Úmluva o politických právech žen

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Úmluva o politických právech žen
Původní znění: Vyhláška MZV 46/1955 Sb.
Zdroj: portal.gov.cz
Licence: Bez licence

Preambule[editovat]

Smluvní strany,

přejíce si provádět zásadu rovnoprávnosti mužů a žen, obsaženou v Chartě Organizace Spojených národů,
uznávajíce, že každý má právo účastnit se vlády své země přímo nebo svobodně zvolenými zástupci a že každý má právo na stejný přístup k veřejné službě ve své zemi, a přejíce si zrovnoprávnit postavení mužů a žen v požívání i výkonu politických práv v souhlasu s ustanoveními Charty Organizace Spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv,
rozhodnuvše se sjednat za tímto účelem úmluvu,

ujednávají tímto, jak dále stanoveno:

Článek 1[editovat]

Ženy budou oprávněny hlasovat ve všech volbách za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.

Článek 2[editovat]

Ženy budou volitelné do všech veřejně volených těles zřízených vnitrostátním právem za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.

Článek 3[editovat]

Ženy budou oprávněny zastávat veřejné úřady a vykonávat všechny veřejné funkce, zřízené vnitrostátním právem, za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.

Článek 4[editovat]

 1. Tato Úmluva bude otevřena podpisu kteréhokoli člena Organizace Spojených národů a také kteréhokoli jiného státu, který Valné shromáždění vyzve.
 2. Tato Úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Organizace Spojených národů.

Článek 5[editovat]

 1. Tato Úmluva bude otevřena přístupu všech států uvedených v odstavci 1 článku IV.
 2. Přístup se provede uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace Spojených národů.

Článek 6[editovat]

 1. Tato Úmluva nabude účinnosti devadesátého dne následujícího po dni uložení šesté listiny o ratifikaci nebo o přístupu.
 2. Pro každý stát, ratifikující Úmluvu nebo přistupující k ní po uložení šesté listiny o ratifikaci nebo o přístupu, Úmluva nabude účinnosti devadesátého dne poté, kdy tento stát uloží listinu o ratifikaci nebo o přístupu.

Článek 7[editovat]

Jestliže kterýkoli stát předloží při podpisu, při ratifikaci nebo při přístupu výhradu ke kterémukoli z článků této Úmluvy, generální tajemník sdělí znění výhrady všem státům, které jsou nebo které se mohou stát smluvními stranami této Úmluvy. Kterýkoli stát, který má námitky proti výhradě, může do devadesáti dnů ode dne uvedeného sdělení (nebo v den, kdy se stane smluvní stranou Úmluvy) vyrozumět generálního tajemníka, že výhradu nepřijímá. V tom případě Úmluva nenabude účinnosti mezi tímto státem a státem, který činí výhradu.

Článek 8[editovat]

 1. Kterýkoli stát může vypovědět tuto Úmluvu písemným vyrozuměním zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace Spojených národů. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy generální tajemník vyrozumění obdrží.
 2. Tato Úmluva pozbude účinnosti dnem, kdy se stane účinnou výpověď, která sníží počet stran na méně než šest.

Článek 9[editovat]

Kterýkoli spor vzniklý mezi kterýmikoli dvěma nebo více smluvními státy o výklad nebo o provádění této Úmluvy, který se nevyřeší vyjednáváním, bude na žádost kterékoli ze sporných stran předložen k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu vyřešení.

Článek 10[editovat]

Generální tajemník Organizace Spojených národů vyrozumí všechny členy Organizace Spojených národů a nečlenské státy uvedené v odstavci 1 článku IV této Úmluvy:

 1. o podpisech a ratifikačních listinách, které obdrží podle článku IV;
 2. o listinách o přístupu, které obdrží podle článku V;
 3. o dni, kdy tato Úmluva nabude účinnosti podle článku VI;
 4. o sděleních a vyrozuměních, která obdrží podle článku VII;
 5. o vyrozuměních o výpovědi, která obdrží podle odstavce 1 článku VIII;
 6. o zrušení podle odstavce 2 článku VIII.

Článek 11[editovat]

 1. Tato Úmluva, jejíž znění anglické, čínské, francouzské, ruské a španělské mají stejnou platnost, bude uložena v archivu Organizace Spojených národů.
 2. Generální tajemník Organizace Spojených národů zašle ověřený otisk všem členům Organizace Spojených národů a nečlenským státům uvedeným v odstavci 1 článku IV.

Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Úmluvu, otevřenou podpisu v New Yorku třicátého prvého dne měsíce března roku tisícího devítistého padesátého třetího.