Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/5

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


je mezi pozvanými na předním místě a Saula při hostině zvláště vyznamenával.

Pokora a skromnost Pokorná odpověď Saulova, když Samuel jeho nastávající povýšení jemu naznačoval, jest znamením Saulovy skromnosti. Skromnost jest ctnost, kteráž jest nejkrásnější ozdobou mládeže.

Bázeň Hospodina jest cvičení se moudrosti a slávu předchází ponížení. (Průp. Sal. 15. 39.)

4.Sam I. kap. 10 Následujícího dne doprovodil Samuel Saula až na konec města a vzal nádobku oleje a vylil olej na hlavu Saulovu, políbil ho a řekl: „Hle, teď pomazal Tě Hospodin nad dědictvím svým za kníže.“ I dal jemu ještě nějaká znamení, kteráž splníce se měla jemu býti potvrzením volby jeho za vladaře. Splnění se znamení posledního zvláště ukázalo, že Saul od chvíle té naplněn byl duchem Božím. Neboť potkal jej zástup proroků a jsa proroctvím nadšen, prorokoval Saul mezi nimi. Ti pak, kteří jej znali od dříve, divíce se zvolali: „Zdali také Saul jest mezi proroky?“ I stalo se pak pořekadlem: „Zdali také Saul jest mezi proroky?“

5. Samuel zavolal pak lid do Micpy. U přítomnosti tisíců Israele byl Saul zvolen za krále a když vstoupil mezi shromáždění lidu, převyšoval veškeren lid od ramene počínaje vzhůru. — Samuel pravil k lidu: „Vidíte, kterého Hospodin si vyvolil? Neníť druhého v celém lidu!“ Veškeren lid jásal a volal: „Ať žije král!“ Jenom někteří ničemníci pravili: „Co nám může tento pomoci?“ Avšak Saul si toho nevšímal.

Saulovo vítězství nad Ammonity u Jabešu v Gilead

6.Sam I. kap. 11. 12. Brzy potom dokázal Saul statečností svoji, že byl hoden důstojnosti královské. Nachaš, král Ammonitů, obléhal město Jabeš v Gileadu. Když Jabeští nabízeli se k smíru, odpověděl Nachaš pohrdlivě, že chce s nimi uzavříti svazek smíru,