Stránka:Náš lid, jak jeví se ve svých zvycích, obyčejích, písních a t. d. z kraje litovelského a severní Moravy.djvu/58

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována\relative a' {
 \autoBeamOff
 \key a \minor
 \time 2/4
 a8.^\mf a32 a f8 d^\> d4 a^\!
 \bar ":|."
 \time 3/4
 f'8 f e4 c' d8 d a4 r f8 f e4 c' d8 d a4 r
 \bar "||"
 \time 2/4
 d8._\ff^\< d32 d^\! \tuplet 3/2 {a8 f a}
 d8. d32 d \tuplet 3/2 {b8 b g}
 a8. a32 a g8 e^\> e4( d^\!^\p)
 \bar "|."
}
\addlyrics {
 te -- _ skno jest se -- dě -- ti
 Ach já pěš -- ky ne -- půj -- du
 na ko -- ni se -- dět bu -- du,
 tu bar -- vu ze -- le -- nou
 a k_to -- mu čer -- ve -- nou
 roz -- jí -- mat si bu -- du.
}
\addlyrics {
 ra -- _ dosť jest vy -- jí -- ti;
}

16. Nestujte mládenci.

Ze střelic.

\relative c'' {
 \autoBeamOff
 \key f \major
 \time 3/8
 \repeat volta 2 {
  \partial 8 {c8^\p} f4 c8 c c d c4 bes8 g4 bes8 d4 d8
 }
 \alternative {{c c bes \partial 4 {c r}}{c c bes a r r}}
 \repeat volta 2 {
  g8. a16 bes8 d c c c8. bes16 bes8 bes a a g8. a16 bes8 d c c
 }
 \alternative {{c8. bes16 bes8 a r r}{c^\f d e f r r}}
 \bar "|."
}
\addlyrics {
 Ne -- stuj -- te mlá -- den -- ci pod ok -- ny
 a pojď -- te do svět -- ni -- ce, _ _ _ _
 Mu -- si -- ka bu -- de hrát
 bu -- de -- me tan -- co -- vat
 hop, hop, hop, šop, šop, šop po -- ska -- ko -- vat,
 po -- ska -- ko -- vat.
}
\addlyrics {
 jest -- li vás no -- ži -- čky bo -- le -- jí
 sed -- ně -- te _ _ _ _ na la -- vi -- ce!
}
  1. My jsme k vám nepřišli posedět, my jsme k vám přišli postát; máte dvě hezké dcerušky, my musíme jednu dostat.
    Muzika atd.

17. Osud.

Ze Svánova.

\relative g' {
 \autoBeamOff
 \key c \major
 \time 2/4
 g4^\p^\< g8 f^\! e4 g c^\mf d^\> e r^\! d^\p d8 c
}
\addlyrics {
 Vím já há -- jí -- ček bo -- ro -- vý, ten je v_zi -- 
}