Vládní nařízení č. 142/1942 Sb. ze dne 30. března 1942, jímž se prohlašuje Plzeň za město se zvláštním statutem

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Vládní nařízení č. 142/1942 Sb. ze dne 30. března 1942,
Podtitulek: jímž se prohlašuje Plzeň za město se zvláštním statutem
Autor: vláda Protektorátu Čechy a Morava
Právní oblast: vládní nařízení
Platnost: Protektorát Čechy a Morava
Původní znění: 142/1942 Sb. z. a n.
Účinnost od: 1. května 1942
Licence: PD CZ
Zdroj: Částka 60/1942 Sbírky zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava
zrušen v roce 1945
142.

Vládní nařízení
ze dne 30. března 1942,

jímž se prohlašuje Plzeň za město se zvláštním statutem

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.), ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):

§ 1.

Město Plzeň a obce Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Hradiště, Koterov a Újezd, jakož i územní zbytky obce Litic (v dalším jen „slučované obce“) se slučují v jednu obec s úředním názvem Plzeň.

§ 2.

(1) Obec Plzeň vykonává ve svém obvodu vedle působnosti obce též působnost okresního úřadu jako město se zvláštním statutem, podřízené přímo zemskému úřadu.

(2) Jako zvláštní statut města Plzně platí předpisy českého obecního zřízení s odchylkami, vyplývajícími z tohoto nařízení.

§ 3.

(1) Působnost okresního úřadu vykonává město Plzeň v přenesené působnosti.

(2) K obstarávání prací náležejících do působnosti okresního úřadu mohou býti určeni pouze takoví úředníci služby konceptní a odborné, kteří mají způsobilost stanovenou v předpisech platných pro úředníky protektorátní stejné nebo rovnocenné kategorie.

§ 4.

(1) Dosavadní místní předpisy zůstávají ve slučovaných obcích až na další v platnosti.

(2) Stavební předpisy platné v městě Plzni se rozšiřují na jeho nové územní části. Řízení ve stavebních věcech, o kterých v den počátku účinnosti tohoto nařízení bylo již rozhodnuto v první stolici, se provede podle dosavadních předpisů.

§ 5.

(1) Veškerý majetek, ústavy, fondy a podniky slučovaných obcí, jakož i veškerá jejich práva a závazky přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto nařízení na město Plzeň.

(2) Zaměstnanci slučovaných obcí se stávají zaměstnanci města Plzně se všemi právy a povinnostmi, které měli vůči obci, v jejíž službách dosud byli.

§ 6.

Obecní přirážky, dávky a poplatky, stanovené již pro slučované obce, zůstávají v platnosti pro dotčená území až do konce běžného rozpočtového roku.

§ 7.

(1) Obvod policejního ředitelství v Plzni se rozšiřuje na celý obvod, stanovený v § 1.

(2) Ministr vnitra stanoví vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení, kdy v jednotlivých částech města Plzně, nepojatých dosud do policejního obvodu, bude zahájena působnost policejního ředitelství.

(3) Ministr vnitra může rozšířiti obvod policejního ředitelství v Plzni i na sousední obce.

§ 8.

Ministerstvo vnitra provede v dohodě s ministerstvem financí majetkové vypořádání mezi městem Plzní a dotčeným okresem, a to se zřetelem na přirážkovou základnu.

§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1942; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.

Státní president:
Dr. Hácha v. r.
Předseda vlády:
Dr. Krejčí v. r.
Ministr vnitra:
Bienert v. r.
Ministr financí:
Dr. Kalfus v. r.