Stránka:BEZDĚKA, František Serafinský, ed. Biblí svaté, čili, Písma svatého Starého i Nového zákona Božího - 1862 - 1865 - 1.djvu/581

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


ale pro samý toliko plod potomní, v němž by bylo chváleno jméno tvé na věky věkův. 10 Sara také modlila se řkouc: Smiluj se nad námi, smiluj se nad námi, Pane Bože, a dejž, abychom se oba ve zdraví sstarali. 11 I stalo se, když bylo při prvním kuropění, kázal Raguel zavolati služebníkův svých, a šli s ním spolu, aby vykopali rov. 12 Domníval se zajisté, že se jemu též přihodí, jako i jiným sedmi mužům, kteříž vešli k ní. 13 A když byl rov připraven, vrátiv se Raguel k manželce své řekl jest jí: 14 Pošli jednu z děvek svých, ať zví, umřel-li jest Tobiáš, abych jej přede dnem pochoval. 15 A ona poslala jednu z děvek svých, kterážto všedši do pokoje nalezla je živé a zdravé, ani spolu spí. 16 A navrátivši se pověděla dobrou novinu, pro nižto vzdávali chválu Pánu Bohu Raguel a Anna manželka jeho 17 řkouce: Chválu vzdáváme tobě, Pane Bože israelský, že se nepřihodilo nám tak, jakož jsme bojíce se domnívali; 18 učinil jsi zajisté s námi milosrdenství své veliké a zahnal jsi od nás nepřítele ďábla, kterýž nás rmoutil, 19 a smiloval jsi se nad dvěma jedinýma. Dejž jim Hospodine, ať pilněji chválí tvou svatou milost a obětují obět k chvále tvé a k svému spasení, aby poznali všickni pohané, že jsi ty sám Bůh nade vší zemí. 20 To řek ihned kázal Raguel služebníkům svým rov zařítiti prstí, kterýž byli vykopali, dříve nežli by byl den. 21 A manželce své řekl, aby udělala hody svadební a připravila všecko, coby bylo při pokrmích potřebí na cestu. 22 Dvě také krávě tučné a čtyři skopce kázal zabíti a nastrojiti hody všem sousedům svým i všem přátelům. 23 I zavázal jest slibem Raguel Tobiáše, aby pobyl u něho za dva tédny. 24 A ze všeho zboží, kterýmž vládl Raguel, postoupil polovici Tobiášovi a učinil také tento zápis, aby i druhá polovice statku pozůstalá po smrti jeho dostala se v moc Tobiášovi.


Hlava 9.

I. Tobiáš poslal Rafaele ku Gabelovi pro peníze. II. Rafael vzav peníze přijel s Gabelem na svadbu.


1 Tehdy Tobiáš zavolal k sobě anděla, kteréhož mněl, že jest člověk, a řekl mu: Azariáši bratře, prosím, aby poslechl řeči mé. 2 Bych sebe sama dal tobě za služebníka, neučiním hodné odměny, ani dosti za tvá dobrodiní; 3 avšak prosím tebe, aby pojma sebou hovada a služebníky bral se ke Gabelovi do Ragesu města medského, vrať mu list zápisní jeho a vezmeš od něho peníze, totiž deset hřiven stříbra, a pros ho, ať přijde na mou svadbu. 4 Ty zajisté víš, že počítá dny mne očekávaje otec můj, a jestliže dlíti budu jedním dnem více, zarmoutí se duše jeho. 5 A teď v pravdě vidíš, kterak mne zavázal slibem Raguel, jehož žádosti potupiti nemohu. 6 Tedy Rafael pojav s sebou čtyři služebníky Raguelovy a dva velbloudy bral se do Ragesu města medského. A doptav se Gabele, dal mu zápis jeho a vzal všecky peníze. 7 A pověděl mu o Tobiášovi synu Tobiáše starého všecky věci, které se daly, prose ho, aby s ním šel na svadbu jeho. 8 A když Gabel povoliv přišel do domu Raguelova, nalezl Tobiáše, an sedí za stolem; a vstav rychle


s10 I přišel Raguel do domu svého a řekl Edně manželce své: s11 Pošli jednu z děvek, ať pohledí, živ-li jest, jestliže není, abych jej pochoval, prvé nežby kdo zvěděl (Ř. a žádný ať nezví). s12 I vešla děvka otevřevši dvéře a nalezla oba, ani spí; a vyšedši oznámila jim, že jest živ. s13 Tedy dobrořečil Raguel Bohu řka: Požehnaný jsi Bože všelikým požehnáním čistým a svatým. Dobrořečtež tobě svatí tvoji a všecka stvoření tvá a všickni andělé tvoji, i vyvolení tvoji dobrorečtež tobě po všecky věky! 14 Požehnaný jsi, že jsi obveselil mne, a nestalo se mi, jakž jsem myslil; ale podlé mnohého milosrdenství svého učinil jsi s námi. 15 Požehnaný jsi, žes se smiloval nade dvěma jednorozenýma; učiniž jim, Pane, milosrdenství, dokonej život jejich ve zvraví, s potěšením a milosrdenstvím. 16 I rozkázal pacholkům zametati hrob. 17 Po tom jim učinil svadbu za čtrnácte dnů. 18 Přiřkl pak jemu Raguel, prvé než se skonali dnové svadby, s přísahou, že nevyjde on, dokudžby se nevyplnilo těch čtrnácte dnův svadby. 19 Potom pak vezma polovici statku jeho, aby se odebral ve zdraví k otci; a ostatek vezmeš, když umru i manželka má.


Hlava 9.

1 I povolal Tobiáš Rafaele 2 a řekl jemu: Azariáši bratře, vezmi s sebou služebníka a dva velbloudy a jeď do Ragesu města medského ke Gabaelovi a přines mi peníze a jej přiveď na svadbu, poněvadž přisáhl Raguel, že neodejdu; 3 ačkoli otec můj počítá dny; nebo jestliže prodlévati budu dlouho (Ř. velice), velmi se rmoutiti bude. 4 Tedy jel Rafael a nocoval u Gabaele a dal mu zápis; 5 on pak přinesl pytlíky s pečeťmi a dal jemu. 6 Potom ráno vstali spolu a přijeli na svadbu. I požehnal Gabael Tobiášovi a manželce jeho (Ř. Dobrořečil Tobiáš manželce své).