Stránka:Svetozor r25 c22 text.pdf/28

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


To jest však jediná vada jeho suity — a tu lze odčiniti. Káan je vtipný jak v životě, tak i ve svém umění, elegantní v melodice, vybíravý v harmonii a v jmenované suitě také zdrželivý v instrumentaci.

Celá suita zní jako v tajemném pološeru, jež, proto že dlouho trvá, vzbuzuje touhu po jasném dni. 11 ure je u Glazunora: tam se touha po jasném dni mění v nedočkavost! Ach, to cekaní v tom hrozném lese jako je Mazunova! Čekáš, brzo-li se dle programu strašní obyvatelé lesní říše už shromáždí, kdv vznikne zběsilý rej — čekáš marně do svitání. Z umdlenosti, do které té tento hudební nihilismus připravil, procitneš hejnem ječícího ptactva! Ubohý Beethovene! Tys ve své pastorální symfonii spokojil se jen se třemi opeřenci: slavíkem, křepelkou a kukačkou! U Glazunova štěbetá celé hejno — vrabců.

Nedivíme se, že mladší hudební škola ruská, k niž Glazunov náleží, v samé vlasti potkává se s prudkou oposici. Počínají si jako nezkušený sběratel uměleckých výrobku, který vyhodil bv drahocennou čínskou vásu a postavil místo ní radu malých terrakotových hrníčkňv. Oni odstraňuji veškeru souvislo>ť hudební, bez niž ani symfonická báseň se neobejde, a kladou místo veliké hudební stavh\ radu neočekávaných harmonických obratů a orchestrálních kombinací, jež -píše vynikali smělostí než lepostí! Jak vysoko stojí náš Smetana s Vyšehradem a Vltavou nad těmi světobornými pidimužíky, s nimiž osem věhlasní skladatelé rázu Čajkovského nemají a nemohou míti ničeho společné! o!

Ouvertura k Hamletu od Čajkovského jest také programní hudbou, ale jaký zde panuje soulad mezi obsahem a formou. Jak pravdivý to hudební obraz: hle, z kantileny jak prohledá něžná postava Ofelie, tam zase jakoby Hamlet filosofoval — a nikde „ponurý les,“ z nélmž by hudební duch byl „charý,u jako pan Brouček v mé-íi i. Hudební charakteristiku nelze lháti. Šťastný skladatel, který si pro ni smysl vytříbil a zachoval. Šcbor jest jeden z nich Přes nepříznivé okolnosti, s jakými zápasí každý kapelník ve vojště, a v nichž často také pro uměni odumře, zachránil Sebor své hudební nadáni před časnou smrti. Jeho Indický tanec jest skladba zdravého jádra, dobře myšlena a dobře podána, zejména pokud se koloritu a metodiky týče. Sebor má se stati kapelníkem u dvorního divadla vídeňského. Tam kyne jeho produktivnosti vděčné pole. Disponujeť Vídeň prese vši lehkovážnost obyvatelstva vzácnými uměleckými institucemi. Orchestrální koncerty tam nejsou tak řídkou pochoutkou jako u nás. Jsme kvantitativně i kvalitativně chudší. Pečlivé připraveny mohou v Praze býti jen orchestrální koncerty konservatoře, jimž ředitel p. Benne-witz věnuje všemožnou svědomitost a pili. Pořadatelé Slovanského koncertu maji zejména pokud se skladeb cizích týče velmi nešťastnou ruku. To jest chatrná propaganda pro hudbu slovanskou — najmě ruskou. Třetí pramen orchestrá 1 ních produkcí: koncerty populárni, téměř úplně vyschnul. Péstovalat se letos skoro výhradně hudba komorní. Teprve poslední koncert vykazoval opět čísla orchestrální, a to vesměs skladby vynikající. Jest zbyteČno šířiti slov o těchto dávno uznaných pracech. Starosti pořadatelů budiž, aby koncerty populární zasluhovaly v každém směru toho jména, jako produkce, ve kterých slyšeti lze nejlepší hudbu v nejlepším provedení za nejlacinější peníz. Nechceme rozhodovali, jak dalece skutečnost odpovídá ideálu. Jsme za vše vděčni, také za humoristické čtení, jehož s titulem Uvedeni obecenstvu se dostává. Pro theoretika jest věcí nadmíru zajímavou, doví-li se o existenci „několikanásobné modulace kmitového motivu,“ nebo že jest „úplné ponecháno skladateli na vůli, jakých themat v provedení užiti chce;u dále neimisí-li hledati v registratuře zádušního úřadu, aby zvěděl, na kterém hřbitově dceruška některého skladatele je pohřbena (okolnost, jež zajisté nemálo přispěje k pochopení díla téhož mistra), a obohatí-li nedostatečné vědomosti své pokud se „synkopických přechodů“ týče. nebo dočte-li se o motivu jako „symbolu spravedlnosti“ atd. Ještě jeden zjev zasluhuje povšimnuti. Chce-li některý z domácích skladatelů skládati písně na text německý — budsi, to jest záležitost osobní. Že by však koncerty Umělecké besedy byly právě nejvhodnějším místem, kde by se podobné práce v překladu produko-vati měly, o tom dovolíme si pochybovati. Jak snažně se přimlouváme za to, aby bohatá německá literatura zpěvní co nejvíce našla u nás rozšířeni a porozumění, aby zejména v populárních koncertech písně Franzovy, Lassenovy, Schubertovy atd. atd. hojně byly interpretovány, tak důrazně vytýkáme, že Umělecká beseda prováděním německých písní českých skladatelů překáži rozšířeni a rozvoji umělé písně české. K. Knittl.

NAŠE VYOBRAZENÍ.

Fontána před Rudolfinem.

Návrh s heslem Zdrojem buď vždy zdraví, čistoty a tily, vyznamenaný čestným uznáním. Provedli sochař Bohuslav Schnirch a architekt Josef Fanta.

Jako druhou cenou poctěny projekt L* týchž autorit, jehož reprodukci podali jsme v čísle minulém, tak i tento čestným uznáním vyznamenaný návrh budil pozornost již i neobyčejně pečlivým provedením všech části a podrobností.