Prácheňský zpěvník/Já mám hezkou holku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative b' {
 \key bes \major
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {
  bes4 d c8 c bes d c c bes d c8. bes16 a8 g f4 r	
  }
 c'8 c c d c4 a8 f bes c d es d4 bes8 f
 bes bes a g f4 d8 d es es d es d4 c bes r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Já mám hez -- kou hol -- ku, hod -- nou hol -- ku,
mám ji vě -- ru rád,
nos ne dlou -- hý, ne krát -- ký,
zu -- by pě -- kně do řád -- ky:
když o -- na se za -- smě -- je,
mé sr -- de -- čko o -- kře -- je.
 }
\addlyrics {
o -- na no -- sí hla -- vu hez -- ky vza -- du
jak ka -- ra -- fi -- át;
 }

1. Já mám hezkou holku, hodnou holku,
mám ji věru rád,
ona nosí hlavu hezky vzadu
jak karafiát;
nos ne dlouhý, ne krátký,
zuby pěkně do řádky:
když ona se zasměje,
mé srdečko okřeje.

Josefa Suralová, Kapsová Lhota, 67 let