Stránka:Návštěva v Tišnově v Moravě-Opravy doplňky a donášky.pdf/1

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Opravy, doplňky a donášky.

Tišnovský portál. K páně Trappově listu o jeho „Návštěvě v Tišnově“ str. 21 a sld. zaslal nám vysoce vážený, ctihodný kněz a spisovatel, dr. Jan Ev. Bílý, lokalista v Předklášteří Tišnovském, některé důležité opravy, jež s vděčností tuto sděliti za povinnost máme. Píše totiž asi v následujícím smyslu: Páně Trappův výklad staré polovypuklé řezby, jaká se v portálu nad samým vchodem v lomeném oblouku spatřuje, neshoduje se se starými památkami, jakých se v západních zemích na podobných portálech více než u nás zachovalo. P. Trapp praví, že podoby Spasitele obklopující „podle Apokalypsy jsou uspořádány, že představují apoštoly, arciotce, psa a beránka jakožto znamení věrnosti a trpělivosti, holuba a anděla“. — Toto domnění ctěného kreslitele „Brány nebeské“ (jsou slova p. dra. Bílého), troufám si následujícím výkladem opraviti: Kolo, ve kterém Kristus na přestolu sedí, znamená vesmír, jehož jest Kristus pánem dle slov jeho: „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.“ Že pak Kristus jest skutečně spásou člověčenstva, prostředníkem světa a středem historie, o tom svědectví podávají Zákon a prorokové, odtud v pravo a v levo repraesentantové obého: Eliáš a Mojžíš, jakož se i zjevili na Táboře, když se proměnil Pán, a na čtyrech místech (možno-li říci úhlech toho kruhu) čtyři evangelistové, avšak podle starodávného zvyku místo nich jen jejich symboly: anděl, symbol Matoušův, lev, symbol Markův, býk, symbol Lukášův, a orel, symbol Janův; neboť sv. evangelistové vydávají svědectví, že Ježíš Kristus jest spasitel světu zaslíbený. A tak v tomto skupení osob hlubokomyslně (ač ne příliš uměle) provedeném proroci, zákon a sv. evangelistové vydávají svědectví Kristu, jemuž zbožná královna Konstancie a její syn, markhrabě Přemysl na kolenou klečíce v hluboké úctě své nadání, totiž tento klášter ve spůsobě malého domku na jakési ploché nádobě obětují. Všecky tyto podoby snadno se dají na páně Trappovu výkresu v „Památkách“ rozeznati. Doklady k mému výkladu nalézají se v díle Jindřicha Otte: Handbuch der kirchlichen Kunstarchaeologie des deutschen Mittelalters. Leipzig 1854 str. 278[1], kdež ještě i to se tvrdí: že ze symbolův evangelistův anděl a orel, jakožto obyvatelé vyšších oborů vždy nahoře, lev a býk, že jen na zemi žijí, vždy dole se představují, jak to také na našem portálu Tišnovském skutečně shledáváme. — O dvou kamenných lvích, jižto se v popředí portálu na zvláštních podstávcích spatřují,

osměluji se tvrditi, že jsou to symboly Krista vítězitele nad smrtí a chytrostí, i nad zlobou nepřátel všech věkův, o čemž v zjevení

  1. Toto dílo, kteréž ve všech knihkupectvích na skladě leží, obsahuje mnoho dobrého, a poskytuje každému, kdo se o starých uměleckých památkách křesťanských (stavitelských, řezbářských, malířských, liteckých, klenotnických atd.) i v epigrafice poučiti chce, jasného vysvětlení a dobrého návodu, což i nám velmi vhod přichází. ony naše křesťanské památky v největším dílu s památkami západní Evropy stejný původ mají. Red.