Sbírka zákonů Republiky československé/1948

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Číslo Datum Typ Název
1 1948-01-17 vládní nařízení kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
2 1947-12-01 vyhláška ministra zahraničních věcí kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
3 1948-01-13 vyhláška ministra národní obrany jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších
4 1948-01-07 vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb.
5 1948-02-10 Mírová smlouva s Italií
6 1948-01-13 vládní nařízení jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními
7 1948-01-16 vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst a obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947
8 1948-01-17 vyhláška ministra financí jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku
9 1948-01-16 vyhláška ministra techniky kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
10 1947-12-16 vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947
11 1948-01-29 vyhláška ministra financí jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
12 1948-01-22 zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
13 1948-01-22 zákon kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
14 1947-12-19 vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
15 1948-01-27 vládní vyhláška ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska
16 1948-02-05 vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nač. č. 1/1948 Sb.
17 1948-01-29 vyhláška ministra financí kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
18 1948-02-09 vyhláška ministra vnitra o stažení některých drobných mincí československé měny
19 1948-01-27 vládní nařízení kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
20 1948-02-03 zákon kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů
21 1948-02-03 zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, potůstalých po účastnících národního boje za osvobození
22 1948-02-03 zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva
23 1948-02-03 zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
24 1948-02-19 vyhláška ministra financí kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
25 1948-03-05 vládní nařízení kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky“, „Státní statky“ a „Státní lesy“
26 1948-02-11 vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
27 1948-03-09 vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě vyclívání jihoslovanských vín
28 1948-03-12 vládní nařízení kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu
29 1948-03-12 vládní nařízení kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
30 1948-03-19 vládní nařízení o majetku, které zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
31 1948-03-25 vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948
32 1948-03-20 zákon kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)
33 1948-03-25 zákon jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
34 1948-03-25 zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
35 1948-03-19 vládní nařízení o letním čase v roce 1918
36 1948-03-19 vládní nařízení kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra č. 208/1944 Sb. o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
37 1948-03-25 vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy
38 1948-03-11 zákon o Národní bance československé
39 1948-03-11 zákon o platidlech československé měny
40 1948-03-25 zákon o trestní ochraně proti požárům
41 1948-03-11 zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
42 1948-03-20 zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky č. 104/1945 Sb. o závodních a podnikových radách
43 1948-03-21 zákon o zemědělském úvěru
44 1948-03-21 zákon kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy
45 1948-03-21 zákon kterým se mění a doplňuje zák. č. 139/1947 Sb. o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
46 1948-03-21 zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
47 1948-03-21 zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)
48 1948-03-20 zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
49 1948-03-21 zákon o zemědělské dani
50 1948-03-20 zákon o živnostenské dani
51 1948-03-11 zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
52 1948-03-11 zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany nálezů
53 1948-03-17 zákon o kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
54 1948-03-20 zákon kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
55 1948-03-25 zákon kterým se mění a doplňuje zák. č. 268/1936 Sb. o řádech a titulech
56 1948-03-25 zákon o státní podpoře novomanželům
57 1948-03-25 zákon o zálohování výživného dětem
58 1948-03-25 vládní nařízení kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
60 1948-03-20 zákon o potírání nemocí přenosných na lidi
61 1948-03-20 zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose
64 1948-03-18 zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
65 1948-03-18 zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody
66 1948-03-18 zákon kterým se rozšiřuje platnost zák. č. 132/1946 Sb. o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců na poživatele odpočívných (zaopatřovacích) platů
67 1948-03-18 zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
68 1948-03-17 zákon o zvláštním přídavku duchovenstva v čenné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
71 1947-11-25 Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
86 1948-02-26 vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947
149 1947-09-05 Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským