Mišna/Traktát Kidušin/Kapitola 2

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Muž zasvěcuje

האיש מקדש

Mišna 1 Muž zasvěcuje [ženu] sám nebo prostřednictvím svého zástupce; žena se zasvěcuje [muži] sama nebo prostřednictvím svého zástupce. Muž zasvěcuje svoji dceru, když je [ve věku] dívky, [jinému muži] sám nebo prostřednictvím svého zástupce. [Když někdo] řekne ženě: „Zasvěť se mi skrze tuto datli. Zasvěť se mi skrze tuto [jinou datli].“ – má-li jedna z nich hodnotu [jedné] pruty, [je žena] zasvěcena, a nemá-li, není zasvěcena. [Řekl-li: „Zasvěť se mi] skrze tuto a tuto a tuto [datli],“ [pak] mají-li hodnotu [jedné] pruty všechny [dohromady], je zasvěcena, a nemají-li, není zasvěcena. Jestliže [je] snědla [postupně] jednu po druhé, není zasvěcena, ledaže má jedna z nich [sama o sobě] hodnotu [jedné] pruty.

משנה א האיש מקדש בו ובשלוחו. האשה מתקדשת בה ובשלוחה. האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו. האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, אם יש באחת מהן שוה פרוטה, מקדשת. ואם לאו, אינה מקדשת. בזו ובזו ובזו, אם יש שוה פרוטה בכלן, מקדשת. ואם לאו, אינה מקדשת. היתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקדשת, עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה.

Mišna 2 Když řekl: „Zasvěť se mi skrze tento pohár vína,“ a ukáže se, [že je to pohár] medu; [nebo když řekl: „…skrze tento pohár] medu,“ a ukáže se, [že je to pohár] vína; [nebo když řekl:] „… skrze tento stříbrný dínár,“ a ukáže se, [že je] zlatý; [nebo když řekl: „… skrze tento] zlatý [dínár],“ a ukáže se, [že je] stříbrný; [nebo když řekl]: „… s tím, že jsem bohatý,“ a ukáže se, [že je] chudý; [nebo když řekl: „… s tím, že jsem] chudý,“ a ukáže se, [že je] bohatý; [ve všech těchto případech] není [žena] zasvěcena. Rabi Šim'on říká: Pokud ji oklamal k [jejímu] pospěchu, je zasvěcena.

משנה ב התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש , של דבש ונמצא של יין, בדינר זה של כסף ונמצא של זהב, של זהב ונמצא של כסף, על מנת שאני עשיר ונמצא עני, עני ונמצא עשיר, אינה מקדשת. רבי שמעון אומר, אם הטעה לשבח , מקדשת.

Mišna 3 [Když řekl: „Zasvěť se mi] s tím, že jsem kohen,“ a ukáže se, [že je] levita; [nebo když řekl: „… s tím, že jsem] levita,“ a ukáže se, [že je] kohen; [nebo když řekl: „… s tím, že jsem] natin,[1]“ a ukáže se, [že je] bastard; [nebo když řekl: „… s tím, že jsem] bastard,“ a ukáže se, [že je] natin; [nebo když řekl: „… s tím, že jsem] z vesnice,“ a ukáže se, [že je] z města; [nebo když řekl: „… s tím, že jsem] z města,“ a ukáže se, [že je] z vesnice; [nebo když řekl:] „… s tím, že můj dům je blízko lázně,“ a ukáže se, [že je] daleko; [nebo když řekl: „… s tím, že můj dům je] daleko [od lázně],“ a ukáže se, [že je] blízko; [nebo když řekl:] „… s tím, že mám dceru nebo služku, [která pracuje jako] gadelet,[2]“ a [ve skutečnosti ji] nemá; nebo [když řekl]: „… s tím, že nemám [dceru nebo služku, která pracuje jako gadelet],“ a [ve skutečnosti ji] má; [nebo když řekl]: „… s tím, že nemám děti,“ a [ve skutečnosti je] má; nebo [když řekl]: „… s tím, že mám [děti],“ a [ve skutečnosti je] nemá; ve všech [těchto případech, dokonce] i když [žena] řekla: „Měla jsem v úmyslu zasvětit se mu i tak,“ není zasvěcena. A stejné [pravidlo platí, když] ona oklame [podobným způsobem] jeho.

משנה ג על מנת שאני כהן ונמצא לוי, לוי ונמצא כהן, נתין ונמצא ממזר, ממזר ונמצא נתין, בן עיר ונמצא בן כרך , בן כרך ונמצא בן עיר, על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק, רחוק ונמצא קרוב, על מנת שיש לי בת או שפחה גדלת ואין לו, או על מנת שאין לי ויש לו , על מנת שאין לי בנים ויש לו, או על מנת שיש לי ואין לו. ובכלם אף על פי שאמרה בלבי היה להתקדש לו אף על פי כן, אינה מקדשת. וכן היא שהטעתו.

Mišna 4 [Když někdo] řekne zástupci: „Jdi a zasvěť mi ženu tu a tu na místě tom a tom,“ a [zástupce] šel a zasvětil [mu] ji na jiném místě, není zasvěcena. [Když mu řekl: „… a] věz, že se nachází na místě tom a tom,“ a [zástupce mu] ji zasvětil na jiném místě, tak je zasvěcena.

משנה ד האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר, אינה מקדשת . הרי היא במקום פלוני וקדשה במקום אחר, הרי זו מקדשת.

Mišna 5 [Když někdo] zasvětí ženu s tím, že není vázána slibem, a ukáže se, že je vázána slibem, není zasvěcena. Když se oženil [s takto zasvěcenou ženou] bez dalšího [opakování podmínky], a [potom] se ukáže, že je vázána slibem, vyjde [rozvodem] bez [zaplacení] ketuby. [Když zasvětí ženu] s tím, že nemá vady, a ukáže se, že má vady, není zasvěcena. Když se oženil [s takto zasvěcenou ženou] bez dalšího [opakování podmínky], a [potom] se ukáže, že má vady, vyjde [rozvodem] bez [zaplacení] ketuby. Všechny vady, které zneplatňují kohena,[3] zneplatňují [také] ženu.

משנה ה המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים, אינה מקדשת. כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתבה. על מנת שאין עליה מומין ונמצאו בה מומין, אינה מקדשת. כנסה סתם ונמצאו בה מומין, תצא שלא בכתבה. כל המומין הפוסלים בכהנים, פוסלין בנשים.

Mišna 6 [Když někdo] zasvětí dvě ženy skrze [předmět, který má] hodnotu [jedné] pruty; nebo [zasvětí] jednu ženu skrze [předmět, který má hodnotu] menší než [jedna] pruta, přestože potom poslal [předsvatební] dary, není zasvěcena; [to proto,] že poslal dary kvůli předchozímu zasvěcení. A stejné [pravidlo platí pro] nezletilého, který zasvětil [ženu].

משנה ו המקדש שתי נשים בשוה פרוטה, או אשה אחת בפחות משוה פרוטה, אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אינה מקדשת, שמחמת קדושין הראשונים שלח. וכן קטן שקדש.

Mišna 7 [Když někdo] zasvětí ženu a její dceru nebo ženu a její sestru současně, nejsou zasvěceny. A stalo se, že bylo pět žen, a mezi nimi dvě sestry. A jeden [muž] nasbíral zásobu fíků, které byly [původně] jejich, ale byla [to úroda] sedmého roku; a řekl: „Hle, jste mi všechny zasvěceny skrze tuto zásobu [fíků].“ A jedna z nich přijala [fíky] jménem všech. A moudří řekli: Sestry nejsou zasvěceny.

משנה ז המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת, אינן מקדשות. ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, ולקט אחד כלכלה של תאנים ושלהן היתה ושל שביעית היתה, ואמר הרי כלכם מקדשות לי בכלכלה זו, וקבלה אחת מהן על ידי כלן, ואמרו חכמים, אין האחיות מקדשות.

Mišna 8 [Když někdo] zasvětil [ženu] skrze svůj podíl [na obětech], ať už na zasvěcených obětech nebo na lehkých obětech, není zasvěcena; [když někdo zasvětil ženu] skrze druhý desátek,[4] ať už omylem nebo záměrně, nezasvětil [ji] – [to jsou] slova rabi Meira. Rabi Jehuda říká: [stalo-li se to] omylem, nezasvětil [ji], [udělal-li to] záměrně, zasvětil [ji]. A [zasvětil-li ženu] skrze majetek zasvěcený chrámu – [udělal-li to] záměrně, zasvětil ji, a [stalo-li se to] omylem, nezasvětil [ji]; [to jsou] slova rabi Meira. Rabi Jehuda říká: [stalo-li se to] omylem, zasvětil ji, a [udělal-li to] záměrně, nezasvětil ji.

משנה ח המקדש בחלקו, בין קדשי קדשים בין קדשים קלים, אינה מקדשת. במעשר שני, בין שוגג בין מזיד, לא קדש, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג לא קדש , במזיד קדש. ובהקדש, במזיד קדש ובשוגג לא קדש, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג קדש, במזיד לא קדש.

Mišna 9 [Když někdo] zasvětil [ženu] skrze neobřezané [plody],[5] skrze smíšené plodiny z vinice,[6] skrze ukamenovaného býka,[7] skrze sťatou krávu,[8] skrze ptáky [přinášené kvůli rituálnímu očišťování z] vyrážky[9] nebo skrze vlasy nazíra nebo skrze prvorozeného osla nebo skrze maso s mlékem nebo skrze nezasvěcené [zvíře] poražené na dvoře [chrámu], není zasvěcena. Když je prodal a zasvětil [ji získanými] penězi, je zasvěcena.

משנה ט המקדש בערלה , בכלאי הכרם, בשור הנסקל, ובעגלה ערופה, בצפרי מצורע, ובשער נזיר, ובפטר חמור, ובבשר בחלב, ובחלין שנשחטו בעזרה, אינה מקדשת. מכרן וקדש בדמיהן, מקדשת .

Mišna 10 [Když někdo] zasvětil [ženu] skrze kohenskou dávku nebo [prvními] desátky nebo dary[10] nebo vodou oběti za hřích nebo popelem oběti za hřích,[11] tak je zasvěcena; a dokonce i Izraelita.

משנה י המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטאת, הרי זו מקדשת, ואפלו ישראל.

 1. potomek Gibeoňanů, viz Joz 9,3-27 (Kral, ČEP)
 2. gadelet, komorná; služka, která pečuje ženě o vlasy; nebo megudelet, služebná v domácnosti
 3. Lv 21,17 (Kral, ČEP)
 4. Dt 14,23 (Kral, ČEP)
 5. ovoce, které se urodilo během prvních tří let, viz Lv 19,23 (Kral, ČEP)
 6. Dt 22,9 (Kral, ČEP)
 7. Ex 21,28 (Kral, ČEP)
 8. Dt 21,4 (Kral, ČEP)
 9. Lv 14,4-7 (Kral, ČEP)
 10. Dt 18,3 (Kral, ČEP)
 11. Nu 19,9 (Kral, ČEP)