Pamětní kniha obce Žižic/1.Obec Žižice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pamětní kniha Obce Žižice
Podtitulek: 1. Obec Žižice
Autor: různí autoři
Zdroj: ebadatelna.soapraha.cz
Licence: Bez licence

Žižice jest vesnice nad potokem Červeným, 5 km severovýchodně od Slaného, dle sčítáni lidu v roce 1880 má 219 obyvatelů a 29. domovních čísel. Z obyvatelstva to ho jest 105 mužů a 114 žen, 216 obyvatelů vyznání katolického a 3 vyznání izraelského. Dle sčítání lidu dne 31. prosince 1890 má 232 obyvatel. 31 domovních čísel, z obyvatelstva toho jest 127 mužských, 105 ženských, počet stran obývajích 48, římskokatolického náboženství 230, izraelského 2. Svobodných mužských 75, svobodných ženských 56 = 131 Ženatých mužských 43, vdaných ženských 43 = 86 Ovdovělých mužských 9, ovdovělých ženských 6 = 15 Umí čísti i psáti mužských 124, ženských 99 = 223 Neumí čísti ani psáti mužských 3, ženských 5 = 8 Umí jen čísti mužských 1 = 1

V roce 1890 dne 31. prosince též napočítáno: a) Hříbat do 1 roku 2, starší 1 roku hříbat 2 úhrnem 4 Hřebných kobyl 3, jiných kobyl 4 = 7 Valachů 7, úhrnem všech koní 28 b) Jaloviny mladší 1 roku 24, býci straší 1 roku 2, jalovice ještě nejsou březí 7, březé 2, krav 71, voli starší 1 roku 9, voli k tahu 22, úhrnem 137. c) Kozy 25, ovce bahnice 56, jalovina do 2 let jehnátěk 24 a skopci straší 2 let 44, úhrnem 124. d) Podsvinčat 18, běhouni do 1 roku 55, jiná 28 úhrnem vepřov. 101 e) Úlů včel 22

Až do roku 1885 patřili Žižice do katastrální obec ke spojeným obcím Lunkov, Vítov a Blahotice z nichž Lunkov byl politickou obcí, spojení všech těchto obcí stalo se zákonem vydaným ze dne 17. března 1849 v roce 1850.

Dle spisů starých, kterých je v naší obci bohužel velmi málo zachováno bylo již v roce 1868 zadali občané Žižičtí žádost ze dne 25. května 1868 za vyloučené se a uvádí důvody, že obec 1. Žižická čítá 28 domovních čísel, 171 obyvatelů, z nichž 16 gruntovníků, 12 menších domkářů, obsahuje dle katastrální výměry 567 jiter 75◦▫ pozemků, z toho 31 jiter a 115◦▫ obecních pozemků, pastvin atd. a platí daně bez třetinové přirážky 1094 zl. 84 kr. r.č. 2. Obec Lunkov čítá 14 domovních čísel, 101 obyvatelů, z nichž 8 gruntovníků, 6 domkařů vykazuje výměry 456 jiter 760◦▫ pozemků, z nichž 18 jiter 725◦▫ obecní pastviny a cest a platí daně bez třetinové přirážky 1008 zl. 17 kr. r.č. 3. Obec Vítov čítá 18 domovních čísel, 103 obyvatelů, z nichž 6 gruntovníků, 12 domkařů, obsahuje dle katastrální výměry 364 jiter 1470◦▫ pozemků, z nichž 18 jiter 596◦▫ obecních stráně a pastviny a cesty a platní roční daně bez třetinové přirážky 625 zl. 35 kr. r.č. jen gruntovní. 4. Blahotice čítá 16 domovních čísel, 61 obyvatelů, pozůstává z 1 velkostatku, 2 gruntovníků, 13 domkařů, obsahuje 468 jiter 90◦▫ pozemků z nichž 10 jiter 687◦▫ náleží obci to jsou cesty a pastviny a platí gruntovní daně bez třetinové přirážky 874 zl. 42 kr. r.č. 5. Že protokol o schůzi obecního zastupitelstva spojených 4 obcí ze dne 21. června 1868 svědčí 7 hlasy proti 2 hlasům, aby se obec Žižice odloučila. 6. Že obce žádného společného jmění nemají, co se týče práva obecního chudinského jmění, každá obec si spravuje sama, obec Žižice si zřídila obecního strážníka sama a chce nadále vydržovati, tak že odloučení nemůže míti žádné obtíže. Z toho všeho jde najevo, že rozdělením tímto nemohou býti spojené žádné obtíže a že obec Žižická bez ujmy ostatních obcí samostatně říditi a spravovati se může, pročež my v hluboké ústě podepsaní občané Žižičtí vznášíme tuto nejpokornější žádost, by slavné okresní zastupitelstvo předložením a laskavým odporučením žádosti této u veleslavného zemského výboru k tomu učinkovati ráčilo, by obec Žižická, která před rokem 1849 s ostatními obcemi nikdy pojena nebyla, oddělena a zákonem zemským za obec samostatnou uznána byla.

V Žižicích dne 25. května 1868 podpisy: Antonín Bernášek, starosta Jos. Zeman (7) radní, Ant. Tůma(8), Ant. Linda (20) a Ant. Procházka (5) výboři, občané: Vásl. Adamec (22), Václ. Brožovský (12)Frant. Dvořák (11), Frant Svítek (14), Anna Ušáková (16), Jan Pecinska hostin. (13), Jiří Richtr (26), Jos. Steiner (27), Jan Procházka (23), Jos. Tlustý (21), Ant. Linda (18), Václ. Štorek (10), Václ. Malec (2), Václ Šťastný (4), Ant. Fiala (1), Lukáš Frant. (3), Alžběta Vítová (25) Jos. Urks (28), Frant. Raška truhlář (17).

Žádost tuto pracoval p. Frant. Šťastný roz. z Vítova a tehdář byl tajemníkem při okresním zastupitelství v Slaném. Žádosti této nedošlo dlouhý čas vyřízení, mezi nímžto kolovala pověst, že p. Bernášek Ant. Starosta, který později koupil hospodářství v Lunkově, kamž se také přestěhoval, zavinil, že obec Žižice neobdržela povolení k odloučení se, ačkoliv uznali někteří občané, že pověst ta jest nesprávná. Dle dopisu okresního výboru v Slaném ze dne 25. dubna 1873 čís. 250. Slavný sněm království českého usnesl se v XXI. Dne 2. prosince 1872 odbývaném sezení nesvoliti k žádosti osady Žižické za vyloučení z dosavadního svazku obecního a za ustavení co obec o sobě, poněvadž neshledalo se toho, co předepsáno jest. V § 3. zříz. obec vzhledem k vyloučení onomu. O čemž se ctěnému představenstvu obce a následku vynesení vys.zemského výboru ze dne 19- dubna 1873 č. 11899 věděti dává a předložené spisy se vrací. O tomto rozhodnutí budiž dáno vyrozumění občanům Žižickým. Následkem tohoto výnosu a že se nikdo více věci té neujal zůstala obec Žižice připojena a představenstvo bylo v Lunkově.