Přeskočit na obsah

Stránka:Bible svatováclavská 1771, SZ 1. svazek, i-xxii, 1-411.pdf/21

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Tato stránka nebyla zkontrolována
První Kniha Mojžíšova,
kterás řecky slove Genesis.

Z Pěti Kněh Mojžíšových, kteréž jsou kronika a historie, aneb vypsání toho, což se stalo při počátku světa, a dále až do smrti Jozefovy, tato kniha jest první, a židovsky proto slove Beresith, to jest: Na počátku; proto že se začíná od toho slova. Majíť zajistě Židé obyčej od toho slova, kteréž jest první položeno v knize, knihu nazvati.

V této knize vypisuje Mojžíš předně stvoření světa, a vzláště člověka, jenž jest pán a zprávce světa. A pro tu příčinu slove Genesis, to jest: Narození, že před oči staví, počátek světa, který jest jakés narození světa. Potom vypisuje pád prvních našich rodičů, Adama a Evy; item rozplození lidského pokolení, i jejich zlosti, a jaká pokuta Boží na ně přišla, totiž potopa.

Naposledy vypravuje znamenitější skutky a hrdinské činy patriarchů, jmenovitě pak Noemovy, Abrahamovy, Izakovy, Jákobovy, a Jozefovy. A tak tato kniha zavírá v sobě historii těch věcí, kteréž se staly za 2399 let, totiž od počátku světa až do Jozefovy smrti.

Někteří se domnívají, že Mojžíš sepsal tuto knihu tehdáž, když byl již vysvobozen od hněvu Faraonova, a zdržoval se v Madiánské zemi. Jiní pak hodnověrněji soudí, že netoliko tuto knihu, ale také všech pět kněh složil na poušti, když po vyjití Izraelského lidu z Egypta, ten lid jakožto jeho vůdce, učitel, a zákonodárce zpravoval, a z synagogy, aneb shromáždění Izraelského lidu, jednu obec, a církev Boží ustanovil, a ji těmito svými spisy vyučoval, jak by Boha jakožto sveho Stvořitele a Pána, z jeho stvoření, a velikých skutků, poznávati, milovati, a ctíti měla.

Ačkoli pak nemá se pochybovati, že Mojžíš jest spisovatelem těchto pěti kněh, jakož nám Kristus Pán toho o něm dokazuje, u sv. Jana[u 1] však potřebí jest to znamenati, že v týchž pěti knihách nacházejí se některé věci, kteréž jakž se domejšlíme, ne od Mojžíše, ale a nebo od Jozue, a nebo od některých jiných bohabojných osob, jenž spisy Mojžíšovy v řád uvedly, přiloženy jsou, jako jest v 1. Mojžíšovy Knize v kapitole 14 verš 15. kdež město Lais nazývá se Dan, ješto dlouho po Mojžíšovy smrti to jméno dostalo. Item v 4. Knize Mojž. v 12. kap. verš 13. kdežto se Mojžíšova tichost vychvaluje, a v 5. knize Mojžíšovy v 34. kapit. verš 13. kdežto se smrt Mojžíšova vypisuje. Rovně taková místa jsou v 4. Knize Mojž. v 21. kap. verš 14. 15. 27.

Má ta kniha kapitol 50.

  1. Joan. 5 46. & 47