Autor:Josef Kavka/Seznam uveřejněných i archívních prací z geologického oboru

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1955

1. Geologie a nauka o ložiskách. Učební text pro I. ročník průmyslové školy hornické, čtyřleté. 138 p. Studij. a informač. úst. odbor, školství. Praha.

2. Geologie a nauka o ložiskách. Učební text pro II. ročník průmyslové školy hornické, čtyřleté. 84 p. Studij. a informač. úst. odbor, školství. Praha.

1956

3. Může se olivín vyskytovat ve znělcích? Vesmír, 35 , 9 , 234 , 242. Praha. 1958

4. Geológia a náuka o ložiskách I. Učebný text pre I. ročník, priemyselných škol banických. 135 p. Slovenské vydanie upravila O.Gajdošová. Studij. a informač. úst. odbor, školstva. Praha.

5. Nový nález melanitu v ČSR. Čas. Hiner. Geol., 3, 3, 367 - 368.Praha.

6. Petrografické studium severočeských znělců bohatých nefelinem. 118 p. Dipl. práce č. 3, stud. r. 1958/59. Geol.-geograf, fak. Karlovy university. Praha.

1959

7. O titanu v horninách vulkanických. Přednáška na 13. geochemickém semináři Geol.-geograf, fak. Karlovy university. 8 p. Výtah a diskuse otištěny v Geochemických zprávách, 13-15 (říjen), 1-9. Praha.

8. Petrografické popisy vulkanických hornin od Malého Března,v. od Ústi n.L. 27 p. Geologický průzkum, n.p., oddělení speciálních geologických výzkumů, Praha (x). Součást staveb, geol. průzk. Archív Geofondu. Praha.

9. Čedičové horniny Dlouhého vrchu, sz. od Ludic. 7 p. In: M. Poubová: Petrografický rozbor vzorků z údolí Střely u Žlutic. GP. Archív Geofondu. Praha.

1960

10. Petrografické rozbory hornin z lokality Mokrá u Stříbra. 20 p.GP. Archív Geofondu. Praha.

11. Popisy hornin z křemencového ložiska od Bečova u Obmic. 18 p.GP. Archív Geofondu. Praha.

12. Petrografické popisy čedičových vyvřelin, tufů a tufitů z Dětaně u Podbořan. 34 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

13. Petrografický popis čedičové vyvřeliny ze Všechlep u Duchcova. 6 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

14. Petrografické popisy vzorků z lokality Obřice, jz. od Lovosic. 9 p. GP. Archiv Geofondu. Praha.

15. Zpráva o výzkumu hornin z vrtů na území Otvice-Pohlody-Velké Březno. 29 p. GP. Ardív Geofondu. Praha-.

16. Zjílovělý znělec z Nového Sedla, sv, od Chomutova. 4 p. GP. Součást staveb, geol. průzk. Archív Geofondu. Praha.

17. Petrografický posudek znělcové vyvřeliny z Tachovského vrchu u Doks. (K průzkumnému úkolu "Tachov"). 19 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

1961

18. Zpráva o výzkumu hornin z vrtů na území "Velebudické výsypky" (Kamenná Voda, Židovice, Skyřice, Vtelno). 69 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

19. Petrografický popis čedičové vyvřeliny z Hůrky u Pavlovic . ,j. od Planá u Mariánských Lázní. 13 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

20. Petrografická povaha trachytové vyvřeliny ze Špičáku, v. od Heřmanova u Města Teplá v západních Čechách. 12 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

21. Kaolinizované znělcové těleso u Vysokého a Malého Března. ,jz.od Mostu. Acta Univ. Carol. (Geol.), 2, 101-117. Praga.

22. Příspěvek k poznání znělcových vyvřelin v okolí Kaňkova u Bíliny. In: J. Kavka - M. Poubová - E. Slánský: Mineralogicko-petrografické studium hornin z oblastí, povrchového dolu Maxim Gorkij. 16 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

23. Zpráva o výzkumu hornin z vrtů na území Pohlody-V. Březno (2. e-tapa). 54 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

24. Petro grafické popisy vzorků znělce ze Zelenického vrchu. jz. od Bíliny. In: D. Blažková: Výzkum horninových surovin pro výrobu skla. Znělce. Závěreč. zpr. výzk. úk. Min. spotř. prům., Obalové lisované sklo, n.p., Dubí u Teplic. 9 p. Archív Geofondu. Praha.

25. Třetihorní usazeniny v okolí Spořič a Brán. 10 p. In: F. Holý -J. Kavka - M. Mazancová - M. Poubová - E. Slánský - B. Žákové:Zpráva o speciálním geologickém výzkumu v okolí Spořič á Brán.GP. Archív Geofondu. Praha.

26. Poznámky o třetihornícBb vulkanitech v okolí Razie. Hetova, Dřín-ku. Radoveaic a Kostomlat p. Milešovkou. 9 p. In: F. Holý – J. Kavka; - M. Poubová: Zpráva o speciálním geologickém výzkumu na území "Radovesické výsypky". GP. Archív Geofondu. Praha.

1962

27. Zpráva o výzkumu třetihorních usazenin a vyvřelin z podloží hnědouhelné sloje n Nového Sedla mezi Chomutovem a Mostem. 21 p.Příloha k výpočtu zásob hnědého uhlí v dolovém poli: Nové Sedlo-Šverma. GP. Archív Geofondu. Praha.

28. Zpráva o výzkumu třetihorních vyvřelin a usazenin v podloží hnědouhelné sloje. jz. od Břežánek u Mostu. 41 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

29. K osmdesátínám profesora dr. Oldřicha Pacáka. Auta Itoiv. Carol. (Geol.), 1, 2, 13-20. Praga.

30. "Bořického vrch" - z.Hlovělé znělcové těleso u Malého a Vysokého Března. ,jz. od Mostu. (F. Holý - J. Kavka). Acta Univ. Carol. (Geol.), 1, 2, 85-106. Praga.

31. Popisy žilného čediče od Nového Města p. Smrkem. 4 p. GP. Arckív Geofondu. Praha.

32. Popisy znělcových vzorků K průzkumnému úkolu "Litochovice - Hubačka". In: Z. Pokorná: Petrografický posudek z lokality Litocho-vice-Kubačka. 18 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

33. O znělcovém vulkanismu sv. od Mostu. Vulkanodetritické jílovce v nadloží znělcových těles. 38 p. In: J. Kavka - J. Netolický:Mineralogicko -petrografický posudek k průzkumnému úkolu M. Gorkij-Ležáky. Součást přílohy k výpočtu zásob podložních jílů. GP. Archív Geofondu. Praha.

34. Zpráva o výzkumu hornin v podloží hnědouhelné sloje u Ledvic.35 p. Součást přílohy k výpočtu zásob doprovodných surovin proprůzkumný úkol "Fučík-Pokrok". GP. Archív Geofondu. Praha.

35. Stručné popisy horninových vzorků z vrtu BV 8. (K průzkumnémuúkolu "Most-výstavba") 4 p. GP. Archív Geofondu. Praha. 1963

36. Pri la subakvaj vulkan-fenomenoj de la nordbohemia terciaralag-baseno. Rondo Scienca kaj Teknika, 1, 32-35. Montevideo.

37. Popis žilného čediče z Klínovce. 2 p. In: J. Bouška - M. Lang:Mineralogicko-petrografický popis vzorku z Nejdku a několika vzorků z Klínovce (Hofberg). Součást přílohy k průzkumnému úkolu "Magnetometrický průzkum skarnů v okolí Klínovce (Přísečnicko)". GP. Archív Geofondu. Praha.

38. Popis dvou vzorků zjílovělého čediče z Ústí n. L. (hotel). 1 p. Součást staveb, geol. průzk. GP. Archív Geofondu. Praha.

39. Zpráva o geologickém výzkumu území velebudlcké výsypky jižně od Mostu. (F. Holý - J. Kavka). Zprávy o gěol. výzk. v r. 1962, 166-167. Praha.

40. Geologicko-petrografický posudek k průzkumnému úkolu na lokalitě Důl Ležáky u Mostu. (J. Kavka - P. Rohlich). 139 p. Součást přílohy k výpočtu zásob podložních jílů. (2. etapa). GP. Archív Geofondu. Praha. 1964

41. Poznámky k petrochemii a mineralogii zjílovělých znělců sv. od Mostu. 72 p. Součást přílohy k výpočtu zásob doprovodných surovin na dole Ležáky. (J. Kavka - J. Šindelář). GP. Archív Geofondu. Praha.

42. Petrografický posudek hornin z lokality Vrátenská hora u Mšena.17 p. (J. Kavka - M. Cmuntová). GP. Archív Geofondu. Praha.

43. Petrografická charakteristika znělce z Mariánské hory v Ústí n.L. 32 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

44. Petrografický posudek k úkolu Mikulovice - kaolín. 21 p. (J.Kav-ka - V. Milický). GP. Archív Geofondu. Praha.

45. Al la difino, klasado kaj nomenklaturo de la fonolitecaj vulkanrokoj. Acta Univ. Carol. (Geol.), 1, 43-59. Praga.

46. Pri la klasado kaj nomenklaturo de la fonolitaj rokaĵoj. Scienca kaj Teknika Rondo, 3, 3-16. Montevideo.

47. Petrografické posouzení hornin k úkolu Vysoké Třebušice. 19 p.(J. Kavka - J. Šindelář). Součást přílohy k výpočtu zásob bentonitu. GP. Archív Geofondu. Praha.

48. Charakteristika třetihorních vyvřelin a usazenin ve vrtech By 34a By 35. (Bylany u Mostu). 9 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

49. Zpráva o petrografickém výzkumu třetihorního vulkanogenního souvrství severovýchodně od Mostu. (J. Kavka - P. Rohlich). Zpr. geol. Výzk. v r. 1963, 207:r 209. Praha.

1965

50. Mineralogicko-petrografický popis slohového podloží ve vrtech Sce 35. 36, 37 na dole Ležáky, sv. od Mostu. 36 p. (J. Kavka -P. Rohlich - J. Šindelář). GP. Archív Geofondu. Praha.

51. La evoluado de mineraloj el fonolita magmo natririca. Kemio Internacia, 1, 1, 27-33, Montevideo.

52. Beitrag zur Kenntnis der Phonolithmagma-Evolution im nordböhemischen Tertiar. Acta Univ. Carol. (Geol.), 2, 91-117. Praga.

53. Stručné popisy čedičů k průzkumném úkolům "Jablonecko" a "Brniště". 9 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

54. Popisy tří vzorků ze sloňového podloží ve vrtu Sp 60. (K průzkumnému úkolu "Chomutovský pilíř".) 2 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

55. Pri la klasado kaj nomenklaturo de la fonolitaj rokaĵoj. Represite el Scienca kaj Teknika Rondo, 1964, Montevideo. Scienca Revuo, 16, 1, 13-26. Sarajevo.

56. Petrografie třetihomích vyvřelin k průzkumnému úkolu "Ústecko-kámen". 43 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

57. Petrografická charakteristika vzorků sklovitého čediče od Radejčína. (K průzkumnému úkolu "Žernoseky-přivaděč", závod staveb. geol. ž. č. 6310/IM./ 5 P. GP. Archív Geofondu. Praha.

58. Popis čedičových vzorků z vrchu Tlustec. v. od Brniště a z vrchu Lípovec. z. od Stráže p. Ralskem. (Dodatek k posudkům "Jablonecko" a "Brniště".) 6 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

59. Charakteristika třetihorních usazenin z vrtů Hň 38. .jv. od Havraně a Sab 11. ,1z. od Saběnic. (K průzkumnému úkolu "Bylany 1965"). 13 p. GP. Archiv Geofondu. Praha.

60. Popisy čedičových vzorků z území ,j. od Radechova mezi Kadani a Podbořany. (K průzkumnému úkolu: Chomutovsko - kámen.) 10 p. GP. Archiv Geofondu. Praha. 1966

61. Petrografický posudek k úkolu Branany-Střimice. (J. Kavka - J.Šindelář). 26 p. Součást přílohy k výpočtu zásob bentonitu. GP. Archiv Geofondu. Praha.

62. Popisy čedičových vzorků z území j. od Kadaně. (K průzkumnému úkolu č. 512 331. 157 _ Chomutovsko-kámen.) 10 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

63. Vyvřelina Třebouňského vrchu a její postavení v kvantitativně mineralogickém systému severočeských neovulkanitů. (K průzkumnému úkolu Třeboun.) 5 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

64. Sopečné souvrství jižně od Chanova, při severním okraji vtelenské pánvičky, jihovýchodně od Mostu. (Petrografický posudek k průzkumnému úkolu "Vtelno".) 16 p. Součást přílohy k výpočtu zásob bentonitu. GP. Archív Geofondu. Praha.

65. Základní petrologické údaje o hliníkových jílovinách spjatých se znělcovým vulkanismem. (K průzkumnému úkolu "Doprovodné suroviny".) 5 p. GP. Archív Geofbndu. Praha.

66. Ekvivalent-norma konsisto de piroksenoj en la vulkanroka seriobazalta-fonolita. Kemio Internacia, 2, 2, 105-114. Montevideo.

67. Zpráva o výzkumu hornin na kaolinovém ložisku mezi Vlkani a Kojetínem. jjz. od Kadaně. (K průzkumnému úkolu č. 519 319 031 -Vlkaň.) (J. Kavka - V. Milický - A. Holá.) 44 p. Součást přílohy k výpočtu zásob kaolínu. GP. Archív Geofondu. Praha.

68. Přepočty chemického rozboru horniny na její nerostný obsah. (Zhodnocení dosavadních metod.) 13 p. Písemná práce ke zkoušce z odborného minima na katedře mineralogie a nerostných surovin.Vysoká škola chemicko-technologická. Praha.

69. Popisy horninových vzorků ze tři čedičových ložisek v okolí Kamenického Senová. (K průzkumnému úkolu "Prácheň" — č. 512 331123.) 14 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

70. Stručné popisy čedičových vzorků ze štoly ve vrchu Tlustec. v. od Brniště. (K průzkumnému úkolu č. 513 312 28/1) - Brniště.) 7 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

71. Popisy hornin z jihozápadního úboči Kumburku u Nové Páky. (K průzkumnému úkolu č. 514 331 225 - Syřenov.) 9 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

1967

72. Petrografie čedičových vzorků z Partyzánského vrchu, sz. od obce Císařský, z. od Šluknova. (K průzkumnému úkolu č. 514 331171.) 8 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

73. Vyvřelina Třebouňského vrchu. Její postavení v kvantitativně mineralogickém systému severočeských neovulkanitů. Přetisk archívního posudku z r. 1966. Čas. Národ. Muz., 1, 48-50. Praha.

74. ÉLémente de Géologle en six langues. Referát o šestijazyčném repetitoriu Andrého Cailleuxe. Geologický průzkum, IX, 2, 71. SNTL. Praha.

75. Petrografická charakteristika bazanitoldního nefelínitu z Holého vrchu, sz. od Jílového u Děčína. (K průzkumnému úkolu č. 513 331238 - Sněžník.) 14 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

76. Přepočty chemického rozboru horniny na její nerostný obsah. (Zhodnocení dosavadních metod.) Přetisk písemné práce z r. 1966.Čas. Minerál. Geol., 12, 4, 473-478. Praha.

77. Základní petrologické údaje o hliníkových jílovinách spjatých se znělcovým vulkanismem. Přetisk archívního posudku z -r. 1966.Geologifiký průzkum, IX, 5, 163-164.Stát. nakl. techn. liter. Praha.

78. Petrografické popisy čediče z lomu s. od Krásného Lesa, sv. od Frýdlantu. (Pro Konstrukčně technické a ekonomické pracovištěinvestiční výstavby železnic Brno, vývojovou skupinu Brandýsn.L. - St. Boleslav.) 5 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

79. Petrografický posudek o znělcové vyvřelině Třebouňakého vrchu, jjv. od Toužimi. (K průzkumnému úkolu č. 514 331 143 – Třebouň.) 27 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

80. Petrografická charakteristika čediče z Albeřic na j. okraji Doupovských hor. (K průzkumnému úkolu č. 514 331 231 – Albeřice.) 12 p. GP. Archív G© fondu. Praha.

81. Petrografická charakteristika hornin provázejících distomitovou sloj na Tripelovém vrchu sv. od Kučlína. (K průzkumnému úkolu 6'-.514 339 002 - Kučlín.) 21 p. Součást přílohy k výpočtu zásob di-atomitu. GP. Archív Geofondu. Preha.

82. Příspěvek k petrologil sopečného souvrství v žitavské pánvi. (K průzkumnému úkolu č. 512 311 004.) 36 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

83. XXIII-a Intemacia Geologia Kongreso. Kemio Internacia, 3,2, 143-144. Montevideo.

84. Kemio Internacia. Referát o esperantském periodiku. Geologický průzkum, IX, 10, 359-360. Stát. nakl. techn. liter. Praha.

85. Rekalkuli kemi-analizon de rokaĵo al ties minerala konsisto. Kemio Internacia, 3, 1, 59-66. Montevideo.-

86. Petrografická charakteristika třetihorního sopečného souvrství u Karenné vody, Židovic a Stránců. j. od Mostu. (K průzkumnému úkolu č. 513 334 003 - Polerady-Vtelno.) 40 p. Součást přílohy k výpočtu zásob křemence a bentonitu. GP. Archív Geofondu. Praha.

87. Charakteristika usazenin s vulkanodetritickou příměsí. 5 p. In: A. Holá: Petrografická charakteristika sedimentárních hornin k úkolu "Údlice-Všestudy". Součást přílohy k výpočtu zásob hnědého uhlí. GP. Archív Geofondu. Praha.

1968

88. Poznámka k původu skelného opálu v čedičích. Čas. Minerál. Geol., 13, 1, 107. Praha.

89. Petrografická charakteristika čedičového ložiska "Holý vrch" j od Jakubů v českém středohoří. (K průzkumnému úkolu č. 513 331 223 - Jakuby.) 28 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

90. Popisy horninových vzorků z čedičového ložiska u obce Světec. sv od Bíliny. (K průzkumnému úkolu č. 518 331 296 - Světec.) 10 p. GP. Archiv Geofondu. Praha.

91. K petrografické povaze některých čedičů a znělců z Krušných hor. s. od Jáchymova. (K průzkumnému úkolu č. 512 311 004 - Krušné Hory.) 18 p. Součást přílohy k závěrečné zprávě o průzkumu fluorito-barytových žil. Geologická služba n.p.. Geoindustria, oddělení speciálních geologických výzkumů, Praha (x). Archív Geofondu, Praha.'

92. Dodatečná část k petrografickému posudku o čedičovém ložisku v. od Světce, sv. od Bíliny. (K průzkumnému úkolu č. 518 331 296 -Světec.) 14 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

93. Tabelare pri ĥemia kaj minerala konsisto de la nordbohemiaj fonolitoj. Geologio Internacia, 1, 101-192. Prago.

94. Esperanto na Mezinárodním geologickém kongresu v Praze. 2 p. Článek pro Rudé právo.

95. Kongresové přednášky v esperantu. 2 p. Článek pro Lidovou demokracii.

96. Geologio Internacia. 2 p. Bulletin de ARTIA. Prague.

97. Petrografie některých třetihomích vulkanitů v širším okolí České Kamenice. (K průzkumnému úkolu č. 512 331 216 - Děčínsko.) 24 p.G. Archív Geofondu. Praha.

98. Geologio Internacia. Starto 2,4. Eldonas Preparkomitato de ĈEA - Kleriga Instituto en Praha.

1969

99. Popisy dvou vzorků čedičové vyvřeliny z Měděnce v Krušných Horách. (K průzkumnému úkolu č. 512 311 004 - Krušné hory.) 1 p. GP. Archív Geofondu. Praha.

100. Popisy komínových vzorků z vrtů v sopečném souvrství jz. od Chomutova-Horní Vsi. (K průzkumnému úkolu č. 512 334 012 - Horní Ves.) 13 p Součást přílohy k výpočtu zásob křemence, kaolínu, bentonitu a čediče. G Archív Geofondu. Praha.

101. Popisy čedičových vzorků z kaolinového ložiska Hájek, jv. od Hroznětína. (K průzkumnému úkolu; č. 512 319 017 — Karlovarsko—kaolín.). 3 p. G. Archív Geofondu. Praha.

102. Popisy dvou znělcových vzorků z lomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem. (Pro Investiční výstavbu železnic.) 4 p. G. Archív Geofondu. Praha.

103. Kvantitativně mineralogická interpretace horninového chemismu. (na příkladu severočeských znělců.) 95 p. Kandidátská disertační práce na Vysoké škole chemicko-technolo-gické v Praze. Studij. rok 1968/1969.

104. Popisy tři horninových vzorků ze sopečného souvrství ve vrtu SV 25 sv. od Března. j. od Chomutova. (K průzkumnému úkolu č. 512 319 049 - Severní Čechy-kaolín.) l p. G. Archív Geofondu.. Praha.

105. Popisy dvou čedičových vzorků z Jezerského vrchu, sz. od Podštěl, sv. od Chýše. (K průzkumnému úkolu č. 512 331 248 - Plzeňsko.) 2 p. G. Archív Geofondu. Praha.

106. Petrografická charakteristika některých čedičových výskytů v Podkrkonoší. (K průzkumnému úkolu č. 512 331 167 - Jičín-Semi-ly.) 14 p. G. Archív Geofondu. Praha.

107. Petrografická charakteristika čedičů a znělců pro stavbu dálnicev úseku: Lovosice - Bálec. (K průzkumnému úkolu č. 512 325 135.)13 p. G. Archív Geofondu. Praha.

1970

108. Popisy čedičových a znělcových vyvřelin z předpolí hlavního lomu, j. od Jakubů. (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 910 - Jakuby.) 13 p G. Archív Geofondu. Praha.

109. Orientační popis čedičového vzorku z lomu v obci Soutěsky jv. od Děčína. 1 p. G. Archív Geofondu. Praha.

110. Popis čedičových vzorků ze železničního tunelu u Františkova, jv od Benešova n, Ploučnicí. (Pro stavební geologii, n.p., Praha.) 5 p. G. Archív Geofondu. Praha.

111. Petrografické charakteristika vyvřeliny z Valkeřic. j. od Benešova nad Ploučnicí. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 263 - - Českolipsko.) 19 p. G. Archív Geofondu. Praha.

112. Orientační petrografické popisy sopečných vyvřelin z Maršovského vrchu. Mnišské hory. Tisového. Slavíčku a Brnišťského vrchu. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 263 - Českolipsko-kómen.) 14 p. G. Archív Geofondu. Praha. (J.Kavka - H.Suková)

113. Petrografická charakteristika znělce z Maršovického vrchu, j. od Jestřebí, sz. od Doks. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 263 - Českolipsko-kámen.) 7 p. G. Archív Geofondu. Praha.

114. Petrografické chrakteristika čedičového ložiska na Liščím vrchu s. od Velkého Debusu u Prackovic n.L. (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 917 - Prackovice) 25 p. G. Archív Geofondu. Praha.

115. Dva nové typy žilných čedičů z okolí Hamru u České Lípy. (K průzkumnému úkolu č. 511 1014 902 - GPUP) 46 p. G. Archív Geofondu. Praha.

116. Popisy dvou třetihornich vyvřelin z vrtu V 3 .jz od Kovářské. (K průzkumnému úkolu č. 512 0311 004 - Krušné hory.) 1 p. G. Archív Geofondu. Praha.

117. Petrografie bentonitového ložiska na sz. svahu Liščího vrchu. jz. od Chouče, j. od Bíliny. (K průzkumnému úkolu č: 512 0328036 - Liběšice.) 53 p. G. Archív Geofondu. Praha.

1971

118. Popisy horninových vzorků k průzkumnému úkolu Smrčí. (2. etapa- č. ú. 513 0331 306; 3. etapa - č. ú. 511 1383 006.) 14 p. G. Archív Geofondu. Praha

119. Petrografická charakteristika čedičového ložiska Ostrý vrch u Ruprechtova s. od Karlových Varů. (K průzkumnému úkolu č. 5111010 003.) 8 p. G. Archív Geofondu. Praha.

120. Redakce posudku: O. Pacák (24.2.): O čediči na Kozákově a ve Smrčí. (K průzkumným úkolům: 513 0331 306, 511 1383 006) 11 p.G. Archiv Geofondu. Praha..

121. Popisy čedičových a znělcových vyvřelin z předpolí lomu sz. od Přední Lhoty, j. od Holého vrchu u Jakubů. (K průzkumnému úkolu Těchlovice - 511 1383 912.) 15 p. G. Archiv Geofondu. Praha.

122. Zjílovělý znělec v. od Srní, jv. od České Lípy. (K průzkumnému úkolu Srní II - 511 1363 002.) 2 p. G. Archív Geofondu. Praha.

123. Popisy čedičových vzorků z vrtu V 2 u Větrova, ,j. od Frýdlantu. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 150 – Jablonec-liberec.) G. Archív Geofondu. Praha.

124. Popisy čedičových úlomků z pískovny u Drahoňovic pod Vyskeří. (K průzkumnému úkolu č. 512 0325 128 - Horní Jizera.) G. Archív Geofondu. Praha.

125. Petrografický posudek o vyvřelině Zbraslavského vrchu, .jjz. od Žlutic. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 248: Plzeňsko-kámen.) 12 p. G. Archív Geofondu. Praha.

126. Petrografické popisy čedičové vyvřeliny z Jezerskéhů vrchu, sz. od Podštěl. ssv. od Chýše. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331248: Plzeňsko-kámen) 6 p. G. Archív Geofondu. Praha,

127. Petrografické charakteristika čedičové vyvřeliny od Hřebečné a Rýžovny v Krušných horách. (K průzkumnému úkolu č. 511 1010 102.) 11 p. G. Archív Geofondu. Praha.

128. Petrografické charakteristika čediče z Děpoltovic, saz. od Karlových Varů. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 445: Ostrov-Děpoltovice, vyhledávací průzkum kamene.) 5 p. G. Archív Geofondu. Praha.

129. Popis čedičového vzorku z Hájku, dv. od Velkého Rybníku, ssv. od Karlových Varů. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 445: Ostrov-Děpoltovice, vyhledávací průzkum kamene.) 1 p. G. Archív Geofondu. Praha. 1972

130. Popis čedičového vzorku ze záseku s. od Děpoltovic. ssz. od Karlových Varů. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 445: Ostrov-Děpoltovice.) 1 p. G. Archív Geofondu. Praha.

131. Úlomky znělce v cihelně z. od Varnsdorfu. (K průzkumnému úkoluč. 512 0332 216: Varnsdorf - cihly.) 2 p. G. Archív Geofondu. Praha.

132. Subakvatický vulkanismus v terciéru mezi Mnichovcem a Břežánkami u Bíliny. (K průzkumnému úkolu č. 515 2538 103: M. Gorkij - j. svahy.) 57 p. G. Archív Geofondu. Praha.

133. Subakvatický příkrov bazanitu ve vrtu Bž 195. (K průzkumnému úkolu č. 515 2538 103: M. Gorkij - j. svahy). 3 p. G. Archív Geofondu. Praha.

134. Oldřich Pacák. Geologio Internacia, 2, 9-12. Prago.

135. Diagrame pri ĥemia kaj minerala konsisto de la nordbohemiaj fonolitoj. Geologio Internacia, 2, 45-91. Prago.

136. Popisy dvou vzorků z čedičové žily ve štole Martin. (K průzkumnému úkolu č. 512 0115 032 - Krupka IV). 2 p. G. Archív Geofondu. Praha.

137. Petrografie třetihorních vulkanitů mezi Žďárem a Strážkami, s. od Ústí n. L. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 334). G. Archív Geofondu. Praha.

138. Petrografická charakteristika dvou čedičových vyvřelin: z Vlčí hory a Ovčího vrchu na Tepelsku. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 455: Tachovsko, vyhledávací průzkum kamene). G. Archív Geofondu. Praha.

139. Petrografický posudek k čedičovému ložisku v. od Obrnic. 21 p. (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 001). G. Archív Geofondu. Praha.

1973

140. O čedičích u Vyskeře a Drahoňovic v Českém ráji. (J. Kavka - O. Pacák) (K průzkumnému úkolu č. 512 0325 128 - Horní Jizera). 7 p. G. Archív Geofondu. Praha.

141. Čedič ve štěrku z Horního Bousova z. od Sobotky. (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 901.) 3 p. G. Archív Geofondu, Praha.

142. Petrografická charakteristika čedičového tělesa Stříbrník z. od Měrunic v Českém středohoří (K průzkumným úkolům Bílinsko - 512 0331 42l a Měrunice - 511 1383 309). 26 p. G. Archív Geofondu, Praha.

143. Čedič a znělec Zbraslavského vrchu jjz. od Žlutíc. (K průzkumnému úkolu č. 513 0331 466). 21 p. G. Archív Geofondu, Praha

144. Petrografická charakteristika čedičového ložiska, j. od Práchně u Kamenického Šenova. (K průzkumnému úkolu Čečka II - č. 5111384 001). 29 p. G. Archív Geofondu, Praha.

145. Polaj geologoj en Prago. Bulteno de EKP, 2, 6-7. Praha.

1974

146. K petrografii čedičového ložiska na vrchu Rovný s. od Stadic, jz. od Ústi n. L. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 487: Lochočice-Rovný). 32 p. G. Archív Geofondu, Praha.

147. Geologia (simpozio en) Esperanto. Starto, 1,4. Praha.

148. Petrografický posudek o čedičovém ložisku, jz. od Pelechova u Železného Brodu. (K průzkumnému úkolu č. 513 0331 400). G. Archív Geofondu, Praha.

149. Petrologická charakteristika sopečného souvrství ve vrtu V 611 s. od Velkého Rybníka, ,j. od Hroznětína v sokolovské pánvi. (K průzkumnému úkolu č. 512 0328 045: Velký Rybník). 27 p. Archív Geofondu, Praha.

150. Popisy horninových vzorků z bazanitového eluvia, jv. od lomu ve Starči (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 315: Smrčí - skrývka). 6 p. G. Archív Geofondu, Praha.

151. Petrografické charakteristika tří čedičových ložisek na Bílinsku: Rudolice. Patokryje a Červený Újezd. (K průzkumnému úkolu č. 512 0331 421). 16 p. G. Archív Geofondu, Praha.

152. Pri kio prelegos geologoj en Esperanto. Starto, 3-4, 4-5. Praha.

153. Petrografie čedičových a znělcových vyvřelin v oblasti vrchu Deblík. jv. od Církvic. (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 911: Libochovany II). 46 p. G. Archív Geofondu, Praha.

154. Petrografická charakteristika čedičových vzorků z Jezerského vrchu sz. od Podštěl. (K průzkumnému úkolu č. 513 0331 462: Chýše - Jezerský vrch, předběžný průzkum). 10 p. G. Archív Geofondu, Praha.

155. La varsovia simpozio Internacia Lingvo kaj Geologio. 2 p. Starto, 5 (43), 4-5. Praha.

156. Popisy horninových vzorků z čedičového ložiska na jižním vrcholu Špičáku z. od Kadaně. 7 p. (K průzkumnému úkolu č. 5130331 459 - Mikulovice II – kámen) G. Archív Geofondu, Praha.

157. Petrografická charakteristika čedičového ložiska v. od Větrova, j. od Frýdlantu. (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 103: Větrov II). 13 p. G. Archív Geofondu, Praha.

158. Další příspěvek ke studiu znělcových úlomků v cihelně z. od Varnsdorfu. (K průzkumnému úkolu č. 511 1373 305) 1 p. G. Archív Geofondu, Praha.

159. Kial Praha? Starto, 8, 11. Praha

1975

160. Petrologie třetihorního útvaru ve vrtu KD 3 na .jv. okraji Doupovských vrchů. (K průzkumnému úkolu č. 512 0319 074: Kadaň - jih). 64 p. G. Archív Geofondu, Praha.

161. Charakteristika horninových vzorků z bentonitového ložiska, jv. od Střimic. (K průzkumnému úkolu č. 511 1364 103 ) 48 p. G. Archív Geofondu, Praha.

162. K petrologii čedičového ložiska v. od Hostomic (K průzkumnémuúkolu č. 511 1383 002). 19 p. G. Archív Geofondu, Praha.

163. Popisy horninových vzorků z čedičového ložiska Heřmanice III., jz. od Frýdlantu (K průzkumnému úkolu č. 511 1383 228). 10 p. G. Archív Geofondu, Praha.

164. Popisy hornin z ložiska "valkeřického trachytu". (K průzkumnému úkolu č. 511 1384 002: Valkeřice II-kámen). 13 p. G. Archív Geofondu, Praha.

165. Petrologická charakteristika severočeských znělců se zřetelem k výrobě kameniva. (Podkladová zpráva pro Výskumný ústav inženierskych stavieb.) 120 p. Ústav geologických věd Karlovy univerzity v Praze. Katedra petrologie. Archív

166. Ĉu Monocero aŭ "Unikorno"? Homo kaj Kosmo, 3-4, 39. Zagreb.

1976

167. O znělcích pro keramický průmysl. Sborník sympozia "Snižování teplot výpalu a jeho vliv na efektivnost výroby stavební keramiky, 42-56. Rakovník.

168. La feldspatoj - ĉu bona bazo por ĉefa divido de la magmorokaĵoj? (Aktuala temo por diskuti) Geologio Intemacia, 3. 27-37. Varsovio.

169. Geologia literaturo en Esperanto. Geologio Internacia, 3, 137-146. Varsovio.

170. Stručná popisy vzorků z lomu ve "valkeřickém trachytu" (K průzkumnému úkolu č. 511 1384 002). 6p. G. Archív Geofondu, Praha.

1977

171. Perspektivy v klasifikaci vyvřelin. (Přednáška v rámci petrologického semináře při katedře petrologie na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze). 13 p.

172. Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeských třetihor (scénář k výstavě). 56 p. Krajské muzeum v Teplicích.

173. Projevy subakvatického vulkanismu v severočeském terciéru. Sborník k 125. výročí J. E. Hibsche, 61-70. Krajské muzeum v Teplicích.

174. Petrologie třetihorního útvaru mezi Českými Hamry a Kovářskou v Krušných horách (K průzkumnému úkolu č. 512 03II 031 : Kovářská – Magistrála). G. Archív Geofondu, Praha.

175. Perspektivoj por sistemigo de la magmorokaĵoj. Scienca Revuo, 29, 1, 9-20. Ĉapeko.

176. Jubileas du ISAE-estraranoj. C. Støp-Bowitz ; 65. V. Zázvorka : 75. Scienca Revuo, 29, 2, 87-88. Ĉapeko.

177. ISAE-aplikado de Esperanto. (Prelego por la seminario "SCIENCAJ ASPEKTOJ DE ESPERANTO" , okazinta en Ahrenshoop, GDR, la 17-an de aprilo 1978.

178. Esperantigo de la ĉeĥoslovakaj loknomoj. Scienca Revuo, 29, 3, 119-128. Ĉapeko.

179. O vulkanotermální genezi severočeských bentonitů. Acta Univ. Carol. (Geol.), Kratochvíl V., 3-4, 299-404. Praga.

1979

180. Nové poznatky o baryto-fluoritovém ložisku v Kovářské. Geologický průzkum, 7, 197-200. Praha.

181. ISAE-aplikado de Esperanto. Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj. Redaktis D. Blanke, 186-193. Berlin.

1980

182. La fonemo Ĥ kaj ties transformoj en la internacia scienca leksikologio. Kolekto de la seminariaj referaĵoj: Apliko de Esperanto en scienco kaj teĥniko, 93-100. Ústí nad Labem.

183. Neue Erkenntnisse über die Schwerspat-Flußspat-Lagerstätte Kovářská. Zeitschr. angew. Geol., 26, 12, 627-631. 184. Laŭsistema vortaro de la rokaĵomineraloj (Eo-Cs-De-Fr). Scienca Revuo, 31, 2, 59-92. Pizo.

1981

185. Petrologická dokumentace znělcových vzorků z nových průzkumných prací na Maršovickém vrchu. (K úkolu Maršovice - Újezd u České Lípy: 01 80 3506). 27 p. G. Archív Geofondu. Praha.

186. Petrologie znělce z Ryzelského vrchu. (K vyhledávacímu průzkumu kamene: Hořany - 01 80 2601. K předběžnému průzkumu kamene:.Most - 01 80 1199.) 57 p. G. Archív Geofondu. Praha.

187. Onomastiko en fakterminoj konsidere ilian esperantigon. Kolekto de la referaĵoj de konferenco APLIKO DE ESPERANTO EN SCIENCO KAJ TEĤNIK0, 1, 6-14. Žilina. 188. Raporto pri agado de ISAE en la periodo 1978-1980. Scienca Revuo, 30, 1, 47-52. Pizo.

189. Znělec Ryzelského vrchu. (Výsledky geologicko-petrologického výzkumu v západní části tělesa. (O. Hašlar - J. Kavka) Acta Univ. Carol. (Geol.), Hejtman vol.,4,440-453. Praga.

1982

190. Fonolitoj kontribuas al ŝparado de energio. Kolekto de la referaĵoj el la internacia SEMINARIO PRI APLIKO DE ESPERANTO EN SCIENCO KAJ TEĤNIK0, 29-35. České Budějovice.

191. Prujneca strukturo de fonolitoj. Geologio Internacia, 4, 57-67. Varsovio.

192. Botanika vortaro de F. Mlynář. (J. Kavka - F. Mlynář) Scienca Revuo, 33, 3, 69-86. Pizo.

193. Ĉu "likeno" au "liĥeno"? Scienca Revuo, 33, 3, 98-99. Pizo.

1983

194. Lingua latina versus Esperanto. Starto, 1, 7-8. Praha.

195. Výsledky průzkumu podsypových hmot pro SHR. (O. Hašlar -J. Kavka) Geologický průzkum, 4, 117-118. Praha.

196. Pli morta ol latina? Monato, 5, 24. Brasschaat.

197. Příspěvek k petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan. (K průzkumnému úkolu Braňany-Červený vrch: 01811042.) 30 p. G. Archív Geofondu. Praha.

198. Recenzo pri Olav Reiersøl: Matematikaj kaj statistikaj terminoj en Esperanto. (V. Hník - J. Kavka) Scienca Revuo, 34, 1, 16-17. Pizo.

199. Vlastislav Zázvorka: 80. Scienca Revuo, 34, .2-3, 45-66. Piza.

200. Božidar Popovič: 70. Scienca Revuo, 34» 2-3, 67-85. Pizo.

201. Carl Støp-Bowltz: 70, Scienca Revuo, 34, 2-3, 87-101. Pizo.

202. Akademiaj Studoj 1983 (recenzo) Scienca Revuo, 34, 2-3, 107-108. Pizo.

1984

203. Kioma ŝanco por Esperanto-afiksoj en scienca terminologio? Kolekto de referaĵoj el la internacia seminario APLIKO DE ESPERANTO EN SCIENCO KAJ TEĤNIKO, 140-151. Ĉeĥa Esperanto-Asocio, scienca-teĥnika sekcio. Brno.

204. Kiel kreskas la nefelinkristaloj? Geologlo Internacia, 5, 135-144. Budapeŝto.

205. K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan. 20 p. (Určeno k uveřejnění v podnikovém sborníku n.p, Geoindustria.) Praha.

1985

206. Iom da nomenklatura medito: OsO4. Starto, 1, 12. Praha.

1986

207. Pri nove proponataj afiksoj el la vidpunkto taktika. Scienca Revuo, 37, 4-3-49. Pizo.

208. Ĉu vere "manio kripligi proprajn nomojn"? der esperantist, 1, 9. Berlin.

1987

209. Kaj Bohemio, kaj Ĉeĥio! Starto, 2, 20. Praha.

210. Kritike pri la nove proponita ĥemia klasado de vulkanaĵoj. (TAS). Geologio Iriternacia, 6, 75-84. Duŝanbe.

211. Leksikoneto de la feldspatoid-havaj vulkanaĵoj. Geologio Internacia, 5, 85-104. Duŝanbe.

212. Sisteme pri la feldspatoid-havaj vulkanaĵoj. Geologio Internacia, 7, 83-92. Recifo.

213. Esperantlingva nomenklaturo de la fungogenro rusulo. Scienca Revuo, 38, 1, 21-31. Pizo.

214. Komputada baza terminaro. (V. Hník - J. Kavka). Recenzo.Scienca Revuo, 38,1,33-35. Pizo.

215. Esperanto: 100. Scienca Revuo, 38, 2, 37. Pizo.

216. Recenzo: Matematika terminaro de C.O. Kiselman. (V. Hník- J. Kavka). Scienca Revuo, 38, 2, 69-71. Pizo.

217. Gerhard Kalckhoff: 80. Scienca Revuo, 38, 2, 77-79. Pizo.

1988

218. Działalnosc Sekcji Geologlcznej Miedzynarodowego Naukowego Stowarzyszenia Esperantystow (ISAE). Kwartalnik Geologiczny, 2, 32, 497-498. Panstwowy Insty tut Geologiczny. Wydawnlctwa Geologiczne Warszawa.

219. Blung! Starto, 3, 18-19. Praha.

1989

220. Ĉu "hidraŭdinamiko" kaj "hidraŭla" sistemo? Starto, 2, 13-14. Praha.

221. Se vi aĉetis porkidon...esperanto, 3, 55. Rotterdam. 222. Goldenaĵo korektenda. Starto, 4, 13. Praha.

223. Protokolo pri la jarkunveno de ISAE (1987) Bulteno de ISAE, 49, 4-7. Niederglatt.

1990

224. Stiloj... Starto, 2, 15. Praha.

225. Zelení všech zemí, domluvte se! ZELENÍ, 9, 4 (z 21.6.1990). Praha.

226. Inkludi, eskludi. Starto, 4, 19-20. Praha.

227. Ĉu ŝarkoj en Prago? Starto, 4, 20-21. Praha.

228. Proceso. Starto, 6, 26-27. Praha.

229. Zelení všech zemí, domluvte se! (Přetisk článku z novin ZELENÍ, z 21.6.1990.) Starto, 6, 9. Praha.

230. Nepoužívejte cizích slov ... když je neovládáte! Špígl, 60, 4 (z 20.12.1990). Praha.

231. Terminologia komunikado inter geologoj-esperantistoj. - La prelegkolekto el la konferenco AEST, 127-135. Poprad,1988. Slovakia Esperanto-Asocio.

232. Terminologia komunikado inter geologoj-esperantistoj. - La prelegkolekto el la konferenco AEST. Poprad, 1988. Represo de la prelego en: Akademiaj Studoj 1988-1990,91-99. Esperanto-Press, Bailieboro, Ontario, Kanado.

233. Kriterioj por diagnozi argiliĝon vulkanoterma. - Geologio Internacia, 8, 139-159. Beijing.

1991

234. Kdo to byl? - Český EXPRES, 5.6.1991, 1, Fraha.

235. Fenomeno kaj efekto. - Starto, 3, 8. Brno.

1995

236. Zázračná planeta. - Týdeník Televize, 12, 2. Praha.

237. Asimilado de propraj nomoj - natura proceso en Esperanto. Starto 4, 13-15. Brno.

238. Corso di lingua italiana. - Týdeník Televize-Teletip, 52, 4. Praha.

1994

239. Asimilado de germanaj nomoj en Esperanton (precipe por la bezono naturhistoria). - Prelego okaze de la 43-a kultura semajnfino. Sarlanda Esperanto-Ligo, Hamburgo.

240. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 1. -Starto, 4, 20-21. Brno.

241. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 2.-Starto, 5-6, 23-24. Brno. 1995

242. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 3. -Starto, 1, 12-14. Brno.

243. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature (parto.11-2). - La letero de l' Akademio de Esperanto, 30, 3-6, Paris .

244. Homonimoj en Esperanto konsiderataj nomenklature, 3. - La letero de l' Akademio de Esperanto, 31, 3-6. Paris.

245. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 4. -Starto, 2-3, 17-19. Brno.

246. Operlingvo? - Starto, 2-3, 4. Brno.

247. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 5. -Starto, 4, 8-11. Brno.

248. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 6. -Starto, 5, 5-7. Brno.

249. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 7. -Starto, 6, 10-14. Brno.

250. Ĉu leŭcito en Bohemio? 32 p. - Akademia Libroservo pere de KAVA-PECH Dobřichovice (Praha).

1996

251. Souhlasím! - Týdeník ROZHLAS, 1, 24. Praha.

252. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 8. -Starto, 1, 13-19. Brno.

253. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 9. -Starto, 2, 10-22 Brno.

254. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 10. -Starto, 3, 6-9. Brno.

255. Prčice-Vejprty 1:1. - Týdeník ROZHLAS, 16, 30. Praha.

256. Kontribue al PIV. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature. 32p. - KAVA-PECH, Dobřichovice.

257. La protektata naturparko Sovaĝa Ŝaro (Divoká Šárka). Helpa teksto por la duontaga ekskurso enkadre de la praga UK-81/1996. 16p. - Ĉeĥa Esperanto-Asocio.

258. Subakva vulkanismo en la nordbohemia terciaro. - Prelego por Internacia Kongresa Universitato. l0 p. Prago.

Doplnění bibliografie dr. Josefa Kavky: 1997

Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 11. Starto, 3, 15-19. Brno.

Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 12. Starto, 4, 16-21. Brno.

Ĥ en mineralnomoj. Scienca Revuo, Vol. 48 (1), 44-51, Eschwege


1998

Averto antaŭ danĝeraj terminoj, Starto 2, 5-6, Brno

1999

Natursciencaj terminoj en PIV (statistika sondo pri ties ĝusteco) Prelegaro KAEST '98, Modernaj rimedoj de komunikado, KAVA-PECH, 85-91


2000

Baza premiso por la scienca leksiko de Esperanto Scienca Revuo, Vol. 51 (3), 39-43, Eschwege

2001

Esperantigo de germanaj nomoj, precipe por la bezono naturhistoria. Scienca Revuo, Vol. 52 (1), 3-16, Eschwege.

Morfologio de fungoj Prelegaro KAEST 2000, Fakaj aplikoj de Esperanto, KAVA-PECH, 113-122.

2002

Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 13. Starto, 1, 9-12. Brno.

Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature 14. Starto, 2, 41-44. Brno.

La Nova PIV. Starto 2, 74-75

Bradipodo kaj aliaj -podoj Scienca Revuo 4, 212

2003

Scienca Vortaro de Esperanto Scienca Revuo, 1, 3-54

Fungoj mikroskope Prelegaro KAEST 2002, KAVA-PECH; preparata por presejo.