Stránka:Antonín Rybička - O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách - 1862.djvu/5

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Důkladné studium dějepisu a místopisu domácího zmáhá se a zkvétá co den ve vlasti naší, hojných a způsobilých nalézajíc pěstitelů a dělníků; a třeba že není tu vždy náležitěho uznání a výdatné pomoci materiální, může se historická muza naše honositi díly, kteráž s nejzdařilejšími zahraničnými pracemi toho Spůsobu nejen mohou býti porovnána, alebrž i nezřídka nad ně vynikají. A však k tak zvaným pomocným vědomostem historickým, jakož jsou: diplomatika, numismatika, genealogie, heraldika, sfragístika a t. p. - vyjímajíc snad jedinou numismatika - neprohlíželo se až posavad u nás v tě míře, jak by toho sobě k úplnému zdaru domácí historie a etnograíie přáli a žádati bylo. Zvláště pak nedostalo se domácím památkám heraldickým a sfragistickým: erbům, znakům a pečetem, takového povšimnutí, jak by toho snad zasluhovaly. I nedá se Ovšem tajiti, že stkvělá doba, kdež umění heraldické pokládám bylo mezi nejpřednější a nejplatnější vědomosti, a ti, kdož byli umění toho znali, totiž: heraltové, držáni bývalí u veliké poctivosti, za příčinou změněných spůsobů a okolností již již pominula. Avšak přes to přese všechno mají vědomosti heraldické a sfragistické i nyní ještě nemalou podstatu do sebe a bylo by přáli, aby se. za příkladem Angličanů, Francouzů a Němců i u nás Čechoslovanů památky erbovní a sí'ragistické a vztahující se k nim dáta sbíraly, pořádaly, oceňovaly a u veřejnost podávaly. Neboť. nelze upírati, že jsou nezřídka velmi platným průvodem při rozeznávání rozepřl právních, tu kde se týče nápadů a práv ke zbožím a dědictvím rodinným; že jsou důležitou pomůckou při posuzování a oceňování pravosti listin a památek podobných, jakož i zhusta jediným vodidlem při zkoušení a vyhledávání paměti historických, poněvadž často jenom jimi zachovala se aleSpoňjakás takás stopaapamátka zakladatelů nebo dobrodinců našich měst, hradů, staveb monumentálních, klášterů a podobných jim nadání milosrdných a nábožných a t. p.

Pročež nezdálo se nám býti věcí marnou aneb nějakou jenom hřičkou, když obracíme zřetel svůj k řečeným památkám, a vyhledáváním, sestavováním a oceňováním jich příčiníme se poněkud k vzdělávání domácí heraldiky a stragistiky, dvou to věd, jenž u nás - jakož již nás F. Palacký toužil - dosavad ladcm leží a sotva dle jmena známy jsou.

Pročež sdělujeme tuto s krajany svými především některá dáta o erblch a pečetěch, jichž dle práva nebo obyčeje užívá stav knčžský v Čechách, přidadouco k nim též jakés také: jich vyobrazení a tu, kde nám to možná bylo, i vztahující se k nim listovní doklady, tak jak jsme je