Prácheňský zpěvník/Vandrovala blecha

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d' {
 \time 2/4
 \key g \major
 d8 g fis g b4 g d8 g fis a g4 r
 d8 g fis g b4 g d8 g fis a g4 r
 d8 c' c c c b d b b a c a g fis e d
 d8 g fis g b4 g d8 g fis a g4 r 
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Van -- dro -- va -- la ble -- cha,
 po -- tka -- la ji veš:
 Kam ty, mi -- lá ble -- cho,
 kam ty van -- dru -- ješ?
 Já van -- dru -- ju na pa -- rá -- du,
 to krej -- čí -- mu do ru -- ká -- vu:
 chci tam bý -- ti zej -- tra,
 ne -- bo je -- ště dnes.
 }

Vandrovala blecha,
potkala ji veš:
Kam ty, milá blecho,
kam ty vandruješ?
Já vandruju na parádu,
to krejčímu do rukávu:
chci tam býti zejtra,
nebo ještě dnes.

Anna Babáková, Putim, *1881, †1966,
(píseň po otci)