Dohoda o provádění Části XI Úmluvy OSN o mořském právu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dohoda o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
Původní znění: Sdělení MZV 241/1996 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Licence: Bez licence

Preambule[editovat]

Státy, které jsou stranami této Dohody,

uznávajíce významný příspěvek Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982 (dále jen Úmluva) pro zachování míru, spravedlnosti a pokroku pro všechny národy světa,
potvrzujíce, že mořské a oceánské dno a jeho podzemí ležící za hranicemi národní jurisdikce (dále jen Oblast) a rovněž zdroje v této Oblasti jsou společným dědictvím lidstva,
vědomy si důležitosti Úmluvy pro ochranu a uchovávání mořského prostředí a rostoucího zájmu o globální ekologii,
prozkoumavše zprávu generálního tajemníka OSN o výsledcích neformálních konzultací mezi státy, které probíhaly v letech 1990 až 1994, o významných otázkách spojených s Částí XI a souvisejícími ustanoveními Úmluvy (dále jen Část XI),
majíce na zřeteli politické a ekonomické změny, včetně tržně orientovaných přístupů, které ovlivňují provádění Části XI,
vedeny přáním usnadnit všeobecnou účast na Úmluvě,
považujíce přijetí Dohody o provádění Části XI za nejlepší cestu k tomuto cíli,

se dohodly takto:

Článek 1[editovat]

Provádění Části XI

 1. Státy, které jsou stranami této Dohody, se zavazují provádět Část XI v souladu s touto Dohodou.
 2. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody.

Článek 2[editovat]

Vztah mezi touto Dohodou a Částí XI

 1. Ustanovení této Dohody a Části XI jsou vykládána a prováděna společně jako jediný dokument. V případě jakékoli nesrovnalosti mezi touto Dohodou a Částí XI platí ustanovení této Dohody.
 2. Články 309 a 319 Úmluvy se užijí pro tuto Dohodu stejně jako pro Úmluvu.

Článek 3[editovat]

Podpis

Tato Dohoda zůstane otevřena k podpisu v sídle OSN všem státům a jiným subjektům uvedeným v článku 305 odst. 1 (a), (c), (d), (e) a (f) Úmluvy po dobu 12 měsíců od data jejího přijetí.

Článek 4[editovat]

Souhlas být vázán touto Dohodou

 1. Po přijetí této Dohody bude jakákoli listina o ratifikaci nebo o formálním schválení nebo přistoupení k Úmluvě představovat souhlas být vázán touto Dohodou.
 2. Žádný stát nebo jiný subjekt nesmí vyjádřit souhlas být vázán touto Dohodou, pokud nevyjádřil dříve nebo současně nevyjadřuje souhlas být vázán Úmluvou.
 3. Stát nebo jiný subjekt uvedený v článku 3 může vyjádřit svůj souhlas být vázán touto Dohodou, a to:
  1. podpisem, který nebude předmětem ratifikace, formálního schválení nebo řízení stanoveného v článku 5;
  2. podpisem, který bude předmětem ratifikace nebo formálního schválení, a po němž bude tato ratifikace nebo formální schválení následovat;
  3. podpisem, který bude předmětem řízení stanoveného v článku 5; nebo
  4. přistoupením.
 4. Formální schválení u jiných subjektů uvedených v článku 305 odst. 1 (f) Úmluvy musí být v souladu s Přílohou IX Úmluvy.
 5. Listiny o ratifikaci, formálním schválení nebo přistoupení budou uloženy u generálního tajemníka OSN.

Článek 5[editovat]

Zjednodušené řízení

 1. Stát nebo jiný subjekt, který před datem přijetí této Dohody uložil listinu o ratifikaci, formálním schválení nebo přistoupení k Úmluvě a který podepsal tuto Dohodu v souladu s článkem 4 odst. 3 (c), se považuje za stát nebo jiný subjekt, který vyjádřil souhlas být vázán touto Dohodou 12 měsíců po datu jejího přijetí, pokud tento stát nebo jiný subjekt písemně neoznámil depozitáři ještě před tímto datem, že nehodlá využít zjednodušeného řízení stanoveného v tomto článku.
 2. V případě takového oznámení se souhlas být vázán touto Dohodou vyjadřuje v souladu s článkem 4 odst. 3 (b).

Článek 6[editovat]

Vstup v platnost

 1. Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dní po datu, ke kterému 40 států v souladu s články 4 a 5 vyjádřilo souhlas, že budou vázány touto Dohodou, za předpokladu, že mezi těmito státy je alespoň sedm států uvedených v odst. 1 (a) Rezoluce II Třetí konference OSN o mořském právu (dále jen Rezoluce II) a že alespoň pět z nich jsou vyspělé státy. Jestliže budou tyto podmínky pro vstup v platnost splněny před 16. listopadem 1994, vstoupí tato Dohoda v platnost dne 16. listopadu 1994.
 2. Pro každý stát nebo jiný subjekt, který vyjádřil souhlas být vázán touto Dohodou po splnění požadavků uvedených v odst. 1, vstoupí tato Dohoda v platnost třicátého dne po datu, kdy byl vyjádřen souhlas být vázán touto Dohodou.

Článek 7[editovat]

Předběžné provádění

 1. Pokud tato Dohoda nevstoupí v platnost dne 16. listopadu 1994, začne být prováděna předběžně až do svého vstupu v platnost:
  1. státy, které souhlasily s jejím přijetím na Valném shromáždění OSN, s výjimkou těch států, které před 16. listopadem 1994 oznámí písemně depozitáři, buď že nebudou takto provádět tuto Dohodu, nebo že vyjádří souhlas s takovým prováděním jen na základě následného podpisu nebo písemného oznámení;
  2. státy a jinými subjekty, které podepsaly tuto Dohodu, s výjimkou těch států nebo jiných subjektů, které současně s podpisem písemně oznámí depozitáři, že nehodlají takto provádět tuto Dohodu;
  3. státy a jinými subjekty, které vyjádří souhlas s jejím předběžným prováděním písemným oznámením depozitáři;
  4. státy, které přistoupily k této Dohodě.
 2. Všechny tyto státy a jiné subjekty budou provádět tuto Dohodu předběžně v souladu s jejich národními nebo vnitrostátními právními předpisy, s platností od 16. listopadu 1994, nebo bude-li to později, od data podpisu, oznámení o souhlasu nebo přistoupení.
 3. Předběžné provádění bude ukončeno k datu vstupu této Dohody v platnost. V každém případě skončí období předběžného provádění dne 16. listopadu 1998, jestliže k tomuto datu nebude splněn požadavek článku 6 odst. 1 týkající se vyjádření souhlasu být vázán touto Dohodou alespoň sedmi státy (z nichž alespoň pět musí být vyspělé státy), uvedenými v odst. 1 (a) Rezoluce II.

Článek 8[editovat]

Účastnické státy

 1. Pro účely této Dohody „účastnické státy“ znamená státy, které vyjádřily souhlas s tím, že budou vázány touto Dohodou, a pro které je tato Dohoda v platnosti.
 2. Tato Dohoda se použije mutatis mutandis1) na jiné subjekty, které jsou uvedeny v článku 305 odst. 1 (c), (d), (e) a (f) Úmluvy a které se stávají stranami této Dohody v souladu s podmínkami vztahujícími se ke každému z nich; v tomto smyslu se pojem „účastnické státy“ vztahuje na takové jiné subjekty.

Článek 9[editovat]

Depozitář

Depozitářem této Dohody je generální tajemník OSN.

Článek 10[editovat]

Autentické texty

Originál této Dohody, jejíž texty v arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině jsou stejně autentické, bude uložen u generálního tajemníka OSN.

NA DŮKAZ TOHO, níže podepsaní zmocněnci, řádně k tomu oprávněni, podepsali tuto Dohodu.

DÁNO V NEW YORKU dvacátého osmého dne měsíce července roku tisícího devítistého devadesátého čtvrtého.

1) obdobně

Příloha[editovat]

Oddíl 1. - Výdaje účastnických států a institucionální úpravy[editovat]

 1. Mezinárodní úřad pro mořské dno (dále jen Úřad) je organizace, jejímž prostřednictvím státy, které jsou stranami této Úmluvy, organizují a kontrolují činnost v Oblasti, v souladu s režimem stanoveným pro tuto Oblast v Části XI a v této Dohodě, zejména se zřetelem na správu zdrojů této Oblasti. Pravomoci a funkce Úřadu jsou ty, které mu výslovně přiznává Úmluva. Úřad má dále takové pravomoci slučitelné s Úmluvou, které vyplývají a jsou nutné pro výkon daných pravomocí a funkcí v souvislosti s činností v Oblasti.
 2. Aby se co nejvíce snížily náklady účastnických států, musí všechny orgány a pomocné orgány Úřadu, zřízené podle Úmluvy a této Dohody, efektivně hospodařit. Tato zásada se rovněž použije pro frekvenci trvání a rozvrh zasedání.
 3. Ustavení a činnost orgánů a pomocných orgánů Úřadu je založeno na vývojovém přístupu, přičemž jsou brány v úvahu funkční potřeby těchto orgánů a pomocných orgánů tak, aby se mohly efektivně zhostit svých příslušných povinností v různých stádiích rozvoje činností v Oblasti.
 4. První funkce Úřadu po vstupu Úmluvy v platnost vykonává Shromáždění, Rada, Sekretariát, Právní a technická komise a Finanční komise. Funkce Komise pro hospodářské plánování vykonává Právní a technická komise, dokud Rada nerozhodne jinak nebo do schválení prvního plánu těžebních prací.
 5. Mezi vstupem Úmluvy v platnost a schválením prvního plánu těžebních prací se Úřad soustředí na tyto úkoly:
  1. vyřizování žádostí o schválení plánů průzkumných prací v souladu s Částí XI a s touto Dohodou;
  2. provádění rozhodnutí Přípravné komise pro Mezinárodní úřad pro mořské dno a pro Mezinárodní tribunál pro mořské právo (dále jen Přípravná komise), která se týkají registrovaných průkopnických investorů a jejich navrhujících států, včetně otázek jejich práv a povinností, v souladu s článkem 308 odst. 5 Úmluvy a Rezolucí II odst. 13;
  3. sledování plnění plánů průzkumných prací schválených ve formě kontraktů;
  4. sledování a posuzování trendů a vývoje v těžbě zdrojů z mořského dna, včetně pravidelných analýz podmínek na světovém trhu s kovy, jakož i cen kovů, trendů a perspektiv v této sféře;
  5. studium možného dopadu produkce nerostů z Oblasti na ekonomiku rozvojových pozemních producentů těchto nerostů, kteří budou pravděpodobně nejhůře zasaženi, se záměrem minimalizovat jejich obtíže a pomoci jim v ekonomickém přizpůsobení, berouc v úvahu výsledky dosažené v tomto směru Přípravnou komisí;
  6. přijetí pravidel, předpisů a postupů nutných pro řízení rozvíjejících se činností v Oblasti. Nehledě na ustanovení článku 17 odst. 2 (b) a (c) Přílohy III Úmluvy, berou tato pravidla, předpisy a postupy v úvahu ustanovení této Dohody, značné zdržení komerční produkce nerostů při dobývání z hlubokomořského dna a pravděpodobné tempo činností v Oblasti;
  7. přijetí pravidel, předpisů a postupů vycházejících z použitelných norem k ochraně a uchovávání mořského prostředí;
  8. podněcování a podporu mořského vědeckého výzkumu vztahujícího se na činnosti v Oblasti, jakož i sbírání a šíření výsledků těchto výzkumů a analýz, budou-li k dispozici, se zvláštním důrazem na výzkum vlivu činnosti v Oblasti na životní prostředí;
  9. získávání vědeckých znalostí a sledování rozvoje mořské technologie týkající se činnosti v Oblasti, zejména pak technologie vztahující se k ochraně a uchovávání mořského prostředí;
  10. zhodnocování dostupných údajů o vyhledávání a průzkumu;
  11. včasné vypracování pravidel, předpisů a postupů pro těžbu, včetně těch, které se zabývají ochranou a uchováváním mořského prostředí.
 6.  
  1. Žádost o schválení plánu průzkumných prací posoudí Rada poté, co obdrží doporučení k žádosti vypracované Právní a technickou komisí. Projednání žádosti o schválení plánu průzkumných prací proběhne v souladu s ustanoveními Úmluvy, včetně její Přílohy III, v souladu s touto Dohodou a podle těchto podmínek:
   1. plán průzkumných prací předložený jménem státu nebo jiného subjektu nebo jeho části, uvedených v Rezoluci II odst. 1 (a) (ii) nebo (iii), se považuje za vyhovující finančním a technickým podmínkám nutným pro schválení plánu prací, jestliže navrhující stát nebo státy potvrdí, že žadatel vložil částku odpovídající alespoň 30 miliónům US dolarů do výzkumných a průzkumných prací a vynaložil nejméně 10 % této částky na zjištění polohy, topografické studium a vyhodnocení dílu, k němuž se vztahuje dotyčný plán prací. Výjimkou jsou průkopničtí investoři, kteří již podnikli v Oblasti rozsáhlou činnost dříve, než Úmluva vstoupila v platnost, a jejich nástupci. Jestliže i jinak plán prací vyhovuje požadavkům Úmluvy a všem pravidlům, předpisům a postupům přijatým podle ní, Rada jej schválí ve formě kontraktu. Ustanovení oddílu 3 odst. 11 této Přílohy se vykládají a provádějí odpovídajícím způsobem;
   2. nehledě na ustanovení Rezoluce II odst. 8 (a) může průkopnický investor žádat schválení plánu průzkumných prací do 36 měsíců od vstupu Úmluvy v platnost. Plán průzkumných prací obsahuje doklady, zprávy a jiné údaje předložené Přípravné komisi před i po registraci a je doplněn osvědčením o dodržování podmínek, které obsahuje konkrétní zprávu o stavu plnění závazků podle režimu pro průkopnické investory, vydanou Přípravnou komisí v souladu s Rezolucí II odst. 11 (a). Takový plán prací se považuje za schválený. Schválený plán prací má v souladu s Částí XI a s touto Dohodou formu kontraktu mezi Úřadem a registrovaným průkopnickým investorem. V návaznosti na oddíl 8 odst. 3 této Přílohy je poplatek ve výši 250 000 US dolarů zaplacený podle Rezoluce II odst. 7 (a) považován za poplatek vztahující se k průzkumné fázi. Oddíl 3 odst. 11 této Přílohy se vykládá a provádí odpovídajícím způsobem;
   3. v souladu se zásadou nediskriminace musí kontrakt se státem nebo jiným subjektem nebo jeho částí uvedenými v pododstavci (a) (i) obsahovat ujednání podmínek, jež budou podobná a o nic méně výhodná, než jsou ta, která byla sjednána s registrovanými průkopnickými investory uvedenými v pododstavci (a) (ii). Jestliže některému státu nebo jinému subjektu nebo jeho části uvedeným v pododstavci (a) (i) budou poskytnuta výhodnější ujednání, Rada udělí podobná a ne méně výhodná ujednání registrovaným průkopnickým investorům zahrnutým v pododstavci (a) (ii) za předpokladu, že taková ujednání neovlivní nebo nepoškodí zájmy Úřadu;
   4. stát navrhující žádost o schválení plánu prací podle ustanovení pododstavce (a) (i) nebo (ii), může být účastnický stát nebo stát, který předběžně provádí tuto Dohodu v souladu s článkem 7, nebo stát, který je prozatímním členem Úřadu v souladu s odst. 12;
   5. odstavec 8 (c) Rezoluce II se vykládá a provádí v souladu s pododstavcem (a) (iv).
  2. schválení plánu průzkumných prací se vydává v souladu s článkem 153 odst. 3 Úmluvy.
 7. Žádost o schválení plánu prací se doplní odhadem možného dopadu navrhovaných činností na životní prostředí a popisem programu oceánografických a podkladových ekologických studií v souladu s pravidly, předpisy a postupy přijatými Úřadem.
 8. Žádost o schválení plánu průzkumných prací podle odst. 6 (a) (i) nebo (ii) se projedná v souladu s postupy stanovenými v oddíle 3 odst. 11 této Přílohy.
 9. Plán průzkumných prací se schvaluje na období 15 let. Po uplynutí lhůty pro plán průzkumných prací požádá kontrahent o plán těžebních prací, pokud tak již neučinil nebo pokud nebyl plán průzkumných prací prodloužen. Kontrahenti mohou o takové prodloužení požádat na období ne delší než pět let. Taková prodloužení se schválí, pokud kontrahent v dobré víře usiloval o dodržení požadavků plánu prací, ale z důvodů, které nemohl ovlivnit, nebyl schopen dokončit nutné přípravné práce tak, aby mohl přistoupit k fázi těžby, nebo pokud převažující ekonomické okolnosti neodůvodňují přechod k fázi těžby.
 10. Stanovení dílů vyhrazených Úřadu v souladu s článkem 8 Přílohy III Úmluvy se uskuteční v souvislosti se schválením žádosti o plán průzkumných prací nebo se schválením žádosti o plán průzkumných a těžebních prací.
 11. Nehledě na ustanovení odst. 9 přestane platit schválený plán průzkumných prací, který navrhl alespoň jeden stát, který předběžně provádí tuto Dohodu, pokud tento stát přestane předběžně provádět tuto Dohodu a nestal se prozatímně členem podle odst. 12 nebo účastnickým státem.
 12. Po vstupu této Dohody v platnost mohou státy a jiné subjekty, zmíněné v článku 3 této Dohody, které ji dosud prováděly předběžně v souladu s článkem 7 a pro které není v platnosti, být nadále prozatímními členy Úřadu až do vstupu této Dohody v platnost pro tyto státy a jiné subjekty, v souladu s následujícími pododstavci:
  1. pokud tato Dohoda vstoupí v platnost před 16. listopadem 1996, budou tyto státy a jiné subjekty nadále oprávněny k účasti jako prozatímní členové Úřadu, jestliže tyto státy nebo jiné subjekty oznámí depozitáři této Dohody úmysl setrvat v účasti prozatímního člena. Takové členství skončí 16. listopadu 1996, nebo bude-li to dříve, v den vstupu této Dohody a Úmluvy v platnost pro tento členský stát. Rada může na žádost daného státu nebo jiného subjektu prodloužit takové členství po 16. listopadu 1996 o jedno nebo více období, ne však déle než celkem o dva roky, a to za předpokladu, že Rada má za to, že daný stát nebo jiný subjekt v dobré víře usiluje o to, stát se stranou Dohody a Úmluvy;
  2. jestliže tato Dohoda vstoupí v platnost po 15. listopadu 1996, mohou tyto státy a jiné subjekty požádat Radu o prodloužení svého prozatímního členství v Úřadu o jedno nebo více období, ne však déle než do 16. listopadu 1998. Rada udělí takové členství s platností od data žádosti, pokud má za to, že daný stát nebo jiný subjekt v dobré víře usiluje o to, stát se stranou Dohody a Úmluvy;
  3. státy a jiné subjekty, které jsou prozatímními členy Úřadu v souladu s pododstavcem (a) nebo (b), posuzují ustanovení Části XI a této Dohody v souladu s jejich národními nebo vnitrostátními právními předpisy a ročními vyhrazenými částkami z rozpočtu a mají stejná práva a povinnosti jako jiní členové, včetně:
   1. povinnosti přispívat do správního rozpočtu Úřadu podle stanovené příspěvkové stupnice;
   2. práva navrhnout žádost o schválení plánu průzkumných prací. V případě jiných subjektů tvořených fyzickými nebo právnickými osobami, které mají státní příslušnost více než jednoho státu, bude plán průzkumných prací schválen pouze tehdy, pokud všechny státy, jejichž fyzické nebo právnické osoby tvoří tyto subjekty, budou účastnickými státy nebo prozatímními členy Úřadu;
  4. nehledě na ustanovení odst. 9 přestane platit schválený plán průzkumných prací ve formě kontraktu na průzkum, který navrhl podle pododstavce (c) (ii) stát, který byl prozatímním členem Úřadu, jestliže jeho členství skončilo a daný stát nebo jiný subjekt se nestal účastnickým státem;
  5. jestliže tento člen neodevzdal stanovené příspěvky nebo jinak nedokázal dodržet své závazky v souladu s tímto odstavcem, bude jeho prozatímní členství ukončeno.
 13. Neuspokojivým plněním dle článku 10 Přílohy III Úmluvy se rozumí situace, kdy kontrahent nedokázal dodržet požadavky obsažené ve schváleném plánu práce, a to ani po písemném varování Úřadu, v němž byl kontrahent vyzván, aby požadavky dodržel.
 14. Úřad má svůj vlastní rozpočet. Do konce roku následujícího po roce, v němž tato Dohoda vstoupí v platnost, se správní výdaje Úřadu hradí z rozpočtu OSN. Poté budou správní výdaje Úřadu hrazeny vyměřenými příspěvky od jeho členů, včetně prozatímních členů, v souladu s články 171 pododst. (a) a 173 Úmluvy a s touto Dohodou, až do doby, kdy bude mít Úřad dostatečné prostředky z jiných zdrojů na úhradu těchto výdajů. Úřad nebude využívat pravomoci zmíněné v článku 174 odst. 1 Úmluvy vypůjčovat si prostředky na financování svého správního rozpočtu.
 15. Podle článku 162 odst. 2 (o) (ii) Úmluvy Úřad vypracuje a přijme pravidla, předpisy a postupy založené na zásadách obsažených v oddílech 2, 5, 6, 7 a 8 této Přílohy, jakož i všechna další pravidla, předpisy a postupy potřebné k přijetí plánu průzkumných nebo těžebních prací, v souladu s následujícími pododstavci:
  1. Rada se může ujmout vypracování všech nebo některých těchto pravidel, předpisů a postupů kdykoli, jestliže zjistí, že jsou nutné pro řízení činností v Oblasti, nebo rozhodne-li, že komerční těžba je velmi aktuální, nebo na žádost státu, jehož příslušník zamýšlí požádat o schválení plánu těžebních prací;
  2. jestliže stát uvedený v pododstavci (a) podá žádost, dokončí Rada přijetí těchto pravidel, předpisů a postupů podle článku 162 odst. 2 (o) Úmluvy do dvou let od podání této žádosti;
  3. jestliže Rada nedokončí vypracování pravidel, předpisů a postupů pro těžbu v předepsaném čase a žádost o schválení plánu těžebních prací se projednává, musí Rada posoudit a předběžně schválit takový plán prací opírajíc se o ustanovení Úmluvy a všechna pravidla, předpisy a postupy, které Rada prozatímně přijala, nebo na základě norem obsažených v Úmluvě a podmínek a zásad obsažených v této Příloze, jakož i zásad nediskriminace mezi kontrahenty.
 16. Návrh pravidel, předpisů a postupů a jakákoli doporučení vztahující se k ustanovením Části XI, jak jsou obsažena ve zprávách a doporučeních Přípravné komise, bere Úřad v úvahu při přijímání pravidel, předpisů a postupů v souladu s Částí XI a touto Dohodou.
 17. Příslušná ustanovení Části XI oddílu 4 Úmluvy se vykládají a provádějí v souladu s touto Dohodou.

Oddíl 2. - Podnik[editovat]

 1. Sekretariát Úřadu vykonává funkce Podniku do té doby, než Podnik zahájí činnost nezávisle na Sekretariátu. Generální tajemník Úřadu jmenuje z pracovníků Úřadu prozatímního generálního ředitele, aby dohlížel na výkon těchto funkcí Sekretariátem. Tyto funkce jsou:
  1. sledování a posuzování trendů a vývoje ve sféře dobývání z hlubokomořského dna, včetně pravidelných analýz podmínek na světovém trhu s kovy a cen kovů, trendů a perspektiv;
  2. zhodnocení výsledků provádění mořského vědeckého výzkumu se zaměřením na činnosti v Oblasti se zvláštním důrazem na výzkum dopadu činnosti v Oblasti na životní prostředí;
  3. zhodnocení získaných údajů o vyhledávání a průzkumu, včetně kritérií pro tuto činnost;
  4. sledování technického rozvoje týkajícího se činnosti v Oblasti, zejména technologie vztahující se k ochraně a uchovávání mořského prostředí;
  5. hodnocení informací a údajů o dílech vyhrazených Úřadu;
  6. posuzování přístupů k operacím společných podniků;
  7. shromažďování informací o možnostech získávání kvalifikovaných pracovních sil;
  8. studium možností manažerských metod využitelných při správě Podniku v různých fázích jeho činnosti.
 2. Podnik povede své počáteční operace při dobývání z hlubokomořského dna prostřednictvím společných podniků. Po schválení plánu těžebních prací pro subjekt jiný, než je Podnik, nebo poté, co Rada přijala žádost o společnou operaci s Podnikem, Rada projedná otázku činnosti Podniku nezávisle na Sekretariátu Úřadu. Jestliže společné operace s Podnikem odpovídají zdravým komerčním principům, vydá Rada závaznou směrnici podle článku 170 odst. 2 Úmluvy, kterou stanoví takovou nezávislou činnost.
 3. Závazek účastnických států financovat jedno těžební místo Podniku, jak je stanoven v článku 11 odst. 3 Přílohy IV Úmluvy, se nepoužije a účastnické státy nejsou vázány financováním žádných operací v kterémkoliv těžebním místě Podniku nebo podle jeho ujednání o společném podniku.
 4. Závazky použitelné pro kontrahenty platí rovněž pro Podnik. Nehledě na ustanovení článku 153 odst. 3 Úmluvy a článku 3 odst. 5 Přílohy III Úmluvy má schválený plán prací Podniku formu kontraktu mezi Úřadem a Podnikem.
 5. Kontrahent, který poskytl jistou oblast Úřadu jako vyhrazený díl, má přednostní právo vstoupit do ujednání o společném podniku s Podnikem za účelem průzkumu a těžby v dané oblasti. Jestliže Podnik nepředloží žádost o plán prací pro činnost v tomto vyhrazeném dílu do 15 let od zahájení své činnosti nezávisle na Sekretariátu Úřadu, nebo bude-li to později, do 15 let od data, kdy byl daný díl vyhrazen Úřadu, má kontrahent, který tento díl poskytl, oprávnění požádat o plán prací pro tento díl, za předpokladu, že zapojí v dobré víře Podnik jako partnera ve společném podniku.
 6. Článek 170 odst. 4 Úmluvy, Příloha IV a jiná ustanovení Úmluvy vztahující se k Podniku se vykládají a provádějí v souladu s tímto oddílem.

Oddíl 3. - Rozhodovací proces[editovat]

 1. Obecné zásady politiky Úřadu stanoví Shromáždění ve spolupráci s Radou.
 2. Jako obecné pravidlo platí, že rozhodnutí ve všech orgánech Úřadu by měla být přijímána na základě konsensu.
 3. Jestliže veškeré snahy dosáhnout rozhodnutí konsensem byly vyčerpány, přijme Shromáždění rozhodnutí o procedurálních otázkách většinou přítomných a hlasujících členů a rozhodnutí o podstatných otázkách dvěma třetinami přítomných a hlasujících členů, jak je stanoveno v článku 159 odst. 8 Úmluvy.
 4. Rozhodnutí Shromáždění o jakékoli věci, která spadá rovněž do pravomocí Rady, nebo o správní, rozpočtové nebo finanční věci, budou vycházet z doporučení Rady. Jestliže Shromáždění nepřijme doporučení Rady o jakékoli věci, vrátí věc Radě k dalšímu projednání. Rada pak znovu posoudí tuto věc ve světle názorů vyjádřených Shromážděním.
 5. Jestliže byly vyčerpány veškeré snahy dosáhnout při rozhodování konsensu, přijme Rada rozhodnutí o procedurálních otázkách většinou přítomných a hlasujících členů a rozhodnutí o podstatných otázkách, s výjimkou případů, kdy Úmluva vyžaduje rozhodnutí konsensem v Radě, dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů za předpokladu, že taková rozhodnutí nebudou zamítnuta většinou v žádné z komor uvedených v odst. 9. Při přijímání rozhodnutí se Rada snaží podporovat zájmy všech členů Úřadu.
 6. Rada může odložit rozhodnutí, aby umožnila další vyjednávání, kdykoli se zdá, že ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti dosažení konsensu o dané otázce.
 7. Rozhodnutí Shromáždění nebo Rady, která mají finanční nebo rozpočtové důsledky, vycházejí z doporučení Finančního výboru.
 8. Ustanovení článku 161 odst. 8 (b) a (c) Úmluvy se nepoužijí.
 9.  
  1. Každá skupina států zvolených podle odst. 15 (a) až (c) se považuje za komoru pro účely hlasování v Radě. Rozvojové státy zvolené podle odst. 15 (d) a (e) se pro účely hlasování v Radě považují za jedinou komoru;
  2. před volbou členů Rady sestaví Shromáždění seznamy zemí splňujících kritéria pro členství ve skupinách států podle odst. 15 (a) až (d). I v případě, že stát splňuje kritéria pro členství ve více než jedné skupině, může být k volbám do Rady navržen pouze jednou skupinou a bude zastupovat pouze tuto skupinu při hlasování v Radě.
 10. Každá skupina států podle odst. 15 (a) až (d) bude v Radě zastoupena těmi členy, kteří budou touto skupinou navrženi. Každá skupina navrhne pouze tolik kandidátů, kolik je míst, jež má tato skupina obsadit. Jestliže počet možných kandidátů v každé skupině uvedené v odst. 15 (a) až (e) převýší počet míst, která jsou k dispozici pro každou z těchto skupin, pak se použije jako obecné pravidlo zásada rotace. Státy tvořící každou z těchto skupin určí, jak bude tato zásada použita v jejich skupině.
 11.  
  1. Rada schválí doporučení Právní a technické komise ke schválení plánu prací, pokud nerozhodne, že nepřijme plán prací dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů, včetně většiny členů přítomných a hlasujících v každé komoře Rady. Jestliže Rada neučiní rozhodnutí doporučené pro schválení plánu prací ve stanovené lhůtě, považuje se doporučení za schválené Radou po uplynutí této lhůty. Předepsaná lhůta je běžně 60 dní, pokud Rada nerozhodne stanovit delší lhůtu. Jestliže Komise doporučí plán prací neschválit nebo neučiní-li doporučení, Rada přesto může plán prací schválit v souladu se svým jednacím řádem pro rozhodování o podstatných otázkách;
  2. ustanovení článku 162 odst. 2 (j) Úmluvy se nepoužijí.
 12. Jestliže dojde ke sporu ohledně neschválení plánu prací, bude tento spor předložen k urovnání podle způsobů urovnávání sporů stanovených v Úmluvě.
 13. Právní a technická komise přijímá rozhodnutí většinou přítomných a hlasujících členů.
 14. Část XI oddíl 4 pododdíly B a C Úmluvy se vykládají a provádějí v souladu s tímto oddílem.
 15. Rada se skládá z 36 členů Úřadu zvolených Shromážděním v následujícím pořadí:
  1. čtyři členové z účastnických států, které během posledních pěti let, pro které jsou k dispozici statistiky, spotřebovaly více než 2 % z hodnoty světové spotřeby nebo měly čistý dovoz vyšší než 2 % z hodnot celosvětového dovozu komodit produkovaných z kategorií nerostů získávaných v Oblasti, za předpokladu, že mezi těmito čtyřmi členy bude jeden východoevropský stát, který má, měřeno hrubým domácím produktem, největší ekonomiku v daném regionu, a stát, který má k datu vstupu Úmluvy v platnost největší ekonomiku, měřeno hrubým domácím produktem, pokud tyto státy mají zájem být zastoupeny v této skupině;
  2. čtyři členové z osmi účastnických států, které vynaložily největší investice do přípravy a provádění činností v Oblasti, ať přímo nebo prostřednictvím svých státních příslušníků;
  3. čtyři členové z účastnických států, které jsou na základě produkce v oblastech podléhajících jejich jurisdikci hlavními čistými vývozci kategorií nerostů získávaných v Oblasti, včetně alespoň dvou rozvojových států, v nichž vývoz těchto nerostů podstatným způsobem ovlivňuje jejich hospodářství;
  4. šest členů z rozvojových účastnických států, které zastupují zvláštní zájmy. Zvláštní zájmy, jež mají být zastoupeny, zahrnují státy s velkým počtem obyvatel, státy vnitrozemské nebo geograficky znevýhodněné, ostrovní státy, státy, které jsou hlavními dovozci kategorií nerostů získávaných v Oblasti, státy, které jsou potenciálními producenty takových nerostů, a nejméně rozvinuté státy;
  5. osmnáct členů zvolených podle zásady zajištění spravedlivého geografického rozdělení míst v Radě jako celku za předpokladu, že každý geografický region bude mít alespoň jednoho člena zvoleného podle tohoto pododstavce. Pro tento účel se za geografické regiony považují: Afrika; Asie; Východní Evropa; Latinská Amerika a Karibská oblast; Západní Evropa a jiné státy.
 16. Ustanovení článku 161 odst. 1 Úmluvy se nepoužijí.

Oddíl 4. - Revizní konference[editovat]

Ustanovení článku 155 odst. 1, 3 a 4 Úmluvy vztahující se k revizní konferenci se nepoužijí. Nehledě na ustanovení článku 314 odst. 2 Úmluvy může Shromáždění, na základě doporučení Rady, kdykoliv přezkoumat věci uvedené v článku 155 odst. 1 Úmluvy. Změny vztahující se k této Dohodě a Části XI podléhají procedurám obsaženým v článcích 314, 315 a 316 Úmluvy za předpokladu, že zásady, režim a další podmínky uvedené v článku 155 odst. 2 Úmluvy budou zachovány a že práva uvedená v odst. 5 tohoto článku nebudou dotčena.

Oddíl 5. - Převod technologie[editovat]

 1. Kromě ustanovení článku 144 Úmluvy se převod technologie pro účely Části XI řídí následujícími zásadami:
  1. Podnik a rozvojové státy, které mají zájem o získání technologie pro dobývání z hlubokomořského dna, se snaží získat tuto technologii za spravedlivých a rozumných obchodních podmínek na volném trhu nebo prostřednictvím ujednání o společném podniku;
  2. jestliže nejsou Podnik nebo rozvojové státy schopny získat technologii pro dobývání z hlubokomořského dna, může Úřad požádat o spolupráci všechny nebo některého z kontrahentů a jejich navrhující stát nebo státy, aby spolupracovaly při usnadňování získání této technologie pro Podnik nebo jeho společný podnik nebo pro rozvojový stát nebo státy, které se snaží získat tuto technologii za spravedlivých a rozumných obchodních podmínek, slučitelných s účinnou ochranou práv na ochranu duševního vlastnictví. Účastnické státy se zavazují, že budou za tímto účelem plně a efektivně spolupracovat s Úřadem, a zajistí rovněž, aby jimi navržení kontrahenti plně spolupracovali s Úřadem;
  3. obecnou zásadou je, že účastnické státy podporují mezinárodní technickou a vědeckou spolupráci týkající se činností v Oblasti buď mezi zúčastněnými stranami, nebo vytvořením programů výcviku, technické pomoci a vědecké spolupráce v mořské vědě a technologii, jakož i ochraně a uchovávání mořského prostředí.
 2. Ustanovení článku 5 Přílohy III Úmluvy se nepoužijí.

Oddíl 6. - Produkční politika[editovat]

 1. Produkční politika Úřadu se zakládá na následujících zásadách:
  1. rozvoj zdrojů Oblasti se řídí zdravými komerčními zásadami;
  2. ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejích příslušných kodexů a navazujících nebo ji nahrazujících dohod se provádějí v souvislosti s činnostmi v Oblasti;
  3. zejména nebude docházet k žádnému subvencování činností v Oblasti, kromě případů povolených podle dohod uvedených v pododstavci (b). Subvencování se pro účely těchto zásad definuje podle podmínek dohod uvedených v pododstavci (b);
  4. diskriminace mezi nerosty získanými v Oblasti a z jiných zdrojů je nepřípustná. Tyto nerosty nebo dovoz komodit vyrobených z těchto nerostů nemají žádný přednostní přístup k trhům, zejména ne:
   1. zavedením tarifních nebo netarifních překážek obchodu; a
   2. tím, že by účastnické státy poskytly zvýhodněný přístup k trhům pro nerosty nebo komodity produkované jejich státními podniky nebo fyzickými či právnickými osobami, které mají jejich státní příslušnost nebo jsou kontrolovány těmito státy nebo jejich státními příslušníky;
  5. plán těžebních prací schválený Úřadem pro každý díl obsahuje rozvrh očekávané produkce, který zahrnuje odhadované maximální množství nerostů, které mají být vytěženy ročně podle plánu prací;
  6. následující ustanovení se použijí pro řešení sporů týkajících se ustanovení dohod zmíněných v pododstavci (b):
   1. tam, kde jsou příslušné účastnické státy stranami takových dohod, použijí způsoby urovnávání sporů podle těchto dohod;
   2. tam, kde jeden nebo více příslušných účastnických států nejsou stranami takových dohod, použijí způsoby urovnávání sporů stanovených v Úmluvě;
  7. v případech, kdy je zjištěno podle dohod uvedených v pododstavci (b), že účastnický stát se podílel na subvencování, které je zakázáno nebo které mělo za následek nepříznivý dopad na zájmy jiného účastnického státu, a že dosud nebyly podniknuty vhodné kroky ze strany příslušného účastnického státu nebo států, může účastnický stát požádat Radu, aby přijala vhodná opatření.
 2. Zásady obsažené v odst. 1 se nedotýkají práv a povinností vyplývajících z kteréhokoli ustanovení dohod uvedených v odst. 1 (b), ani jiných příslušných dohod o volném obchodu nebo celní unii, ve vztazích mezi účastnickými státy, které jsou stranami takových dohod.
 3. Jestliže kontrahent přijme subvence jiné než ty, které jsou povoleny podle dohod uvedených v odst. 1 (b), dopustí se porušení základních podmínek kontraktu, který tvoří plán prací pro uskutečňování činnosti v Oblasti.
 4. Kterýkoli účastnický stát, který má oprávněné podezření, že došlo k porušení požadavků odstavců 1 (b) až (d) nebo odstavce 3, může dát podnět k urovnání sporu v souladu s odstavcem 1 (f) nebo (g).
 5. Účastnický stát může kdykoli upozornit Radu na činnosti, které podle jeho názoru odporují požadavkům odstavce 1 (b) až (d).
 6. Úřad stanoví pravidla, předpisy a postupy, které zajistí provádění ustanovení tohoto oddílu, včetně příslušných pravidel, předpisů a postupů pro schvalování plánů práce.
 7. Ustanovení článku 151 odst. 1 až 7 a 9, článku 162 odst. 2 (q), článku 165 odst. 2 (n) Úmluvy, jakož i článku 6 odst. 5 a článku 7 Přílohy III Úmluvy se nepoužijí.

Oddíl 7. - Hospodářská pomoc[editovat]

 1. Politika Úřadu týkající se pomoci rozvojovým zemím, které musí čelit nepříznivým dopadům na jejich příjmy z vývozu nebo na jejich ekonomiku v důsledku snížení ceny nerostů nebo objemu vývozu daného nerostu, pokud toto snížení bylo způsobeno činnostmi v Oblasti, je založena na následujících zásadách:
  1. Úřad zřídí fond hospodářské pomoci z té části prostředků Úřadu, která zbývá po uhrazení správních výdajů Úřadu. Částku vyhrazenou pro tento účel určí čas od času Rada na základě doporučení Finančního výboru. Na zřízení tohoto fondu hospodářské pomoci se použijí pouze prostředky z plateb přijatých od kontrahentů, včetně Podniku, a dobrovolné příspěvky;
  2. rozvojovým státům, které jsou pozemními producenty, jejichž hospodářství bylo průkazně vážně postiženo produkcí nerostů z hlubokomořského dna, se poskytne pomoc z fondu hospodářské pomoci;
  3. Úřad poskytne pomoc z fondu postiženým rozvojovým státům, které jsou pozemními producenty, případně i ve spolupráci s existujícími globálními i oblastními rozvojovými institucemi, které mají potřebnou infrastrukturu a experty pro provádění takových programů pomoci;
  4. rozsah a doba trvání takové pomoci se určují individuálně pro každý případ. Při tomto určování se bere patřičný zřetel na povahu a závažnost problémů, s kterými se potýká postižený stát, který je pozemním producentem.
 2. Článek 151 odst. 10 Úmluvy se provádí pomocí opatření hospodářské pomoci uvedených v odst. 1. Článek 160 odst. 2 (l), článek 162 odst. 2 (n), článek 164 odst. 2 (d), článek 171 pododst. (f) a článek 173 odst. 2 (c) Úmluvy se vykládají odpovídajícím způsobem.

Oddíl 8. Finanční podmínky kontraktů[editovat]

 1. Následující zásady slouží jako základ pro stanovení pravidel, předpisů a postupů pro finanční podmínky kontraktů:
  1. systém plateb vyplácených Úřadu bude spravedlivý jak pro kontrahenty, tak pro Úřad a poskytne přiměřené prostředky pro kontrolu dodržování tohoto systému kontrahentem;
  2. sazby plateb podle tohoto systému budou odpovídat rozsahu plateb převážně uplatňovaných při pozemním dobývání stejných nebo podobných nerostů, aby nedocházelo k umělému konkurenčnímu zvýhodnění nebo znevýhodnění těch, kteří budou těžit z hlubokomořského dna;
  3. systém by neměl být komplikovaný a neměl by znamenat velké správní výdaje pro Úřad nebo pro kontrahenta. Mělo by se zvážit přijetí systému licenčních poplatků nebo kombinace licenčních poplatků a systému podílů ze zisku. Jestliže budou přijaty alternativní systémy, bude mít kontrahent právo vybrat si systém použitelný pro jeho kontrakt. Jakákoli následná změna ve volbě mezi alternativními systémy bude provedena pouze dohodou mezi Úřadem a kontrahentem;
  4. pevný roční poplatek je splatný k datu zahájení komerční produkce. Tento poplatek může být připsán ve prospěch jiných povinných plateb podle systému přijatého v souladu s pododst. (c). Výši poplatku stanoví Rada;
  5. systém plateb může být periodicky revidován podle měnících se okolností. Jakékoli změny budou provedeny nediskriminujícím způsobem. Tyto změny mohou být provedeny v již existujících kontraktech pouze podle volby kontrahenta. Každá následná změna ve volbě mezi alternativními systémy se provede dohodou mezi Úřadem a kontrahentem;
  6. spory týkající se výkladu nebo používání pravidel a předpisů založených na těchto zásadách budou předmětem způsobů urovnávání sporů stanovených Úmluvou.
 2. Ustanovení článku 13 odst. 3 až 10 Přílohy III Úmluvy se nepoužijí.
 3. Pokud jde o provádění článku 13 odst. 2 Přílohy III Úmluvy, činí poplatek za vyřízení žádosti o schválení plánu prací omezeného na jednu fázi prací, buď na průzkumnou fázi, nebo těžební fázi, 250 000 US dolarů.

Oddíl 9. - Finanční výbor[editovat]

 1. Tímto se ustavuje Finanční výbor. Výbor se skládá z 15 členů s patřičnou kvalifikací v oboru finančních záležitostí. Účastnické státy navrhnou kandidáty s nejlepšími odbornými schopnostmi a morální bezúhonností.
 2. Žádní dva členové Finančního výboru nesmí být státními příslušníky téhož účastnického státu.
 3. Členy Finančního výboru zvolí Shromáždění, přičemž je brán náležitý zřetel na potřebu spravedlivého geografického rozdělení a zastoupení skupin zvláštních zájmů. Každá skupina států uvedená v oddíle 3 odst. 15 (a), (b), (c) a (d) této Přílohy je ve Výboru zastoupena nejméně jedním členem. Do té doby, než bude mít Úřad dostatečné finanční prostředky jiné než ze stanovených příspěvků na úhradu svých správních výdajů, budou mezi členy Výboru zástupci pěti největších finančních přispěvatelů do správního rozpočtu Úřadu. Poté bude z každé skupiny volen jeden člen na základě návrhu členů příslušné skupiny, aniž by byla dotčena možnost zvolení dalších členů z každé skupiny.
 4. Funkční období pro členy Finančního výboru je pět let. Mohou být znovuzvoleni na jedno další funkční období.
 5. V případě smrti, nezpůsobilosti nebo rezignace člena Finančního výboru před vypršením jeho funkčního období zvolí Shromáždění pro zbytek tohoto funkčního období jiného člena ze stejné geografické oblasti nebo stejné skupiny států.
 6. Členové Finančního výboru nesmí mít žádné finanční zájmy v jakékoli činnosti vztahující se k věcem, k nimž má Výbor vyjádřit doporučení. Nesmí zveřejnit, ani po ukončení svých funkcí, jakékoli důvěrné informace, které se dozvěděli v rámci výkonu svých povinností v Úřadu.
 7. Rozhodování ve Shromáždění a v Radě vezmou v úvahu doporučení Finančního výboru v následujících případech:
  1. návrhů finančních pravidel, předpisů a postupů orgánů Úřadu a finančního řízení a vnitřní finanční správy Úřadu;
  2. stanovení výše příspěvků členů do správního rozpočtu Úřadu v souladu s článkem 160 odst. 2 (e) Úmluvy;
  3. všech příslušných finančních věcí, včetně navrženého rozpočtu připraveného generálním tajemníkem Úřadu v souladu s článkem 172 Úmluvy a finančních aspektů provádění pracovních programů Sekretariátu;
  4. správního rozpočtu;
  5. finančních povinností účastnických států vyplývajících z provádění této Dohody a Části XI, jakož i ze správních a rozpočtových důsledků návrhů a doporučení týkajících se výdajů z prostředků Úřadu;
  6. pravidel, předpisů a postupů pro spravedlivé rozdělení finančních a jiných hospodářských výhod vyplývajících z činností v Oblasti a rozhodnutí, jež o nich mají být učiněna.
 8. Rozhodnutí o procedurálních otázkách jsou ve Finančním výboru přijímána většinou přítomných a hlasujících členů. Rozhodnutí o podstatných otázkách jsou přijímána konsensem.
 9. Požadavek článku 162 odst. 2 (y) Úmluvy na ustavení pomocného orgánu, který by řešil finanční záležitosti, bude považován za splněný zřízením Finančního výboru v souladu s tímto oddílem.