Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Moudrosti poklad s nebe

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Moudrosti poklad s nebe
Autor: Jan Amos Komenský
Zdroj: . Evangelický zpěvník a Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání z roku 1923, údajně Bratrský náp. (XVI. st.).

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key a \major \time 4/4 \partial 2}
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {e2 | a a | h h | cis1 | a2 \fermata e' | d cis | d h | a \fermata} \break
										e'2 | cis h | cis d | e \fermata a, | h h | e2. d4 | cis1 | a2 cis | h gis | a fis | e \fermata \break
 e2 | a a | h h | cis1 | a2 \fermata e' |	d cis | d h | a \fermata
										\bar "|." } >>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {h2 | a a | d e | e1 | e2 a | fis fis | fis e | cis}
										e2 | e e | a a | gis e | e e | e2. fis4 | e1 | e2 e | dis e | cis dis | h
										h | e e | d e | e1 | e2 a | fis fis | fis e |cis } >>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" {Mou -- dro -- sti po -- klad s_ne -- be jest slo -- vo Bo -- ží nám, 
							toť svě -- tlo k_zje -- ve -- ní nám v_Kri -- stu Bo -- ží tvá -- ře na věč -- né spa -- se -- ní,
							k_ži -- vo -- tu slad -- ká vů -- ně a v_mdlo -- bách sí -- le -- ní. }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" {jímž k_po -- zná -- ní nám se -- be po -- dá -- vá Pán Bůh sám; }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 { gis2 | e e | fis gis | a1 | a2 cis | h a | h gis | a}
												h2 | a h | e a, | h cis | gis gis | a2. a4 | a1 | a2 a | fis e | fis fis | gis
												gis | a a | fis gis | a1 | a2 cis | h a | h gis | e
												}>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c { \repeat volta 2 {e2 | cis cis | h e| a,1 | cis2 \fermata a | h fis' | d e | a, \fermata}
												gis'2 | a gis | a fis | e \fermata a | e e4( d4) | cis2. d4 | a1 | cis2 a | h cis | fis h, | e \fermata
												e | cis cis | h e | a,1 | cis2 \fermata a | h fis' | d e | a, \fermata
												}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 2 = 88
 \hudba
 }
 \midi { }
}

1. Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.

2. Tou hřivnou se vší péčí
nám těžit velí Pán,
a svaté jeho řeči
skládati v srdce stan.
Když on, ten věčný král,
k nám poselství své děje,
chce, by naň každý dbal,
a zhyneť bez naděje,
kdož jím by pohrdal.

3. Tvé, Pane, slovo spásy
se nikdy nezvrátí
a slávy mu ni krásy
věk žádný nezkrátí.
Kdo věrně k němu lne
a jako k skále v moři
se pevně k němu pne,
ten šťastně všemu hoři
i smrti unikne.

4. Kdo v slovu tvém tě cele,
ó Pane, přijímá,
tenť vesele a směle
se všeho ujímá;
ten škodně nevězí
již v chytré ďábla síti
a v hříchu řetězy
již nedaje se jíti,
udatně vítězí.

5. Ó Otče věčný, s nebe
na stádce popatř své,
jež vzdavši tobě sebe,
milosti žádá tvé;
své svaté učení
nám čisté zachovávej
a k jeho plnění
nám chuť i sílu dávej,
k tvé slávy zvýšení!

J. A. Komenský (1592—1670)