrostla. Po novém vítězství nad nepřáteli hrál David opět před těžkomyslným králem, kterýž hleděl kopím jej zasáhnou ti. David utekl domů, avšak Saul poslal posly, aby ho střežili a z rána ho usmrtili. Davidova věrná manželka Michaela spustila jej však oknem, takže šťastně vyvázl.

18. David utekl se k Samuelovi do Rámy a zpravil ho o všem, co Saul jemu učinil. Samuel odebral se s ním do školy prorocké v Najotu. Saul dověděv se o novém pobytu Davidově, vyslal posly, aby ho přivedli. Poslové byli však proroctvím žáků prorockých tak nadšeni, že i sami prorokovali. Marně vyslal Saul ještě jiné posly; neboť i tito prorokovali mezi proroky. Tu odhodlal se sám přijíti do Rámy. Avšak i jeho uchopil se duch božský a prorokoval před Samuelem, z čehož vychází staré přísloví: „Jest i Saul mezi proroky?“