Mišna/Traktát Kidušin/Kapitola 1

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Žena je získávána

האשה נקנית

Mišna 1 Žena je získávána třemi způsoby a stává se volnou dvěma způsoby. Je získávána penězi, listinou nebo souloží. [Ohledně získávání] penězi Šamajova škola říká: [je získávána] za dínár nebo hodnotu dínáru. Hilelova škola říká: za prutu nebo hodnotu pruty. A kolik je pruta? Jedna osmina italského isaru. A stává se volnou rozvodovým listem nebo smrtí manžela. Vdova povinná levirátem[1] je získávána souloží a stává se volnou [obřadem] střevíce[2] nebo smrtí levirátního švagra.

משנה א האשה נקנית בשלש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר, ובביאה. בכסף, בית שמאי אומרים, בדינר ובשוה דינר. ובית הלל אומרים, בפרוטה ובשוה פרוטה. וכמה היא פרוטה, אחד משמונה באסר האיטלקי. וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. היבמה נקנית בביאה. וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם.

Mišna 2 Židovský otrok je získáván penězi nebo listinou; a stává se volným skrze roky nebo skrze jubilejní rok[3] nebo splacením peněz. Více [možností] než on [má] židovská otrokyně: stává se volnou [také s výskytem] příznaků [dospívání]. Otrok s propíchnutým uchem[4] je získáván propíchnutím ucha; a stává se volným skrze jubilejní rok nebo smrtí pána.

משנה ב עבד עברי נקנה בכסף ובשטר. וקונה את עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף. יתרה עליו אמה העבריה, שקונה את עצמה בסימנין. הנרצע נקנה ברציעה. וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון.

Mišna 3 Nežidovský otrok je získáván penězi nebo listinou nebo použitím [jeho práce]. A stává se volným skrze peníze [zaplacené] prostřednictvím jiných; nebo skrze listinu [obdrženou do] vlastních [rukou] – [to jsou] slova rabi Meira. A moudří říkají: penězi [které zaplatil] sám nebo skrze listinu [obdrženou] prostřednictvím jiných. A pouze [je třeba], aby peníze byly od jiných.

משנה ג עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים, ובשטר על ידי עצמו, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, ובלבד שיהא הכסף משל אחרים.

Mišna 4 Hrubý (= hovězí) dobytek je získáván předáním, a jemný (= skopový) [dobytek je získáván] pozvednutím; [to jsou] slova rabi Meira a rabi Eliezera. A moudří říkají: Jemný dobytek je získáván přemístěním.

משנה ד בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה בהגבהה , דברי רבי מאיר ורבי אליעזר. וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה.

Mišna 5 Majetek, který představuje odpovědnost [za dluhy], je získáván skrze peníze nebo listinu nebo použití; a [majetek,] který nepředstavuje odpovědnost [za dluhy] není získáván [jinak], než přemístěním. Majetek, který nepředstavuje odpovědnost, je získáván [spolu] s majetkem, který představuje odpovědnost – skrze peníze nebo listinu nebo použití. A [majetek, který nepředstavuje odpovědnost] přenáší na majetek, který představuje odpovědnost, povinnost přísahat o něm.

משנה ה נכסים שיש להם אחריות, נקנין בכסף ובשטר ובחזקה. ושאין להם אחריות, אין נקנין אלא במשיכה . נכסים שאין להם אחריות, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה. וזוקקין (נכסים שאין להם אחריות) את הנכסים שיש להם אחריות לשבע עליהן.

Mišna 6 [Pro] cokoliv, co je učiněno protihodnotou za [něco] jiného, [platí:] tím že [převodce] získá jedno, pozbývá druhé výměnou. Jak [to funguje]? [Když] vyměnil býka za krávu, nebo osla za býka – tím, že získal jednoho, pozbyl druhého výměnou. Vysoký (= chrámový) stav [získává vlastnictví] skrze peníze, a laický stav [získává vlastnictví] skrze použití. [Když někdo] říká, [že převádí majetek] vysokému [stavu, má to stejný důsledek] jako [kdyby] předal [majetek] laickému [stavu].

משנה ו כל הנעשה דמים באחר, כיון שזכה זה, נתחיב זה בחליפיו. כיצד, החליף שור בפרה או חמור בשור, כיון שזכה זה, נתחיב זה בחליפיו. רשות הגבוה, בכסף . ורשות ההדיוט, בחזקה. אמירתו לגבוה, כמסירתו להדיוט.

Mišna 7 Každá micva [týkající se] syna, [která spočívá] na otci – muži jsou [jí] povinni a ženy jsou [od ní] osvobozeny. A každá micva [týkající se] otce, která [spočívá] na synovi – jak muži tak ženy jsou [jí] povinni. A každá micva [typu] udělej, kterou nevyvolává čas – jak muži, tak ženy jsou [jí] povinni. A každá micva [typu] nedělej, ať [už] ji vyvolává čas, nebo ji nevyvolává čas – jak muži tak ženy jsou [jí] povinni; kromě [těchto tří micvot:] nezohavíš [okraje brady],[5] nezaokrouhlíš [okraje vlasů][6] a neznečistíš se u mrtvého.[7]

משנה ז כל מצות הבן על האב, אנשים חיבין ונשים פטורות. וכל מצות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חיבין . וכל מצות עשה שהזמן גרמה, אנשים חיבין ונשים פטורות . וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חיבין. וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חיבין, חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל תטמא למתים.

Mišna 8 Vkládání [rukou na hlavu oběti][8] a mávání [obětí][9] a přibližování a braní hrstí [z moučné oběti][10] a spalování [tuku či mouky na oltáři][11] a natrhnutí [hlavy obětovaného ptáka][12] a stříkání [krve na oltář][13] a chytání [krve z poraženého obětního zvířete] jsou vykonávána skrze muže a ne skrze ženy; kromě moučné oběti ženy podezřelé [z cizoložství][14] a [ženy, která ukončila] nazírství,[15] kterými ony [ženy] mávají.

משנה ח הסמיכות והתנופות וההגשות והקמיצות וההקטרות והמליקות וההזאות והקבלות, נוהגות באנשים ולא בנשים, חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות.

Mišna 9 Každá micva, která souvisí se zemí, se nevykonává [jinde], než v zemi [Izrael]. A [micva], která nesouvisí se zemí, se vykonává i v zemi [Izrael], i mimo zemi [Izrael]; kromě [zákazu] neobřezaných [plodů][16] a smíšených plodin.[17] Rabi Eliezer říká: Také kromě [zákazu] nové [úrody do přinesení oběti z prvotin].[18]

משנה ט כל מצוה שהיא תלויה בארץ, אינה נוהגת אלא בארץ. ושאינה תלויה בארץ, נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ, חוץ מן הערלה והכלאים. רבי אליעזר אומר, אף מן החדש.

Mišna 10 Každý, kdo vykoná jednu micvu, činí mu [nebesa] dobré a prodlužují mu jeho dny a [on] zdědí zemi [Jisrael]. A každý kdo nevykoná jednu micvu, nečiní mu [nebesa] dobré a neprodlužují mu jeho dny a [tento] nezdědí zemi [Izrael]. Každý, kdo má [znalosti] v Tóře a v Mišně a v etice, nezhřeší snadno, neboť je řečeno: A nit trojitá nepřetrhne se snadno.[19] A každý kdo nemá [znalosti] ani v Tóře, ani v Mišně, ani v etice, není [začleněn] do společnosti.

משנה י כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ. וכל שאינו עושה מצוה אחת, אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ. כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ, לא במהרה הוא חוטא, שנאמר, והחוט המשלש לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן הישוב.

 1. Dt 25,5 (Kral, ČEP)
 2. Dt 25,7-9 (Kral, ČEP)
 3. Lv 25,40 (Kral, ČEP)
 4. Ex 21,5-6 (Kral, ČEP)
 5. Lv 19,27 (Kral, ČEP)
 6. tamtéž
 7. Lv 21,1 (Kral, ČEP)
 8. Lv 1,4 (Kral, ČEP), Lv 3,8 (Kral, ČEP)
 9. Lv 7,30 (Kral, ČEP)
 10. Lv 2,2 (Kral, ČEP)
 11. Lv 3,5 (Kral, ČEP)
 12. Lv 1,15 (Kral, ČEP)
 13. Lv 5,9 (Kral, ČEP)
 14. Nu 5,18 (Kral, ČEP)
 15. Nu 6,19 (Kral, ČEP)
 16. Lv 19,23 (Kral, ČEP)
 17. Dt 22,9 (Kral, ČEP)
 18. Lv 23,10-14 (Kral, ČEP)
 19. Kaz 4,12 (Kral, ČEP)