Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických
Podtitulek: 173/1938 Sb. z. a n.
Zdroj: portal.gov.cz
Licence: Bez licence

Podepsaní plnomocníci jménem svých vlád:

majíce na zřeteli, že užívání dusivých, otravných nebo podobných plynů, jakož i všech takových kapalin, hmot neb prostředků ve válce, bylo právem odsouzeno veřejným míněním civilisovaného světa,
majíce na zřeteli, že zákaz tohoto užívání byl vyjádřen ve smlouvách, jichž smluvními stranami je většina mocností světa, a v úmyslu způsobiti, aby byl všeobecně uznán jako součást mezinárodního práva tento zákaz, který si vynucuje stejně svědomí jako prakse národů,

prohlašují,

že Vysoké smluvní strany, pokud nejsou již vázány smlouvami zakazujícími takové užívání, uznávají tento zákaz, souhlasí s tím, aby tento zákaz užívání byl rozšířen na válečné prostředky bakteriologické, a shodují se v tom, že se považují za vázány navzájem podle ustanovení této deklarace.

Vysoké smluvní strany se všemožně vynasnaží, aby přiměly ostatní státy k tomu, aby přistoupily k tomuto Protokolu. Takový přístup bude oznámen vládě republiky Francouzské a touto všem mocnostem, které Protokol podepsaly nebo k němu přistoupily. Nabude účinnosti dnem, kdy oznámení bude notifikováno vládou republiky Francouzské.

Tento Protokol, jehož texty francouzský a anglický jsou autentické, bude ratifikován co nejdříve. Bude datován dnešním dnem.

Ratifikace tohoto Protokolu budou zaslány vládě republiky Francouzské, která uvědomí o jejich uložení každou z mocností, jež Protokol podepsala nebo k němu přistoupila.

Listiny o ratifikaci nebo o přístupu zůstanou uloženy v archivu vlády republiky Francouzské.

Tento Protokol nabude působnosti pro každou z mocností, která jej podepsala, počínajíc dnem, kdy byla uložena její ratifikace, a od toho okamžiku bude tato mocnost zavázána vůči ostatním mocnostem, které již uložily své ratifikace.

Čemuž na svědomí plnomocníci podepsali tento Protokol.

Sepsáno v Ženevě v jednom výtisku dne sedmnáctého června roku tisícího devítistého dvacátého pátého.